European Credit Transfer System ects інформаційний пакет icon

European Credit Transfer System ects інформаційний пакет
НазваEuropean Credit Transfer System ects інформаційний пакет
Сторінка8/16
Дата24.09.2012
Розмір3.2 Mb.
ТипДокументи
1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   ...   16
^

ДИСЦИПЛІНА “ОСНОВИ МАРКЕТИНГУ”


для спеціальності 6.050401 «Туризм»

Форма контролю – іспит

Курс – 3; семестр – 6; годин – 81; на тиждень – 3год.; (л/с); 2,5 кредиту.


І. Пояснювальна записка

1.1. Мета даного курсу - сформувати у студентів теоретико-методологічні основи знань з маркетингу та вміння застосовувати їх практично з метою аналізу маркетингових можливостей, обрання стратегій маркетингу та розробки маркетингового комплексу.

^ 2.2. Головні завдання курсу:

- засвоїти теоретико-методологічні основи маркетингу;

 • оволодіти аналізом маркетингових можливостей та методикою маркетингових досліджень;

 • оволодіти інструментарієм стратегічного маркетингу та навиками практичного їх застосування

^ 3. Компетенції, якими має оволодіти студент у процесі вивчення дисципліни:

 • знати основні закони та закономірності маркетингу;

 • розуміти та творчо осмислювати сучасні маркетингові стратегії товарної, цінової, комунікаційної політики організацій та формування сучасних каналів розподілу;

 • оволодіти практично методикою розробки маркетингового комплексу .

Змістовні модулі (ЗМ) та зміст навчальних елементів (НЕ)

ЗМ 1. Наукові засади маркетингу та маркетингових досліджень

НЕ 1.1. Мета, завдання та особливості сучасного маркетингу. Сутність, завдання, основні етапи становлення та розвитку маркетингу. Сучасні маркетингові концепції. Види маркетингу. Принципи маркетингу. Функції маркетингу.

НЕ. 1.2. Маркетингове середовище. Сутність та складові маркетингового середовища. Мікро середовище фірми та його основні чинники. Макросередовище та його основні складові.


НЕ 1.3. Система маркетингових досліджень і маркетингової інформації. Концепція системи маркетингової інформації. Складові системи маркетингової інформації. Система збору внутрішньої звітності. Система збору поточної зовнішньої інформації. Система маркетингових досліджень. Система аналізу маркетингової інформації.

НЕ 1.4. Споживчі ринки та поведінка покупців. Споживчі ринки та купівельна поведінка споживача. Модель купівельної поведінки. Чинники, що впливають на купівельну поведінку індивідуальних споживачів. Процес прийняття рішення про купівлю індивідуальних споживачів. Ринки організованих споживачів та поведінка компаній –покупців. Відмінності ринку підприємств від ринку споживачів. Види закупок. Модель купівельної поведінки компанії-покупця. Процес прийняття рішення про купівлю компанії покупця.

НЕ 1.5. Цільовий маркетинг. Сутність цільового маркетингу та його основні етапи. Рівні сегментації ринку. Принципи сегментування споживчого ринку, ринків організованих покупців, міжнардних ринків. Ефективність сегментування. Оцінка та вибір цільових ринків. Недиференціований маркетинг, диференційований маркетинг, концентрований маркетинг. Сутність, види та фективність позиціювання.

^

ЗМ 2. Стратегічний маркетинг


НЕ 2.1. Товарна політика компанії. Сутність товару та його рівні. Класифікації товарів споживчого призначення, виробничого призначення. Особи, місця та ідеї, як вид товару. Рішення про окремі товари. Марочна назва та марочні стратегії товару. Рішення стостовно упаковки, маркування, супутніх послуг товару. Товарний асортимент та номенклатура. Критерії вибору товару та соціальна відповідальність. Маркетинг послуг.

НЕ 2.2. Розробка нового товару та маркетингові стратегії на етапах життєвого циклу товару. Сутність поняття “новий товар”. Етапи створення нових товарів. Прискорена процедура розробки нових товарів. Етапи життєвого циклу товару. Вибір маркетингових стратегій на етапах життєвого циклу товару.

НЕ 2.3. Задачі та стратегії ціноутворення. Чинники, що впливають на процес ціноутворення. Основні підходи до ціноутворення. Встановлення ціни на нові товари. Ціноутворення у межах товарної номенклатури. Коригування цін. Зміни цін. Державна політика у сфері ціноутворення

НЕ 2.4. Управління каналами розподілу та товароруом. Поняття каналів розподілу. Внутрішня структура та принципи функціонування каналів розподілу. Рішення про структуру каналу розподілу. Рішення про управління каналом. Товарорух та управління логістикою. Методи розповсюдження товарів: гуртова та роздрібна торгівля

НЕ 2.5. Інтегровані маркетингові комунікації. Комплекс просування товарів. Інтегровані маркетингові комунікації. Розробка комплексу просування: характеристика, стратегії, соціально-етичні проблеми. Реклама: визначення цілей, бюджету, рекламна стратегія, оцінка ефективності. Зв’язки з громадськістю.

Для засвоєння курсу пропонуються такі джерела:

Основна література

 1. Абчук В. Азбука маркетинга. – С.-П.:Союз, 1998. – 270 с.

 2. Армстронг Г., Котлер Ф. Маркетинг: Загальний курс. –К., С.-П., М.: Видавничий дім “Вільямс”, 2001. – 608 с.

 3. Близнюк С.В. Маркетинг в Україні: проблеми становлення та розвитку. – К.: ІВЦ “Політехніка”, 2009.- 400 с.

 4. Гаркавенко С.С. Маркетинг: Підручник. – К.: Лібра, 2002. – 712 с.

 5. Гаркавенко С.С. Маркетинг: Уч.посібник. – К.: Лібра, 1996. – 384с.

 6. Ілляшенко С.М., Баскакова М.Ю. Маркетингові дослідження: Навч.поісбник. – К.: Центр навч.літератури, 2006. – 192 с.

 7. Котлер Ф. Маркетинг, менеджмент. – С.-П.: Питер, 1998. – 887 с.

 8. Логістика: Навч. посібник./ О.М.Тридід, Г.М. Азаренкова, С.В.Мішина, І.І. Борисенко. – К.: Знання, 2008. – 566 с.

 9. Луцій О.П. Основи маркетингу. – К.: Вид.-во Європейського університету фінансів.

 10. Маркетинг/ За ред. А.І. Кредитова. – К.: Україна, 1994. – 399 с.

 11. Маркетинг/ За ред. Романова А.Н. – М.: Банки и биржи, 1997. – 560 с.

 12. Маркетинг: Методичні вказівки до семінарських занять / Укл. М.Т.Гостюк. – Чернівці: Рута, 2002. – 20 с.

 13. Примак Т.О. Маркетингові комунікації. – К.: Ельга, Ніка-Центр, 2003. – 280 с.

 14. Прокопенко О.В., Троян М.Ю. Поведінка споживачів. – К.: Центр учбової літератури, 2008. – 176 с.

 15. Промисловий маркетинг: теорія та господарські ситуації: Підручник/За ред. Старостиної А.О. – К.: 1997. – 316 с

 16. Харис А.И. Основы маркетинга. – К.: УМКВО, 1992. – 140 с.

 17. Щербань В. М. Маркетинговий менеджмент: Навч посібник. – К.: Центр навч. літератури, 2006. – 204 с.


Цикл професійної та практичної підготовки


^ ДИСЦИПЛІНА „СПОРТИВНИЙ ТУРИЗМ”

для спеціальності 6.050401 «Туризм»

Форма контролю – іспит

Курс – 1; семестр – 2; годин – 81; на тиждень – 3год.; (л/с); 2,5 кредиту.


І. Пояснювальна записка

^ 1.1. Мета даного курсу – засвоїти і оволодіти глибокими теоретичними знаннями і практичними навичками з теорії й методики організації спортивного туризму залежно від потреб споживачів туристичних послуг.

^ 1.2. Головні завдання курсу:

- оволодіти методикою організації різних видів туристичної діяльності залежно від потреб туристів, їх вікових, статевих та соціальних особливостей;

- сформувати необхідний рівень знань і умінь в організації оздоровчо-спортивного туризму в різних сферах туристичної діяльності;

- пізнати основи організації оздоровчо-спортивних турів з урахуванням психологічних і соціокультурних особливостей споживачів туристичних послуг.

^ 1.3. Компетенції, якими має володіти студент у процесі вивчення дисципліни:

- знання основних законів та закономірностей розвитку спортивного туризму в світі;

- розуміння причинно-наслідкових зв’язків організації спортивного туризму;

- уміння творчо осмислювати, узагальнювати та розвивати ідеї та концепції організації спортивного туризму та їх практично реалізовувати в практиці організації туристського бізнесу.

ІІ. Змістові модулі (ЗМ) та зміст навчальних елементів (НЕ)

ЗМ 1. Теоретичні аспекти організації спортивного туризму

НЕ 1.1. Суть, значення і завдання спортивного туризму. Зміст і структура курсу. Об’єкт, предмет, мета й завдання курсу. З історії розвитку оздоровчо-спортивного туризму в Україні.

НЕ 1.2. Види спортивного туризму та їх оздоровче значення. Класифікація спортивного туризму. Оздоровче значення пішохідного та гірського туризму. Оздоровче значення водного туризму. Оздоровчий вплив лижного туризму. Оздоровлюючі чинники походів вихідного дня.

НЕ 1.3. Основи топографічних знань. Карта і план. Поняття про масштаб. Вимірювання відстаней по карті. Умовні знаки. Вивчення по карті рельєфу місцевості.

НЕ 1.4. Основи орієнтування. Орієнтування на місцевості. Орієнтування за картою і компасом. Екстремальне орієнтування.

НЕ 1.5. Небезпеки в туризмі. Небезпеки на пішохідних та гірських маршрутах. Небезпеки лижних маршрутів. Небезпеки на водних маршрутах. Небезпеки на веломаршрутах. Небезпеки у спелеотуризмі.

НЕ 1.6. Медичне забезпечення оздоровчо-спортивного туризму. Заходи, що здійснюються в період підготовки до походу. Заходи, що здійснюються під час походу. Самоконтроль у туризмі. Заходи, що здійснюються в період підготовки до походу. Заходи, що здійснюються під час походу. Самоконтроль у туризмі.

НЕ 1.7. Організація безпеки руху в туристському поході. Рух в умовах туристського походу. Порядок та режим руху. Страхування та самострахування під час руху. Рух пішки. Особливості руху по розчленованій місцевості. Рух водою. Долання водних перешкод.

ЗМ 2. Методика організації маршрутів спортивного туризму

НЕ 2.1. Туристські маршрути. Класифікація туристських маршрутів. Методичні принципи розробки туристських маршрутів. Маркування туристських маршрутів.

НЕ 2.2. Організація побуту, харчування, постачання на туристському маршруті. Спорядження. Режим харчування. Режим водоспоживання.

НЕ 2.3. Критичні ситуації в туристському поході та їх подолання. Правила поведінки в екстремальних ситуаціях. Психологічний аспект екстремальних ситуацій та катастроф. Медичний аспект екстремальних ситуацій.

НЕ 2.4. Організація та здійснення масових туристських заходів. Класифікація масових туристських заходів. Організація зльотів та змагань. Змагання з окремих видів туризму. Навчально-тренувальні комплекси. Тренінги.

НЕ 2.5. Охорона природи під час туристського походу. Основи похідної туристської екоетики. Способи мінімізації впливу туристського побуту на довкілля. Правила поведінки на природоохоронних територіях.

Для засвоєння курсу пропонуються такі джерела:

Основна література

 1. Алёшин В.М., Серебреников А.В. Туристская топография. – М., 1985.

 2. Волович В.Г. Человек в экстремальных условиях природной среды. – М., 1983.

 3. Геренчук К.І., Раковська Е.М., Топчієв О.Г. Польові географічні дослідження. – К., 1975.

 4. Дехтяр В.Д. Основи оздоровчо-спортивного туризму: навч. посіб. – К.: Наук. світ, 2003. – 203 с.

 5. Дмитрук О.Ю., Щур Ю.В. Безпека життєдіяльності географа з основами професійної підготовки. – Київ, 1998. – 126 с.

 6. Душков Б.А. География и психология. Подход к проблеме. – М., 1987.

 7. Коструб А.А. Медицинский справочник туриста. М., 1990.

 8. Котляров Е.А. География отдыха и туризма. – М.:Мысль, 1978. – 238 с.

 9. Краєзнавство і туризм: освіта, виховання, стиль життя. – К.: Реф., 1998.–264 с.

 10. Крачило М.П. Краєзнавство і туризм. – К.: Вища шк., 1994. – 191 с.

 11. Крачило М.П. Організація роботи з географічного краєзнавства і туризму. – Київ: УМКВО, 1988. – 200 с.

 12. Крачило Н.П. География туризма. – Киев: Вища школа, 1987. – 208 с.

 13. Методика позакласної роботи з географії. За ред. Откаленка М.П. – Київ: Радянська школа, 1974. – 190 с.

 14. Мэйелл М. Энциклопедия первой помощи. – СПб, 1995.

 15. Никишин Л.Ф., Коструб А.А. Туризм и здоровье. – К: Здоровье, 1991. – 220 с.

 16. Родичкин И.Д. Человек, среда, отдых. – К.:Будівельник, 1977. – 160 с.

 17. Сергеев В.Н. Туризм и здоровье. М., 1987.

 18. Спутник туриста. – К: Здоровье, 1991. – 358 с.

 19. Туристско-краеведческие кружки в школе. Под ред. Титова В.В. – Москва: Просвещение, 1988. – 156 с.

 20. Шимановский В.Ф. Питание в туристском путешествии. – М., 1986.

 21. Штюрмер Ю.А. Опасности в туризме, мнимые и действительные. – М., 1974.

 22. Штюрмер Ю.А. Охрана природы и туризм. – М., 1974.

 23. Щур Ю.В., Дмитрук О.Ю. Спортивно-оздоровчий туризм. – К.: Альтерпрес, 2003.^ ДИСЦИПЛІНА «ІСТОРІЯ ТУРИЗМУ»

Для спеціальності 6.050401 «Туризм»

Форма контролю – іспит

Курс – 1; семестр – 1; годин – 54; на тиждень – 2год.; (л/с); 1,5 кредиту.


І. Пояснювальна записка

^ 1.1. Мета даного курсу :

Навчальний курс «Історія ту­ризму» є ефективним інструментом пізнання закономірностей ту­ристичної галузі, допоможе зрозуміти, як явища високої культури, формують нові тенденції в туризмі, докорінно змінюють культурне життя суспільства. Іс­торія туризму яскраво демонструє зв'язок між державною політи­кою та змінами в туристичній сфері, між бізнесом та відпочинком, дає можливість прогнозувати кількісні та якісні зміни туристич­них потоків.

^ 1.2. Компетенції, якими має володіти студент у процесі вивчення дисципліни:

У результаті вивчення дисципліни студент повинен:

знати:

 • основні поняття що використовуються в туристичній сфері,

 • основні терміни та категорійні поняття що використовуються в туризмі,

 • основні історичні періоди розвитку туризму у світі та Україні.

вміти:

- аналізувати особливості, завдання, функції, методи дослідження, часові особливості розвитку туризму як сфери економічної діяльності суспільства;

- використовувати набуті знання для визначення особливостей розвитку туризму і подорожей в певних регіонах світу та на їх основі визначати сучасні тенденції туризму .

ІІ. Змістовні модулі (ЗМ) та зміст навчальних елементів (НЕ)

Зм1. Передумови виникнення туризму. Еволюція туризму як явища в житті суспільства.

НЕ 1. Передумови виникнення подорожей і туризму в суспільстві. Обєкт і предмет вивчення історії туризму; основні завдання історії туризму; методи дослідження історії туризму та основні поняття; місце історії туризму в системі наук про туризм. Подорожі в стародавньому світі. Загальна характеристика подорожей стародавнього світу. Подорожі стародавніх греків. Подорожі в стародавньому Римі. Місце історії туризму в системі наук. Відмінні та спільні риси подорожей в стародавньому світі. Основні етапи розвитку туризму. Різні підходи до періодизації історичних етапів розвитку туристичної сфери.

НЕ 2. Туризм як явище в житті суспільства. Еволюція основних його проявів. Техніко-економічні та соціальні передумови розвитку туризму на різних етапах становлення. Еволюція організаційних і функціональних особливостей туризму. Проблеми класифікації туризму. Спеціалізація в туризмі. Сегменти спеціалізованого туризму. Значення мандрівництва у формуванні тогочасного світогляду. Розвиток інфраструктури для подорожуючих в стародавньому світі. Еволюція основних проявів туризму як соціально-економічного явища. Проблеми систематизації інформації про види туризму та їх зміни протягом історичного розвитку. Особливості розвитку туристичної інфраструктури та традицій гостинності в стародавні часи.

НЕ 3. Подорожі в епоху Середньовіччя (V— перша половина XV ст.). Характеристика розвитку і види подорожей в епоху Середньовіччя. Розвиток інфраструктури для подорожуючих в епоху Середньовіччя. Подорожі та великі географічні відкриття в другій половині ХУ-ХУІ ст. Подорожі в епоху Середньовіччя. Розвиток мореплавства в УІІ-ХУ ст. в Арабському світі. Подорожі вікінгів у УІІІ-ХІІ ст. Традиції гостинності та розвиток подорожей на Русі в Х-ХУ ст.. Розвиток мореплавства та Великі географічні відкриття. Соціально-економічна характеристика розвитку і види подорожей в епохи Середньовіччя та Відродження. Розвиток інфраструктури для подорожуючих в епоху Середньовіччя. Нові складові у сфері гостинності у ХУ-ХУІ ст. Основні види та значення подорожей в ХУ-ХУІ ст.

НЕ 4. Розвиток подорожей в епоху Просвітництва (ХУІІ-ХУШ ст.). Основні чинники появи туризму в епоху Просвітництва. Поява туризму та розвиток системи гостинності в ХУІІ-ХУШ ст. Основні види та значення подорожей в епоху Просвітництва.

Епоха просвітництва та її вплив на історію та мотивацію подорожей. Подорожі та географічні відкриття ХУІІ-ХУІІІ ст. Українські землі в туристичній картографії XVII ст. Основні чинники появи туризму в епоху Просвітництва. Подорожі та географічні відкриття ХУІІ-ХУІІІ ст. Поява туризму та розвиток системи гостинності в ХУІІ-ХУШ ст. Основні види та значення подорожей в епоху Просвітництва. Українські землі в туристичній картографії XVII ст..

Зм2. Особливості розвитку туризму у світі та Україні протягом ХІХ – ХХ століть

НЕ 5. Розвиток туризму в світі в XIX — першій половині XX ст. Основні чинники та напрямки розвитку туризму і системи гостинності в світі в XIX - першій половині XX ст. Подорожі та туризм у Російській імперії у XVIII — на початку XX ст. Туристичний бізнес в Росії наприкінці XIX — на початку XX ст. Створення та діяльність російських туристичних організацій. Особливості організаційних форм та видів туризму в світі в XIX — першій половині XX ст. Створення перших туристичних об'єднань і міжнародних організаці. Туристична діяльність Томаса Кука. Створення туристичної інфраструктури та курортів у XVIII — на початку XX ст. Прочанство в Російській імперії у XIX-на початку XX ст.. Напрямки розвитку туризму і системи гостинності в світі в XIX-першій половині XX ст. Перші туристичні об'єднання і міжнародні організації. Політичні та соціально-економічні чинники розвитку туризму в Російській імперії у XVIII — на початку XX ст. Основні види туризму в Російській імперії у XVIII — на початку XX ст..

НЕ 6. Розвиток туризму на українських землях(кінець ХІХ початок ХХ ст.) Виникнення в Україні перших туристських організацій. Зародження туристсько-екскурсійної справи на західноукраїнських землях.. Розвиток готельної справи в другій половині ХІХ –початку ХХ ст. Розвиток туризму на українських землях у складі Російської імперії в XIX — на початку XX ст. Становлення музейної справи та розвиток краєзнавства в Україні на межі ХІХ-ХХ ст. Розвиток туризму на українських землях у складі Австро-Угорської імперії (друга половина XIX — 1914 р.) та міжвоєнної Польщі (1921-1939 рр.). Особливості розвитку туризму на українських землях XIX - на початку XX ст. Музейна справа та розвиток краєзнавства в Україні на межі ХІХ-ХХ ст. Основні риси розвитку туризму на українських землях у складі Австро-Угорщини та Польщі. Перші туристські організації в Україні XIX — на початку XX ст. Готельна справа в Україні в другій половині ХІХ –початку ХХ ст. Український національно-культурний рух та розвиток туризму на Українських територіях на межі ХІХ – ХХ століть.

НЕ 7. Розвиток туризму в Україні в міжвоєнний період. Основні напрями розвитку туризму в Україні у повоєнні роки. Створення централізованої системи управління туризмом. Туристсько-екскурсійна справа і краєзнавчий рух в період «українізації (1923 – 1933 р. р.) в Радянській Україні. Основні напрями розвитку туризму Україні в післявоєнні роки. Розвиток туризму в Радянському Союзі. Розвиток туризму в СРСР в 20-30-і рр. XX ст. Створення та діяльність найбільших туристичних організацій в СРСР. Розвиток планових туристичних маршрутів. Характер та основні види туризму в СРСР. Основні особливості розвитку радянського туризму. Особливості організаційних форм туризму в Радянському Союзі Сутність централізованої системи управління туризмом в радянський період. Діяльність туристських організацій «Інтурист» та «Супутник». Період «українізації» (1923 – 1933 р. р.) та стан туристсько-екскурсійної справи в Україні. Особливості розвитку туризму в Україні у повоєнний період. Туризм в СРСР в 20-30-і рр. XX ст. Найбільші туристичні організацій в СРСР. Розвиток планових туристичних маршрутів. Характер та основні види туризму в СРСР. Особливості розвитку радянського туризму.

НЕ 8. Розвиток туризму в світі у другій половині XX — на початку XXI ст. Соціально-економічні чинники розвитку туризму в світі в другій половині XX ст. Особливості світової туристичної індустрії та основні види туризму в світі в другій половині XX ст. Основні тенденції розвитку туризму в світі на межі ХХ-ХХІ ст. Туризм в Україні на рубежі ХХ-ХХІ ст. Стан туристичної справи в Україні в 90-і рр. XX ст. Український туризм як складова міжнародного туризму. Основні тенденції та перспективи розвитку вітчизняного туризму на рубежі ХХ-ХХІ ст. Світова туристична індустрія в світі в другій половині XX ст. Український туризм як складова міжнародного туризму.

Для засвоєння курсу пропонуються такі джерела:

Основна література

 1. Про туризм: Закон України від 15.09.95 № 324/95-ВР //Відомості Верховної Ради України. - - 1995. - № 31. - С. 241, 705-717.

 2. Про основні напрямки розвитку туризму в Україні до 2010 року: Указ Президента України від 10.08.99 № 973/99 Урядовий кур'єр. - 1999. — 29 вересня.

 3. Абуков А. X. Туризм сегодня й завтра. Туристско-зкскурсионная работа профсоюзов. - М.: Профиздат., 1987.

 4. Белов А. В. Арктическое мореплавание с древнейших времен до середини XIX века. - М., 1956.

 5. Белявский М. Т. Историки й туризм. История СССР. 1970. - № 4.

 6. Биржаков М. Б. Введение в туризм. Учебник. — Спб., 1999.

 7. Бондарский М. С. Античная география. - М., 1953.

 8. Бродель Фернан. Материальная цивилизация, зкономика й капитализм, ХУ-ХУІИ вв.: В 3-х т. -- М., 1992.

 9. БСЭ. - М., 1975. - Т. 21. — С. 333-335.

 1. Коронкова Л. П. История туризма: Учебное пособие. М. - Воронеж, 2001.

 2. Гармаш Петр. Крим. Путеводитель. — Симферополь, 1998.

 3. Герберштейн С. Записки о Московии. — М., 1988.

 4. Готланд В. Планету открывали сообща. — М., 1971.

 5. Гуляев В. Й. Доколумбовы плавання в Америку: мифы й реальность. — М., 1991.

 6. Дутчак С. Обґрунтування нових підходів у дослідженні туристсько-рекреаційної діяльності (на прикладі Буковинських Карпат та Середнього Подністров’я) // Історія української географії. Всеукраїнський науково-теоретичний часопис. – Тернопіль: Підручники і посібники, 2004. – Випуск 10 (2). – С. 57-63.

 7. Дутчак С.В., Дутчак М.В. Деякі аспекти виділення сегментів спеціалізованого туризму та їх стан на території Чернівецької області // Туристсько-краєзнавчі дослідження. – Вип. 2. – К.: Кармаліта, 1999. – С. 123-136.

 8. Дутчак С.В. Основні проблеми стабільного функціонування туристичних центрів // Наукові і практичні проблеми створення і функціонування туристичних центрів і тематичних парків: Мат. V між нар. наук.-практ. конф., 27-28 травня 2005р. – м. Донецьк. – С. 63-64.

 9. З історії вітчизняного туризму: 36. наук. ст. — К., 1997.

 10. Жак ле Гофф. Цивилизация средневекового запада. - М., 1992.

 11. Історія України: нове бачення: У 2 т. / О. І. Гуржій, Я.Д.Ісаєвич, М. Ф. Котляр та ін.; Під ред. В. А. Смолія. - К., 1995.


^ ДИСЦИПЛІНА «РЕКРЕАЦІЙНІ КОМПЛЕКСИ»

Для спеціальності 6.050401 «Туризм»

Форма контролю – залік

Курс – 1; семестр – 2; годин – 81; на тиждень – 2год.; (л/с); 2,5 кредиту.


І. Пояснювальна записка

^ 1.1. Мета курсу – засвоїти та оволодіти глибокими теоретичними знаннями і практичними навичками з теорії й методики організації рекреаційно-територіальних комплексів різних типів (санаторних, відпочинкових, туристичних, авто туристичних) залежно від потреб споживачів рекреаційних послуг.

^ 1.2. Головні завдання курсу: пізнати: термінологію, пов’язану з діяльністю рекреаційних комплексів; класифікацію рекреаційних комплексів; основи організації різнотипних рекреаційних комплексів; сформувати необхідний рівень знань і умінь в організації та плануванні різноманітних рекреаційних комплексів (санаторних, відпочинкових, туристичних); оволодіти методикою оцінки та прогнозу використання рекреаційних ресурсів областей України, виявити ступінь їхньої сприятливості для різних видів рекреації.

^ 1.3. Компетенції, якими має володіти студент у процесі вивчення дисципліни: знання термінології та класифікації рекреаційних комплексів світу; уміння організовувати та планувати різноманітні рекреаційно-територіальні комплекси (санаторні, відпочинкові, туристичні, авто туристичні); уміння аналізувати, оцінювати, виявляти динаміку використання рекреаційних ресурсів України для різних видів відпочинку та туризму, творчо узагальнювати та розвивати ідеї організації рекреаційних комплексів в Україні, використавши позитивний досвід роботи рекреаційних комплексів інших країн.

ІІ. Змістові модулі (ЗМ) та зміст навчальних елементів (НЕ)

ЗМ1. Рекреаційна діяльність, класифікація рекреаційно-територіальних комплексів. Санаторні комплекси

НЕ 1.1. Рекреаційна діяльність. Відпочинок – життєво-необхідна потреба людини. Рекреаційна діяльність – вид господарської діяльності. Групування видів рекреаційної діяльності.

НЕ 1.2. Класифікація рекреаційно-територіальних комплексів. Терміни та поняття, пов’язані з рекреаційно-територіальними комплексами. Класифікація рекреаційно-територіальних комплексів.

НЕ 1.3. Організація та планування санаторних комплексів. Історія організації санаторних комплексів. Типи санаторних комплексів. Розташування функціональних приміщень. Вибір місця для санаторного комплексу. Антропогенне поліпшення комфорту санаторних комплексів. Інновації у робот і санаторних комплексів.

ЗМ2. Організація та планування комплексів відпочинку, туристичних та авто туристичних комплексків

НЕ 2.1. Організація та планування комплексі відпочинку. Класифікація комплексів відпочинку. Багатопрофільні комплекси відпочинку.

НЕ 2.2. Організація та планування туристичних комплексів. Умови розміщення туристичних комплексів. Різновиди туристичних комплексів. Розміщення туристичних комплексів у системі маршрутів.

НЕ 2.3. Спеціалізовані тур комплекси. Характеристика спеціалізованих тур комплексів. Гірські турбази. Водноспортивні турбази. Туристичні табори.

НЕ 2.4. Організація і планування авто туристичних комплексів. Типові комплекси автотуризму. Умови розміщення комплексів автотуризму. Планувальна організація комплексів автотуризму.

Для засвоєння курсу пропонуються такі джерела:

Основна література

1. Бейдик О.О. Рекреаційно-туристичні ресурси України.- К.: КНУ, 2001.

2. Ґудзь П.Е. Економічні проблеми розвитку курортно-рекреаційних територій.- Донецьк, 2001.

3. Данильчук В.Ф. Методологія оцінки рекреаційних територій.- Донецьк, 2003.

4. Карпатський рекреаційний комплекс /Отв.ред.М.И.Долишний.- К.: Наук.думка, 1984.

5. Лукьянова Л.Г., Цыбух В.И. Рекреационные комплексы.- К.: Вища шк.., 2004

6. Максимов О.Г. Горно-рекрекационные комплексы.- М.: Стройиздат, 1981.

7. Сальська М.П., Худо В.В. Туристичний бізнес: теорія та практика.- К.: ЦУЛ, 2007.

8. Мацола А.Г. Рекреаційно-туристичний комплекс України.- Львів, 1997.

9.Рекреация: социально-економические и правовые аспекты / Мамутов В.К. и др. – К.: Наука, 1992.

10. Рекреаційно-територіальні комплекси / Укл. Савранчук Л.А., Явкін В.Г., Ясенчук В.І. – Чернівці, 2008.

11.Смаль І.В. Основи географії рекреації і туризму – Ніжин: Вид. НДПУ ім. М. Гоголя, 2004.

12.Стафійчук В.І. Рекреологія: - К.: Альтерпрес, 2006.

13. Туристична курортологія / Укл. Бойко І.Д., Савранчук Л.А. – Чернівці: Рута, 2007.

14.Фоменко Н.В.Рекреаційні ресурси та курортологія – Івано-Франківськ, 2001.

15.Шмагина В.В. Рекреация и туризм в системе современных приоритетов социально-экономического развития. – Одесса. 2000.

16. 500 чарівних куточків України, які варто відвідати.- Харків, КН.клуб, 2007.


Дисципліна «Технологія турИСЬКої діяльності»

Для спеціальності 6.050401 «Туризм»

Форма контролю – іспит

Курс – 1; семестр – 2; годин – 108; на тиждень – 3год.; (л/с); 3 кредиту.


І. Пояснювальна записка

^ 1.1. Мета даного курсу - сформувати у студентів теоретично-методичні основи знань технології туристичної діяльності. Розкрити суть, дати поняття основних елементів туристичної діяльності.

^ 1.2. Головні завдання курсу:

 • розкрити суть і сформувати основні поняття туристичної діяльності;

 • висвітлити туристичну галузь як одну з галузей національної економіки;

 • ознайомити студентів з нормативно-правовою базою туристичної діяльності в Україні, зокрема з Ліцензійними умовами здійснення туристичної діяльності;

 • навчити визначати передумови для розвитку туристичної галузі.

^ 1.3.. Компетенції, якими має оволодіти студент у процесі вивчення дисципліни:

Знати основні поняття туристичної діяльності, нормативно-правову базу, що регулює туристичну діяльність в Україні; передумови, що мотивують розвиток туристичної галузі, порядок створення туристичного підприємства; основи екскурсійної діяльності. Вміти: аналізувати і виділяти фактори розвитку туристичної діяльності; класифікувати за видами туристичну діяльність; виділяти особливості туристичних послуг; охарактеризувати складові туристичного продукту; розробляти проекти нових екскурсії; виявляти основні проблеми, що гальмують розвиток туристичної галузі; давати характеристику туристичних ресурсів окремих територій.

ІІ. Змістові модулі (ЗМ) та зміст навчальних елементів (НЕ), отримувані бали, література

ЗМ 1.

НЕ 1.1. Поняття і суть туристичної діяльності. Туризм як галузь національної економіки. Етапи розвитку туризму в світі . Основні поняття складових туризму. Туристично-рекреаційні ресурси України

НЕ 1.2. Нормативно-правова база туристичної діяльності. Ліцензійні умови. Статут, колективний договір підприємства

НЕ 1.3. Класифікація видів туристичної діяльності. Основи екскурсійної діяльності. Види екскурсій. Технологія підготовки і проведення екскурсій

НЕ 1.4. Поняття, структура та складові туристичного продукту. Життєвий цикл туристичного продукту. Класифікація турів. Якість туристичного продукту та його конкурентоспроможність

НЕ 1.5. Поняття та особливості туристичних послуг. Види туристичних послуг Основи екскурсійної діяльності. Види екскурсій

ЗМ 2.

НЕ 2.1. Порядок створення туристичного підприємства та організація його діяльності. Основні етапи створення туристичного підприємства. Туроператорська та турагенська діяльність підприємства туризму. Ліцензування туристичної діяльності суб’єктів туристичної діяльності

НЕ 2.2. Виробничо-технічний потенціал туристичного підприємства. Ресурсне забезпечення. Виробнича база підприємств сфери туризму

НЕ 2.3. Суть і зміст маркетингу в туризмі. Організація і проведення маркетингових досліджень. Організація і контроль маркетингу туристичного підприємства. Зміст і форми фінансової діяльності туристичного підприємства. Витрати підприємства і ціна на туристичний продукт. Економічна ефективність діяльності туристичного підприємства НЕ 2.4. Реклама в індустрії туризму. Поняття і напрямки рекламної діяльності туристичного підприємства. Організація рекламної діяльності, принципи та канали поширення реклами. Правила проведення рекламної компанії та імідж туристичного підприємства

НЕ 2.5. Проблеми в туристичній галузі України. Характеристика чинників, які гальмують розвиток туристичної галузі. Пропозиції до розв’язання проблем у сфері туризму

НЕ 2.6. Перспективи розвитку туризму в Україні та світі. Вплив соціальних, демографічних та інших чинників на туристичний ринок

Для засвоєння курсу пропонуються такі джерела:

Основна література:

1. Агафонова Л.Г., Агафонова О.Є. Туризм, готельний та ресторанний бізнес: Ціноутворення, конкуренція, державне регулювання: Навчальний посібник. – К.: Знання України, 2002. – 358 с.

2. Гуляев В.Г. Контракты, договоры, соглашения и формуляры в туристской деятельности: Учебно-практическое пособие. – М.: ПРИОР, 1998. – 336 с.

3. Энциклопедия туризма: Справочник. – М.: Финансы и статистика, 2003. – 368 с.

4. Ильина Е.Н. Туроперейтинг: организация деятельности: Учебник. – М.: Финансы и статистика, 2000. – 256 с.

5. Кабушкин Н.И. Менеджмент туризма: Учебник. – Минск: Новое знание, 2002. – 409 с.

6. Квартальнов В.А. Туризм: Учебник. – М.: Финансы и статистика, 2002. – 320 с

7. Кифяк В.Ф.Організація туристичної діяльності в Україні. – Чернівці: Книги ХХІ, 2003. – 300с.

8. Кусков А. С., Джаладян Ю. А. Основы туризма: Учебник. – М.: КноРус, 2007. – 536 с.: ил.

9. Любіцева О.О. Ринок туристичних послуг (геопросторові аспекти). – К.: Альтерпрес, 2002. – 436 с.

10. Любіцева О.О. Методика розробки турів. Навчальний посібник. – К.: “Альтерпрес”, 2003. – 104 с.

11. Мальська М.П., Худо В.В., Цибух В.І. Основи туристичного бізнесу: Навчальний посібник. – К.: Центр навчальної літератури, 2004. – 272 с.

12. Менеджмент туризма: Экономика туризма: Учебник. – М.: Финансы и статистика, 2001. – 320 с.

13. Менеджмент туризма: Основы менеджмента: Учебник. – М.: Финансы и статистика, 2002. – 352 с.

14. Нечаюк Л.І., Телеш Н.О. Готельно-ресторанний бізнес: менеджмент: Навчальний посібник. – К.: Центр навчальної літератури, 2003. – 348 с.

15. Папирян Г.А. Менеджмент в индустрии гостеприимства (отели и рестораны). – М.: Экономика, 2000. – 207 с.

16. Правове регулювання туристичної діяльності в Україні: Збірник нормативно-правових актів/Під. заг. ред. проф. В.К.Федорченка; Київ. ун-т туризму, економіки і права. – К.: Юрінком Інтер, 2002. – 640 с.

17. Туризм и гостиничное хозяйство / под. ред. Чудновского А.Д. – М.: ТАНДЕМ, ЭКМОС, 2000. – 400 с.

18. Школа І.М. та ін. Менеджмент туристичної індустрії: Навчальний посібник. – Чернівці: ЧТЕІ КНЕУ, 2003. – 662 с.


^ ДИСЦИПЛІНА «ДІЛОВА ІНОЗЕМНА МОВА»

Для спеціальності – 6.050401 «Туризм»

Форма контролю – залік, іспит

Курс – 1,2,3; семестр – 3,4,5,6; всього годин – 576; на тиждень – 3год.; (л/с), 16,5 кредиту.

І. Пояснювальна записка

^ 1.1. Мета даного курсу : викладаня дисципліни є вивчення мови на професійному та культурологічному рівнях; практичне володіння англійською мовою на автономному рівні, необхідному для ділового та професійного спілкування, реалізація на письмі комунікативних намірів, пов’язаних з виробничими умовами фаху; досягнення студентами рівня знань, відповідних до вимог дипломованого спеціаліста, який забезпечить можливість інструментального застосування іноземної мови. Мета курсу розподіляється на практичну (створення бази для автономного й інструментального володіння англійською мовою); освітню (сприяння розвитку здібностей до самооцінки та здатності до самостійного навчання, що дозволятиме студентам продовжувати навчання в академічному і професійному середовищі); пізнавальну (залучення студентів до таких академічних видів діяльності, які активізують і далі розвивають увесь спектр їхніх пізнавальних здібностей); розвиваючу (допомога студентам у формуванні загальних компетенцій з метою розвитку їх особистої мотивації (цінностей, ідеалів); соціальну (сприяння становленню критичного самоусвідом лення та вмінь спілкуватися); соціокультурну (досягнення широкого розуміння важливих і різнопланових міжнародних соціокультурних проблем).

^ 1.2. Головні завдання курсу. Після повного закінчення курсу вивчення ділової англійської мови студент повинен: набути мовних, навчальних вмінь та компетенцій на основі сформованих знань; оволодіти комунікативними навичками; продовжити створення бази для автономного й інструментального володіння англійською мовою.

^ 1.3. Компетенції, якими має володіти студент у процесі вивчення дисципліни:

 • брати участь в усному мовленні англійською мовою;

 • реалізувати комунікативні наміри на письмі (ділове листування, оформлення спеціалізованої документації, статті, реферати, тощо);

 • працювати з іншомовними джерелами наукового та професійно-виробничого характеру

 • користуватися іншомовними джерелами загального та професійно-виробничого характеру (друкованими та електронними) за результатом скласти реферат або анотацію до прочитаного тексту зі спеціальності (передати його зміст рідною чи англійською мовою);

 • підготувати план – презентацію відповідно до теми курсової (дипломної) роботи.

ІІ. Змістовні модулі (ЗМ) та зміст навчальних елементів (НЕ)

І семестр

Модуль 1. Вступний курс

НЕ 1. Елементи спілкування.(привітання, подяка, форми звертання., представлення, знайомство. Ділові подорожі.

НЕ 2. Візит іноземного партнера. Зустріч в аеропорту. Знайомство з працівниками. Карьера.

^ НЕ 3. Влаштування на роботу. Анкета, супровідний лист, резюме, лист подяки: як сподобатися інтерв’юеру.

НЕ 4. Основні правила працевлаштування. Розробка екскурсії по місту Розробка туристичного маршруту.

ІІ семестр

Модуль 1. Сучасна індустрія харчування

НЕ 1. Повторення вивченого граматичного та лексичного матеріалу. Діалогічне мовлення Туристичні професії. Види туризму. Історія туристичного бізнесу. Туристичні компанії. Речення.

НЕ 2. Заклади громадського харчування. Вибір ресторану у Лондоні. Структура та функції ресторанного бізнесу. Гостинність (ключові поняття). Прикметникові (порівняльні) конструкції . Таблиця неправильних дієслів.

Модуль 2. Класифікація закладів харчування

НЕ 1. Вибір ресторану у Нью-Йорку. Міжнародна Туристична Організація. Останні події.

Теперішній перфектний час. Прислівники.

НЕ 2. Англомовні країни. Сполучені Штати Америки Географічне положення. Загальні відомості. Європейські столиці. Визначні місця та пам’ятки.

ІІІ семестр

Модуль № 1. У відрядженні

НЕ 1. Телефонна розмова з кампанією, замовлення номера в готелі, купівля квитка на літак. Факс, електронна пошта. Скорочення. Числівник.

НЕ 2. Засоби комунікації Відмінності між британським та американським варіантами англійської мови. Глобальна комп’ютерна мережа Інтернет.

Модуль № 2. Подорож за кордон

НЕ 1. Прибуття до країни. Митний та паспортний контроль в аеропорту, на вокзалі. Розклад, місцевий транспорт. Структура ділового листа Займенники. Прийменники.

НЕ 2. Англомовні країни Канада. Загальні відомості. Політично-адміністративний устрій.

ІV семестр

Модуль 1. Побут і сервіс

НЕ 1. Гостинність. Ключові поняття.

НЕ 2. Ресторани, закусочні, прокат автомобілів, виклик екстреної допомоги. Ключові поняття в індустрії гостинності Гостинність. Основні поняття та професії

Модуль 2. Ділове листування

НЕ 1. Лист-запит. Підготовка та написання ділового листа. Фразеологічне оформлення листа-запиту.

НЕ 2. Англомовні країни Австралія і Нова Зеландія Загальні відомості. Політично-адміністративний устрій.

V семестр

Модуль №1. Соціокультурний аспект туризму

НЕ 1. Культурний туризм. Мистецтво. У виставковій залі. Мій улюблений художник. Історія та сучасність українського мистецтва. Музеї і картин. Галереї міста. Складносурядні та складнопідрядні речення, підметові, присудкові, додаткові, означальні, обставинні підрядні речення. Фах. текст: „Філософія управління маркетингом. Ключові фактори менеджменту туристичної індустрії. Контакти з персоналом. Спеціалізація.”

НЕ 2. Театр та розваги в Англії. Види театральних вистав. Назви місць у театрі. Придбання театральних квитків. Театральне мистецтво в Україні. Театр у США, Великої Британії. Враження від театральних вистав. Поняття про спосіб дієслова в англійський мові. На фірмі. Дух організації. Форми організації бізнесу. Фах.текст: „Споживач та його поведінка у туристичної індустрії: ключові поняття. Спрямування інтересу споживача: соціокультурний аспект туристичної індустрії”

Модуль №2. Кін

НЕ 2.1. Види фільмів. Кінопрофесії. З історії кіно. Голівуд. Кіноіндустрія в Україні. Враження від перегляду фільмів. Мій улюблений фільм. Мій улюблений актор. Замовлення. Підтвердження та відхилення замовлень. Граматичний матеріал: Умовний спосіб дієслова. Умовні підрядні речення реальної умови, нереальної умови. Фах.текст: Взаємодія з клієнтом.

НЕ 2.2. Види компаній у США та Великобританії. Музика. На концерті. Музика у США, Великої Британії, Україні. Музичні стилі та напрямки. Мій улюблений співак. Граматичний матеріал: Вживання умовного способу дієслова у простих та складних реченнях. Умовні підрядні речення нездійсненної умови. Фах.текст: Multitasking (Одночасне виконання декількох справ).

^ VІ семестр

Модуль 1. Великі міста Європи

НЕ 1. Лондон. З історії міста. Визначні пам’ятки міста.

Сіті: Фліт стріт, Тауер, Вестмінстер: Вестмінстерське абатство, Будинок Парламенту, Біг Бен, Уайтхол, Даунінг Стріт. Вест Енд: Трафальгарська площа, Букенгемський Палац, Гайд Парк, Пікаділі. Іст Енд. Повторення граматичного матеріалу. Узгодження часів. Непряма мова. Модальні дієслова can, could, must, have to, may, might Дієприкметник

Глазго, Единбург, Кардіф та інші великі міста Великобританії. Туристичні атракції.

НЕ 2. Вашингтон – столиця США. Білий дом, Капітолійський пагорб, Меморіал Лінкольна, Інститут Смітсона. Нью Йорк. Чикаго. Лос-Анджелес. Великі міста Сполучених Штатів. З історії міст. Визначні пам’ятки. Форми оплати, платіжні засоби, валюта, Гроші у туристичному бізнесі. Великі міста Сполучених Штатів: Нью Йорк, Чикаго, Лос-Анджелес. Ключові фактори менеджментту туристичної індустрії.

^ VІІ семестр

Модуль 1. Маркетинг

НЕ 1. Психологічний аспект туризму. Оптова і роздрібна торгівля. Поведінка споживача у туристичній індустрії. Соціокультурний та психологічний аспект туризму. Повторення: умовний спосіб англійського дієслова (І,ІІ).. Ключові поняття. Динаміка поведінки споживача в туризмі.

НЕ 2. Маркетинг у туризмі. Спрямованість споживача. Філософія управління маркетингом. Ключові поняття. Маркетингове оточення туристичної компанії.

Герундій (визначення, структура, переклад). Іменникові та дієслівні властивості герундія. Вживання герундія та переклад складних конструкцій, комплексів з герундієм. Підготовка та проведення тестування.

^ Модуль 2. Маркетинг та реклама у туризмі

НЕ 1. Агенти. Рекламний лист. Рекламна кар’єра у Сполучених Штатах. Соціальне та економічне оточення. Інфінітив (визначення, форми, переклад). Об’єктний інфінітивний комплекс. Суб’єктний інфінітивний комплекс.

НЕ 2. Реклама. Політичне та технологічне оточення туристичної компанії. Маркетингові інформаційні системи. Ключові поняття. Прийменниковий інфінітивний комплекс. Вживання інфінітивної частки to.

VІІІ семестр

Модуль 1. Інформаційні системи

НЕ 1. Менеджмент гостевої інформації. Контракт (предмет контракту, строки поставки і т.ін., документація, зразки оформлення).

НЕ 2. Маркетингове дослідження. Анкетування. (підготовка та прведення дослідженя). Різниця між американською і англійською діловою термінологією.

Модуль 2. Розширення та управління індустрії гостинності

НЕ 1. Підготовка до від’їзду. Зміна замовлення, збирання. Зустрічний запит. Відкликання замовлення. Зміна умов. Поглинання фірми. Захист прав споживачів.

НЕ 2. Стратегія росту. Плану Контроль за якістю. Європейські стандарти вання. Претензії, скарги, порушення умов контракту. Управління та лідерство у компанії.

Для засвоєння курсу пропонуються такі джерела:

Основна література

1. Богацький І.С., Дюканова Н.М. Бізнес-курс англійської мови. – Київ: ТОВ”ВП ЛОГОС”, 2004. – 351 с.


^ ДИСЦИПЛІНА «ОРГАНІЗАЦІЯ РЕКРЕАЦІЙНИХ ПОСЛУГ»

Для спеціальності 6.050401 «Туризм»

Форма контролю – залік

Курс – 2; семестр – 3; годин – 81; на тиждень – 3год.; (л/с); 2,5 кредиту.


І. Пояснювальна записка

^ 1.1. Мета даного курсу - засвоєння необхідного рівня теоретичних і практичних знань з дисципліни організація рекреаційних послуг, розгляд сучасних підходів аналізу рекреаційного потенціалу території, впливу рекреації на навколишнє середовище, формування розуміння рекреаційної послуги як складової сфери послуг.

^ 1.2. Основними завданнями, що мають бути вирішені в процесі викладання дисципліни, є теоретична та практична підготовка студентів з питань:

 1. формувати необхідний рівень знань, умінь та навичок з організації рекреаційних послуг;

 2. розвивати професійно значущі якості особистості студентів як майбутніх фахівців, які мають компетентно здійснювати організацію рекреаційних послуг;

 3. сприяти ґрунтовному ознайомленню студентів із методикою організації рекреаційних послуг залежно від потреб споживачів, їх вікових, статевих і соціальних особливостей;

 4. пояснити основні проблеми охорони природи, що виникають у процесі рекреаційного природокористування;

 5. розвивати вміння прогнозувати і проектувати рекреаційну діяльність відповідно до ринку споживачів послуг.

ІІ. Змістовні модулі (ЗМ) та зміст навчальних елементів (НЕ)

Зм1. Поняття про послуги. Ринок послуг.”

НЕ 1.1. Сфера послуг як галузь національної економіки. Сфера послуг у світовій економіці. «Революція послуг.» Особливості розвитку сфери обслуговування в радянський період і в сучасній Україні. Економічне та соціальне значення сфери послуг

НЕ 1.2. Особливості функціонування ринку послуг. Природа й основні характеристики послуги. Специфічні ознаки ринку туристичних послуг. Класифікація послуг. Відмінність між послугами та товарами. Управління якістю послуг. Основні складові туристичного продукту. Стандартизація та сертифікація в сфері послуг.

НЕ 1.3. Спеціалізація країн світу у сфері послуг . Країни-експортери та країни-імпортери послуг.

НЕ 1.4. Механізми врівноваження попиту та пропозиції на ринку послуг. Диференційоване ціноутворення. Пропозиція додаткових послуг. Система попереднього замовлення послуг. Збільшення кількості працівників у години «пік».

Зм2. Поняття про рекреаційну діяльність, її структура та класифікація. Ресурсне забезпечення рекреаційно-туристичного комплексу.”

НЕ 2.1. Рекреація як соціально-економічне явище. Передумови становлення і розвитку рекреації. Поняття про позаробочий та вільний час, рекреацію і туризм. Соціально-економічна сутність та основні функції рекреації.

НЕ 2.2. Структура територіальної рекреаційної системи. Вплив рекреаційної діяльності на територіальну рекреаційну систему. Поняття територіальної рекреаційної системи. Науково-методичні основи вивчення територіальної рекреаційної системи. Типізація ТРС та їх спеціалізація. Картографічне моделювання територіальних рекреаційних систем.

НЕ 2.3. Рекреаційні потреби як основа просторово-часової організації рекреаційної діяльності. Поняття про рекреаційні потреби. «Піраміда рекреаційних потреб» П.Пірса. Методи дослідження рекреаційних потреб.

НЕ 2.4. Оцінка ємності ринку рекреаційних послуг. Підходи до оцінки рекреаційної ємності територій. Елементи ємності регіонального ринку рекреаційних послуг. Прийоми і методи вивчення ємності рекреаційного ринку.

НЕ 2.5. Оцінка ємності ринку рекреаційних послуг. Підходи до оцінки рекреаційної ємності територій. Елементи ємності регіонального ринку рекреаційних послуг. Прийоми і методи вивчення ємності рекреаційного ринку.

НЕ 2.6. Розвиток анімації в рекреаційній діяльності. Поняття про анімацію. Види та функції анімації. Напрямки розвитку анімації.

НЕ 2.7. Оцінка потенціалу природно-рекреаційних ресурсів.

Атрактивність природно-рекреаційних ресурсів. Критерії екзотичності, унікальності, естетичності, комфортності рекреаційної території.

Зм3. Проблеми рекреаційного природокористування. Державно-правове регулювання рекреаційної діяльності.”

НЕ 3.1. Рекреаційні послуги установ природно-заповідного фонду (ПЗФ). Рекреаційні установи ПЗФ України. Платні рекреаційні послуги об’єктів ПЗФ. Собівартість рекреаційних послуг установ ПЗФ.

НЕ 3.2. Санаторно-курортний комплекс України. Природно-ресурсна база розвитку санаторно-курортного лікування. Проблеми і перспективи розвитку санаторно-курортної справи.

НЕ 3.3. Державно-правове регулювання рекреаційної діяльності. Мета і завдання державно-правового регулювання рекреаційної діяльності. Основні принципи державної підтримки розвитку рекреаційної сфери. Економічне стимулювання рекреаційної діяльності.

НЕ 3.4. Рекреаційне природокористування та охорона природи. Причини деградації природних комплексів у процесі рекреаційного використання. Методи регулювання рекреаційних навантажень на природні території. Нормативи рекреаційних навантажень на природні комплекси.

НЕ 3.5. Фактори виробництва рекреаційних послуг. Рекреаційні ресурси: поняття та класифікація. Трудові ресурси. Капітальні ресурси.Проблема обмеженості ресурсів

НЕ 3.6. Сучасні проблеми рекреаційного лісокористування. Зміни основних компонентів лісу в процесі рекреаційного природокористування. Організаційно-технічні заходи в лісах рекреаційного призначення.

НЕ 3.7. Активізація природно-заповідної справи та розвиток рекреаційно-туристичної сфери в Україні. Організація рекреаційної діяльності на землях. природно-заповідного фонду

НЕ 3.8. Організація розробки та реалізації програми рекреаційного природокористування.

Етапи розробки та реалізації регіональних програм рекреаційного спрямування. Фінансування регіональних програм розвитку рекреації.

^ Для засвоєння курсу пропонуються такі джерела :

Основна література

 1. Бейдик О.О. Рекреаційно-туристські ресурси України: Методологія та методика аналізу, термінологія, районування: Монографія. – К.: Київський університет, 2001. – 395 с.

 2. Гетьман В. Рекреаційні послуги установ природно-заповідного фонду // Географія та основи економіки в школі. – 2002. - № 3. – С. 44-46.

 3. Дудкіна О.П. Оцінка ємності ринку рекреаційних послуг та її застосування у практиці регулювання розвитку рекреаційних зон регіону // Науковий вісник Волинського державного університету імені Лесі Українки. – 2003. – №9.- С. 146-151.

 4. Дядечко Л.П. Економіка туристичного бізнесу. – К. : ЦНД, 2007. – 208 с.

 5. Козик В.В., Панкова Л.А., Даниленко К.Б. Міжнародні економічні відносини: навч посіб. – К.: Знання-Пресс, 2003. – 406 с.

 6. Лукьянова Л.Г. Цыбух В.И. Рекреационные комплексы. – К.: Вища школа, 2004. – 346 с.

 7. Любіцева О. Ринок туристичних послуг (геопросторові аспекти). – К.: Альтерпрес, 2003. – 436 с.

 8. Майдебура Е.В. Маркетинг услуг. – К.: ВИРА-Р, 2001. – 574 с.

 9. Мацола В.І. Рекреаційно-туристичний комплекс України. – Львів, 1997.

 10. Мироненко Н.С., Твердохлебов И.Т. Рекреационная география. – М.: Изд-во Моск. ун-та, 1981. – 207 с.

 11. Николаенко Д.В. Рекреационная география. – М.: Владос, 2001. – 279с.

 12. Нудельман М.С. Социально-экономические проблемы рекреационного природопользования. – Киев: Наукова думка, 1987. – 131 с.

 13. Петранівський В.Л., Рутинський М.Й. Туристичне краєзнавство: Навч. посіб.– К.: Знання, 2006. – 575 с.

 14. Руденко В.П., Вацеба В.Я., Соловей Т.В. Географія природно-ресурсного потенціалу природних регіонів України. – Чернівці: Рута, 2001. – 268 с.

 15. Смаль І.В. Основи географії рекреації та туризму: навч. посіб. – Ніжин: НДПУ,2004. – 105 с.

 16. Стафійчук В.І. Рекреалогія: навч. посіб. – К.:Альтерпрес, 2006. – 263 с.

 17. Топчієв О.Г. Основи суспільної географії. – Одеса: Астропринт, 2001 – 554 с.

 18. Фоменко Н.В. Рекреаційні ресурси та курортологія: : Навч. посіб. – К.:Центр навчальної літератури, 2007. – 312 с.

 19. Явкін В.Г., Руденко В.П., Король О.Д. та ін. Проблеми географії та менеджменту туризму. – Чернівці: Рута, 2006. – 260 с.

 20. Шаблій О. Основи загальної суспільної географії. – Л.: ЛНІ,2003. – 43с.


^ ДИСЦИПЛІНА «ОРГАНІЗАЦІЯ ЕКСКУРСІЙНИХ ПОСЛУГ»

Для спеціальності 6.050401 «Туризм»

Форма контролю – залік

Курс – 2; семестр – 4; годин – 108; на тиждень – 3год.; (л/с); 3 кредиту.


І. Пояснювальна записка

^ 1.1. Мета даного курсу :

Метою викладання даного курсу є формування у студентів знань, умінь і навичок в галузі екскурсійної діяльності.

1.2. Головні завдання курсу:

Робоча програма призначена для реалізації державних вимог щодо мінімуму змісту й рівню підготовки бакалаврів за напрямом «Туризм» і є єдиною для всіх форм навчання.

Програма навчальної дисципліни «Організація екскурсійних послуг» передбачає викладання основ екскурсійної діяльності та методики, що дозволить студентові одержати знання, необхідні фахівцеві туристсько-екскурсійного профілю.

^ 1.3. Компетенції, якими має володіти студент у процесі вивчення дисципліни:

Студенти, що завершили вивчення курсу «Організація екскурсійних послуг» повинні:

знати поняття, сутність і особливості екскурсії; роль і сутність показу; завдання розповіді на екскурсії; порядок підготовки екскурсії; роль логіки в підвищенні ефективності екскурсій; роль психології в екскурсійному процесі; компоненти педагогічної діяльності екскурсовода; особливості й вимоги екскурсійного методу; джерела інформації; географічну й історико-культурологічну характеристику регіону; композицію екскурсії;

вміти використовувати методи і техніку показу та розповіді на екскурсії; закордонний досвід в екскурсійній діяльності; елементи психології в екскурсії; джерела інформації.

ІІ. Змістовні модулі (ЗМ) та зміст навчальних елементів (НЕ)

ЗМ 1. Сутність і класифікація екскурсій

НЕ 1. Поняття екскурсія. Ретроспективний аналіз поняття екскурсія. Цілі та завдання екскурсій. Ознаки екскурсій. Місце екскурсії в туризмі.

НЕ 2. Функції екскурсій та вимоги, що висуваються до них. Функція наукової пропаганди та інформації. Функція організації культурного дозвілля. Функція розширення кругозору та формування інтересів. Вимоги що висуваються до екскурсій.

НЕ 3. Класифікація екскурсій. Класифікація екскурсій за змістом. Класифікація екскурсій за місцем проведення. Класифікація екскурсій за способом пересування та складом учасників. Класифікація екскурсій за формою проведення.

ЗМ 2. екскурсійНЕ ПІЗНАННЯ

НЕ 1. Сутність екскурсійного пізнання. Тематичний зміст екскурсій. Екскурсійний метод пізнання. Взаємодія показу та розповіді на екскурсії.

НЕ 2. Показ в екскурсійному пізнанні. Місце показу в екскурсії.Засоби показу. Види показу. Особливості показу в екскурсії. Методичні прийоми показу.

НЕ 3. Розповідь в екскурсійному пізнанні. Місце розповіді на екскурсії. Завдання розповіді на екскурсії. Особливості розповіді на екскурсії. Методичні прийоми розповіді.

ЗМ 3. Технологія РОЗРОБКИ ЕКСКУРСІЇ

НЕ 1. Екскурсійні об’єкти та прокладання маршруту. Екскурсійні об’єкти та їхня класифікація. Оцінка та відбір екскурсійних об’єктів. Екскурсійний маршрут і його види. Розробка екскурсійного маршруту.

НЕ 2. Розробка тексту екскурсії. Відбір літературних джерел та укладання бібліографії. Підготовка контрольного тексту. Підготовка індивідуального тексту. Техніка використання індивідуального тексту.

НЕ 3. Методична розробка екскурсії. Підготовка портфеля екскурсовода. Визначення методичних прийомів проведення екскурсії. Визначення техніки проведення екскурсії. Укладання методичної розробки.

Для засвоєння курсу пропонуються такі джерела:

Основна література

 1. Емельянов Б. В. Экскурсоведение: Учебник. – М.: Советский спорт, 2002. – 216 с.

 2. Долженко Г.П. Экскурсионное дело: Учебное пособие. – М.: ИКЦ «Март», 2005. – 272 с.


^ ДИСЦИПЛІНА “ ІНФОРМАЦІЙНІ СИСТЕМИ ТА ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ В ТУРИЗМІ”

для спеціальності 6.020107 “Туризм”

Форма контролю – іспит

Курс – 2; семестр – 4; годин – 135; на тиждень – 3год.; (л/с); 4 кредиту.
1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   ...   16

Схожі:

European Credit Transfer System ects інформаційний пакет iconEuropean credit transfer system ects – інформаційний пакет
move to 358-89822
European Credit Transfer System ects інформаційний пакет iconEuropean credit transfer system ects – інформаційний пакет
move to 358-89826
European Credit Transfer System ects інформаційний пакет iconEuropean credit transfer system ects – інформаційний пакет
move to 358-89825
European Credit Transfer System ects інформаційний пакет iconEuropean credit transfer system ects – інформаційний пакет
move to 358-89820
European Credit Transfer System ects інформаційний пакет iconEuropean Credit Transfer System ects інформаційний пакет
Список викладачів з інших факультетів, що читають дисципліни на географічному факультеті
European Credit Transfer System ects інформаційний пакет iconEuropean credit transfer system ects – інформаційний пакет
Спеціальність: 010104 «Професійне навчання. Економіка підприємства, маркетинг та менеджмент»
European Credit Transfer System ects інформаційний пакет iconEuropean credit transfer system ects – інформаційний пакет
Галузь знань 0510 – Метрологія, вимірювальна техніка та інформаційно- вимірювальні технології
European Credit Transfer System ects інформаційний пакет iconEuropean credit transfer system ects – інформаційний пакет
Галузь знань 0510 – Метрологія, вимірювальна техніка та інформаційно- вимірювальні технології
European Credit Transfer System ects інформаційний пакет iconEuropean credit transfer system ects – інформаційний пакет
Галузь знань 0510 – Метрологія, вимірювальна техніка та інформаційно- вимірювальні технології
European Credit Transfer System ects інформаційний пакет iconEuropean credit transfer system ects – інформаційний пакет
Галузь знань 0510 – Метрологія, вимірювальна техніка та інформаційно- вимірювальні технології
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи