Положення про академічний рейтинг студентів нубіп україни київ 2014 icon

Положення про академічний рейтинг студентів нубіп україни київ 2014
Скачати 86.12 Kb.
НазваПоложення про академічний рейтинг студентів нубіп україни київ 2014
Дата22.02.2014
Розмір86.12 Kb.
ТипПоложення


НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ БІОРЕСУРСІВ

і природокористування України


ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ НУБіП України

від «15» січня 2014 р. № 22


Положення

ПРО АКАДЕМІЧНИЙ РЕЙТИНГ СТУДЕНТІВ НУБіП УКРАЇНИ


Київ – 2014

Це Положення визначає єдині для всіх факультетів та інститутів університету підходи до використання рейтингової системи оцінки навчальних, наукових, громадських, спортивних, мистецьких та інших досягнень студентів, що впроваджується з метою підвищення якості освіти у відповідності до чинного законодавства України.

 1. Загальні положення

1.1. Рейтингова система оцінки діяльності студентів (далі – академічний рейтинг) – інструмент управління навчальним та виховним процесом, який передбачає ранжування студентів за результатами кумулятивної (накопиченої) оцінки їх персональних досягнень в навчальній, науковій, громадській, спортивній, мистецькій та інших видах діяльності.

1.2. Академічний рейтинг фіксує рівень підготовки та активності студента відносно інших студентів у співставних умовах.

1.3. Використання академічного рейтингу спрямоване на вирішення основних завдань:

 • підвищення мотивації студентів до активної й рівномірної навчальної та наукової роботи протягом навчального року по засвоєнню фундаментальних основ наукових знань і вмінь, придбання професійних компетенцій;

 • удосконалення планування та організації освітнього процесу за допомогою збільшення ролі індивідуалізації і диференціації навчання;

 • упорядкування системи контролю знань, умінь і навиків;

 • отримання диференційної й різнобічної інформації про якість і результативність навчання, а також про персональні академічні досягнення студентів для їх морального та матеріального заохочення;

 • заохочення до занять спортом, культурно-масовою та іншими видами суспільно-корисної діяльності;

 • одержання об’єктивних показників при підготовці наказів на преміювання та інших видів заохочень;

 • надання переважного права при вступі до магістратури та аспірантури; 

 • надання переваг при відправленні на навчання або стажування у зарубіжні вузи;

 • рекомендації при влаштуванні на роботу і інших форм заохочення;

 • запровадження диференційованого поселення студентів, з урахуванням показників їх навчальної, наукової діяльності та громадської активності;

 • визначення студентів переможців в інших номінаціях, де існує конкурентне середовище.

І в кінцевому підсумку, на основі співставлення здобутків студента по роках, можливе встановлення рейтингу його особистого зростання.

^ II. Порядок формування академічного рейтингу

  1. Загальне керівництво формуванням академічного рейтингу здійснюють Студентські Рейтингові Комісії факультетів (далі – Комісія).

  2. До складу Комісії входять за посадами: декан факультету, заступники декана, завідувач гуртожитку, голова Студентської організації факультету, голова студентської ради гуртожитку, голова Профспілкового комітету студентів та аспірантів факультету. Склад Комісії затверджується розпорядженням директора ННІ.

  3. Головою Комісії є декан факультету.

  4. Формування академічного рейтингу відбувається шляхом особистого занесення студентом даних про свої здобутки до відповідної електронної бази, яку старости академічних груп отримують в деканатах факультетів і передають кожному студенту особисто.

  5. Облік здобутків здійснюється за період з 1 вересня минулого року до 1 вересня поточного року.

  6. Студенти зобов’язані занести інформацію про свої здобутки до електронної бази, а староста академічної групи узагальнити (інформація узагальнюється за формою, що наведена в додатку № 2) та передати її для первинної перевірки достовірності контролерам першого рівня, до 1 травня поточного навчального року.

  7. До контролерів першого рівня відносяться:

 • старости академічних груп, наставники академічних груп (всі блоки);

 • методисти деканатів (блок 1);

 • керівники наукових гуртків та клубів (блок 2);

 • керівники відділів (секторів) студентських рад гуртожитків та студентських організацій факультетів (блоки 3, 4, 5, 6);

 • керівники творчих колективів (гуртків) кафедри культурології (блок 4);

 • тренери відповідних збірних команд по видам спорту (блок 5).

  1. Після закінчення первинного контролю і приведення у відповідність, наведених студентами балів, старости академічних груп залишають у підсумковій таблиці (додаток № 3) лише тих студентів, які набрали сумарно по всім блокам більше 500 балів і передають для вторинного контролю, до 20 травня поточного навчального року (прикладаючи підсумкові таблиці, затверджені контролерами першого рівня).

  2. Вторинний контроль здійснюються контролери другого рівня до яких належать:

 • заступники деканів факультетів (всі блоки);

 • голова студентської організації факультету (блок 3);

 • завідувач кафедри культурології (блок 4);

 • завідувач кафедри фізичного виховання (блок 5);

 • голова студентської ради гуртожитку (блок 6);

 • завідувач гуртожитку (блок 6);

 • начальник відділу виховної роботи та студентських справ (блоки 3,4,5,6);

  1. Після закінчення вторинного контролю і приведення у відповідність, наведених студентами балів, старости академічних груп залишають у підсумковій таблиці (додаток № 4) лише тих студентів, які набрали сумарно по всім блокам більше 1000 балів і передають для остаточного контролю, до 25 травня поточного навчального року (прикладаючи таблиці, затверджені контролерами першого рівня та другого рівня).

  2. Остаточний контроль здійснюється головою Студентської організації університету, деканами факультетів та директором ННЦ культурно-виховної та соціальної роботи, до 28 травня поточного навчального року.

  3. Після проходження всіх рівнів контролю Студентські Рейтингові Комісії факультетів готують узагальнену виписку з академічного рейтингу (додаток № 5, 6) і подають на затвердження Директору ННЦ культурно-виховної та соціальної роботи, до 3 червня поточного року.

  4. Студент має право, до 1 вересня поточного року, подати до деканату факультету бали для доповнення свого академічного рейтингу. Інформація подається у вигляді відповідних довідок (додаток № 7-18).

  5. Особисту відповідальність за достовірність інформації, що міститься у виписці з рейтингу несе голова Комісії.

  6. У разі виникнення спірних питань щодо відповідності наявних балів реальним навчальним, науковим, громадським та іншим видам досягнень, студент зобов’язаний подати відповідні довідки, що підтверджують той чи інший вид досягнень (додаток № 7-18).

2.15. Рейтинг складається з наступних блоків (додаток 1):

Блок 1. Навчальна робота (максимальна кількість балів – 525, коефіцієнт – 1,0)

 • середній бал навчальної успішності студента (за підсумками двох останніх сесій);

 • рівень володіння іноземною мовою;

 • результати проміжної атестації (за результатами проміжних атестацій протягом останнього семестру).

Блок 2. Наукова робота (максимальна кількість балів – 700 коефіцієнт – 0,6)

 • участь в роботі студентських наукових гуртків та студентського наукового клубу;

 • участь у наукових конференціях, семінарах та конкурсах;

 • опублікування наукових матеріалів;

 • участь у виставках, форумах, фестивалях.


Блок 3. Участь у діяльності органів студентського самоврядування чи інших громадських об’єднаннях університету (громадська робота) (максимальна кількість балів – 500, коефіцієнт – 0,85)

 • участь у діяльності Студентської організації;

 • участь у діяльності Об’єднаного комітету студентських рад гуртожитків;

 • участь у діяльності профспілкового комітету студентів та аспірантів;

 • виконання функції старости академічної групи;

 • участь у діяльності громадського формування з підтримки громадського порядку і захисту державного кордону;

 • волонтерська робота.

Блок 4. Культурно-масова діяльність (максимальна кількість балів – 700, коефіцієнт – 0,6)

  • участь у колективах художньої самодіяльності загально університетського рівня;

  • участь у мистецьких заходах на рівні гуртожитку, факультету, університету тощо.

Блок 5. Спортивно-масова діяльність (максимальна кількість балів – 700, коефіцієнт – 0,6)

 • членство в спортивно-оздоровчих секціях університету;

 • членство в збірних командах;

 • участь у спортивних змаганнях на рівні гуртожитку, університету тощо;

 • присвоєння спортивного звання.

Блок 6. Соціальна активність (пасивність) студентів під час проживання у гуртожитках університету

 • стягнення за порушення правил внутрішнього розпорядку;

 • участь у заходах з впорядкування місць загального користування гуртожитків та прилеглої до них території.

2.16. Загальна кількість балів розраховується за формулою: (бали за навчальну роботу*1,0) + (бали за наукову роботу* 0,6) + (бали за громадську роботу* 0,85) + (бали за культурно-масову діяльність* 0,6) + (бали за спортивно-масову діяльність* 0,6) + (–) (бали за соціальну активність (пасивність) студентів під час проживання у гуртожитках університету).

2.17. На підставі затверджених академічних рейтингів відділ виховної роботи та студентських справ визначає переможців в наступних номінаціях:

1. Кращий студент – науковець НУБіП України (три ступені);

2. Кращий студент – спортсмен НУБіП України (три ступені);

3. Кращий студент – учасник художньої самодіяльності НУБіП України (три ступені);

4. Кращий студент НУБіП України – студент, який отримав максимальну кількість балів по всіх блоках (три ступені).


III. Система заохочення та стимулювання студентів

3.1. Сума балів, (отримана за формулою) надає студентам наступні права та можливості:

 • 500 і більше балів – пріоритетне поселення в гуртожитки університету;

 • 1000 і більше балів – отримання заохочень університетського рівня (премії, надання переважного права при вступі до магістратури та аспірантури, надання переваг при відправленні на навчання або стажування у зарубіжні вузи, рекомендації при влаштуванні на роботу тощо);

 • 1200 і більше балів – заохочення обласного та міського рівня (грамоти та подяки, грошові заохочення, висування на іменні стипендії тощо);

 • 1700 і більше балів – заохочення державного рівня (грамоти та подяки, грошові заохочення, висування на іменні стипендії тощо).

3.2. Витяги, із затверджених рейтингів, в обов’язковому порядку подаються до відділу виховної роботи та студентських справ (додаток № 5,6) при підготовці проектів наказів:

 • на поселення;

 • на преміювання та інші види заохочень.

^ IV. Нагородження переможців в номінаціях

4.1. Переможці в номінаціях:

1. Кращий студент науковець НУБіП України (три ступені);

2. Кращий спортсмен НУБіП України (три ступені);

3. Кращий учасник художньої самодіяльності НУБіП України (три ступені);

4. Кращий студент НУБіП України (три ступені) – нагороджуються на урочистостях, присвячених Міжнародному дню студента, в листопаді місяці.

V. Додатки

5.1. Критерії оцінювання студентів НУБіП України для складання рейтингу.

5.2. Підсумкові таблиці обліку академічного рейтингу студентів факультету, спеціальності, групи (за рівнями контролю).

5.3. Виписки з академічного рейтингу.

5.4. Довідки підтвердження рейтингу.


Схожі:

Положення про академічний рейтинг студентів нубіп україни київ 2014 iconПоложення про прийом на навчання за освітньо-професійною програмою підготовки бакалавра на основі освітньо-кваліфікаційного рівня «Молодший спеціаліст» Вінниця 2014
Положення підготовлене на підставі Закону України “Про вищу освіту”, “Положення про освітньо-кваліфікаційні рівні”, затвердженого...
Положення про академічний рейтинг студентів нубіп україни київ 2014 iconПоложення про дистанційне навчання міністерство освіти І науки україни наказ м. Київ №40 від 21 січня 2004р. Про затвердження Положення про дистанційне навчання
Положення про дистанційне навчання (далі Положення) розроблене на виконання постанови Кабінету Міністрів України від 23. 09. 2003...
Положення про академічний рейтинг студентів нубіп україни київ 2014 iconПоложення про прийом на навчання за освітньо-професійними програмами підготовки спеціалістів і магістрів до Вінницького національного технічного університету
Положення підготовлене на підставі Закону України «Про вищу освіту», «Положення про освітньо-кваліфікаційні рівні», затвердженого...
Положення про академічний рейтинг студентів нубіп україни київ 2014 iconПрограма тренінгу Студентський лідер нубіп україни-2012
Ознайомчі лекції: «Про правила внутрішнього розпорядку в нубіп україни», «Охорона праці та безпека життєдіяльності. Проведення інструктажу...
Положення про академічний рейтинг студентів нубіп україни київ 2014 iconПрограма тренінгу Студентський лідер нубіп україни-2012
Ознайомчі лекції: «Про правила внутрішнього розпорядку в нубіп україни», «Охорона праці та безпека життєдіяльності. Проведення інструктажу...
Положення про академічний рейтинг студентів нубіп україни київ 2014 iconПрограма тренінгу Студентський лідер нубіп україни-2012
Ознайомчі лекції: «Про правила внутрішнього розпорядку в нубіп україни», «Охорона праці та безпека життєдіяльності. Проведення інструктажу...
Положення про академічний рейтинг студентів нубіп україни київ 2014 iconПрограма тренінгу Студентський лідер нубіп україни-2012
Ознайомчі лекції: «Про правила внутрішнього розпорядку в нубіп україни», «Охорона праці та безпека життєдіяльності. Проведення інструктажу...
Положення про академічний рейтинг студентів нубіп україни київ 2014 iconПрограма тренінгу Студентський лідер нубіп україни-2012
Ознайомчі лекції: «Про правила внутрішнього розпорядку в нубіп україни», «Охорона праці та безпека життєдіяльності. Проведення інструктажу...
Положення про академічний рейтинг студентів нубіп україни київ 2014 iconПрограма тренінгу Студентський лідер нубіп україни-2012
Ознайомчі лекції: «Про правила внутрішнього розпорядку в нубіп україни», «Охорона праці та безпека життєдіяльності. Проведення інструктажу...
Положення про академічний рейтинг студентів нубіп україни київ 2014 iconПрограма тренінгу Студентський лідер нубіп україни-2012
Ознайомчі лекції: «Про правила внутрішнього розпорядку в нубіп україни», «Охорона праці та безпека життєдіяльності. Проведення інструктажу...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи