МіністерствО освіти І науки, молоді та спорту України бердянський університет менеджменту І бізнесу нагаєць ірина Юріївна icon

МіністерствО освіти І науки, молоді та спорту України бердянський університет менеджменту І бізнесу нагаєць ірина Юріївна
Скачати 465.48 Kb.
НазваМіністерствО освіти І науки, молоді та спорту України бердянський університет менеджменту І бізнесу нагаєць ірина Юріївна
Сторінка2/2
Дата01.02.2013
Розмір465.48 Kb.
ТипАвтореферат
1   2

ВИСНОВКИ


Дисертаційна робота спрямована на розв’язання важливої економічної проблеми - удосконалення управління маркетинговими комунікаціями підприємств машинобудування. Вона узагальнює накопичений досвід та розвиває теоретико-методичні питання щодо маркетингових комунікацій, а також містить практичні пропозиції.

Виконане дослідження дозволяє зробити такі висновки.

1. Сутність маркетингу полягає в тому, що його доцільно визначати, з одного боку, як вид людської діяльності, що спрямована на задоволення потреб споживачів за допомогою обміну, а з другого, - як філософію сучасного бізнесу, що пронизує все підприємство та включає комплекс взаємопов’язаних видів робіт: ціноутворення, продаж, доставку товару тощо. Цілі маркетингу полягають у тому, щоб забезпечити максимально високі споживання та споживче задоволення, вибір товару та підвищення якості життя споживача. Головне завдання маркетингу – підтримати раціональний рівень попиту в умовах зміни потреб споживача та рівня конкуренції. Мета будь-якого маркетингового заходу – залучення нових клієнтів і зміцнення лояльності існуючих.

2. Маркетингові заходи базуються на комунікаціях зі споживачами або на маркетингових комунікаціях (передачі інформації про товар цільової аудиторії споживачів). Маркетингові комунікації слід розглядати як універсальний інструмент цілеспрямованого впливу на цільову аудиторію через різновекторні інформаційні потоки з метою безпосереднього або опосередкованого впливу на досягнення стратегічних, тактичних і оперативних цілей підприємства.

3. Розгляд методичних положень щодо оцінки ефективності маркетингової діяльності свідчить про те, що більшість з них не відрізняється всеосяжним охопленням джерел маркетингової продуктивності, але є безліч способів оцінки кожного з них. Тому доцільним є удосконалення ланцюжка маркетингової продуктивності від обґрунтування стратегії до її втілення, до короткострокових реальних і довгострокових потенційних результатів, що є ключем до оцінки ефективності. Дослідження довели необхідність формування комплексу маркетингових дій, що включають тактичні дії, вплив на клієнтів та ринок, фінансовий вплив та вплив на вартість підприємства, що дозволяє підприємству сформувати стратегії, маркетингові активи, позиції на ринку та фінансові позиції.

4. Аналіз стану управління маркетинговими комунікаціями свідчить, що на ефективність їх функціонування впливають чинники, котрі стосуються наступних аспектів маркетингової діяльності: вирішення маркетингових проблем на ринку і на даному підприємстві; реалізація технології маркетингу; виконання функцій маркетингу; функціонування організаційного механізму системи. Всі перераховані аспекти на практиці знаходять своє втілення в маркетингових рішеннях. Саме якість і ефективність маркетингових рішень визначають те, як виконуються функції маркетингу та забезпечується ефективність функціонування системи в цілому.

5. Ефективність маркетингових комунікацій можна охарактеризувати за допомогою системи показників, до якої доцільно включити оцінку раціональності функціонування маркетингових комунікацій, що враховує три групи показників: організованість, налагодженість та результати функціонування системи маркетингових комунікацій.

6. У процесі діяльності підприємства виникає безліч ситуацій, які закінчуються ухваленням і реалізацією рішень. Для аналізу проблем, що виникають в процесі здійснення маркетингових комунікацій, доцільно здійснювати їх типізацію за видами: прості визначені, складні визначені, ризиковані, високо ризиковані, прості невизначені, складні невизначені, невизначені, незрозумілі. З метою оцінки ефективності маркетингових комунікацій підприємств машинобудування запропоновано відповідні методичні положення, котрі передбачають декомпозицію системи маркетингових комунікаційних дій на певні групи (в залежності від ситуацій позитивного і негативного характеру), визначення їх відносних фактичних значень (зокрема, рівень плановості маркетингових ситуацій та керованості їх виникнення, коефіцієнти вирішення маркетингових ситуацій та невідповідності рішень, що виробляються; рівень раціональності фактичної структури управлінських рішень та можливість її вдосконалення тощо), а також здійснення узагальненої оцінки ступеню досягнення передбачуваної мети, що дозволяє підприємствам виявити резерви підвищення ефективності маркетингових заходів ї їх вплив на досягнення стратегічних цілей.

7. У роботі розроблено методичний підхід до оцінки ефективності управління маркетинговими комунікаціями підприємств, що полягає у експертній узагальнюючій оцінці окремих їх напрямів (зокрема, маркетингові дослідження, сегментація ринку і позиціонування товару, аналіз організації маркетингу, планування маркетингу та розробка комплексу маркетингу) на основі запропонованої шкали оцінки, побудованої за принципом прогресивного кроку, що дозволяє отримати більш обґрунтовану комплексну оцінку та розробляти заходи щодо підвищення ефективності маркетингових комунікацій.

8. Для підвищення конкурентоспроможності продукції підприємств машинобудування в процесі дослідження удосконалено методичні положення з відстеження критичних індикаторів ефективності управління маркетинговими комунікаціями, що враховують сегментацію ринку за конкурентами, споживачами, продукцією. Це дозволяє підприємствам машинобудування розробляти стратегію позиціювання та проникнення на нові ринки або сегменти інших ринків, що підтверджено при апробації пропозицій на підприємствах машинобудування Запорізької області (зокрема, на ВАТ «Запоріжтрансформатор», ВАТ «Завод високовольтної апаратури», ЗАТ «Запорізький автомобілебудівний завод», ВАТ «Мотор Січ»).


^ СПИСОК ОПУБЛІКОВАНИХ ПРАЦЬ ЗА ТЕМОЮ ДИСЕРТАЦІЇ

у наукових монографіях та фахових виданнях:

1. Нагаєць І.Ю. Порівняння засобів розповсюдження товарів та послуг / А.В.Череп, І.Ю.Нагаєць // Економіка: проблеми теорії та практики: [зб. наук. праць].– 2009. – Вип. 253. – С. 267-273. (Особистий внесок: проведено аналіз та порівняння засобів розповсюдження товарів та послуг)

2. Нагаєць І.Ю. SWOT-аналіз діяльності малого підприємства у період економічної кризи / А.В. Череп, І.Ю. Нагаєць // Економічний простір : [зб. наук. праць]. – 2009. – №25. – С. 188-194. (Особистий внесок: проведено SWOT-аналіз діяльності підприємств машинобудування Запорізького регіону та на його основі удосконалено методику відстеження критичних індикаторів ефективності управління маркетинговими комунікаціями)

3. Нагаєць І.Ю. Підприємництво. Аналіз категорії у просторі та часі / А.В. Череп, І.Ю. Нагаєць // Вісник Криворізького економічного інституту КНЕУ : [зб. наук. праць]. – 2010. – №1(21). – С. 24-26. (Особистий внесок: запропоновано методичний підхід до визначення потенціалу підвищення ефективності управління маркетинговими комунікаціями підприємств машинобудування)

4. Нагаєць І.Ю. Трансформація законів менеджменту під впливом специфіку українського менталітету / А.В. Череп, І.Ю. Нагаєць // Держава і регіони. – 2009. – №5. – С. 174-177. (Особистий внесок: удосконалення понятійного апарату маркетингу)

5. Нагаєць І.Ю. Трансформація засобів маркетингових комунікацій. Зміна пріоритетів на сучасних ринках / І.Ю. Нагаєць // Держава і регіони. – 2010. – №5. – С. 51-58.

6. Нагаєць І.Ю. Системи маркетингу інноваційного продукту підприємств / І.Ю. Нагаєць // Вісник Запорізького національного університету. – 2010. – №4(8). – С. 65-70.

7. Нагаєць І.Ю. Визначення ефективності маркетингової діяльності підприємства / І.Ю. Нагаєць // Вісник Житомирського державного технічного університету. – 2011. – №2(56). – С. 79-81.

8. Нагаєць І.Ю. Оцінка ефективності управління системою маркетингових заходів підприємства // Бюджетування як інструмент забезпечення життєдіяльності підприємства: колект. монограф. / І.Ю. Нагаєць. – Запоріжжя : ЗНУ, 2011. – С. 174-185.

9. Нагаєць І.Ю. Показники ефективності маркетингової діяльності підприємства // Інфляційні процеси та їх вплив на економічну безпеку : колективна монографія / І.Ю. Нагаєць. – Запоріжжя : ЗНУ, 2011. – С. 129-137.

10. Нагаєць І.Ю. Цінова політика маркетингової концепції // Ціноутворення як основа ефективності функціонування підприємств та чинник підвищення добробуту населення : колективна монографія / І.Ю. Нагаєць. – Запоріжжя: ЗНУ, 2011. – С. 36-42.

в інших виданнях:

11. Нагаєць І.Ю. Методи розповсюдження товарів на українському ринку. Проблеми впровадження та використання / І.Ю. Нагаєць // Сучасні тенденції розвитку менеджменту: матеріали універ. наук. конф. студ., аспір. і молодих учених, (Запоріжжя, 17 груд. 2009 р.). – Запоріжжя : ЗНУ, 2009. – С. 123-126.

12. Нагаєць І.Ю. Споживча лояльність - основа зростання обсягу продаж продукції підприємств / І.Ю. Нагаєць // Сучасні тенденції розвитку менеджменту: матеріали міжрегіон. наук. конф. (Запоріжжя, 9 груд. 2010 р.). – Запоріжжя : ЗНУ, 2010. – С. 57-58.

13. Нагаєць І.Ю. Удосконалення методичних підходів щодо оцінки ефективності маркетингових комунікацій / І.Ю. Нагаєць // Naukowa myśl informacyjnej powieki – 2011: materіаly VII międzynarodowej nauk.-prakt. konf., (Przemyśl, 07-15 marca 2011 r.). – Przemyśl : Nauka i stadia, 2011. – Vol. 3 : Ekonomiczne nauki. – С. 22-24.

14. Нагаєць І.Ю. Відстеження критичних індикаторів ефективності управління маркетинговими комунікаціями на підприємствах машинобудування / І.Ю. Нагаєць // Найновите научни постижения – 2011 : матеріали VII Междунар. науч.-практ. конф., (София, 17-25 март. 2011 г.). – София : «Бял ГРАД-БГ» ООД, 2011. – Т. 4 : Икономики. – С. 3-5.

15. Нагаєць І.Ю. Теоретико-методичні засади маркетингової концепції / І.Ю. Нагаєць // Зимові читання, присвячені ідеям проф. П.П. Німчинова та проф. І.В. Малишева : тези докладів ІХ Всеукр. наук. конф. (Житомир, 23-24 лют. 2011 р.). – Житомир : ЖДТУ, 2011. – С. 146-147.

16. Нагаєць І.Ю. Необхідність удосконалення управління маркетинговими комунікаціями на підприємствах машинобудівної галузі / І.Ю. Нагаєць // Розвиток України в ХХІ столітті: економічні, соціальні, екологічні, гуманітарні та правові проблеми : тези доповідей ІХ Міжнар. наук.-практ. інтернет-конф.,
(Тернопіль, 20 бер. 2011р.). – Тернопіль : Вид. центр «Вектор», 2011. – С. 59-61.

17. Нагаєць І.Ю. Сучасний стан та перспективи використання маркетингових комунікацій з метою підвищення ефективності діяльності підприємств машинобудівної галузі / І.Ю. Нагаєць // Інноваційні ідеї молоді в соціально-економічному розвитку України ХХІ століття : матеріали V Міжнар. студ. конф., (Запоріжжя, 14-15 квіт. 2011р.). – Запоріжжя : ЗНУ, 2011. – Т. 1. – С. 115-117.


АНОТАЦІЇ

Нагаєць І.Ю. Управління маркетинговими комунікаціями на підприємствах машинобудування. – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук за спеціальністю 08.00.04 – економіка і управління підприємствами. – Бердянський університет менеджменту і бізнесу, Бердянськ, 2011.

Дисертаційна робота присвячена вирішенню теоретичних, методичних та організаційних питань підвищення ефективності маркетингових комунікацій на підприємствах машинобудування.

Уточнено економічний зміст базових понять маркетингу, маркетингових комунікацій. Обґрунтовано доцільність використання маркетингових комунікацій на підприємствах машинобудування та необхідність підвищення їх ефективності. Досліджено стан та тенденції розвитку машинобудівних підприємств і особливості використання даними підприємствами маркетингових комунікацій.

Розроблено методичний підхід до аналізу ефективності управління маркетинговими комунікаціями підприємств, що полягає у експертній узагальнюючій оцінці окремих їх напрямів (зокрема, маркетингові дослідження, сегментація ринку і позиціонування товару, аналіз організації маркетингу, планування маркетингу та розробка комплексу маркетингу) на основі запропонованої шкали оцінки, побудованої за принципом прогресивного кроку, що дозволяє отримати більш обґрунтовану комплексну оцінку та розробляти заходи щодо підвищення ефективності маркетингових комунікацій.

Ключові слова: маркетинг, маркетингові комунікації, ефективність, реклама, збут, товарообіг, споживач, сегменти ринку, управління, ризики.


Нагаець И.Ю. Управление маркетинговыми коммуникациями на предприятиях машиностроения. – Рукопись.

Диссертация на соискание ученой степени кандидата экономических наук по специальности 08.00.04 – экономика и управление предприятиями. – Бердянский университет менеджмента и бизнеса, Бердянск, 2011.

Диссертационная работа посвящена решению теоретических, методических и организационных вопросов повышения эффективности маркетинговых коммуникаций на предприятиях машиностроения.

Уточнено экономическое содержание базовых понятий маркетинг, маркетинговые коммуникации. Систематизированы различные подходы к классификации маркетинговых коммуникаций, существующие методы оценки их эффективности на предприятиях машиностроения, охарактеризовано их преимущества и недостатки. Обоснована целесообразность использования маркетинговых коммуникаций на предприятиях машиностроения и необходимость повышения их эффективности.

Определено понятие «цепочка маркетинговой продуктивности», которая представляет собою причинно-следственные связи системы стратегических и тактических маркетинговых действий, финансовой позиции и рыночной стоимости предприятия, что позволяет комплексно осуществлять управление маркетинговою коммуникационной деятельностью на предприятиях.

Исследовано состояние и тенденции развития машиностроительных предприятий и особенности использования данными предприятиями маркетинговых коммуникаций. Проанализировано использование маркетинговых коммуникаций предприятиями машиностроения Украины и ведущими предприятиями Запорожской области.

Разработан методический подход по оценке эффективности управления маркетинговыми коммуникациями предприятий, который состоит в экспертной обобщающей оценке отдельных их направлений (в частности, маркетинговые исследования, сегментация ринка и позиционирования товара, анализ организации маркетинга, планирования маркетинга и разработка комплекса маркетинга) на основе предложенной шкалы оценки, построенной по принципу прогрессивного шага, что позволяет получить более обоснованную комплексную оценку и разрабатывать мероприятия по повышению эффективности маркетинговых коммуникаций. Усовершенствован методический подход к оценке эффективности управления маркетинговыми коммуникациями предприятий машиностроения, который учитывает ориентацию на потребителя.

Предложен методический подход к отслеживанию критических индикаторов эффективности управления маркетинговыми коммуникациями предприятий машиностроения, который учитывает ориентацию предприятия на потребителя и позволяет повысить эффективность маркетинговой деятельности.

Ключевые слова: маркетинг, маркетинговые коммуникации, эффективность, реклама, сбыт, товарооборот, потребитель, сегменты рынка, управления, риски.


Nagaets I.U. Marketing communications management in engineering industry enterprises. – Manuscript.

Thesis on obtaining of a scientific degree of the Candidate of economical sciences on speciality 08.00.04 - Economy and Management of Enterprises. – Berdyansk University of Management and Business, Berdyansk, 2011.

The Thesis is devoted to theoretical, methodical and organizational questions of increase of efficiency of marketing communications at the engineering industry enterprises.

Economical sense of basic concepts of Marketing and Marketing communications is specified.

Expediency of the marketing communications usage at the enterprises is grounded as well as necessity of increase of their efficiency.

The state and tendencies of development of machine-building enterprises are investigated as well as feature of the usage of marketing communications at these enterprises.

The methodical approach to effectiveness analysis of marketing communications is worked out, which consists of generalizing expert valuation of their separate directions (in particular marketing researches, market segmentation and positioning of commodities, analysis of marketing organizing, marketing planning and working of the marketing complex) on the ground of proposed evaluation scale that is built on principle of progressive scale that allows to provide with more grounded and complex valuation and to work out measures as to increasing of marketing communications effectiveness

Keywords: marketing, marketing communications, efficiency, advertising, sale, commodity turnover, consumer, segments of market, management, risks.
1   2

Схожі:

МіністерствО освіти І науки, молоді та спорту України бердянський університет менеджменту І бізнесу нагаєць ірина Юріївна iconМіністерствО освіти І науки, молоді та спорту України бердянський університет менеджменту І бізнесу поляков Максим Анатолійович
Робота виконана на кафедрі економіки підприємства та фінансів Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини...
МіністерствО освіти І науки, молоді та спорту України бердянський університет менеджменту І бізнесу нагаєць ірина Юріївна iconПравила прийому до тов „Бердянський університет менеджменту І бізнесу в 2013 році Бердянськ 2012 Правила прийому
Провадження освітньої діяльності у тов „Бердянський університет менеджменту І бізнесу” (далі – буміб) здійснюється відповідно до...
МіністерствО освіти І науки, молоді та спорту України бердянський університет менеджменту І бізнесу нагаєць ірина Юріївна iconБердянський університет менеджменту І бізнесу у рамках розпорядження, проголошеного Кабінетом Міністрів України від 15 серпня 2012 р. №562-р «Про затвердження плану заходів проведення у 2012 році Всеукраїнського тижня права»
Всеукраїнського тижня права» Бердянський університет менеджменту і бізнесу запрошує учнів 9-10 класів взяти участь у конкурсі «Найкращий...
МіністерствО освіти І науки, молоді та спорту України бердянський університет менеджменту І бізнесу нагаєць ірина Юріївна iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни полтавський національний технічний університет імені юрія кондратюка факультет менеджменту та бізнесу
Ключові переваги магістерської програми «Бізнес-адміністрування» (мба) в Полтнту
МіністерствО освіти І науки, молоді та спорту України бердянський університет менеджменту І бізнесу нагаєць ірина Юріївна iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни державний вищий навчальний заклад
Робота виконана на кафедрі менеджменту банківської діяльності двнз «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»...
МіністерствО освіти І науки, молоді та спорту України бердянський університет менеджменту І бізнесу нагаєць ірина Юріївна iconПравила прийому до Бердянського Економіко-правового коледжу тов „Бердянський університет менеджменту І бізнесу в 2013 році
Бердянського Економіко-правового коледжу тов „Бердянський університет менеджменту І бізнесу”
МіністерствО освіти І науки, молоді та спорту України бердянський університет менеджменту І бізнесу нагаєць ірина Юріївна iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни державний вищий навчальний заклад «київський національний економічний університет імені вадима гетьмана» троян ірина анатоліївна
Робота виконана на кафедрі міжнародної торгівлі двнз «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» Міністерства...
МіністерствО освіти І науки, молоді та спорту України бердянський університет менеджменту І бізнесу нагаєць ірина Юріївна iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту України Національний університет фізичного виховання І спорту України лахно олена геннадіївна
Роботу виконано у Дніпропетровському державному інституті фізичної культури і спорту, Міністерство освіти і науки, молоді та спорту...
МіністерствО освіти І науки, молоді та спорту України бердянський університет менеджменту І бізнесу нагаєць ірина Юріївна iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни державний вищий навчальний заклад київський національний економічний університет імені вадима гетьмана майборода Ірина Сергіївна удк 336. 77 Оцінка кредитоспроможності сільськогосподарських підприємств
Робота виконана на кафедрі фінансів підприємств двнз „Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана” Міністерства...
МіністерствО освіти І науки, молоді та спорту України бердянський університет менеджменту І бізнесу нагаєць ірина Юріївна iconЛисак ірина вікторівна
Роботу виконано в Національному університеті фізичного виховання і спорту України, Міністерство освіти і науки, молоді та спорту...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи