Затверджую” Перший проректор (Петришин Р.І.) icon

Затверджую” Перший проректор (Петришин Р.І.)
Скачати 402.51 Kb.
НазваЗатверджую” Перший проректор (Петришин Р.І.)
Сторінка2/2
Дата24.09.2012
Розмір402.51 Kb.
ТипРобоча програма
1   2


^ 3.3. Зміст лабораторних занять

На лабораторних заняттях розглядаються питання практичного застосування знань, отриманих при вивченні теоретичного курсу, вивчаються методи метеорологічних спостережень, виконується первинний аналіз окремих видів метеоінформації.N п/п
Розділи
Год

Тема

Год


Література

1

Вступ

4

1.1. Знайомство з порядком і обсягом роботи метеостанції. Робота на метео-майданчику. 1.2. Знайомство з основними видами метеорологічної інформації. Книжка метеорологічних спостережень КМ-1.

3


1
2

Повітря й атмосфера

2

2.1. Спостереження за атмосферним тиском. Ртутний барометр. Барометр-анероїд. Барограф.

2
3

Сонячна радіація й атмосфера


2

3.1 Спостереження за тривалістю сонячного сіяння. Універсальний геліограф.

2


2

24


Тепловий режим атмосфери

4


4.1. Спостереження за температурою повітря. Метеорологічні термометри. Термограф.

4.2. Спостереження за температурою ґрунту. Ґрунтові термометри.

2


2

5

Вода в атмосфері

4

5.1. Методи визначення вологості повітря. Психрометр. Гігрометр. Гігрограф.

5.2. Спостереження за станом неба, хмарами, атмосферними опадами.

2


2
6

Баричне поле і вітер

2

6.1. Спостереження за вітром.

2
Всього

16
16

Рекомендована література

ОСНОВНА

 1. Хромов С.П. Метеорология и климатология для географических факультетов.- Л., Гидрометеоиздат, 1983. – 455 с.

 2. Климатология / Дроздов. О.А., Васильев В.А., Кобышева Н.В., Раевский А.Н., Смекалова Л.К., Школьный Е.П. – Л.: Гидрометеоиздат, 1989. – 568 с.

 3. Алисов Б.П., Дроздов О.А., Рубинштейн Е.С. Курс климатологии: В 2 ч. – Л.: Гидрометеоиздат, 1952. – 487 с.

 4. Антонов В.С.Короткий курс загальної метеорології. Навчальний посібник. -Чернівці: Рута, 2004. - 336 с.

 5. Метеорологія. Практикум / П.І.Колесник. – К.: Вища шк., 1986. – 175 с.

 6. Волошина А.П., Евневич Т.В., Земцова А.И. Руководство к лабораторним занятиям по метеорологии и климатологии / Под. ред. С.П. Хромова. М.: Изд-во Моск. ун-та, 1975. – 141с.

 7. Атмосферний тиск: Методичні вказівки до лабораторних робіт / Укл. О.В.Моргоч. - Чернівці: Рута, 2003. - 24 с.

 8. Метеорологічні прилади: Методичні вказівки до лабораторних робіт / Укл. О.В. Моргоч. – Чернівці: Рута, 2004. – 24 с.

 9. Метеорологічні прилади, методи спостережень, вимірювань та їх обробка. Навчальний посібник / За ред. В.С.Антонова. – Чернівці: Рута, 2004. – 108 с.

10. Метеорологічні спостереження в стаціонарних умовах: Методичні вказівки до лабораторних робіт / Укл. О.В. Моргоч. – Чернівці: Рута, 2003. – 24 с.

11 .Метеорологія та кліматологія: Методичні вказівки до вивчення теоретичного курсу / Укл. О.В. Моргоч. – Чернівці: ЧНУ, 2002. – 24 с.

12. Моргоч О.В..Метеорологія і кліматологія: історія розвитку. Конспект лекції. -Чернівці: Рута, 2003. - 48 с.

13. Практика з метеорології та кліматології: Методичні вказівки / Укл. О.В. Моргоч. – Чернівці: ЧНУ, 2002. - 20 с.

Додаткова

 1. Аверкиев М.С. Метеорология. – М.: Изд-во Моск. ун-та, 1951. – 384 с.

 2. Антропогенные изменения климата / Под ред. М.И. Будико, Ю.А. Изразля. – Л.: Гидрометеоиздат, 1988. – 406 с.

 3. Блютген И. География климатов. Т.1–2. – М.: Прогресе, 1972. – 428 с.

 4. Будыко М.И. Климат в прошлом и будущем. – Л.: Гидрометеоиздат, 1980. – 352 с.

 5. Будыко М.И. Изменения климата. – Л.: Гидрометеоиздат, 1974. – 280 с.

 6. Будыко М.И. Климат и жизнь. – Л.: Гидрометеоиздат, 1978. – 472 с.

 7. Городецкий О.А., Гуральник И.И., Ларин В.В. Метеорология, методы и технические средства наблюдений. – Л.: Гидрометеоиздат, 1984. – 327 с.

 8. Захарова А.Ф., Кравченко Н.И. Руководство для выполнения практических заданий по курсу “Метеорология и климатология”. – Л.: Изд-во Ленингр. ун-та, 1972. – 148 с.

 9. Гуральник И.И., Ларин В.В., Мамиконова С.В. Сборник задач и упражнений по метеорологии. – Л.:Гидрометеоиздат, 1983. – 192 с.

10. Зверев А.С. Синоптическая метеорология. – Л.: Гидрометеоиздат, 1977. – 560 с. 11. Кобышева Н.В. Климатологическая обработка метеорологической информации. –Л.: Гидрометеоиздат, 1978. – 295 с.

12. Колісник П.І. Метеорологія і кліматологія: Методичні розробки для виконання практичних і лабораторних завдань. – К,: Київськ. Ун-т, 1977. – С.3 – 43.

1З. Метеорология / Гуральник И.И., Дубинский Г.П., Ларин В.В., Мамиконова С.В. – Л.: Гидрометеоиздат, 1982. - 356 с.

14. Матвеев Л.Т. Курс общей метеорологии. Физика атмосферы. – Л.: Гидрометеоиздат, 1984. – 752 с.

15. Монин А.С. Введение в теорию климата. – Л.: Гидрометеоиздат, 1982. – 359 с.

16. Методичні вказівки до учбової практики з метеорології для студентів географічного факультету університету / Укл. Антонов В.С., Моргоч О.В., Чашкова Г.І. -Чернівці: ЧДУ, 1990. - 32 с.

17. Наставления гидрометеорологическим станциям и постам. Вып.3., ч.1. Метеорологические наблюдения на станциях. – Л.: Гидрометеоиздат, 1985. – 300 с.

18. Оке Т.Р. Климаты пограничного слоя. – Л.: Гидрометеоиздат, 1982. – 359 с.

19. Полтараус Б.В., Кислов А.В. Климатология. М.: Изд-во Моск. ун-та, 1986. – 143с .

20. Стернзат М.С. Метеорологические приборы и наблюдения. — Л.: Гидрометеоиздат, 1968. – 487 с.

21. Стернзат М.С., Сапожникова А.А. Метеорологические приборы, наблюдения и их обработка. – Л.: Гидрометеоиздат, 1959. – 518 с.

22. Хромов С.П., Мамонтова Л.И. Метеорологический словарь. – Л.: Гидрометеоиздат, 1974 – 567 с.

Спеціальна

 1. Аристотель. Метеорологика: Пер. с древнегреч. Н.В. Брагинской / Под ред. И.Д. Рожанского и А.Х. Хргиана

 2. Берг Л.С. Климат и жизнь. – М.: Гос. изд.-во географ, лит., 1947. – 356 с.

 3. Борисов А.А. Климатография Советского Союза. – Л.: Изд-во Ленингр. ун-та, 1970. – 308 с.

 4. Воейков А.И. Избранные сочинения: В 2 т. – М: Изд-во АН ССР, 1948 – 1949. – Т.1. – 750 с; Т.2. – 255 с.

 5. Психрометрические таблицы. – Л.: Гидрометеоиздат, 1972. – 236 с.

 6. Синоптический бюллетень. Северное полушарие: В 2 ч. – Обнинск, 1986. – Т.1. – 218 с.

Атласи

 1. Атлас облаков / Под ред. Хргиана А.Х., Новожилова Н.И. – Л. :Гидрометеоиздат, 1978.-267 с.

 2. Кліматичні атласи.

6. Критерії оцінювання навчальних досягнень студентів узгоджені зі шкалою ECTS

Оцінка

в балах

Оцінка

за національною шкалою

Оцінка

за шкалою ECTS

Критерії оцінок (умови заліків)

Оцінка

Пояснення

90-100

Відмінно

A

Відмінно

(відмінне виконання лише з незначною кількістю помилок)

Відмінно” – студент детально знає теоретичний матеріал та матеріал з практичних і лабораторних занять, уміє давати визначення основних понять, розуміє сутність основних положень теорії та вільно їх трактує, оперує метеорологічною та кліматологічною термінологією. Він знає кліматичні карти світу, вміє складати за ними кліматичні характеристики, опанував методи метеорологічних спостережень, вміє виконувати окремі польові та стаціонарні метеоспостереження. На запитання викладача за програмою курсу відповідає не вагаючись. Виконав всі види практичних і лабораторних робіт. Опрацював теми для самостійного вивчення.

82–89

Добре

B

Дуже добре

(вище середнього рівня з кількома помилками)

^ Дуже добре” – студент знає теоретичний матеріал, виконав практичні й лабораторні роботи, оперує метеорологічною і кліматологічною термінологією, уміє пояснити сутність основних понять. Вільно орієнтується у кліматичних картах світу, складає кліматичні характеристики, знає основні методики метеорологічних спостережень. На запитання відповідає.

75–81

C

Добре

(в загальному вірне виконання з певною кількістю суттєвих помилок)

Добре” – Все вище вказане виконує не повною мірою, однак знає теорію й практику, картографічний матеріал, методи спостережень за атмосферою, виконує завдання викладача. При відповідях на запитання інколи вагається, але знаходить вірні рішення. При повторенні матеріалу відразу працює якісніше. Виконав всі практичні й лабораторні роботи.

67–74

Задовільно

D

Задовільно

(непогано, але зі значною кількістю недоліків)

Задовільно” – знає основні теоретичні положення, виконав більшу частину практичних і лабораторних робіт. Орієнтується у кліматичних картах світу, знає основні метеорологічні прилади, відповідає на більшу частину запитань викладача. Опрацював теми для самостійного вивчення.

60–66

E

Достатньо

(виконання задовольняє мінімальним критеріям)

Достатньо” – все вище вказане виконує не повною мірою, однак виконав більшу частину практичних і лабораторних робіт, тем для самостійного опрацювання. На більшу частину запитань викладача відповідає.

35–59

Незадовільно

 

FX

Незадовільно

(з можливістю повторного складання)

Незадовільно” – не виконані вимоги для оцінки “достатньо”, але студент виконує додаткові завдання в межах програми курсу.


1–34

F

Незадовільно

(з обов’язковим повторним курсом)

Не виконані вимоги на рівні “достатньо”, не виконані додаткові завдання.


^ МОДУЛЬНИЙ КОНТРОЛЬ


Модуль 1. Вступ. Фізичні властивості атмосфери.


НЕ 1.1.Метеорологія і кліматологія як науки. Об’єкт, предмет та методи досліджень.

 1. .Назвіть об’єкт і предмет вивчення метеорології та кліматології. Дайте визначення понять “клімат”, “погода”, “метеовеличина”, “репрезентативність спостережень”.

 2. Охарактеризуйте сучасні методи спостережень за атмосферою.

 3. Назвіть прилади, якими обладнані метеорологічні майданчики.


НЕ 1.2. Історія розвитку метеорології і кліматології.

 1. Охарактеризуйте особливості історичного розвитку наук про атмосферу та клімат.

 2. Назвіть найвидатніші відкриття та імена найвідоміших вчених-метеорологів, кліматологів.

 3. Поясніть особливості розвитку європейської та вітчизняної мереж метеорологічних станцій.


НЕ 1.3. Повітря й атмосфера.

 1. Назвіть склад і властивості атмосферного повітря.

 2. Охарактеризуйте фізичні властивості атмосфери, назвіть причини її вертикального розшарування та горизонтальної неоднорідності.

 3. Дайте визначення понять “атмосферний тиск”, “баричний градієнт”, “баричний ступінь”. Назвіть одиниці вимірювання атмосферного тиску, поясніть співвідношення між ними. Розв’язок задач.

 4. Поясніть особливості спостережень за атмосферним тиском.


Модуль 2. Тепловий і водний режим атмосфери.


НЕ 2.1. Сонячна радіація й атмосфера.

 1. Охарактеризуйте перетворення сонячної радіації в атмосфері. Закон Буге.

 2. Назвіть радіаційні характеристики клімату. Дайте визначення поняття “радіаційний баланс”.

 3. Поясніть, як виконуються спостереження за тривалістю сонячного сіяння та за станом неба

НЕ 2.2. Тепловий режим атмосфери.

 1. Охарактеризуйте теплообмінні процеси в атмосфері.

 2. Поясніть відмінності теплового режиму атмосфери, ґрунту, водойм. Дайте визначення поняття “тепловий баланс”.

 3. Вкажіть на особливості спостережень за температурою повітря й ґрунту.


НЕ 2.3. Вода в атмосфері.

 1. Назвіть характеристики вологості повітря. Поясніть методи їх визначення.

 2. Поясніть, в чому полягають особливості процесів випаровування, конденсації і сублімації водяної пари в атмосфері.

 3. Поясніть хід процесів хмаро- та опадоутворення.

 4. Назвіть прилади для спостережень за опадами та назвіть особливості спостережень за опадами.


Модуль 3. Циркуляція атмосфери. Клімати Землі.


НЕ 3.1. Баричне поле і вітер.

 1. Дайте визначення понять “баричне поле”, “баричні системи”, циклон”, “антициклон”, “баричні улоговини”, “баричні гребені”.

 2. Поясніть причини руху повітря. Назвіть види руху повітря і їх наслідки.

 3. Назвіть характеристики вітру. Поясніть особливості спостережень за вітром.


НЕ 3.2. Атмосферна циркуляція.

 1. Назвіть причини циркуляції і види повітряних течій в атмосфері. Поясніть, як відбуваються рух і трансформація повітряних мас.

 2. Поясніть особливості загальна схеми циркуляції атмосфери, місцевих видів циркуляції.

 3. Поясніть значення терміну “центри дії атмосфери” та особливості географічного розподілу баричних систем.


НЕ 3.3. Чинники й процеси кліматотворення. Клімати Землі.

 1. Назвіть чинники кліматотворення та причини кліматичного різноманіття на Землі.

 2. Поясніть, як впливає земна поверхня на процеси кліматотворення та якими є закономірності розподілу елементів клімату.

 3. Назвіть класифікації кліматів Землі. Дайте характеристику кліматів за класифікацією Б.Алісова.

Тестові завдання (модуль 1) 1. Назвіть основні складові атмосферного повітря. - 1 б.

 2. Назвіть основні фізичні властивості атмосфери. – 2 б.

 3. Назвіть основні атмосферні процеси. – 2 б.

 4. Дайте визначення поняття „”погода”. – 1 б.

 5. Дайте визначення поняття „клімат”. – 1 б.

 6. Поясніть, що таке повітряна маса. – 1 б.

 7. Назвіть основні метеорологічні величини, що характеризують стан атмосфери. – 1 б.

 8. Назвіть атмосферні шари (починаючи від підстильної поверхні) -. 2 б.

 9. Назвіть причину розшарування атмосфери. – 1 б.

 10. Поясніть, що таке інверсія температури. – 1 б.

 11. Назвіть атмосферні шари, де спостерігається тенденція росту температур повітря. – 1 б.

 12. Назвіть причини рухів повітря. - 2 б.

 13. Назвіть види рухів повітря. – 3 б.

 14. При якому розподілі температур з висотою атмосферу називають: стійкою? нестійкою? байдужою? – 3 б.

 15. Назвіть характеристики сонячної радіації. – 2 б.

 16. Назвіть види метеорологічного моніторингу. – 1 б.

 17. Назвіть метеорологічні прилади, які використовують для спостережень за:

а) атмосферним тиском; б) температурою повітря; в) опадами; г) вологістю повітря; в) рухом повітря? – 5 б.
1   2

Схожі:

Затверджую” Перший проректор (Петришин Р.І.) icon"затверджую" Перший проректор

Затверджую” Перший проректор (Петришин Р.І.) icon"затверджую" Перший проректор

Затверджую” Перший проректор (Петришин Р.І.) icon"затверджую" Перший проректор

Затверджую” Перший проректор (Петришин Р.І.) icon"затверджую" Перший проректор

Затверджую” Перший проректор (Петришин Р.І.) icon"затверджую" Перший проректор

Затверджую” Перший проректор (Петришин Р.І.) icon"затверджую" Перший проректор

Затверджую” Перший проректор (Петришин Р.І.) icon"затверджую" Перший проректор

Затверджую” Перший проректор (Петришин Р.І.) icon"затверджую" Перший проректор

Затверджую” Перший проректор (Петришин Р.І.) icon“затверджую” Перший проректор

Затверджую” Перший проректор (Петришин Р.І.) icon"затверджую" Перший проректор

Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи