Робоча програма з дисципліни \"Водоресурсний менеджмент\" icon

Робоча програма з дисципліни "Водоресурсний менеджмент"
Скачати 407.85 Kb.
НазваРобоча програма з дисципліни "Водоресурсний менеджмент"
Сторінка1/2
Дата24.09.2012
Розмір407.85 Kb.
ТипРобоча програма
  1   2

Чернівецький національний університет

імені Юрія Федьковича


"ЗАТВЕРДЖУЮ"

Декан географічного факультету


___________(В.П.Руденко)

30серпня 2011 року


РОБОЧА ПРОГРАМА


з дисципліни "Водоресурсний менеджмент"_____________

(назва навчального предмета)

____________________________________________________________________________________

для спеціальності_______7.070801 Екологія та охорона навколишнього середовища_______________________________________________________

(номер, назва спеціальності або спеціальностей)


^ Спеціалізації “Гідроекологія”________________________________________________


Факультет географічний___________________________________________


Кафедра__економічної географії та екологічного менеджменту________________

Нормативні

дані


Форма

навчання

Курс

Семестри

Всього годин

К-ть кредитів

Лекції (год)

Практичних

(семінарських)

(год)

Лабораторних(год

Самостійна

робота (год)

Розрахункові, графічні роботи

(семестр)


Курсові роботи

(семестр)

Заліки

(семестр)

Екзамен

(семестр)


Денна

5

9

135

3,75

34

34
67


9


Заочна

5

10

135

4

8

8
11910
Робоча програма складена на основі ___Програми курсу “Водоресурсний менеджмент” для студентів географічного ф-ту ЧНУ ім. Ю.Федьковича. Затв. на засіданні кафедри економічної географії та екологічного менеджменту (Протокол №1 від 29.08.2003 р.)______________________________________


_____________________________________________________________________________________

(назва типової програми, дата затвердження)

__________________________________________________________________


Робоча програма складена ___^ Цепендою Михайлом_Володимировичем

(прізвище, ім'я, по батькові викладача, який відповідає за складання)

__________________________________________________________________

Робоча програма затверджена на засіданні кафедри ____економічної географії та екологічного менеджменту________________________________

__________________________________________________________________

протокол № _1_

"___30___" __серпня_______ 2011 року


Завідувач кафедри ________________________ /Руденко В.П./

(підпис) (прізвище, ініціали)

Схвалено методичною радою географічного факультету


"__30__ " серпня 2011 року

Голова методичної ради


географічного факультету __________________ /_Цепенда М.В._/

(підпис) (прізвище, ініціали)


1. Пояснювальна записка


Мета даного курсу – показати місце менеджменту водних ресурсів у структурі загальної теорії менеджменту із врахуванням водоресурсного потенціалу як складової частини природно-ресурсного потенціалу (ПРП) України, ознайомити студентів із основними проблемами пов’язаними із водним господарством України, його функціонуванням, системою управління та його основними структурними одиницями, організацією водоресурсного моніторингу.


^ Головні завдання курсу:

  • надати студентам системні знання про сучасні основи менеджменту водних ресурсів, історію управління водним господарством України та його основні проблеми;

  • ознайомити студентів із водним фондом держави та різними поглядами на природу водних ресурсів;

  • розкрити соціально-економічне значення водних ресурсів у сучасному суспільстві та структуру економіки водного господарства України;

  • закріпити у студентів сформовані на попередніх курсах навички бережливого ставлення до водних ресурсів, як елементом природи та показати необхідність міжнародного співробітництва з метою врахування інтересів прикордонних держав на основні стратегії підтримуваного розвитку.^ 2. структура змістових модулів, навчальних елементів дисципліни

«Водоресурсний менеджмент»


Компетенції

(прогнозовані результати навчання)

^ Тема змістового модуля (ЗМ),

навчального елементу (НЕ)

Зміст навчального елементу

Вид заняття

^ Види

діяльності

і поточного

контролю

К-сть балів


ІНДЗ (за вибором)

^ Всього балів

за НЕ

Л

С

Ср

Пр

Лаб

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

ЗМ 1. Модуль 1
^ Вміти розрізняти поняття управління і менеджмент. Знати наукові школи і концепції менеджменту. Знати і розуміти сучасні концепції менеджменту та історію розвитку водно ресурсного менеджменту в Україні

НЕ1.1.(Лекція)Предмет, метод і завдання курсу „Водоресурсний менеджмент” на сучасному етапі розвитку суспільства та його зв’язки з іншими науковими дисциплінами.

[ Осн.1,10, дод. 7,10,11]

-Поняття „управління” та „менеджмент”; теорії менеджменту. Наукові школи і концепції менеджменту, їх виникнення та еволюція. Сучасні концепції менеджменту;

-Історія розвитку водоресурсного менеджменту в Україні та перспективи його розвитку на сучасному етапі.

2

-

-

-

-

Конспект лекції

Складання тестових питань до НЕ 1.1.Знати структуру водного фонду.

Вміти характеризувати будь-який елемент водного фонду. Розуміти значення водного фонду як основи формування водно ресурсного потенціалу

НЕ1.2.(Лекція) Водний фонд як основа водоресурсного потенціалу

[Осн. 1,6, дод. 3]


- Річкова сітка України;

- Озера і лимани;

- Болота і землі водного фонду;

- Водосховища і ставки.

2


-

-

-

-

Конспект лекції^ Знати структуру водних ресурсів . Уміти давати характеристику поверхневих і підземних вод України. Розуміти принципи зміни якості вод України та основні чинники впливу

НЕ1.3.(Лекція) Водні ресурси України та їх види.

[Осн. 4,8,9, дод. 18,19 ]

- Загальні відомості;

- Поверхневі води;

- Підземні води;

- Якість поверхневих та підземних вод.

4

-

-

-

-

Конспект лекції

Складання тестових питань до НЕ 1.3.


^ Знати основи формування економічного механізму у водній сфері . Уміти орієнтуватися у тарифній політиці при використання вод. Розуміти і знати використання плати за воду та її забруднення

НЕ1.4.(Лекція) Економічні відносини у водному господарстві.

[Осн. 1,3, дод. 5 ]

- Основи економічного механізму раціонального водокористування;

- Визначення тарифів за використання водних ресурсів;

- Плата за скиди забруднюючих речовин у водні об’єкти;

- Плата за порушення водного законодавства;

- Використання плати за воду.

4

-

-

-

-

Конспект лекції

Складання тестових питань до НЕ 1.4.


Знати основні функції води.

Уміти давати визначення

ВПК і його основних складових. Знати і розуміти стратегію використання та охорони водних ресурсів в Україні

НЕ1.5.(Лекція) Соціально-економічне значення водних ресурсів.

[Осн. 11,2, дод. 1,5,9 ]

- Функції води;

- Поняття водогосподарського комплексу (ВГК) та його складові;

- Довгострокові цілі раціонального використання й охорони водних ресурсів та річкових екосистем України.

2

-

-

-

-

Конспект лекції


^ Знати основні об’єкти водного господарства в Україні. Уміти охарактеризовувати екоситуацію водних річкових басейнів . Розуміти причини і чинники зростання водоспоживання в україні

НЕ1.6.(Лекція) Водне господарство України у системі народногосподарського комплексу

[Осн.1,2, дод. 3,9 ]


- Сучасні фактори зростання водоспоживання у світі і в Україні;

- Основні об’єкти водного господарства України;

- Основні річкові басейни України та екологічна ситуація в них.

2

-

-

-

-

Конспект лекції


^ Уміти аналізувати розподіл водного фонду по території держави . Знати гідрографічні характеристики річок, озер, водосховищ та боліт у басейновому розрізі.

Практичне заняття 1.

Вивчення водного фонду України


[Осн. 6,8, дод. 18 ]

- Розподіл малих річок України за площею водозбору по басейнах річок;

- Основні гідрографічні характеристики малих річок у межах басейнів головних річок та їх основних приток;

- Основні гідрографічні характеристики середніх та великих річок України;

- Озера і лимани України;

- Болотно-меліоративний фонд і меліоровані землі;

- Водосховища і ставки України та їх динаміка.

-

-

-

4

-

Написання рефератів, тестування2

^ Знати, що таке норма стоку. Уміти визначати водні ресурси у різні за водністю роки

Практичне заняття 2

Ресурси річкового стоку та їх підрахунок


[Осн. 9,8, дод. 18 ]


- Визначити норму стоку даної річки у заданому створі за період спостереження;

- Визначити водні ресурси забезпеченістю Р = 50, 75, 90, 95%.

-

-

-

6

-

Розв’язування задач2

Знати процедуру здійснення вибору розрахункового рівня ВГБ

Практичне заняття 3

Складання водогосподарського балансу річкового стоку.


[Осн. 8 , дод. 13,16,8 ]


- Вибір розрахункового рівняння та підрахунок прихідних статей ВГБ для заданої річки;

- Визначення витратних статей ВГБ та встановлення результуючої частини ВГБ та її аналіз.

-

-

-

2

-

Складання схем та графіків, розв’язування задач2

^ Знати основні підходи до екооцінки поверхневих вод Уміти виконувати аналіз якості поверхневих вод за допомогою карт.

Практичне заняття 4

Екологічна оцінка якості поверхневих вод України.

[Осн. 1, дод.6,15 ]


- Виконати аналіз якості поверхневих вод заданої річки за допомогою карти:

  • мінеральний склад;

  • трофосапробіології ;

- вплив речовин специфічної і біоцидної дії.

-

-

-

2

-


2

^ Знати гідрологічні і гідро геологічні райони України та розуміти принципи їх виділення. Уміти здійснювати аналіз виділених районів

Практичне заняття 5

Гідрологічне та гідрогеологічне районування території України

[Осн.1 , дод. 12]


- Нанести на контурну карту України межі гідрологічних районів;

- Виконати те ж саме для гідрогеологічних районів;

- Проаналізувати виділені райони на предмет їх співпадіння чи не співпадіння та пояснити причини.

-

-

-

2

-

Оформити карту.2

^ Модульна контрольна робота 1

25

Модуль 1

1616

35

ЗМ 2. Модуль 2
^ Знати основні водогосподарські об’єкти України. Уміти наносити їх на карту

НЕ2.1.(Лекція)

Водогосподарські об’єкти України.

[Осн. 1,4 , дод. 1,2,3,7 ]

- Об’єкти комплексного призначення;

- Великі водосховища. Канали і водопроводи. Меліоративні системи;

- Електростанції;

- Протиповеневі та водозахисні споруди;

- Водний транспорт і рибогосподарське використання водних об’єктів.

6

-

-

-

-

Конспект лекції.

Складання тестових питань до НЕ 2.1.
Розуміти основні проблеми використання та охорони вод річок міжнародного значення. Знати основи держполітики в галузі водного господарства у прикордонних водах

НЕ2.2.(Лекція)

Проблеми використання та охорони водних ресурсів річок міжнародного значення.


[Осн.1,6 ]


- Загальні відомості про використання та охорону водних ресурсів річок міжнародного значення;

- Державна політика в галузі водного господарства у прикордонних водах;

- Еколого-економічні проблеми використання та охорони деяких великих річок.

3

-

-

-

-

Конспект лекції.

Складання тестових питань до НЕ 2.2.Знати основні проблеми водозабезпечення та водоспоживання в Україні і світі. Вміти знаходити шляхи вдосконалення системи обліку водокористування

^ НЕ 2.3.(Лекція)

Основні проблеми водозабезпечення та водовикористання

[Осн.1,5,11, дод. 2,3]

- Водозабезпечення та водовикористання у світі;

- Водозабезпеченість та водоспоживання в Україні;

- Вдосконалення системи обліку водокористування.

3

-

-

-

-

Конспект лекції.

Складання тестових питань до НЕ 2.3.


Знати основи раціоналізації водокористування в Україні. Уміти складати ВГБ річкового басейну. Розуміти основні проблеми територіального перерозподілу стоку

^ НЕ 2.4.(Лекція)

Водогосподарські баланси як основа раціоналізації водокористування.

[Осн.1,11,дод.13,16,20,8]

- Поняття про водогосподарський баланс (ВГБ);

- ВГБ річкових басейнів та адміністративних територій. Прогнози ВГБ;

- Проблеми міжтериторіального перерозподілу та регулювання стоку.

2

-

-

-

-

Конспект лекції.

Складання тестових питань до НЕ 2.4.^ Знати основні принципи системи управління водним господарством. Розуміти закономірності формування великих комплексних систем у басейнах річок. Уміти охарактеризовувати структуру Держводгоспу України

^ НЕ 2.5.(Лекція)

Управління сучасним водним господарством

[Осн. 11, дод.1,9 ]

- Діюча система управління водним господарством;

- Формування великих комплексних систем та управління ВГК у басейнах річок;

- Держкомводгосп України та його функції.

2

-

-

-

-

Конспект лекції.

Складання тестових питань до НЕ 2.5.Знати структуру використання підземних вод в адміністративних областях. Вміти аналізувати розподіл прогнозних водних ресурсів по областях

Практичне заняття 6.

Підземні води, їх прогнозні запаси і сучасне використання.

[Осн. 6,7 , дод. 8,10,11 ]


- Розподіл прогнозних ресурсів підземних вод по басейнах найбільших річок;

- Сучасне використання підземних вод по адміністративних областях України;

- Структура використання підземних вод в адміністративних областях України.

---3-Усне опитування.2

^ Уміти давати загальну оцінку водоспоживання і водозабезпечення в Україні. Знати основні тенденції використання водних ресурсів і водоспоживання у Європі і США

Практичне заняття 7.

Водозабезпеченість і водоспоживання у світі і в Україні.

[Осн.4,1 , дод. 2,7,11 ]


- Динаміка водозабезпечення регіонів світу;

- Водні ресурси і водоспоживання у країнах зарубіжної Європи і США;

- Загальна оцінка водоспоживання і водозабезпечення в Україні.

---3-Усне опитування.2

Знати основні канали й осушувально-зрошувальні системи у державі

Практичне заняття 8.

Канали й осушувально-зрошувальні системи України та їх сучасне використання.


[Осн.1,6, дод. 1,3]


- Існуючі та запроектовані канали для перекидання стоку р. Дунай в інші басейни;

- Канали в Україні;

-Дати характеристику великих зрошувальних систем за допомогою схем;

-Проаналізувати головні осушувальні системи.

-

--3-Реферати.2

^ Уміти наносити на карту ТЕС і ДРЕС та АЕС. Знати розподіл ГЕС, ТЕС і АЕС по території

Практичне заняття 9.

Електростанції України

[Осн. 1, дод. 7 ]


- Нанести на картосхему ДРЕС і ТЕЦ потужністю понад 500 МВт;

- Нанести всі атомні ЕС;

- Нанести всі ТЕС, потужністю понад 10 МВт;

- Дати аналіз розташування малих ТЕС потужністю понад 1 МВт.

-

-

-

3

-

Оформити карту2

^ Уміти наносити на карту основні водні шляхи і гідроспоруди. Розуміти тенденції зміни, складу річкового стоку

Практичне заняття 10.

Водні шляхи і річковий транспорт України.

[Осн. 1,4, дод. 3,7 ]


- На контурну карту нанести основні водні шляхи України та гідротехнічні споруди на них;

- Проаналізувати склад річкового флоту, структури та обсягу річкових перевезень.

-

-

-

2

-

Оформити карту2

Розуміти проблеми утворення Держводгоспу України. Вміти зображувати графічні зв’язки взаємодії Держводгоспу з різними структурами

Практичне заняття 11.

Вивчення галузевої структури управління Держводгоспу України

[Осн.. 1,2,8 ]


- Намалювати схему галузевої структури управління Держводгоспу;

- Накреслити структуру управління водними ресурсами;

- Показати організаційну структуру експлуатаційної служби Держводгоспу;

- Накреслити функціональну схему взаємодії Держводгоспу України з урядом, іншими міністерствами та відомствами.


-

-

-

2

-

Оформити схеми і діаграми2

Розуміти проблеми зміни стану річок у нинішній час. Уміти аналізувати вплив господарських заходів на максимальний і мінімальний стік

Практичне заняття 12.

Зміна стоку річок України під впливом антропогенних факторів.


[Осн. 1,8, дод. 12 ]


- Проаналізувати коефіцієнти зміни середнього і сезонного стоку під впливом антропогенного навантаження у різних регіонах України;

- Виконати аналіз зміни мінімального стоку під впливом господарських заходів;

- Виконати аналіз зміни максимального стоку під впливом господарських заходів.

-

-

-

2
Усне опитування, тестування2

^ Модульна контрольна робота 2

21

Модуль 2

1818

35

Підсумковий модуль

30

Всього

3434

100
  1   2

Схожі:

Робоча програма з дисципліни \"Водоресурсний менеджмент\" iconМ. М. Новікова програма І робоча програма навчальної дисципліни
Програма І робоча програма навчальної дисципліни «Регіональний менеджмент» для студентів 4 курсу денної та заочної форм навчання...
Робоча програма з дисципліни \"Водоресурсний менеджмент\" iconХарківська національна академія міського господарства о. М. Віноградська програма І робоча програма навчальної дисципліни
Програма І робоча програма навчальної дисципліни «Стратегічний менеджмент» для студентів 5 курсу денної форми навчання спеціальності...
Робоча програма з дисципліни \"Водоресурсний менеджмент\" iconХарківська національна академія міського господарства о. М. Віноградська програма І робоча програма навчальної дисципліни
Програма І робоча програма навчальної дисципліни «Стратегічний менеджмент» для студентів 5 курсу денної форми навчання спеціальності...
Робоча програма з дисципліни \"Водоресурсний менеджмент\" iconО. А. Карлова програма І робоча програма навчальної дисципліни
Програма І робоча програма навчальної дисципліни «Менеджмент мг» для студентів 4 курсу денної та 5 курсу заочної форм навчання за...
Робоча програма з дисципліни \"Водоресурсний менеджмент\" iconС. В. Сніжко програма І робоча програма навчальної дисципліни
Програма І робоча програма навчальної дисципліни «Менеджмент в енергетиці» для студентів 4 курсу денної та 5 курсу заочної форм навчання...
Робоча програма з дисципліни \"Водоресурсний менеджмент\" iconМіського господарства програма та Робоча програма навчальної дисципліни
Програма та робоча програма навчальної дисципліни «Дискретна математика» для студентів 2 курсу заочної форми навчання за напрямом...
Робоча програма з дисципліни \"Водоресурсний менеджмент\" iconПрограма та робоча програма
Програма І робоча програма навчальної дисципліни „Менеджмент організацій” (для студентів освітньо-кваліфікаційного рівня: спеціаліст,...
Робоча програма з дисципліни \"Водоресурсний менеджмент\" iconІ.І. Репенко програма І робоча програма навчальної дисципліни
Програма І робоча програма навчальної дисципліни «Інноваційний менеджмент» для студентів 5 курсу денної та 6 курсу заочної форм навчання...
Робоча програма з дисципліни \"Водоресурсний менеджмент\" iconВ. О. Лелюк О. В. Козирєва програма І робоча програма навчальної дисципліни
Програма І робоча програма навчальної дисципліни «Операційний менеджмент» для студентів 3 курсу денної та 4 курсу заочної форми навчання...
Робоча програма з дисципліни \"Водоресурсний менеджмент\" iconВ. М. Андрєєва М. К. Гнатенко програма І робоча програма навчальної дисципліни
Програма І робоча програма навчальної дисципліни «Інвестиційний менеджмент» для студентів 5 курсу денної та заочної форм навчання...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи