European Credit Transfer System ects інформаційний пакет icon

European Credit Transfer System ects інформаційний пакет
НазваEuropean Credit Transfer System ects інформаційний пакет
Сторінка7/16
Дата24.09.2012
Розмір3.2 Mb.
ТипДокументи
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   ...   16

^ ДИСЦИПЛІНА „РЕКРЕАЦІЙНА ГЕОГРАФІЯ ”

для спеціальності 6.050401 – «Туризм»

Форма контролю – іспит

Курс – 1; семестр – 2; годин – 81; на тиждень – 2год.; (л/с); 2,5 кредиту.


І. Пояснювальна записка

1.1. Мета курсу – засвоїти й оволодіти глибокими теоретичними знаннями і практичними навичками з теорії й методики рекреаційної географії.

1.2. Головні завдання курсу: пізнати основні стереотипи рекреаційної діяльності у світі; оволодіти методикою аналізу сучасного матеріального середовища відпочинку залежно від ментальних та соціокультурних особливостей споживачів рекреаційних послуг; сформувати необхідний рівень знань і умінь для формування сучасного рекреаційного середовища в Україні.

^ 1.3. Компетенції, якими має володіти студент у процесі вивчення дисципліни:

- знання з планувальної організації рекреаційних територій (району, регіону, зони, середовища);

- розуміння проблем розвитку рекреаційного середовища світу;

- уміння творчо аналізувати, узагальнювати та практично реалізовувати знання про потенціал рекреаційних ресурсів України.

ІІ. Змістові модулі (ЗМ) та зміст навчальних елементів (НЕ)

ЗМ 1. Теоретичні основи та стереотипи сучасної рекреаційної діяльності у світі.

НЕ 1.1. Об’єкт,, предмет і місце рекреаційної географії в системі наук. Основні терміни і поняття рекреаційної географії. Еволюція просторово-активної рекреаційної діяльності. Просторово-часова динаміка рекреаційної поведінки людей. Міфологія туризму.

НЕ 1.2. Стереотипи сучасної рекреаційної діяльності у світі. Подорожі до великих міст. Подорожі до великих міст, що пережили свою славу і розквіт. Подорожі до мініатюрних держав. Торговий туризм. Подорожі до теплого моря в літній час. Тематичні парки США.

Тематичні парки за межами США. Подорожі до унікальних природно-географічних об’єктів світу. Екскурсії в екзотичні місця з розкішною природою. Подорожі в географічні регіони з екстремальними природними умовами. Подорожі до унікальних історичних і культурних об’єктів світу. «Винні тури». Сафарі. Відвідини світових курортів. Туризм і туристичні потяги.

НЕ 1.3. Основи формування рекреаційного середовища. Таксономічні одиниці рекреаційних утворень. Екологічне зонування території рекреаційного призначення. Вплив рекреації на с систему розселення місцевості. Взаємозв’язок рекреаційної транспортної й урбанізованої систем. Індекс рекреаційного навантаження території.

ЗМ 2. Планувальна організація рекреаційних територій.

НЕ 2.1. Межі рекреаційних регіонів. Види рекреаційних регіонів. Розташування структурних елементів рекреаційних регіонів. Кримський рекреаційний регіон.

НЕ 2.2. Планувальна організація рекреаційних районів. Моно- і полі функціональні рекреаційні райони. Рельєф і планувальна структура рекреаційного району. Водойми і планувальна організація рекреаційного району. Функціональні зони рекреаційного району. Сельбищна зона рекреаційного району. Комунально-господарська зона рекреаційного району. Транспортні комунікації рекреаційного району.

НЕ 2.3. Планувальна організація рекреаційних зон. Територія основної забудови рекреаційних зон. Система обслуговування рекреаційних зон. Структура лікувально-оздоровчих центрів рекреаційних зон. Оздоровчо-спортивні споруди і обладнання рекреаційних зон. Пішохідна доступність об’єктів рекреаційних зон. Щільність рекреаційної забудови.

НЕ 2.4. Загальні тенденції розвитку туризму в Україні і світі. Рекреаційні ресурси світу. Природоохоронні території світу та економічні проблеми. Туристичні потоки світу. Рекреаційний потенціал регіонів України. Екологічний стан рекреаційних територій України. Туристичні потоки України. Географія розвитку готельного господарства України. Географія розвитку ресторанного господарства України. Географія стаціонарних рекреаційних закладів в регіонах України. Географія закладів стаціонарного відпочинку дітей в Україні. Динаміка розвитку оздоровниць в Україні. Тенденції розвитку стаціонарних рекреаційних комплексів України.

Для засвоєння курсу пропонуються такі джерела:

Основна література

1. Веденин Ю.А. Динамика территориальных рекреационных систем.- М.: Наука, 1982.- 190 с.

2. Мироненко Н.С., Твердохлебов И.Т. Рекреационная география.: М.: МГУ, 1981.- 208 с.

3. Мироненко Н.С., Эльдаров Э.М. Новые аспекты рекреационной географии //Известия, ВТО, 1987.- № 1.

4. Николаенко Д.В., Николаенко Т.В. Введение в рекреационную географию.- Харьков: Междунар.Слав. университет, 1998.- 279 с.

5. Николаенко Д.В. Рекреационная география.- М.: Владос, 2001.- 279 с.

6. Преображенский В.С. Территориальная рекреационная система как объект изучения географических наук // Изв. АН СССР.- Сер. Геогр.- 1977.- №2.

7. Рекреационно-экономические и правовые аспекты // В.С. Мамутов и др.- К.: Наук. думка, 1992.

8. Теоретические основы рекреационной географии.- М.: Наука, 1975.- 245 с.


^ ДИСЦИПЛІНА «РЕКРЕОЛОГІЯ»

для спеціальності 6.050401 – «Туризм»

Форма контролю – залік

Курс – 1; семестр – 1; годин – 81; на тиждень – 2год.; (л/с); 2,5 кредиту.


І. Пояснювальна записка

^ 1.1. Мета даного курсу засвоїти теоретичні і практичні навики, що пов’язані з вивченням предмета, об’єкта і суб’єкта рекреології, а також засвоєння термінологічної бази і знань оцінювання рекреаційних умов різних ландшафтних утворень території природних зон України.

^ 1.2. Головні завдання курсу: засвоєння студентами теоретико – методологічної і методичної складових даної науки; вміння оперувати понятійним апаратом термінів, визначень, логічних математичних; знання основ моделювання кількісних і якісних змін складових довкілля, як середовища здоров’я і життєдіяльності людини.

^ 1.3. Компетенції, якими має володіти студент у процесі вивчення дисципліни:

Студенти повинні знати: джерела інформаційної бази з даної навчальної дисципліни; уміти користуватися картографічними, статистичними матеріалами і уміти користуватися інформацією з Інтернет мережі по даному предмету.

ІІ. Змістові модулі (ЗМ) та зміст навчальних елементів (НЕ)

ЗМ 1. Теоретичні засади та основні поняття рекреології.

НЕ 1.1. Теоретико-методологічні засади рекреології

НЕ 1.2. Особливості природних рекреаційних ресурсів та умов України.

НЕ 1.3. Вчення про геосистеми. Рекреаційна система як об’єкт рекреології.

ЗМ 2. Медико-екологічні проблеми території України.

НЕ 2.1. Показники якості навколишнього середовища в Україні

НЕ 2.2. Курортно-оздоровчі заклади України.

НЕ 2.3. Рекреалогічна характеристика степової зони України.

НЕ 2.4. Гідро-кліматичні і медико-біологічні характеристики курортів Азово-Чорноморського рекреаційного регіону.

Для засвоєння курсу пропонуються такі джерела:

Основна література

 1. Бейдик О.О. Рекреаційно-туристичні ресурси України: Методологія та методика аналізу, термінологія, районування.- К.: Київський університет, 2001.

 2. Мацала В.І. Рекреаційно-туристичний комплекс України.-Львів, ВЛУ, 1997.

 3. Панкова Є.В. Туристичне краєзнавство.- К.: Альтерпрес, 2003.

 4. Рутинський М.І. Географія туризму України.- К., 2004.

 5. Смаль І.В. Основи географії рекреації та туризму.- Ніжин: Вид-во НДПУ, 2004.

 6. Стафійчук В.І. Рекреалогія.- Київ, Альтерпрес, 2003.

 7. Форменко Н.В. Рекреаційні ресурси та курортологія.- Київ, ЦНЛ, 2007.

 8. 500 чарівних куточків України, які варто відвідати.- Харків, Кн. Клуб, 2007.


^ ДИСЦИПЛІНА «ЕКОЛОГІЯ»

для спеціальності 6.050401 – «Туризм»

Форма контролю – залік

Курс – 1; семестр – 1; годин – 81; на тиждень – 2год.; (л/с); 2,5 кредиту.


І. Пояснювальна записка

^ 1.1. Мета даного курсу – засвоєння теоретичних і прикладних аспектів екології, основних понять сучасної екологічної науки, вивчення загальних закономірностей впливу людини на біосферу і шляхів її захисту.

^ 1.2. Головні завдання курсу: сформувати у студентів комплексне уявлення про: загальні закономірності взаємодії живих організмів між собою та факторами навколишнього середовища та структуру та функціонування надорганізмових систем, та особливості антропогенного впливу на стан навколишнього середовища

^ 1.3. Компетенції, якими має володіти студент у процесі вивчення дисципліни:

функціональні складові і зв’язки біосфери, загальні принципи взаємодії організмів між собою та з факторами навколишнього середовища, основні екологічні проблеми сьогодення та причини їх виникнення.

ІІ. Змістові модулі (ЗМ) та зміст навчальних елементів (НЕ)

ЗМ 1. Загальна екологія

НЕ 1.1. Екологія в системі природничих наук, її науковий та прикладний аспект. Становлення екології як природничої науки. Екологічні дослідження в Україні. Структура сучасної екології, її завдання та методи. Місце екології в системі біологічних наук. Основні розділи, які входять до складу екології. Явище «парникового ефекту». Виникнення «озонових дір». Кислотні дощі. Демографічна криза і демографічний вибух.

Надзвичайні екологічні ситуації – катастрофи.

НЕ 1.2. Екологічні фактори. Різноманіття екологічних факторів та їх класифікації. Загальні закономірності впливу екологічних факторів на живі організми. Найважливіші абіотичні фактори. Біотичні фактори середовища. Поняття екологічних факторів. Характеристика основних абіотичних факторів. Екологічні групи організмів за відношенням до основних абіотичних факторів. Біотичні фактори. Поняття лімітуючого фактору. Особливості життєвих форм. собливості морфологічних, фізіологічних, поведінкових адаптацій.

^ НЕ1.3. Основні середовища життя і адаптація до них організмів. Поняття середовища життя. Властивості середовища життя організмів та відповідні пристосування біоти. Водне середовище. Ґрунт як середовище існування. Наземно-повітряне середовище. Організм як середовище. Поняття біологічної системи. Популяція, її структура та показники. Біоценоз як біологічна система. Поняття про екологічну нішу. Особливості соціального середовища. Коливання чисельності та гомеостаз популяції.

НЕ 1.4. Надорганізмові біологічні системи. Популяція як біологічна система. Екологія угруповань і екосистем. Структурні та функціональні особливості біосфери. Поняття екосистеми. Різноманітність наземних екосистем. Приклади прісноводних екосистем. Особливості морських екосистем. Поняття біосфери та ноосфери. Поняття великого і малого коло обігу речовин в природі. Біогеохімічні цикли найважливіших біогенних елементів. Стійкість екосистем. Типи сукцесій. Домінанти, субдомінанти едифікатори.

ЗМ 2. Прикладна екологія

НЕ 2.1. Антропогенний вплив на біосферу. Загальна характеристика антропогенного впливу. Стан довкілля за дії основних галузей виробництва. Екологічна безпека людини. Антропогенний вплив на атмосферу. Антропогенний вплив на гідросферу. Антропогенний вплив на літосферу. Здоров’я людини за дії факторів навколишнього середовища. Екозалежні хвороби людини. Раціональне харчування. Екологічно безпечні продукти харчування.

НЕ 2.2. Природні та антропогенні забруднення біосфери. Забруднення та їх класифікації. Характеристика забруднюючих агентів за походженням. Поняття екологізації виробництва. Екологічні проблеми енергетичної галузі: Альтернативні джерела енергії; Альтернативні види палива. Екологізація сільського господарства. Поняття екологічної свідомості. Екологічна культура, освіта, виховання, етика. Особливості екологічної інформації. Роль екоорганізацій у збереженні і відтворенні довкілля.

НЕ 2.3. Основні аспекти охорони довкілля та раціонального природокористування. Поняття охорона навко-лишнього природного середовища (НПС) та риродокористування.

Способи регулювання природо-користування. нормативно-правові; організаційно-управлінські; економічні. Система контролю природокористуванням. Природоохоронна діяльність підприємств. Збереження біорізноманіття – шлях до оптимізації соціоекосистем. Роль Червоної та Зеленої книг у збереженні біорізноманіття. Об’єкти охорони природи, їх значення в житті біосфери та суспільства. Формування національної екомережі України. Природно-заповідний фонд України і Чернівецької області. Поняття природоохоронної діяльності підприємства. Екологічний менеджмент. Екологічний аудит і експертиза. Екопаспортизація підприємств.

НЕ 2.4. Екологічна ситуація в Україні. Головні причини, джерела та наслідки розвитку екологічної кризи в Україні. Демографічна ситуація в Україні. Стан довкілля Чернівецької області. Загальна характеристика екологічної ситуації в Україні. Екологічні проблеми найбільших річок, Чорного та Азовського морів. Екологічний стан Донецько-Придніпровського регіону. Особливості екологічної ситуації на Поліссі. Екопроблеми Карпат. Найбільш небезпечні об’єкти регіону. Наслідки аварії на Чорнобильській АЕС.

Для засвоєння курсу пропонуються такі джерела:

Основна література

 1. Батлук В.А. Основи екології: Підручник. – К.: Знання, 2007. – 519 с.

 2. Білявський Г.О., Фурдуй Р.С., Костіков І.Ю. Основи екології: Підручник. – К.: Либідь, 2005. – 408 с.

 3. Заверуха Н.М., Серебряков В.В., Скиба Ю.А. Основи екології: Навчальний посібник. – К.: Каравела, 2006. – 368 с.

 4. Кучерявий В.П. Екологія. – Львів: Світ, 2000. – 500 с.

 5. Потіш А.Ф., Медвідь В.Г., Гвоздецький О.Г., Козак З.Я. Екологія: основи теорії і практикум. Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів. – Львів: «Новий Світ-2000», «Магнолія плюс», 2003. – 296 с.

 6. Федоряк М.М., Москалик Г.Г. Основи екології: Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів. – Чернівці: ЧНУ, 2009. – 352 с.

 7. Запольський А.К., Салюк А.І. Основи екології: Підручник / За ред.. К.М. Ситника. – К.: Вища школа, 2005. – 382 с.

 8. Злобін Ю.А., Кочубей Н.В. Загальна екологія: Навчальний посібник. – Суми: ВТД «Університетська книга», 2003. – 416 с.

 9. Джигирей В.С. Екології та охорона навколишнього природного середовища. Навчальний посібник. – К.:Т-во «Знання», КОО, 2006. – 319 с..

 10. Федоряк М.М., Москалик Г.Г. Основи екології: Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів. – Чернівці: ЧНУ, 2009. – 352 с.


^ ДИСЦИПЛІНА «ТУРИСТСЬКЕ КРАЇНОЗНАВСТВО»

Для спеціальності 6.050401 «Туризм»

Форма контролю – іспит

Курс – 2; семестр – 4; годин – 81; на тиждень – 3год.; (л/с); 2,5 кредиту.


І. Пояснювальна записка

^ 1.1. Мета даного курсу - формування системи знань про специфіку розвитку туризму в різних країнах світу.

1.2. Головні завдання курсу: полягають у вивченні світового туристського ринку, виявленні специфіки туристських регіонів і країн, аналізі світового досвіду розвитку туристської індустрії і спеціалізації турцентров світу.

^ 1.3. Компетенції, якими має оволодіти студент у процесі вивчення дисципліни: мати знання про специфіку розвитку туризму в різних туристських регіонах і країнах, виявляти причинно-наслідкові зв'язки в особливостях формування тих або інших туристських центрів, встановлювати тенденції розвитку туризму в тому або іншому регіоні.

ІІ. Змістовні модулі (ЗМ) та зміст навчальних елементів (НЕ)

ЗМ 1. Теоретичні основи туристичного країнознавства

НЕ 1.1. Туристичне країнознавство як наука та навчальна дисципліна. Об’єкт, предмет та функції туристичного країнознавства. Завдання, методи дослідження туристичного країнознавства, зв'язок з іншими науками

НЕ 1.2. Рекреаційно-туристичне районування. Зміст та етапи рекреаційно-туристичного районування. Туристичний район як основна одиниця рекреаційно-туристичного районування. Районоутворюючі фактори. Рекреаційно-туристичне районування за кордоном. Схеми рекреаційно-туристичного районування світу

НЕ 1.3. Туристична характеристика столиці країни та розробка тематичного туру (практична робота).

НЕ 1.4. Світова спадщина ЮНЕСКО як важлива складова рекреаційно-туристичних ресурсів світу. Характеристика списку Світової спадщини ЮНЕСКО. Критерії об’єктів Світової спадщини ЮНЕСКО.

НЕ 1.5. Об’єкти Світової спадщини ЮНЕСКО в країнах та регіонах світу. Розподіл об’єктів Світової спадщини ЮНЕСКО по країнам світу. Природна та культурна спадщина ЮНЕСКО в Європі. Природна та культурна спадщина ЮНЕСКО в Азії. Природна та культурна спадщина ЮНЕСКО в Америці. Природна та культурна спадщина ЮНЕСКО в Африці. Природна та культурна спадщина ЮНЕСКО в Австралії та Океанії.

НЕ 1.6. Об’єкти Світової спадщини ЮНЕСКО в Україні. Софійський собор. Києво-Печерська лавра. Ансамбль історичного центру Львова. Пункти геодезичної дуги Струве. Одвічні букові ліси Карпат.

НЕ 1.7. Об’єкти Світової спадщини ЮНЕСКО країни та розробка тематичного туру. (практична робота).

ЗМ 2. Туристично-країнознавча характеристика регіонів світу

НЕ 2.1.Туристично-країнознавча характеристика Європейського регіону. Загальна характеристика розвитку рекреації та туризму в країнах Європейського регіону. Західна Європа. Північна Європа. Центрально-Східна Європа. Південна Європа. Східно-Середземноморська Європа.

НЕ 2.2. Туристично-країнознавча характеристика Північноамериканського регіону. Загальна характеристика розвитку туризму в країнах Північної Америки. Туризм та рекреація США. Туризм та рекреація Канади.

НЕ 2.3. Туристично-країнознавча характеристика Латиноамериканського регіону. Загальна характеристика розвитку туризму в країнах Латинської Америки. Туризм та рекреація в країнах Центральної Америки. Мексика. Багамські острови. Туризм та рекреація в країнах Карибського басейну. Туризм та рекреація в країнах Південної Америки. Туризм та рекреація Бразилії. Туризм та рекреація Аргентини.

НЕ 2.4. Туристично-країнознавча характеристика Африканського регіону. Рекреаційно-туристичні ресурси країн Африки. Північна Африка. Південно-Східна та Південна Африка. Західна Африка. Загальна характеристика розвитку туризму в країнах Африканського регіону. Туризм та рекреація Єгипту. Туризм та рекреація Тунісу. Туризм та рекреація Південноафриканської республіки.

НЕ 2.5. Туристично-країнознавча характеристика Австралії та Океанії регіону. Загальна характеристика розвитку туризму в Австралії та Океанії. Туризм та рекреація Австралії. Туризм та рекреація Нової Зеландії. Туризм та рекреація Океанії.

НЕ 2.6. Характеристика туристичної інфраструктури країни (практична робота).

НЕ 2.7. Туристична характеристика країни (практична робота).

Для засвоєння курсу пропонуються такі джерела:

Основна література

1. Александрова А. Ю. Международный туризм. Учебник. - М.: Аспект Пресс, 2002. – 470 с.

2. Безуглий В. В., Козинець С. В. Регіональна економічна та соціальна географія світу: Посібник. – К.: Академія, 2003. – 688 с.

3. Дейнека А. Г. Страноведение: Общая часть: Учебник. – Х.: Бизнес Информ, 2000. – 252 с.

4. Дмитревский Ю. Д. Туристские районы мира. М., 2000. С.75.

5. Масляк П.О. Рекреаційна географія: навч.посіб. – К.: Знання, 2008. – 343 с.

6. Масляк П.О. Країнознавство: Підручник. – К.: Знання, 2007. – 292 с.

7. Мироненко Н.С. Страноведение: Теория и методы: Учебное пособие для вузов. – М.: АспектПресс, 2001. – 268 с.

8. Сапожникова Е. Н. Страноведение. Теория и методика туристского изучения стран: Учеб. пособие. – М.: Академия, 2004. – 240 с.

9. Романов А.А., Саакянц Р.Г. География туризма: Учебное пособие. 3-е издание. – М, 2004.


^ ДИСЦИПЛІНА «ЕКОНОМІКА ПІДПРИЄМСТВ»

Для спеціальності 6.050401 «Туризм»

Форма контролю – іспит

Курс – 2; семестр – 4; годин – 108; на тиждень – 3год.; (л/с); 3 кредиту.


І. Пояснювальна записка

^ 1.1. Мета даного курсу: формування у студентів сучасного економічного мислення і системи спеціальних знань з основ функціонування окремих складових виробничо-господарського механізму підприємства, з питань аналізу його виробничої діяльності та зовнішнього середовища функціонуючого підприємства.

^ 1.2. Головні завдання курсу: сформувати відповідний до предмету вивчення навчального курсу понятійний аппарат в межах достатніх для фахового спілкування розвязання господарських завдань; розвинути навички вільного відтворення та використання понятійного апарату в процесах мислення, усно та на письмі; сформувати мету, завдання , принципи «Економіки підприємства» та її місце в системі економічних наук.

^ 1.3. Компетенції, якими має оволодіти студент у процесі вивчення дисципліни:

знати:

 • основні терміни та поняття, що формують понятійний аппарат навчальної дисципліни;

 • про існуючі міждисциплінарні звязки;

 • про напрями використання отриманих знань.

вміти:

 • володіти понятійним апаратом;

 • користуватися методичним інструментарієм для здійснення необхідних розрахунків.

ІІ. Змістовні модулі (ЗМ) та зміст навчальних елементів (НЕ)

ЗМ1. Теоретичні основи економіки та управління підприємством

НЕ 1.1. Вступ до курсу «Економіка підприємств.

НЕ 1.2. Теорії підприємств і основи підприємств.

НЕ 1.3. Види підприємств, їх організаційні форми.

НЕ 1.4. Зовнішнє середовище функціонування підприємств.

НЕ 1.5. Структура промислового підприємства.

НЕ 1.6. Організація управління промисловим підприємством.

НЕ 1.7. Ринок і продукція.

НЕ 1.8. Система планування діяльності промислового підприємства.

НЕ 1.9. Стратигічне планування на підприємстві.

НЕ 1.10. Планування виробництва і реалізації продукції (робіт та послуг) на підприємстві.

ЗМ2. Ресурсне забезпечення промислового підприємства: матеріально-речові та трудові ресурси підприємства

НЕ 2.1. Кадри та кадрова політика на промисловому підприємстві.

НЕ 2.2. Продуктивність праці – найважливіший чинник ефективного використання трудового потенціалу підприємства.

НЕ 2.3. Організація оплати на підприємстві.

НЕ 2.4. Капітал підприємства.

НЕ 2.5. Оборотний капітал підприємства.

НЕ 2.6. Інвестиційні ресурси та капітальне будівництво на підприємстві.

НЕ 2.7. Іноваційна діяльність.

ЗМ3. Технічна база іорганізація виробництва

НЕ 3.1. Виробнича потужність – як узагальнення ресурсного потенціалу підприємства.

НЕ 3.2. Організація виробництва на промисловому підприємстві.

НЕ 3.3. Якість продукції – своєрідний результат процесу виробництва.

ЗМ4. Результати виробничо-господарської діяльності підприємства та їх фінансово-економічна оцінка

НЕ 4.1. Витрати на виробництво і реалізацію продукції.

НЕ 4.2. Фінансово-економічні результати діяльності підприємства.

ЗМ5. Антикризова система господарювання

НЕ 5.1. Розвиток підприємств: сучасні моделі, трансформація та реструктуризація.

НЕ 5.2. Економічна безпека та антикризова діяльність.

Для засвоєння курсу пропонуються такі джерела:

Основна література

  1. Аветісян В.К., Бантковський В.А., Луценко А.П., Польотов В.А., Рижков В.Г. Економіка ремонтного підприємства: підруч. для студ. вищ. навч. закл. / Віктор Казарович Авестіян (ред.). – Х.: ХНТУСГ, 2005. – 390 с.

  2. Бойчик І.М. Економіка підприємства: навч. посіб. – Вид. 2-е, доп., перероб. – К.: Атіка, 2007.- 528 с.

  3. Бойчик І.М. Економіка підприємства: навч. посіб. Для студ. Вищ. навч. закл. – К.: Атіка, 2007.- 528 с.^ ДИСЦИПЛІНА «ФІНАНСИ ТА ФІНАНСИ ПІДПРИЄМСТВ»

Для спеціальності 6.050401 «Туризм»

Форма контролю – залік

Курс – 2; семестр – 4; годин – 108; на тиждень – 3год.; (л/с); 3 кредиту.


І. Пояснювальна записка

^ 1.1. Мета даного курсу отримання студентами базових знань з питань теорії та практики фінансових відносин суб’єктів господарювання; вивчення системи фінансово-кредитних відносин у взаємозв’язку з економічним механізмом функціонування виробництва в ринкових умовах; визначення структури і обсягів грошових надходжень підприємства; формування і використання фінансових результатів суб’єктами господарювання.

^ 1.2. Головні завдання курсу: у процесі вивчення дисципліни „Фінанси підприємств" студент повинен з’ясувати сутність фінансових ресурсів підприємств, методів і джерел їх формування, організації фінансової діяльності на підприємстві. Вивчення курсу передбачає участь студентів у практичних заняттях, написання рефератів, розв’язування тестів та відповідей на контрольні питання, що дає можливість набуття студентами практичних навичок з фінансової діяльності на підприємствах різних форм власності.

Для засвоєння курсу пропонуються такі джерела:

Основна література

 1. Фінанси підприємств. Навч.посібник. Р.А.Слав’юк. ЦУЛ – 2002.

 2. Фінанси підприємств. Навч.посібник для проведення практичних занять. Аранчій В.І. – Київ. 2004.

 3. Фінансова діяльність підприємства. Підручник. О.М.Бандурка, М.Я.Коробов, П.І.Орлов, К.Я. Петрова. – Київ. „Либідь”. 2003.

 4. Фінанси підприємств. Навч.посібник. І.В.Зятковський. „Економічна думка”. 2002.

 5. Фінанси підприємств. Практикум. Навчально-методичний посібник. Київ. Ельга. Ніка-Центр. 2003.^ ДИСЦИПЛІНА «ІНФОРМАТИКА ТА КОМП’ЮТЕРНА ТЕХНІКА»

Для спеціальності 6.050401 «Туризм»

Форма контролю – іспит

Курс – 2; семестр – 4; годин – 81; на тиждень – 3год.; (л/с); 2,5 кредиту.


І. Пояснювальна записка

^ 1.1. Мета даного курсу - вивчення теоретичних основ і принципів для освоєння можливостей автоматизації процесу розробки проектної й конструкторської документації. Вивчення дисципліни дає основу для засвоєння можливостей використання комп'ютерної техніки в спеціальних методах вивчення та аналізу архітектурних та будівельних норм, правил та проектування.

^ 1.2. Головне завдання курсу: працювати в операційній системі Windows, використовувати засоби роботи в локальній мережі та в мережі Internet.

1.3. Компетенції, якими має оволодіти студент у процесі вивчення дисципліни:

Студент повинен знати: основи інформатики (робота в середовищі Windows), логічну схему функціонування ЕОМ, апаратне й програмне (базове, системне, службове та прикладне) забезпечення комп'ютера на прикладі операційної системи Windows та пакета Microsoft Office, основи автоматизованої обробки архітектурно-будівельної інформації, СКДЄ, СНіП, будівельні норми та правила.

^ Студент повинен вміти: Студенти повинні оволодіти програмним матеріалом, підготувати реферат і виступити з доповіддю на семінарі, виконати лабораторні роботи по практичній частині курсу.

ІІ. Змістовні модулі (ЗМ) та зміст навчальних елементів (НЕ)

Зм1 «Апаратне забезпечення ПК, Робота в AutoCAD»

НЕ 1.1. Поняття операційної системи. Класифікація ОС. Апаратні частини ПК. Поняття операційної системи. Еволюція розвитку операційних систем. Функції операційних систем. Класифікація ОС. Перефірийні пристрої. Пристрої вводу. Пристрої виводу.

НЕ 1.2. Основи роботи з AutoCAD. AutoCAD задачі які вирішуються за допомогою нього. Елементи екрану AutoCAD. Системі координат AutoCAD. Багатокутник, прямокутник, кільце в AutoCAD.

НЕ 1.3. Робоче поле та елементарні фігури AutoCAD. Об’єктні прив’язки AutoCAD. Основні типи графічних об’єктів AutoCAD. Відрізок, пряма, мультилінія в AutoCAD. Коло, еліпс, дуга в AutoCAD. Сплайн в AutoCAD. Текст в AutoCAD.

НЕ 1.4. Текстова строка та робота зі слоями Autocad. Відстежування в AutoCAD. Командна строка AutoCAD. Робота зі слоями в AutoCAD

НЕ 1.5. Основи роботи в ArchiCAD. Робочий простір в ArchiCAD. Основні інструменти в ArchiCAD.

НЕ 1.6. Робочий простір ArchiCAD. Вікно інформації в ArchiCAD. Вікно управління та координат в ArchiCAD.

ЗМ2 «Робота в пакеті архітектурного моделювання ArchiCAD»

НЕ 1.7. Редагування креслень ArchiCAD. Редагування та коментування в ArchiCAD. Методи створення дублікатів в ArchiCAD.

НЕ 1.8. Редагування елементів креслення ArchiCAD. Масштабування в ArchiCAD. Розтягнення в ArchiCAD. Робота з текстом в ArchiCAD. Розмірні лінії в ArchiCAD.

НЕ 1.9. Тонке налаштування параметрів ArchiCAD. Настроювання параметрів в ArchiCAD. Задання та зміна параметрів креслення в ArchiCAD. Робота зі слоями в ArchiCAD. Швидкі вигляди в ArchiCAD.

НЕ 1.10. Створення даху в ArchiCAD. Створення купольного даху в ArchiCAD. Створення скатного даху в ArchiCAD. Створення циліндричного даху в ArchiCAD. Лінійні форми в ArchiCAD. Створення та редагування бібліотек в ArchiCAD. Редагування матеріалів в ArchiCAD.

НЕ 1.11. Створення збірних креслень та сумісна робота в ArchiCAD. Параметри візуалізації в ArchiCAD. Фотографії в ArchiCAD. Калькуляція в ArchiCAD. Реєстр вікон та дверей в ArchiCAD. Креслення PlotMaker в ArchiCAD. Спільна робота над проектами в ArchiCAD. Збереження проекту ArchiCAD у вигляді архіву

^ Для засвоєння курсу пропонуються такі джерела:

Основна література

 1. Бергхаузер Т., Шлив П. Система автоматизированного проектирования AutoCAD: Справочник: Пер. с англ. - М.: Радио и связь, 1989. - 256 с.: ил.

 2. Геснер Р., Бойс Дж. Автокад для начинающих. Часть 1. - Казань: ГАРМОНИЯ Комьюникейшнз, 1993. - 287 с.: ил.

 3. Аугер В. AutoCAD 11.0 : Пер. с нем. - К.: Торгово-издательское бюро DHV, 1993. - 320 с.: ил.

 4. Греков Владислав Эдуардович [Подробнее о книге Скоростное освоение AutoCAD]. — 2008.

 5. Свет В.Л. AutoCAD: Язык макрокоманд и создание кнопок. — СПб.: «БХВ-Петербург», 2004. — С. 320. — ISBN 5-94157-392-8

 6. Полещук Н.Н. AutoCAD 2004: разработка приложений и адаптация. — СПб.: «БХВ-Петербург», 2004. — С. 624. — ISBN 5-94157-424-X

 7. Зуев С.А., Полещук Н.Н. САПР на базе AutoCAD — как это делается. — СПб.: «БХВ-Петербург», 2004. — С. 1168. — ISBN 5-94157-344-8

 8. Эллен Финкельштейн AutoCAD 2008 и AutoCAD LT 2008. Библия пользователя = AutoCAD 2008 and AutoCAD LT 2008 Bible. — М.: «Диалектика», 2007. — С. 1344. — ISBN 978-5-8459-1310-4

 9. Дэвид Бирнз AutoCAD 2009 для "чайников" = AutoCAD 2009 For Dummies. — М.: «Диалектика», 2008. — С. 412. — ISBN 978-5-8459-1444-6

 10. Бондаренко Сергей Валериевич AutoCAD для архитекторов. — М.: «Диалектика», 2009. — С. 592. — ISBN 978-5-8459-1491-0

 11. Интернет учебник "ArchiCAD 12 учебник по новым функциям". Видео + учебные проекты. Graphisoft, 2008.

 12. С. Титов. «ArchiCAD 7.0». М, «Кудиц-образ», 2002

 13. А. Л. Ланцов. «ArchiCAD 8.x и его окружение». М, «Кудиц-образ», 2005

 14. Документация по программе ArchiCAD12.

 15. Титов С. ArchiCAD 11. Справочник с примерами. — М: «КУДИЦ-ПРЕСС», 2008. — С. 600.

 16. Ланцов А. Л. Компьютерное проектирование в архитектуре. ArchiCAD 11.. — СПб: «ДМК-Пресс», 2007. — С. 800.

 17. Документация к программе ArchiCAD 12 (язык Русский. Поставляется вместе с программой в виде книг вместе с коммерческим дистрибутивом. В виде PDF документации с web пакетом)

 18. АrchiСAD 12 Руководство по проведению расчётов.^ ДИСЦИПЛІНА «БЕЗПЕКА ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ»

для спеціальності 6.050401 «Туризм»

Форма контролю – залік

Курс – 2; семестр – 3; годин – 54; на тиждень – 2 год.; (л/с); 1,5 кредиту.


І. Пояснювальна записка

^ 1.1. Мета даного курсу – забезпечити відповідні сучасним вимогам знання студентів про загальні закономірності виникнення і розвитку небезпек, надзвичайних ситуацій, їх властивості, можливий вплив на життя і здоров’я людини.

^ 1.2. Головні завдання курсу:

 • загальним закономірностям виникнення небезпек, їх властивостям;

 • визначити небезпечні, шкідливі та вражаючі фактори, що породжуються джерелами цих небезпек;

 • розробляти заходи та застосовувати засоби захисту від небезпечних, шкідливих та вражаючих факторів;

 • прогнозувати можливість і наслідки впливу небезпечних та шкідливих факторів на організм людини;

 • використовувати у своїй практичній діяльності громадсько-політичні, соціально-економічні, правові , технічні, природоохоронні, медико-профілактичні та освітньо-виховні заходи, які спрямовані на забезпечення здорових і безпечних умов існування людини.

^ 1.3. Компетенції, якими має володіти студент у процесі вивчення дисципліни:

а) знати :

 • небезпечні, шкідливі та вражаючі фактори, що породжуються джерелами небезпек мирного часу;

 • наслідки впливу небезпечних та шкідливих факторів на організм людини та навколишнє середовище;

 • основи захисту здоров’я та життя людини і середовища її проживання.

б) вміти:

 • реалізувати відповідні заходи та засоби захисту щодо створення і підтримки здоров’я та безпечних умов життя і діяльності людини;

 • у разі виникнення надзвичайних ситуацій приймати адекватні рішення та виконувати дії, спрямовані на їх ліквідацію.

ІІ. Змістовні модулі (ЗМ) та зміст навчальних елементів (НЕ)

Змістовий модуль 1. БЖД у повсякденних умовах

Н.Е. 1.1. Теоретичні основи БЖД (лекція). Основні поняття і визначення в БЖД (номенклатура небезпек; ідентифікація небезпек; квантифікація небезпек; концепція прийнятого (припустимого) ризику. Системний аналіз безпеки; структурна модель безпеки. Аналіз безпеки життєдіяльності людини. Принципи, методи і засоби забезпечення безпеки життєдіяльності (орієнтуючі, технічні, управлінські, організаційні). Поняття про критичну інфраструктуру.

Н.Е. 1.2. Середовище проживання людини (практичне заняття). Взаємозв’язок людини з навколишнім середовищем. Характеристика сенсорних систем з погляду безпеки (зоровий, слуховий аналізатори; вестибулярна система; тактильна, температурна, больова чутливість). Людина як „елемент системи „людина-середовище”. Повітря як фактор середовища перебування. Вода як фактор середовища перебування. Ґрунт як фактор середовища перебування.

Н.Е. 1.3. Небезпечні фактори навколишнього середовища (практичне заняття). Соціальні небезпеки (класифікація, причини та види соціальних небезпек). Біологічні небезпеки (мікроорганізми, гриби, рослини, тварини). Екологічні небезпеки. Джерела екологічних небезпек (важкі метали, пестициди, діоксиди, сполуки сірки, фосфору й азоту, фреони).

Н.Е. 1.4. Небезпечні фактори виробничого середовища (практичне заняття). Техногенні небезпеки (механічні: вібрація, шум, інфразвук, ультразвук). Електричний струм. Фактори, які визначають небезпеку ураження електричним струмом. Способи і засоби захисту від дії електричного струму. Статична електрична енергія. Електромагнітні поля. Вплив електромагнітних полів на організм людини. Фактори ризику при роботі з комп’ютерами. Методи і засоби захисту від впливу електромагнітного поля. Лазерне випромінювання. Іонізуюче випромінювання. Фізика радіоактивності. Біологічна дія іонізуючих випромінювань. Дозиметричні величини.

Змістовий модуль 2. БЖД у надзвичайних ситуаціях

Н.Е. 2.1. Основні положення і принципи забезпечення безпеки життя та діяльності людини (лекція). Структура єдиної державної системи цивільного захисту ЄДС ЦЗ. Основні заходи цивільного захисту. Режими функціонування єдиної системи цивільного захисту ЄДС ЦЗ.

Н.Е. 2.2. Надзвичайні ситуації мирного часу. Їх характеристика (лекція). Надзвичайні ситуації техногенного походження. Надзвичайні ситуації на транспорті (автомобільний, повітряний, морський, річковий, залізничний, трубопроводний); виробничі аварії. Особливості аварій і катастроф на хімічно-небезпечних об’єктах.

Н.Е. 2.2. Надзвичайні ситуації мирного часу. Їх характеристика (практичне заняття). Характеристика уражень персоналу ХНО і населення. Способи захисту (отруєння хлором; речовинами переважно загальноотруйної дії, нейротропними отрутами; отруйними технічними рідинами), способи і засоби санітарно-хімічного захисту. Пожежі техногенного походження. Надзвичайні ситуації природного характеру. Загрози медико-біологічного характеру.

Н.Е. 2.3. Аварії на атомних електростанціях та радіаційно-небезпечних об’єктах (практичне заняття). Аналіз загроз радіаційної небезпеки в Україні. Особливості аварій та катастроф на радіаційно- небезпечних об′єктах. Радіаційна обстановка, яка склалася після аварії на Чорнобильській АЕС (реактор типу РВПК – 1000). Радіаційна обстановка, яка може скластися на атомних електростанціях з реакторами типу ВВЕР – 1000. Оцінка радіаційної обстановки. Прилади радіаційної розвідки. Захисні та лікувально-профілактичні заходи при радіаційних аваріях.Аналіз впливу наслідків Чорнобильської катастрофи.

Н.Е. 2.4. Психологія екстремальних ситуацій. Тероризм (практичне заняття). Психологія безпеки діяльності (психічні процеси і стани; особливі психічні стани; мотивація діяльності). Сучасний тероризм (фізичний, психологічний). Прояви тероризму. Сучасні види тероризму (ядерний, екологічний, комп’ютерний, електромагнітний). Сучасні засоби терору (хімічна, бактеріологічна, електромагнітна, психотропна і психотронна зброї).

Н.Е. 2.3. Перша медична допомога потерпілим (практичне заняття). Загальне поняття про першу медичну допомогу. Способи зупинки кровотечі. Перша медична допомога при: кровотечах, травматичному шоці, асфіксії, електротравмі, утопленні та повішанні, тепловому та сонячному ударах, відмороженнях, опіках, переломах кісток. Перша медична допомога при закритих і відкритих ушкодженнях (череп, щелепа та обличчя, шия, хребет, живіт, органи сечовидільної системи, таз). Правила поведінки з потерпілими при травмах. Перша медична допомога при отруєннях.

^ Для засвоєння курсу пропонуються такі джерела:

Основна література

 1. Арустамов Э.А., Волощенко А.Е., Гуськов Г.В., Платонов А.П., Прокопенко Н.А. Безопасность жизнедеятельности. – М., 2003. – 496 с.

 2. Бедрій Я.І., Джигирей В.С., Кидисюк А.І. та ін. Безпека життєдіяльності. – Львів: Афіша, 1997. – 275 с.

 3. Желібо Є.П., Заверуха Н.М., Зацарний В.В. Безпека життєдіяль­ності: Навчальний посібник. – Львів, 2002. – 328 с.

 4. Пішак В.П., Радько М.М., Воробйов О.О., Бабюк А.В., Романів Л.В. Безпека життєдіяльності: підручник. – Чернівці: Книги- ХХІ. – 2007. – 360 с.


^ ДИСЦИПЛІНА «ОСНОВИ МЕНЕДЖМЕНТУ»

для спеціальності 6.050401 «Туризм»

Форма контролю – іспит

Курс – 3; семестр – 6; годин – 81; на тиждень – 3год.; (л/с); 2,5 кредиту.


І. Пояснювальна записка

^ 1.1.Мета даного курсу: Даний курс покликаний формувати теоретичну та практичну готовність майбутніх менеджерів до професійної діяльності; сприяє виникненню у них інтересу до майбутньої роботи; розвиває інтерес до дослідницької діяльності і розвитку науки управління.

^ 1.2. Головні завдання курсу:

- засвоїти зміст , основні напрями і форми управлінської діяльності;

- творчо осмислити напрями вдосконалення менеджменту;

- уміти застосовувати основні та додаткові методи наукового дослідження з метою розвитку менеджменту.

^ 1.3 Компетенції, якими має оволодіти студент у процесі вивчення дисципліни:

- знання основних законів та закономірностей розвитку менеджменту як науки;

- засвоєння та розуміння понятійного та категоріального апарату менеджменту;

- уміння творчо осмислювати та розвивати управлінські ідеї і концепції та їх практично реалізовувати в господарській практиці.

ІІ. Змістовні модулі (ЗМ) та зміст навчальних елементів (НЕ)

ЗМ 1. Менеджмент та його характеристики

НЕ 1.1. Зміст, історія розвитку та роль менеджменту. Сутність менеджменту та умови його здійснення. Історичній розвиток менеджменту як діяльності. Соціально-економічна природа управлінської праці та проблеми її наукової організації. Основи теорії і практики традиційного і сучасного менеджменту. Поняття організації та її види. Лінійна, штабна та лінійно-штабна організація. Секційна та матрична організація. Неформальна організація. Культура організації. Розвиток організації. Причини виникнення і особливості підприємств нового типу. Ресурсозберігаючі та розширені підприємства. Організаційні структури концернів і компаній в міжнародній практиці. Глобалізація і менеджмент. Основні напрямки еволюції менеджменту. Зміст та сутність планування, його види. Прогнозування і стратегічне планування. Класифікація планів на підприємстві. Тактика, політика, процедури, правила планування. Бізнес-планування.

НЕ 1.2. Функції менеджменту. Делегування, відповідальність і повноваження. Лінійні і апаратні повноваження. Централізовані та децентралізовані організації. Поняття мотивації та класифікація мотиваційних теорій. Система стимулювання. Нематеріальні форми стимулювання праці. Суть і сенс контролю. Процес контролю. Характеристики ефективного контролю.

ЗМ 2. Менеджер в організації

НЕ 2.1. Управлінське рішення в менеджменті. Поняття та загальна характеристика комунікацій. Комунікаційний процес, його елементи і етапи. Види комунікацій. Типи керівників. Вимоги до особистості сучасного менеджера. Керівництво, влада, лідерство. Стиль керівництва. Природа процесу прийняття рішень. Рішення-центральна ланка менеджменту. Умови і етапи прийняття управлінських рішень. Алгоритм прийняття рішень. Фактори, впливаючи на процес прийняття рішень. Зміст „науки управління”. Огляд моделей управління. Підходи до прийняття управлінських рішень. Роль прогнозування в процесі прийняття управлінських рішень.

НЕ 2.2 Управління колективами (групами) працівників. Поняття трудового колективу. Зміст процесу управління людьми. Методи управління колективом. Управління конфліктами в колективі. Поняття психології управління. Психологічні якості працівника та використання їх у процесі управління. Психологія та етика керівної діяльності. Стресові ситуації та управління ними

НЕ 2.3 Організація управлінської праці. Поділ та кооперація праці в апараті управління. Організація робочого місця управлінця. Розташування робочих місць і умови праці службовців. Інформаційне забезпечення управлінської праці. Механізація й автоматизація управлінської праці. Культура управління.

Для засвоєння курсу пропонуються такі джерела:

Основна література

 1. Андрійчук В., Бауер Л. Менеджмент. Прийняття рішень і ризик. – К., 2007. – 320 с.

 2. Андрушків Б.М., Кузьмин О.Є. Основи менеджменту: методологічні положення та прикладні механізми. – Тернопіль: Лілея, 2005. – 292 с.

 3. Анискин Б. Высший менеджмент для руководителя. – М.:Инфра-М. 2000. – 136 с.

 4. Бажин И. Информационный системы менеджмента. – М.: ГУ ВШЭ. 2002. – 688 с.

 5. Большаков А. Менеджмент. – СПб. Питер. – 2000. – 160. с.

 6. Бухалков. М. Внутрифирменное планирование. – М., 2000. – 392 С.

 7. Вершигора Е. Менеджмент: Учебное пособие для вузов. – М. – 2001. – 283 с.

 8. Веснин В. Основы менеджмента. – М., Триада, 2004. – 384 с.

 9. Виханский О. Менеджмент. – М.: Гар дерика, 2000. – 528 с.

 10. Герасимчук В. Стратегічне управління підприємством. – К.: КНТЕУ, 2000. – 360 с.

 11. Герчикова И. Менеджмент.- М.: Банки и биржи, 2003. – 311 с.

 12. Глухов В. Менеджмент: Учебник. – СПб,:Спецлитература, 2000. – 700 с.

 13. Зихард В. Руководить без конфликтов. – М.: Экономика, 1990. – 412 с.

 14. Іванова І. Менеджмент підприємства. – К.: Нац. торг. ек. ун-т.,2001. – 247 с.

 15. Кадзума Т. Вечный дух пердпринимательства. – К.: Укрзакордонсервис, 2002. – 206 с.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   ...   16

Схожі:

European Credit Transfer System ects інформаційний пакет iconEuropean credit transfer system ects – інформаційний пакет
move to 358-89822
European Credit Transfer System ects інформаційний пакет iconEuropean credit transfer system ects – інформаційний пакет
move to 358-89826
European Credit Transfer System ects інформаційний пакет iconEuropean credit transfer system ects – інформаційний пакет
move to 358-89825
European Credit Transfer System ects інформаційний пакет iconEuropean credit transfer system ects – інформаційний пакет
move to 358-89820
European Credit Transfer System ects інформаційний пакет iconEuropean Credit Transfer System ects інформаційний пакет
Список викладачів з інших факультетів, що читають дисципліни на географічному факультеті
European Credit Transfer System ects інформаційний пакет iconEuropean credit transfer system ects – інформаційний пакет
Спеціальність: 010104 «Професійне навчання. Економіка підприємства, маркетинг та менеджмент»
European Credit Transfer System ects інформаційний пакет iconEuropean credit transfer system ects – інформаційний пакет
Галузь знань 0510 – Метрологія, вимірювальна техніка та інформаційно- вимірювальні технології
European Credit Transfer System ects інформаційний пакет iconEuropean credit transfer system ects – інформаційний пакет
Галузь знань 0510 – Метрологія, вимірювальна техніка та інформаційно- вимірювальні технології
European Credit Transfer System ects інформаційний пакет iconEuropean credit transfer system ects – інформаційний пакет
Галузь знань 0510 – Метрологія, вимірювальна техніка та інформаційно- вимірювальні технології
European Credit Transfer System ects інформаційний пакет iconEuropean credit transfer system ects – інформаційний пакет
Галузь знань 0510 – Метрологія, вимірювальна техніка та інформаційно- вимірювальні технології
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи