European Credit Transfer System ects інформаційний пакет icon

European Credit Transfer System ects інформаційний пакет
НазваEuropean Credit Transfer System ects інформаційний пакет
Сторінка9/16
Дата24.09.2012
Розмір3.2 Mb.
ТипДокументи
1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   ...   16
^

І. Пояснювальна записка


  1. Мета даного курсу – розкрити знаня про можливості використання комп’ютерних технологій в туризмі. Дати студентам, майбутнім фахівцям у сфері управління туристичним бізнесом, комплекс знань, умінь і навичок, необхідних для підвищення ефективності професійної діяльності за допомогою засобів інформаційних технологій.

  2. ^ Головні завдання курсу:

- ознайомити студента з апаратним і програмним забезпеченням інформаційних технологій в туризмі;

- розглянути склад технічного і програмного забезпечення туристичної організації, застосування систем управління базами даних у сфері туризму;

- розглянути інформаційні технології електронної комерції в туризмі, а також використання мультимедіа і Інтернету у практиці туристичного бізнесу;

  1. ^ Компетенції, якими має оволодіти студент у процесі вивчення дисципліни:

- уміння і навички використання прикладного програмного забезпечення в соціально-культурному сервісі і туризмі;

- знання про прикладні програми з формування, просування і реалізації туристського продукту, автоматизованих систем бронювання і резервування, систем автоматизації управління готельним і ресторанним бізнесом.

ІІ. Змістовні модулі (ЗМ) та зміст навчальних елементів (НЕ)

ЗМ 1. Значення, вплив та класифікація інформаційних систем та інформаційних технологій в туризмі.

НЕ 1.1. Значення електроніки для потреб туристичного господарства. Інформаційні послуги в туризмі. Потенційні можливості комп’ютерних технологій. Комп’ютер в туристичному господарстві.

НЕ 1.2. Інформаційні системи: поняття та значення. Поняття інформаційних систем. Значення інформаційних систем в туристичній галузі. Геоінформаційні системи в туризмі.

НЕ 1.3. Система інформаційних технологій. Поняття інформаційних технологій. Класифікація та складові інформаційних технологій. Вплив інформаційних технологій на туризм.

НЕ 1.4. Основи глобальних комп’ютерних мереж. Історія створення і розвитку Інтернету. Адресація в Інтернеті. Поняття і структура ІР-адреси. Служби Інтернет. Електронна пошта і списки розсилки. Система World Wide Web. Пошук інформації в Інтернеті. [5, 7, 17]

НЕ 1.5. Використання глобальної мережі Інтернет в туристичні діяльності. Практика використання Інтернету у туристичній сфері. Можливості Інтернету у формуванні, просуванні і реалізації туристичного продукту.Реклама туристичного продукту і послуг в Інтернеті. Туристські виставки і ярмарки в Інтернеті. Віртуальний туризм. [5, 7, 17]

НЕ 1.6. Системи бронювання та резервування. Характеристика комп’ютерних систем бронювання і резервування. Система бронювання Amadeus.Система бронювання Galileo.Система бронювання Worldspan. Система бронювання Sabre. [1, 19, 20]

ЗМ 2. Використання інформаційних систем та інформаційних технологій в туризмі.

НЕ 2.1. Апаратне і програмне забезпечення інформаційних технологій у туризмі.

Класифікація комп’ютерної техніки. Системне і сервісне ПЗ. Класифікація ПЗ в туризмі.[6, 9]

НЕ 2.2. Засоби комунікації і зв’язку в туристичній індустрії. Способи передачі інформації. Класифікація каналів зв’язку. [5, 16]

НЕ 2.3. Засоби оргтехніки у сфері туризму. Копіювально-розмножувальні засоби. Засоби відображення інформації. [2, 8, 16]

НЕ 2.4. Системи автоматизації управління готельним бізнесом. Загальна характеристика готельного бізнесу. Поняття автоматизованої системи управління готелем. Огляд ринку програмного забезпечення управління готелем. [1, 13, 19, 20]

НЕ 2.5. Системи автоматизації управління ресторанним бізнесом і індустрією розваг. Поняття автоматизованої системи управління рестораном. Технічне і програмне забезпечення ресторанного бізнесу. Програмне забезпечення контролю служби харчування. Програмне забезпечення автоматизації казино, боулінгу, більярда. [1, 13, 19, 20]

НЕ 2.6. Захист інформації в комп’ютерних мережах підприємств сфери туризму.

Поняття безпеки електронної системи. Основні положення інформаційної безпеки. Класифікація загроз безпеки. Технології антивірусного захисту. Безпека електронної пошти і Інтернету. [5, 7, 16]

^ Для засвоєння курсу пропонуються такі джерела:

Оновна література

1. Волков Ю. Ф. Введение в гостиничный и туристический бизнес. — 2-е изд. Ростов н/Д: Феникс, 2003 . – 52 с. — (Сер. “Высшее профессиональное образование”).

2. Гуляєв В. Г. Нові інформаційні технології в туризмі. — М., 1999. – 1 с.

3. Карпенко С. Г., Іванов Є.О. Основи інформаційних систем і технологій: Навч. посіб. – К.: МАУП, 2002. — 26 с.

4. Кифяк В. Ф. Організація туристичної діяльності в Україні. — Чернівці: Книги — ХХІ, 2004 . — 200 с.

5. Леонтьєв В.П. Новейшая энциклопедия Интернет.- М: Олма- пресс, 2002. – 607 с.

6. Литвин І. І., Конончук О. М., Дещинський Ю. Л. Інформатика: теоретичні основи і практикум: Підручник. — Львів: Новий Світ-2000, 200 . — 70 с.

7. Матвієнко О. В., Бородіна І. Л. Internet-технології: проектування Web-сторінки: Навч. посіб. — К.: Центр навчальної літератури, 2001. — 15 с.

8. Морозов М. А. Информационные технологии в социально-культурном сервисе и туризме. Оргтехника: Учебник / М. А. Морозов, Н.С. Морозова. — 2-е изд., стереотип. — М.: Изд. Центр “Академия”, 200 . — 2 0с.

9. Новиков Ф. А., Яценко А. Д. Microsoft Office 2000 в целом. — СПб.: БХВ — Санкт-Петербург, 2000. – 728 с.

10. Нормативно-правові акти України з питань туризму: Зб. законодавчих та нормативних актів / Упоряд. М. І. Камлик. — К.: Атака, 2003 . — 6 с.

11. Плотникова Н. И. Комплексная автоматизация туристического бизнеса. — М.: Сов. спорт, 2001. — 208 с.

12. Сакун Л. В. Теория и практика подготовки специалистов сферы туризма в развитых странах мира: Монография. — К.: МАУП, 2005. — 99 с.

13. Сальська М. П., Худо В. В., Цибух В. І. Основи туристичного бізнесу: Навч. посіб. — К.: Центр навч. літ., 2003 . — 272 с.


^ ДИСЦИПЛІНА «ТЕХНОЛОГІЯ РЕСТОРАННОЇ СПРАВИ»

Для спеціальності 6.050401 «Туризм»

Форма контролю – іспит

Курс – 3; семестр – 5; годин – 81; на тиждень – 2 год.; (л/с); 2,5 кредиту.


І. Пояснювальна записка

1.1. Мета даного курсу – забезпечити майбутнього фахівця туристичної галузі теоретичними знаннями і практичними навичками з організації та технології ресторанної справи.

^ 1.2. Головні завдання курсу:

1. Сформувати у студентів поняття про ресторанне господарство, заклади харчування та ресторанну справу – як важливої складової туристичної індустрії.

2. Розкрити особливості розвитку ресторанного господарства у світі загалом та Україні зокрема.

3. Ознайомити студентів з еволюцією ресторанної індустрії.

4. Охарактеризувати сутність і специфіку ресторанного господарства, зокрема різні критерії і підходи до класифікації підприємств харчування.

5. Ознайомити студентів зі складовими частинами ресторану.

6. Ознайомити студентів із матеріально-технічним забезпеченням ресторанного господарства.

7. Розікрити особливості підготовки до обслуговування відвідувачів.

8. Сформувати в студентів уявлення про організацію обслуговування відвідувачів у ресторанах.

9. Ознайомити студентів із загальними правилами і принципами обслуговування клієнтів ресторанів.

10. Розікрити особливості обслуговування гостей із різних країн.

11.Ознайомити із правилами поведінки та особливостями етикету у ресторанних закладах.

ІІ. Змістовні модулі (ЗМ) та зміст навчальних елементів (НЕ)

Змістовний модуль 1. Розвиток ресторанної справи у світі. Основні фонди ресторанного господарства.

НЕ 1.1. Сутність і значення ресторанного господарства.

НЕ 1.2. Еволюція ресторанного господарства. Періоди розвитку ресторанної справи.

НЕ 1.3. Формування внутрішнього простору ресторанів і кафе.

НЕ 1.4. Матеріально-технічне забезпечення ресторану.

Змістовний модуль 2. Особливості технологічного процесу виробництва продукції у закладах харчування.

НЕ 2.1. Основні стадії технологічного процесу виробництва продукції в ресторанах.

НЕ 2.2. Способи і прийоми теплової кулінарної обробки продуктів.

НЕ 2.3. Принципи складання рецептур на продукцію ресторанного господарства.

Для засвоєння курсу пропонуються такі джерела:

Основна література

 1. Агафонова Л.Г., Агафонова О.Є. Туризм, готельний та ресторанний бізнес: Ціноутворення, конкуренція, державне регулювання / Навч. посібник. – К.: Знання України, 2002. – 358 с.

 2. Бабин И.П. Напитки на любой вкус. – М.: Экономика, 1990.

 3. Бондаренко Г.А. Гостиничное и ресторанное хозяйство: Учебно-практ. Пособие. – Мн.: БГЭУ, 1999.

 4. Доцяк В.С., Стременко Л.Ю. Стременко В. Страви, закуски, напої, десерти барів і буфетів. – К.: Вища школа, 1990.

 5. Захарченко М.Н., Кучер Л.С. Обслуживание на предприятиях общественного питания. – М.: Экономика, 1986.

 6. Кабушкин Н.И., Бондаренко Г.А. Менеджмент гостиниц и ресторанов: Учебник. – 3-е из., перераб. и доп. – Мн.: Новое знание, 2002. – 368 с.

 7. Келлинг А., Фогель Г. Руководство для официантов. – М.: Экономика, 1980.

 8. Костов Н.Н., Недов Н.Г. Обслуживание на предприятиях общественного питания. – М.: Высшая школа, 1981.

 9. Красильников В.А., Красильников Н.А., Надежин Н.А. Современный ресторан и культура обслуживания. – М.: Экономика, 1980.

 10. Кузнєцова Н.М. Основи економіки готельного та ресторанного господарства: Навч. посібник. – К., 1997. – 176 с.

 11. Нейман Г., Шафре А. Искусство обслуживания. – М.: Экономика, 1979.

 12. Ресторанный сервис: Основы международной практики обслуживания для профессионалов и начинающих / С. и Л. Зигель, Х. и Р. Ленгер, Г. Штиклер, В. Гутмайер – М.: Центрполиграф, 2003. – 288 с.

 13. Сало Я.М. Довідник бармена. – Львів: Бібльос, 2002.

 14. Сало Я.М. Організація обслуговування населення на підприємствах харчування. Ресторанна справа: Довідник офіціанта. – Львів: Афіша. – 2005. – 336 с.

 15. Уокер Дж. Р. Введение в гостеприимство: Учебник / Пер. с англ. – М.: ЮНИТИ, 2002. – 607 с.


^ ДИСЦИПЛІНА «ТЕХНОЛОГІЇ ГОТЕЛЬНОЇ СПРАВИ»

Для спеціальності 6.050401 «Туризм»

Форма контролю – іспит

Курс – 3; семестр – 5; годин – 81; на тиждень – 2 год.; (л/с); 2,5 кредиту.


І. Пояснювальна записка

^ 1.1. Мета даного курсу – забезпечити майбутнього менеджера в галузі туристичної індустрії теоретичними знаннями і практичними навичками з організації готельного господарства.

^ 1.2. Головні завдання курсу:

1. Сформувати у студентів поняття про готельне господарство, готельну діяльність та готельну справу – як важливої складової туристичної індустрії.

2. Розкрити особливості розвитку готельного господарства у світі загалом та Україні зокрема.

3. Ознайомити студентів з еволюцією індустрії гостинності.

4. Охарактеризувати сутність і специфіку готельного господарства, зокрема - форми і види засобів розміщення.

5. Ознайомити студентів із класифікаціями готелів (мотелів) у світі.

6. Висвітлити фінансові аспекти розвитку готелю.

7. Розікрити функціональну структуру та організацію внутрішнього простору готелів.

8. Сформувати в студентів уявлення про надання основних і додаткових послуг у готелях.

9. Ознайомити студентів із інженерно-технічним обладнанням готельних комплексів та основними фондами готельного господарства.

10. Розікрити способи, якими користуються готелі, орієнтуючи свої заклади на тих, хто у відрядженні, чи тих, хто відпочиває.

12. Висвітлити вплив світової економіки на розвиток готельної індустрії.

ІІ. Змістовні модулі (ЗМ) та зміст навчальних елементів (НЕ)

Змістовний модуль 1. Розвиток готельного господарства у світі та в Україні. Класифікації засобів розміщення.

НЕ 1.1. Поняття „гостинності”. Ретроспективний аналіз розвитку готельного господарства.

НЕ 1.2. Розвиток готельного господарства в Україні.

НЕ 1.3. Сутність і специфіка готельного господарства. Форми і види засобів розміщення.

НЕ 1.4. Класифікація готелів (мотелів.)

Модуль 2. Основні фонди готельного господарства. Організація діяльності готельних комплексів.

НЕ 2.1. Організація надання основних і додаткових послуг у готелях.

НЕ 2.2. Призначення готелів, їх розташування в структурі міст.

НЕ 2.3. Основні фонди готельного господарства.

НЕ 2.4. Формування предметно-просторового середовища готелів.

НЕ 2.5. Інженерно-технічне обладнання готельних комплексів.

НЕ 2.6. Діяльність основних готельних служб.

Для засвоєння курсу пропонуються такі джерела:

Основна література

 1. Агафонова Л.Г., Агафонова О.Є. Туризм, готельний та ресторанний бізнес: Ціноутворення, конкуренція, державне регулювання / Навч. посібник. – К.% Знання України, 2002. – 358 с.

 2. Байлик С.И. Гостиничное хозяйство. Организация, управление, обслуживание: Учебное пособие. – К.: ВИРА-Р, 2002. – 252 с.

 3. Байлик С.И. Гостиничное хозяйство. Проблемы, перспективы, сертификация: Учебное пособие. – К.: ВИРА-Р, 2001. – 208 с.

 4. Байлик С.И. Гостиничное хозяйство. Оснащение. Евроремонт. Эксплуатация. – К.: Дакор, ВИРА-Р, 2003. – 334 с.

 5. Бондаренко Г.А. Гостиничное и ресторанное хозяйство: Учебно-практ. Пособие. – Мн.: БГЭУ, 1999.

 6. Волков Ю.Ф. Введение в гостиничный и туристический бизнес. – Ростов н/Д: Феникс, 2004. – 352 с.

 7. Гостиничный и туристский бизнес / Под ред. А.Д. Чудновского. – М.: Ассоциация авторов и издателей «Тандем», 1998.

 8. Кабушкин Н.И., Бондаренко Г.А. Менеджмент гостиниц и ресторанов: Учебник. – 3-е из., перераб. и доп. – Мн.: Новое знание, 2002. – 368 с.

 9. Кузнєцова Н.М. Основи економіки готельного та ресторанного господарства: Навч. посібник. – К., 1997. – 176 с.

 10. Медлик С., Инграм Х. Гостиничный бизнес: Учебник для студентов вузов, обучающихся по специальностям сервиса. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2005. – 239 с.

 11. Роглєв Х.Й. Основи готельного менеджменту: Навч. посібник. – К.: Кондор, 2005. – 408 с.

 12. Туризм и гостиничное хозяйство / Под ред. А.Д. Чудновского. – М.: ЭКМОС, 2000.

 13. Уніфіковані технології готельних послуг: Навч. посіб. / За ред. проф. В.К. Федорченка. – К.: Вища шк., 2001. – 237 с.

 14. Уокер Дж. Р. Введение в гостеприимство: Учебник / Пер. с англ. – М.: ЮНИТИ, 2002. – 607 с.

 15. Федорченко В.К., Дьорова Т.А. Історія туризму в Україні: Навч. посібник. – К.: Вища шк.., 2002. – 195 с.

 16. Яковлєв Г.А. Экономика гостиничного хозяйства: Учебное пособие. – М.: Изд-ва РДЛ, 2005. – 224 с.


^ ДИСЦИПЛІНА «ОРГАНІЗАЦІЯ ПОСЛУГ ХАРЧУВАННЯ»

Для спеціальності 6.050401 «Туризм»

Форма контролю – залік

Курс – 3; семестр – 6; годин – 54; на тиждень – 2 год.; (л/с); 1,5 кредиту.


І. Пояснювальна записка

^ 1.1. Мета даного курсу – забезпечити майбутнього фахівця з туризму теоретичними знаннями і практичними навичками з організації послуг харчування у різноманітних закладах готельно-ресторанної галузі.

^ 1.2. Головні завдання курсу:

1. Сформувати у студентів поняття про ресторанний сервіс, складові успіху ресторанного бізнесу.

2. Розкрити особливості професійного етикету працівників закладів харчування (метрдотеля (ресторанного менеджера), менеджера з виробництва, офіціанта, бармена та його помічників, хостес, сомельє, бариста та ін.). Вивчити основні обов’язки вказаних працівників, їхні професійні знання і вміння.

3. Ознайомити студентів з вимогами стосовно зовнішнього вигляду та форменого одягу працівників закладів харчування.

4. Охарактеризувати умови харчування і методи обслуговування, що використовуються у міжнародній практиці в готельній та ресторанній справі.

5. Ознайомити студентів з різними способами подавання страв та специфічними рисами організації харчування іноземних туристів.

6. Ознайомити студентів із організацією обслуговування відвідувачів у ресторанах (підготовка ресторанного залу до обслуговування, зустріч відвідувачів, прийом і виконання замовлення, особливості подання ресторанної продукції, проведення розрахунків із клієнтами).

7. Розікрити особливості організації та обслуговування різноманітних банкетів.

8. Сформувати в студентів уявлення про спеціальні форми організації харчування відвідувачів.

9. Ознайомити студентів із загальними правилами і принципами обслуговування клієнтів ресторанів.

10. Розікрити особливості виробництва і споживання вин, алкогольних і безалкогольних напоїв, пива.

11. Сформувати у студентів поняття про змішані напої. Ознайомити їх із класифікацією коктейлів.

12.Ознайомити із правилами поведінки та особливостями етикету у ресторанних закладах.

ІІ. Змістовні модулі (ЗМ) та зміст навчальних елементів (НЕ)

Змістовний модуль 1. Організація обслуговування у закладах харчування.

НЕ 1.1. Особливості професійного етикету працівників закладів харчування.

НЕ 1.2. Особливості організації харчування та обслуговування у світовій практиці.

НЕ 1.3. Організація обслуговування відвідувачів у ресторанах.

Змістовний модуль 2. Особливості обслуговування різних видів банкетів і прийомів.

НЕ 2.1. Особливості організації та обслуговування банкетів.

НЕ 2.2. Спеціальні форми організації харчування.

Змістовний модуль 3. Особливості виробництва і споживання напоїв.

НЕ 3.1. Особливості виробництва і споживання вина та пива.

НЕ 3.2. Особливості виробництва і споживання міцних спиртних та безалкогольних напоїв.

НЕ 3.3. Особливості подавання та споживання алкогольних і безалкогольних напоїв.

НЕ 3.4. Техніка приготування змішаних напоїв. Коктейлі.

Для засвоєння курсу пропонуються такі джерела:

Основна література

 1. Агафонова Л.Г., Агафонова О.Є. Туризм, готельний та ресторанний бізнес: Ціноутворення, конкуренція, державне регулювання / Навч. посібник. – К.: Знання України, 2002. – 358 с.

 2. Бондаренко Г.А. Гостиничное и ресторанное хозяйство: Учебно-практ. Пособие. – Мн.: БГЭУ, 1999.

 3. Доцяк В.С., Стременко Л.Ю. Стременко В. Страви, закуски, напої, десерти барів і буфетів. – К.: Вища школа, 1990.

 4. Захарченко М.Н., Кучер Л.С. Обслуживание на предприятиях общественного питания. – М.: Экономика, 1986.

 5. Кабушкин Н.И., Бондаренко Г.А. Менеджмент гостиниц и ресторанов: Учебник. – 3-е из., перераб. и доп. – Мн.: Новое знание, 2002. – 368 с.

 6. Красильников В.А., Красильников Н.А., Надежин Н.А. Современный ресторан и культура обслуживания. – М.: Экономика, 1980.

 7. Кузнєцова Н.М. Основи економіки готельного та ресторанного господарства: Навч. посібник. – К., 1997. – 176 с.

 8. Ресторанный сервис: Основы международной практики обслуживания для профессионалов и начинающих / С. и Л. Зигель, Х. и Р. Ленгер, Г. Штиклер, В. Гутмайер – М.: Центрполиграф, 2003. – 288 с.

 9. Сало Я.М. Довідник бармена. – Львів: Бібльос, 2002.

 10. Сало Я.М. Організація обслуговування населення на підприємствах харчування. Ресторанна справа: Довідник офіціанта. – Львів: Афіша. – 2007. – 301 с.

 11. Стельмахович М.А. Деловая культура для официантов, барменов: Учебное пособие. – Ростов н/Д: Феникс, 2005. – 352 с.

 12. Уокер Дж. Р. Введение в гостеприимство: Учебник / Пер. с англ. – М.: ЮНИТИ, 2002. – 607 с.


^ ДИСЦИПЛІНА «ЕКОНОМІКА І ЦІНОУТВОРЕННЯ В ТУРИЗМІ»

для спеціальності – 6.050401 «Туризм»

Форма контролю – іспит

Курс – 3; семестр – 5; годин – 108; на тиждень – 2 год.; (л/с); 3 кредиту.


І. Пояснювальна записка

^ 1.1. Мета даного курсу: ознайомлення майбутніх бакалаврів-туристів з основним теоретичними і практичними положеннями утворення цін в туризмі під час практичної фахової діяльності, показати роль знань про формування цін на розвиток туристичного бізнесу, сформувати уявлення про основні методи формування цін в туризмі.

^ 1.2. Головне завдання курсу: сформувати в студентів уявлення про роль ціни в розвитку туристичного бізнесу, ознайомити із особливостями із особливостями формування цін в туризмі, вивчити основні методи формування цін.

^ 1.3. Компетенції, якими має володіти студент у процесі вивчення дисципліни:

- вміти визначати ціну на туристичний продукт;

- володіти методами ціноутворення;

- знати основні нормативно-правові акти в сфері ціноутворення.

ІІ. Змістовні модулі (ЗМ) та зміст навчальних елементів (НЕ)

Змістовний модуль 1. Поняття ціни та її роль в розвитку туризму

НЕ 1.1. Сутність ціни та особливості її формування в умовах рин­кової економі­ки. Функції ціни за різних умов господарюван­ня. Класифікація цін. Вплив ціни на діяльність туристичної фірми. Суть, особли­вості та прин­ципи ринко­вого ціноутво­рення.

НЕ 1.2. Структура ціни. Витрати і прибуток. Склад ціни. Види витрат. Ціна і прибу­ток. Суть і характеристика цінової політики підприємств. Специфіка формування цін підприємством на різних типах ринків. Витратні методи розрахунку ціни на підприємстві. Споживчі методи розрахунку ціни. Особливості розробки цінових стратегій. Встановлення цін за географічним принципом.

НЕ. 1.3. Теорія попиту і пропозиції. Поняття про попит. Чинники, що впливають на попит. Поняття про пропозицію. Чинники, що впливають на пропозицію.

НЕ. 1.4. Визначення оптимуму споживача при порядко­вому способі визначення корисності. Крива байду­жості та її властивості. Гранична но­рма заміщення. Корисність і прибуток. Ефект замі­щення і ефект прибутку.

Змістовний модуль 2. Особливості формування цін в туризмі

НЕ 2.1. Державне регулювання ринку. Зміна надли­шків виробника і споживача. Податки. Дотації. Фіксовані ціни. Можливості державного регулювання цін.

НЕ 2.2. Сутність, мета і роль цінової політики. Поняття про цінову страте­гію фірми. Значення ці­нових стратегій в економіці країни. Фактори, що впливають на цінову страте­гію фір­ми.

НЕ 2.3. Маркетингові стратегії цін. Стратегія високих цін. Стратегія середніх цін. Стратегія низьких цін. Основні знижки з цін. Безкоштовні заохочення. Цінові лінії, діапазон цін.

НЕ 2.4. Змішані маркетингові стратегії. Фактори, які зумовлюють ціну на новий товар. Змішані маркетингові стратегії фази життєвого циклу товару. Класифікація цін у сфері зовнішньоекономічної діяльності. Інформаційна база ціноутворення в зовнішній торгівлі. Методика розрахунку зовнішньоторговельних цін. Методи та чинники визначення цін зовнішньоекономічних контрактів. Особливості митного регулювання ціноутворення.

Для засвоєння курсу пропонуються такі джерела:

Основна література

 1. Герасименко В. В. Ценовая политика фирмы. – М.: Финстатинформ, 1999. – 192 с.

 2. Голощапов Н.А. Организация ценообразования на предприятии: Учеб.-практ. пособие. – М.: ГЕЛАН, 2000. – 360 с.

 3. Есипов В., Маховикова И. Ценообразование на мировом рынке. – М.: ЛФЭИ, 1991. – 144 с.

 4. Козлова И.Е., Энтов Р.М. Теория цены. – М.: Прогресс, 1995. – 239 с.

 5. Корінєв В.Л. Цінова політика підприємства: Монографія. - К.: КНЕУ, 2001. – с.257.

 6. Слепов В.А., Лавров С.И. Цены мирового рынка. Особенности ценообразования. – СПб.: ЛФЭИ, 2001. – 240 с.

 7. Уткин Э.А. Цены. Ценообразование. Ценовая политика. – М.: ЭКМОС, 2002. – 224 с.

 8. Цаулин А.Н. Цены и ценообразование в системе маркетинга. - М.: Флинт, 1997. – 448 с.

 9. Ценообразование и рынок / Под ред. Е.И. Пунина – М.: Прогресс, 1992. – 318 с.

 10. Чубаков Г.Н. Стратегия ценообразования в маркетинговой политике предприятия. – М.: ИНФРА-М, 1995. – 224 с.

 11. Шим Дж., Сигел Дж. Методы управления стоимостью и анализа затрат. – М.: Филинъ, 1996. – 344 с.

 12. Шкварчук Л.О. Ціни і ціноутворення: Навч. посібник. – К.: Кондор, 2003. – с.214.

^ ДИСЦИПЛІНА «БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК ТУРИСТИЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ»

для спеціальності – 6.050401 «Туризм»

Форма контролю – іспит

Курс – 3; семестр – 5; годин – 81; на тиждень – 2год.; (л/с); 2,5 кредиту.

1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   ...   16

Схожі:

European Credit Transfer System ects інформаційний пакет iconEuropean credit transfer system ects – інформаційний пакет
move to 358-89822
European Credit Transfer System ects інформаційний пакет iconEuropean credit transfer system ects – інформаційний пакет
move to 358-89826
European Credit Transfer System ects інформаційний пакет iconEuropean credit transfer system ects – інформаційний пакет
move to 358-89825
European Credit Transfer System ects інформаційний пакет iconEuropean credit transfer system ects – інформаційний пакет
move to 358-89820
European Credit Transfer System ects інформаційний пакет iconEuropean Credit Transfer System ects інформаційний пакет
Список викладачів з інших факультетів, що читають дисципліни на географічному факультеті
European Credit Transfer System ects інформаційний пакет iconEuropean credit transfer system ects – інформаційний пакет
Спеціальність: 010104 «Професійне навчання. Економіка підприємства, маркетинг та менеджмент»
European Credit Transfer System ects інформаційний пакет iconEuropean credit transfer system ects – інформаційний пакет
Галузь знань 0510 – Метрологія, вимірювальна техніка та інформаційно- вимірювальні технології
European Credit Transfer System ects інформаційний пакет iconEuropean credit transfer system ects – інформаційний пакет
Галузь знань 0510 – Метрологія, вимірювальна техніка та інформаційно- вимірювальні технології
European Credit Transfer System ects інформаційний пакет iconEuropean credit transfer system ects – інформаційний пакет
Галузь знань 0510 – Метрологія, вимірювальна техніка та інформаційно- вимірювальні технології
European Credit Transfer System ects інформаційний пакет iconEuropean credit transfer system ects – інформаційний пакет
Галузь знань 0510 – Метрологія, вимірювальна техніка та інформаційно- вимірювальні технології
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи