Національний університет біоресурсів та природокористування україни факультет аграрного менеджменту icon

Національний університет біоресурсів та природокористування україни факультет аграрного менеджменту
НазваНаціональний університет біоресурсів та природокористування україни факультет аграрного менеджменту
Сторінка2/9
Дата30.09.2012
Розмір1.41 Mb.
ТипРобоча програма
1   2   3   4   5   6   7   8   9
^

“Аналіз і контроль підприємства”

Курс:

підготовка бакалаврів

Форма навчання:

Очна

Напрям,

спеціальність,

освітньо-кваліфікаційний рівень

Характеристика


навчальної

дисципліни

Кількість кредитів:

3 кредити


Змістових модулів:

3 модулі


Загальна кількість годин:

108 години


Тижневих годин:

2 години


8.000007

„Адміністративний Менеджмент” (специфічні категорії)


Магістр

Нормативна


Рік підготовки: 1.

Семестр: 1.


Аудиторна робота

• лекційні заняття:

18 годин

• практичні заняття:

18 годин


Самостійна робота студента

72 годин

Вид підсумкового контролю:

екзамен


^ МОДУЛЬНА СТРУКТУРА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

3. СТРУКТУРНО-ЛОГІЧНА СХЕМА ОРГАНІЗАЦІЇ НАВЧАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ З ДИСЦИПЛІНИ

«АНАЛІЗ І КОНТРОЛЬ ПІДПРИЄМСТВА»


Навчальний модуль, тема лекційних занять

Зміст лекцій

Семінарські/практичні заняття

Форми контролю

Модуль 1. Бухгалтерський облік як основа прийняття управлінських рішень

1. Основи бухгалтерського обліку

- Значення і задачі бухгалтерського обліку та його місце в системі управління підприємством.

- Предмет, метод, принципи і функції бухгалтерського обліку.

- Суть, задачі та організація фінансового та управлінського обліку.

Визначення понятійно-категоріального апарату.

Опитування в усній формі, реферат, тест.

2. Інвентаризація і баланс

- Значення, задачі та організація інвентаризації майна, розрахунків, незавершеного виробництва, результатів інвентаризації.

- Баланс, характеристика П(с)БО «Баланс», зміст і побудова бухгалтерського балансу.

Ознайомлення з документацією інвентаризації. Складання балансу.

Опитування в усній формі, реферат, тест.

3. Техніка ведення бухгалтерського обліку

- Суть і значення бухгалтерських рахунків, їх будова.

- Порядок відображення операцій на рахунках.

- Закриття рахунків.

Відображення поточних господарських операцій на рахунках.

Виконання заключних проведень.

Опитування в усній формі, тест.
4. Бухгалтерський облік податків

- Види і значення податків.

- Облік прямих і непрямих податків.

- Облік податків у ФР Німеччині.

Облік податку на додану вартість.

Облік фіксованого сільськогосподарського податку.

Опитування в усній формі, тест.

5. Спеціальні господарські операції та проблеми їх обліку

- Державне фінансування с.-г. України.

- Методи нарахування амортизації.

- Облік витрат на оплату праці.

- Облік витрат майбутніх періодів.

- Облік резервів.

Облік цільового фінансування.

Облік витрат на оплату праці.

Облік витрат майбутніх періодів.

Облік резервів.

Опитування в усній формі, тест.

Модуль 2. Аналіз річної звітності підприємств та його роль у формуванні фінансових потоків підприємства

6. Структура заключного річного балансу та підсумковий аналіз річної звітності

- Склад річної звітності та характеристика її форм.

- Порядок відображення в балансі активів, пасивів та їх змін.

- Аналіз рентабельності, ліквідності та платоспроможності підприємства.

- Горизонтальний і вертикальний аналіз діяльності підприємства.

Відображення у балансі змін активів і пасивів підприємства.

Оцінка звітності з використанням основних показників: рентабельності, стійкості, ліквідності.

Реферат, тест.
Модуль 3. Прийняття управлінських рішень на основі маржинального аналізу

7. Облік витрат

- Характеристика системи обліку витрат, класифікація витрат. П(с)БО 16 «Витрати».

- Моделі поведінки витрат.

- Об’єкти, елементи і статті витрат.

- Синтетичний і аналітичний облік витрат доходів і фінансових результатів.

- Методи калькулювання витрат.

- Особливості калькулювання собівартості с.-г. продукції.

- Аналіз взаємозв’язку витрат, обсягу діяльності та прибутку.

Методика обліку витрат за системою обліку, обраною підприємством.

Опитування в усній формі, тест.

8. Контролінг і планування

- Мета, задачі і види контролінгу.

- Важливіші сфери контролінгу.

- Інструменти контролінгу.

Визначення необхідних сфер контролінгу на підприємстві, підбір ефективних інструментів контролінгу.

Опитування в усній формі, тест.^ ЗМІСТ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

Аналіз і контроль підприємства”


ТЕОРЕТИЧНІ ЗАНЯТТЯ


ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ І.

Бухгалтерський облік як основа прийняття управлінських рішень

Тема 1. Основи бухгалтерського обліку

Значення і задачі бухгалтерського обліку та його місце в системі управління підприємством. Предмет, метод, принципи і функції бухгалтерського обліку. Суть, задачі та організація фінансового та управлінського обліку.


Тема 2. Інвентаризація і баланс

Значення, задачі та організація інвентаризації майна, розрахунків, незавершеного виробництва, облік результатів інвентаризації.

Баланс: Характеристика П(с)БО «Баланс». Зміст і побудова бухгалтерського балансу, групування та оцінка статей і розділів активу та пасиву відповідно до вимог управління підприємством, залежність змісту балансу від виду економічної діяльності та форм власності.


Тема 3. Техніка ведення бухгалтерського обліку

Суть і значення бухгалтерських рахунків, їх будова. Порядок відображення операцій на рахунках. Обороти і залишки на рахунках. Синтетичні й аналітичні рахунки. Субрахунки. Закриття рахунків. Облік фінансових результатів. Облік власного капіталу і зобов’язань. Підсумковий баланс.


Тема 4. Бухгалтерський облік податків

Види податків. Облік фіксованого сільськогосподарського податку. Облік податку на додану вартість та акцизний збір і особливості їх сплати сільськогосподарськими підприємствами. Облік податку на прибуток. Облік ресурсних податків. Облік місцевих податків. Бухгалтерський облік податків у Федеративній республіці Німеччині.


Тема 5. Спеціальні господарські операції та проблеми їх обліку

Облік державного фінансування сільського господарства України. Об’єкти обліку: науково-дослідна та навчальна діяльність, боротьба з шкідниками та хворобами, селекція у рослинництві і тваринництві, консультативні послуги, послуги з проведення перевірок якості і безпеки продуктів харчування, послуги з навчання та підвищення кваліфікації працівників сільського господарства, допомога в разі стихійного лиха та ін. Синтетичний та аналітичний облік державного фінансування.

Методи нарахування амортизації (прямолінійний, зменшення залишкової вартості, прискореного зменшення залишкової вартості, кумулятивний, виробничий, податковий та їх вплив на фінансові результати. Методи нарахування амортизації в Німеччині (лінійний, дегресивний. прогресивний, комбінований, податковий).

Облік витрат на оплату праці. Облік основної і додаткової оплати праці та інших компенсаційних виплат. Первинний облік праці та її оплати. Синтетичний та аналітичний облік витрат на оплату праці та розрахунків з персоналом.

Характеристика витрат майбутніх періодів та порядок їх включення в собівартість продукції. Характеристика і облік доходів майбутніх періодів. Резерв на оплату майбутніх відпусток та вислугу років. Облік резерву на додаткове пенсійне забезпечення.

Резерв на забезпечення гарантійних зобов’язань.


^ ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ ІІ.

Аналіз річної звітності підприємств та його роль у формуванні фінансових потоків підприємства

Тема 6. Структура заключного річного балансу та підсумковий аналіз річної звітності

Склад річної звітності та коротка характеристика її форм: Баланс (ф.1), Звіт про фінансові результати (ф.2), Звіт про рух грошових коштів (ф.3), Звіт про власний капітал (ф.4), Примітки до річної фінансової звітності (ф.5).

Визнання і відображення активів в балансі: необоротних активів, оборотних активів.

Порядок відображення в балансі пасивів: власного капіталу, забезпечення наступних витрат і платежів. довгострокових зобов’язань, поточних зобов’язань, доходів майбутніх періодів.

Аналіз рентабельності використання ресурсів і діяльності підприємства. Аналіз майнового стану, фінансової стійкості, ліквідності активів і платоспроможності підприємства.

Горизонтальний і вертикальний аналіз діяльності підприємства.


^ ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ ІІІ.

Прийняття управлінських рішень на основі маржинального аналізу

Тема 7. Облік витрат

Характеристика системи обліку витрат. класифікація витрат: вичерпні та невичерпні витрати на продукцію та витрати періоду, прямі та непрямі витрати, основні й накладні, релевантні та не релевантні, маржинальні та середні витрати, контрольовані та неконтрольовані, змінні та постійні витрати. Моделі поведінки витрат. Національний стандарт обліку витрат (П (с)БО) 16 «Витрати».

Об’єкти витрат. Система виробничого обліку. Елементи і статті витрат. Документування витрат і виходу продукції основного виробництва. Синтетичний і аналітичний облік основного виробництва. Облік за центрами відповідальності. Концепція центрів та обліку відповідальності. Оцінка діяльності центрів витрат. Трансфертне ціноутворення. Облік адміністративних витрат. Облік витрат на збут. Облік інших витрат операційної діяльності. Облік витрат і доходів фінансової діяльності. Облік витрат і доходів від іншої звичайної діяльності. Облік надзвичайних витрат і доходів. Облік і методи розподілу непрямих витрат. Методи калькулювання витрат (калькулювання за замовленнями, за процесами, повних і змінних витрат). Особливості калькулювання собівартості продукції рослинництва і тваринництва.

Аналіз взаємозв’язку витрат, обсягу діяльності та прибутку.


Тема 8. Контролінг і планування

Мета контролінгу (контролінг як складова частина управлінської роботи, оперативний і стратегічний контролінг).

Важливіші сфери контролінгу (аналіз результатів діяльності, аналіз ресурсного потенціалу, інвестиційний та фінансовий контролінг, аналіз ефективності).

Інструменти контролінгу:

- інструменти планування (SWOT – аналіз, розрахунок ефективності, Cash flow і Shareholder Value);

- інструменти управління (структурний аналіз, бізнес-плани, розрахунок маржинального доходу, техніка сіткового планування).


^ ТЕМИ ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ ДИСЦИПЛІНИ

Аналіз і контроль підприємства”


ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ І.


Тема 1. Значення, задачі та організація бухгалтерського обліку. Визначення понятійно-категоріального апарату (семінарське заняття по лекційному матеріалу).


Тема 2. Ознайомлення з документацією інвентаризації. Вивчення П(с)БО «Баланс». Складання балансу.


Тема 3. Відображення поточних господарських операцій на рахунках. Виконання заключних проведень та закриття рахунків.


Тема 4. Облік податку на додану вартість та акцизного збору. Облік фіксованого с.-г. податку.


Тема 5. Облік цільового фінансування. Облік витрат на оплату праці та різних нарахувань пов’язаних з нею. Облік витрат майбутніх періодів. Облік резервів та страхових фондів.


^ ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ ІІ.

Тема 6. Відображення у балансі змін активів і пасивів підприємства. Оцінка діяльності підприємства за показниками звітності: рентабельність, стійкість, ліквідність.


^ ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ ІІІ.

Тема 7. Методика обліку витрат за системою обліку, обраною підприємством.


Тема 8. Визначення необхідних сфер контролінгу на підприємстві, підбір ефективних інструментів контролінгу.


^ СТРУКТУРА ЗАЛІКОВОГО КРЕДИТУ КУРСУ
п/п

Назва теми

Лекційні

занаття

Практичні

(семінарські,

лабораторні)

заняття

Самост.

робота

студентів

Змістовий модуль І.
Назва теми

к-сть год.

к-сть год.

к-сть год.

1

Основи бухгалтерського обліку

2

2

6

2

Інвентаризація і баланс

2

2

6

3

Техніка ведення бухгалтерського обліку

2

2

6

4

Бухгалтерський облік податків

2

2

10

5

Спеціальні господарські операції

2

2

10

Змістовий модульІ І.

6

Структура заключного річного балансу та підсумкової звітності

2

2

10

^ Змістовий модуль ІІІ.

7

Облік витрат

2

2

10

8

Контролінг і планування

4

4

14
Всього

18

18

72


^ ПРОТОКОЛ ПОГОДЖЕННЯ

робочої програми навчальної дисципліни

Аналіз і контроль підприємства”

з дисциплінами за напрямом підготовки 8.000007 „Адміністративний менеджмент” (специфічні категорії)


Дисципліна та її розділи, що передують вивченню даної дисципліни

ПІБ, науковий ступінь та вчене звання НПП, що забезпечує попередню дисципліну

Підпис

Наступна дисципліна та її розділи, які використовують матеріали даної дисципліни

ПІБ, науковий ступінь та вчене звання НПП, що забезпечує наступну дисципліну

Підпис


Голова науково-методичної ради

факультету аграрного менеджменту О.А. Ковтун

^ СТРУКТУРНО-ЛОГІЧНА СХЕМА

вивчення дисципліни

Аналіз і контроль підприємства”


Попередні дисципліни та їх розділи, що використовуються в даній дисципліні


Автоматизована система обліку
Організація сільськогоспо-дарського виробництваДисципліна „Аналіз та контроль підприємства”
Наступні дисципліни та їх розділи, що використовують матеріали даної дисципліни
Аграрний маркетинг


Аграрна політика


Стратегічний менеджмент
^ Національний університет БІОРЕСУРСІВ ТА ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ УКРАЇНИ

ННІ бізнесу

Кафедра статистики та економічного аналізу


ЗАТВЕРДЖУЮ”

Декан факультету аграрного менеджменту

____________ О.А.Ковтун

„____” ________________ 2010 р.


Курс 1

Лекцій 18 год.

Практичних занять 18 год.

Самостійна робота студентів 72 год.

Всього 108 год.

Кредитів 3_
КалендаРНИЙ ТЕМАТИЧНИЙ план

дисципліни „Аналіз і контроль підприємства”

для підготовки магістрів за напрямом 8.000007 „Адміністративний менеджмент” (специфічні категорії)

очна форма навчання

на IV-V семестри 2010-2011 навчального року

Тиждень

Види та зміст занять

Поточний контроль знань

Лекції

год.

Лабораторні, практичні, семінарські заняття

год.

Самостійна робота

год.

Література

№ модуля

Бали1

Основи бухгалтерського обліку

2
-

Основи бухгалтерського обліку

2

  1. С.11-26

3. С.12-23

1
2.

2Основи бухгалтерського обліку

2

Основи бухгалтерського обліку

4

2. С.28-43

3. С.25-36

1
3.


3

Техніка ведення бухгалтерського обліку

2
-
2

2. С.43-68

3. С.47-68

1
4.

4
-

Техніка ведення бухгалтерського обліку

2
4

2.С.43-68

3.С.47-68

1
5.

5

Техніка ведення бухгалтерського обліку

2
-
2

3.С.85-92

1
6.

6
-

Техніка ведення бухгалтерського обліку

2
4

2.70-83

3.С.85-92

1
7.

7

Бухгалтерський облік податків

2
-
4

2.С.85-118

3.С.92-98

1
8.

8
-

Бухгалтерський облік податків

2
6

2.с.85-118

3.с.92-98

19.

9

Спеціальні господарські операції та проблеми їх обліку

2
-
4

2.С.123-136

3.С.99-103

1
10.

10
-

Спеціальні господарські операції та проблеми їх обліку.

Модульно-рейтингова контрольна робота №1

2
6

2.С.209-220

3.С.122-140

2
11.

11

Структура заключного річного балансу та підсумковий аналіз річної звітності

2
-
2

2.С.209-220

3.С.122-140

2
12.

12
-

Структура заключного річного балансу та підсумковий аналіз річної звітності. Модульно-рейтингова контрольна робота №2

2
4

2.С.209-220

3.С.122-140

213

Облік витрат

2
-
4

2.С.209-220

3.С.122-140


14Облік витрат

2
6

2.С.138-173

3.С.191-21413.

15

Контролінг і планування

2
-
2

2.С.138-173

3.С.191-214

2
14.

16
-

Контролінг і планування

2
4

2.С.138-173

3.С.181-214

2
15

17

Контролінг і планування

2
-
4


16

18
-

Контролінг і планування. Модульно-рейтингова контрольна робота №3

2
4
ННП, що викладає дисципліну __________________ О. Ф. Кирилюк

(підпис)

Завідувач кафедри статистики та економічного аналізу _________________ В.К. Савчук

(підпис)

Результати перевірки календарно-тематичного плану ______________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

^ КРИТЕРІЇ ОЦІНКИ ЗНАНЬ СТУДЕНТІВ

Критерії оцінки виконання навчальних завдань є одним з основних способів перевірки знань, умінь і навичок студентів з дисципліни “Аналіз і контроль підприємства”. При оцінці завдань за основу слід брати повноту і правильність їх виконання. Необхідно враховувати такі вміння і навички студентів:

  • диференціювати, інтегрувати та уніфікувати отримані знання;

  • викладати матеріал логічно й послідовно;

  • користуватися додатковою літературою.

Рейтингові оцінки зі змістових модулів

Термін навчання (тижні)

Номер змістового модуля

Навчальне навантаження,

год.

Кредити ECTS

Рейтингова оцінка змістового модуля


Мінімальна

Розрахункова

1 - 9

1

46

1

60

100

10 - 18

2

44

1

60

100

19 - 26

3

32

1

60

100

27 - 34

4

32

1

60

100

Всього

4

154

4

42

70


Rдис = Rнр = 0,3Rат

Rнр = (0,7 (R1зм×1 + R2зм×1+ R3зм×1+ R4зм×1)) : 4 + Rдр - Rштр


^ Співвідношення між національними та ECTS оцінками і рейтингом із дисципліни


Оцінка національна

Оцінка ECTS

Визначення ECTS

Рейтинг з дисципліни, бали

1

2

3

4

Відмінно

А

ВІДМІННО – відмінне виконання лише з незначною кількістю помилок

90-100

Добре

В

ДУЖЕ ДОБРЕ – вище середнього рівня з кількома помилками

82-89
С

ДОБРЕ – в загальному правильна робота з певною кількістю грубих помилок

75-81

Задовільно

D

ЗАДОВІЛЬНО – непогано, але зі значною кількістю недоліків

66-74
E

ДОСТАТНЬО – виконання задовольняє мінімальні критерії

60-65

Незадовільно

FX

НЕЗАДОВІЛЬНО – потрібно працювати перед тим, як отримати залік (позитивну оцінку)

35-59
F

НЕЗАДОВІЛЬНО – необхідна серйозна подальша робота

01-39

^ ІНДИВІДУАЛЬНІ ЗАВДАННЯ

ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТІВ


1   2   3   4   5   6   7   8   9

Схожі:

Національний університет біоресурсів та природокористування україни факультет аграрного менеджменту iconНаціональний університет біоресурсів та природокористування україни факультет аграрного менеджменту
Протокол погодження робочої програми навчальної дисципліни з дисциплінами спеціальності
Національний університет біоресурсів та природокористування україни факультет аграрного менеджменту iconНаціональний університет біоресурсів та природокористування україни факультет аграрного менеджменту
Протокол погодження робочої програми навчальної дисципліни з дисциплінами спеціальності
Національний університет біоресурсів та природокористування україни факультет аграрного менеджменту iconНаціональний університет біоресурсів та природокористування україни факультет аграрного менеджменту
Протокол погодження робочої програми навчальної дисципліни з дисциплінами спеціальності
Національний університет біоресурсів та природокористування україни факультет аграрного менеджменту iconНаціональний університет біоресурсів І природокористування україни факультет аграрного менеджменту
С. М. Кваша, кандидат економічних наук, доцент О. Ф. Лука (Національний аграрний університет); доктор економічних наук, професор...
Національний університет біоресурсів та природокористування україни факультет аграрного менеджменту iconНаціональний університет біоресурсів та природокористування україни факультет аграрного менеджменту
Робочу програму навчальної дисципліни „Управління проектами складено Костюк О. Д., обговорено та схвалено на засіданні кафедри світового...
Національний університет біоресурсів та природокористування україни факультет аграрного менеджменту iconНаціональний університет біоресурсів та природокористування україни факультет аграрного менеджменту
Типова програма "Управління персоналом" затверджена Департаментом кадрової політики, аграрної освіти та науки Міністерства аграрної...
Національний університет біоресурсів та природокористування україни факультет аграрного менеджменту iconНаціональний університет біоресурсів та природокористування україни факультет аграрного менеджменту
Робочу програму навчальної дисципліни „Введення в наукову роботу складено Костюк О. Д., обговорено та схвалено на засіданні кафедри...
Національний університет біоресурсів та природокористування україни факультет аграрного менеджменту iconНаціональний університет біоресурсів І природокористування україни економічний факультет
Протокол погодження робочої програми навчальної дисципліни з дисциплінами спеціальності
Національний університет біоресурсів та природокористування україни факультет аграрного менеджменту iconНаціональний університет біоресурсів та природокористування україни економічний факультет
Протокол погодження робочої програми навчальної дисципліни з дисциплінами спеціальності
Національний університет біоресурсів та природокористування україни факультет аграрного менеджменту iconНаціональний університет біоресурсів І природокористування україни економічний факультет
Протокол погодження робочої програми навчальної дисципліни з дисциплінами спеціальності
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи