Інформації надсилає повідомлення про отримання Вашого листа протягом трьох днів! У разі відсутності повідомлення продублюйте роботу, або уточніть питання про отримання за вищенаведеним номером телефоном icon

Інформації надсилає повідомлення про отримання Вашого листа протягом трьох днів! У разі відсутності повідомлення продублюйте роботу, або уточніть питання про отримання за вищенаведеним номером телефоном
Скачати 61.23 Kb.
НазваІнформації надсилає повідомлення про отримання Вашого листа протягом трьох днів! У разі відсутності повідомлення продублюйте роботу, або уточніть питання про отримання за вищенаведеним номером телефоном
Дата08.10.2012
Розмір61.23 Kb.
ТипІнформації

УМОВИ УЧАСТІ В КОНФЕРЕНЦІЇ

Для участі в конференції «МАРКЕТИНГ ТЕРИТОРІЙ ТА ПРОБЛЕМИ РЕГІОНАЛЬНОГО РОЗВИТКУ» необхідно не пізніше 10 вересня 2012 року надіслати вкладеними файлами за допомогою електронної пошти на адресу mmix.conf@gmail.com:

 1. текст статті, тез оформлені згідно з наведеними нижче вимогами;

 2. заявку на участь у запропонованій формі;

 3. рецензію на статтю;

 4. копію документа про оплату або його реквізити (номер, дату і суму платежу).

У темі листа необхідно вказати «Маркетинг територій» та прізвище автора.

^ Зверніть увагу: відділ обробки інформації надсилає повідомлення про отримання Вашого листа протягом трьох днів! У разі відсутності повідомлення – продублюйте роботу, або уточніть питання про отримання за вищенаведеним номером телефоном.

  1. Участь з публікацією тез та статті (участь у роботі конференції, робота в секції, публікація тез, публікація статі). Організаційний внесок – 130 грн. (включає вартість виготовлення і розсилки запрошень, участь в роботі конференції, оформлення її висновків, друк програми конференції тощо). Публікація 1 сторінки статті (мін. 7 стор.) – 25 грн.

  2. Участь з публікацією тез (участь у роботі конференції, робота в секції, публікація тез). Організаційний внесок – 130 грн. (включає вартість виготовлення і розсилки запрошень, участь в роботі конференції, оформлення її висновків, друк програми конференції тощо).

  3. Участь з публікацією тільки статті (участь в конференції, робота в секції, публікація статті). Організаційний внесок – 80 грн. (включає вартість виготовлення і розсилки запрошень, участь в роботі конференції, оформлення її висновків, друк програми конференції тощо). Публікація 1 сторінки статті (мін. 7 стор.) – 25 грн.


^ Одноосібні публікації докторів наук безкоштовні!


Усі вчасно подані (до 1.09.2012 р.) тези та статті будуть надруковані до початку конференції.

Технічні вимоги до оформлення тез

Текст тез має бути набраний в текстовому редакторі Microsoft Word (файл повинен мати розширення *.doc або *.rtf). Ілюстрації (схеми, графіки, діаграми) додатково подавати у форматі *.tiff. Поля з усіх боків – 20 мм. Обсяг тез 2-3 повних сторінки. Сторінки не нумеруються.

Справа через один інтервал вказується прізвище та ініціали автора (або авторів).

У наступному рядку теж справа вказується повна назва організації та місто, де виконується робота (Тіmes New Roman Суг, 12, жирний, міжрядковий інтервал – одинарний).

Через один інтервал ПРОПИСНИМИ літерами по центру (Тіmes New Roman Суг, 11, жирний, одинарний інтервал) вказується ^ НАЗВА РОБОТИ.

Основний текст статті починається з абзацного відступу (1,25 см) (Times New Roman, 14, одинарний інтервал). Текст повинен бути добре відредагованим.

Після основного тексту, через один інтервал після заголовку ^ Список літератури (Тіmes New Roman Суг, 12, жирний, міжрядковий інтервал одинарний), подається перелік використаних джерел у алфавітному порядку (Тіmes New Roman, 12, міжрядковий інтервал – одинарний). Відомості про джерела, внесені до списку, необхідно давати відповідно до вимог стандартів. На кожну позицію джерел у основному тексті має бути посилання, зроблене за стандартними вимогами, наприклад: [2], [3; 7], [1-5], [3, С. 1].

Друкованою копія з підписом автора висилається на адресу: 58001, м.Чернівці, вул. Кафедральна, 2, кафедра маркетингу.

На електронну пошту mmix.cv@gmail.com висилається:

1) заявка на участь у конференції в окремому файлі (назва файлу повинна відповідати прізвищу автора, наприклад: ivanov_zayav));

2) електронна версія рукопису (назва файлу повинна відповідати прізвищу автора, наприклад: ivanov_tezi).

3) копія квитанції про оплату (назва файлу повинна відповідати прізвищу автора, наприклад: ivanov_kvit) якщо оплата не здійснюється готівкою.


^ Оплату за публікацію статей надсилати на п/р № 26003060355408, ІПН 2730801611, ЧФ «Приватбанк» в м. Чернівці, МФО 356282, отримувач А.А. Бастраков

Примітка – «За послуги П.І.П учасника».


^ Технічні вимоги до оформлення статей

Стаття має бути набрана в текстовому редакторі Microsoft Word (файл повинен мати розширення *.doc або *.rtf). Ілюстрації (схеми, графіки, діаграми) додатково подавати у форматі *.tiff. Поля з усіх боків – 20 мм. Сторінки не нумеруються.

Рукопис (7-12 сторінок) починається з індексу УДК (Тіmes New Roman Суг, 14, жирний) у лівому верхньому кутку аркуша.

Посередині через один інтервал після авторського знака © вказується прізвище та ініціали автора (або авторів) з вказівкою року (через кому). У наступному рядку також посередині вказується повна назва організації та місто, де виконується робота (Тіmes New Roman Суг, 14, жирний, міжрядковий інтервал - 1,0).

Через один інтервал ПРОПИСНИМИ літерами по центру (Тіmes New Roman Суг, 14, жирний, міжрядковий інтервал – 1,0) вказується ^ НАЗВА РОБОТИ.

Основний текст статті починається з абзацного відступу (1,25 см) (Times New Roman, 14, міжрядковий інтервал – 1,5). Текст повинен бути добре відредагованим.

Стаття повинна вміщати логічно взаємопов'язані частини, кожна з яких повинна починатися вказаним заголовком, виділеним напівжирним шрифтом.

 • постановка проблеми у загальному вигляді та її зв'язок із важливими науковими та практичними завданнями;

 • аналіз останніх досліджень і публікацій, в яких започатковано розв'язання даної проблеми і на які спирається автор;

 • невирішені раніше частини загальної проблеми, яким присвячується стаття;

 • формулювання цілей статті (постановка завдання);

 • викладення основного матеріалу дослідження;

 • висновки та перспективи подальших досліджень.

Після основного тексту, через один інтервал після заголовку ^ Список літератури (Тіmes New Roman Суг, 12, жирний, міжрядковий інтервал – 1,0), подається перелік використаних джерел у алфавітному порядку (Тіmes New Roman Суг, 12, міжрядковий інтервал – 1,0). Відомості про джерела, внесені до списку, необхідно давати відповідно до вимог стандартів. На кожну позицію джерел у основному тексті має бути посилання, зроблене за стандартними вимогами, наприклад: [2], [3; 7], [1-5], [3, С. 145].

Після списку літератури через два інтервали подається анотація до статті (5-8 повних рядків) з ключовими словами (3-10 слів) українською, російською та англійською.

Слово Анотація посередині (Тіmes New Roman Суг, 12, жирний). У наступному рядку з вирівнюванням по правому краю відповідною мовою зазначається ім'я та прізвище автора (Тітеs New Rотап Суr, 12, курсив, нежирний). У наступному рядку ПРОПИСНИМИ літерами відповідною мовою подається назва статті (Times New Roman Суг, 12, жирний, ПРОПИСНІ), після якої через один інтервал подається сама анотація (Тimes New Roman Суг, 12, міжрядковий інтервал – 1,0).

Друкованою копія з підписом висилається на адресу: 58001, м. Чернівці, вул. Кафедральна, 2, кафедра маркетингу.

На електронну пошту mmix.cv@gmail.com висилається:

1) заявка на участь у конференції в окремому файлі (назва файлу повинна відповідати прізвищу автора, наприклад: ivanov_zayav));

2) електронна версія рукопису (назва файлу повинна відповідати прізвищу автора, наприклад: ivanov_stat).

3) копія квитанції про оплату (назва файлу повинна відповідати прізвищу автора, наприклад: ivanov_kvit) якщо оплата не здійснюється готівкою.

4) завірену відповідним чином рецензію доктора економічних наук (якщо серед авторів немає доктора економічних наук);


^ УВАГА!

Статті приймаються вичитаними і відкоректованими.

Статті, які не відповідають вимогам до оформлення, направляються на доопрацювання!


Адреса редакції:

58001, м.Чернівці, вул. Кафедральна, 2,

14 корпус ЧНУ, Економічний факультет, Кафедра маркетингу.

Тел.: (0372)559882.


^ ФОРМА ЗАЯВКИ

для участі у конференції

«МАРКЕТИНГ ТЕРИТОРІЙ ТА ПРОБЛЕМИ РЕГІОНАЛЬНОГО РОЗВИТКУ»

5-7 жовтня 2012 року

ПІБ авторів,
Учений ступінь
Учене звання
Місце роботи
Посада
Секція
Назва доповіді
Контактна адреса в наступному форматі:

ПІБ одержувача

Вулиця, № будинку, № квартири

Місто

Індекс

КРАЇНА
Контактний телефон
e-mail
Кількість оплачених додаткових збірок (у вартість публікації включений тільки один авторський екземпляр)
З повагою, Оргкомітет конференції.

Схожі:

Інформації надсилає повідомлення про отримання Вашого листа протягом трьох днів! У разі відсутності повідомлення продублюйте роботу, або уточніть питання про отримання за вищенаведеним номером телефоном iconІнформації або вид, назву, реквізити чи зміст документа, щодо якого зроблено запит, якщо запитувачу це відомо. Розпорядник інформації надає відповідь на запит на інформацію не пізніше п’яти робочих днів з дня отримання запиту
Запит на інформацію – це прохання особи до розпорядника інформації надати публічну інформацію, що знаходиться у його володінні
Інформації надсилає повідомлення про отримання Вашого листа протягом трьох днів! У разі відсутності повідомлення продублюйте роботу, або уточніть питання про отримання за вищенаведеним номером телефоном iconПовідомлення про оприлюднення проекту Закону України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів з питань авторського права І суміжних прав"
Закону України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо особливостей розпоряджання майновими правами інтелектуальної...
Інформації надсилає повідомлення про отримання Вашого листа протягом трьох днів! У разі відсутності повідомлення продублюйте роботу, або уточніть питання про отримання за вищенаведеним номером телефоном iconПовідомлення про захід. Завдання мисленнєво-творчого та тренувального характеру Підготуйтеся до висвітлення контрольних питань. Випишіть із фахової літератури або складіть по три речення з пунктограмами
Довідково-інформаційні документи: прес-реліз; запрошення; оголошення; повідомлення про захід
Інформації надсилає повідомлення про отримання Вашого листа протягом трьох днів! У разі відсутності повідомлення продублюйте роботу, або уточніть питання про отримання за вищенаведеним номером телефоном iconПовідомлення про захід. Завдання мисленнєво-творчого та тренувального характеру Підготуйтеся до висвітлення контрольних питань. Випишіть із фахової літератури або складіть по три речення з пунктограмами
Довідково-інформаційні документи: прес-реліз; запрошення; оголошення; повідомлення про захід
Інформації надсилає повідомлення про отримання Вашого листа протягом трьох днів! У разі відсутності повідомлення продублюйте роботу, або уточніть питання про отримання за вищенаведеним номером телефоном iconКримінально-процесуальний кодекс України
Стаття 95. Заяви І повідомлення про злочин Заяви або повідомлення представників влади, громадськості чи
Інформації надсилає повідомлення про отримання Вашого листа протягом трьох днів! У разі відсутності повідомлення продублюйте роботу, або уточніть питання про отримання за вищенаведеним номером телефоном iconПовідомлення про прийняття статті з розрахунку 75 грн за кожного її співавтора. Оплата виконується поштовим переказом за адресою: Теплицькому Іллі Олександровичу а/с 4809, м. Кривий Ріг, Україна, 50086 Супроводжувальні матеріали
Після отримання та рецензування статей оргкомітет електронною поштою інформує авторів про прийняття та узгоджує виправлення
Інформації надсилає повідомлення про отримання Вашого листа протягом трьох днів! У разі відсутності повідомлення продублюйте роботу, або уточніть питання про отримання за вищенаведеним номером телефоном iconПовідомлення про акцепт пропозиції конкурсних торгів або цінової пропозиції
Найменування предмета закупівлі: Носії інформації з записом, Код: 72. 20. 1 Кількість товарів, вид виконання робіт або надання послуг:...
Інформації надсилає повідомлення про отримання Вашого листа протягом трьох днів! У разі відсутності повідомлення продублюйте роботу, або уточніть питання про отримання за вищенаведеним номером телефоном iconАдреса: Контакти
Мета: тут ви вказуєте мету вашого резюме. Наприклад, отримання роботи в області, удосконалення теоретичних та отримання практичних...
Інформації надсилає повідомлення про отримання Вашого листа протягом трьох днів! У разі відсутності повідомлення продублюйте роботу, або уточніть питання про отримання за вищенаведеним номером телефоном iconІнформації про нс. Після отримання інформації про аварійну подію та встановлення факту віднесення її до рангу нс (Класифікатор нс в Україні, розділ 5) необхідно: 1
Після отримання інформації про аварійну подію та встановлення факту віднесення її до рангу нс (Класифікатор нс в Україні, розділ...
Інформації надсилає повідомлення про отримання Вашого листа протягом трьох днів! У разі відсутності повідомлення продублюйте роботу, або уточніть питання про отримання за вищенаведеним номером телефоном iconПовідомлення учасникам про перенос дати розкриття та кінцевий строк подачі цінових пропозицій
...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи