Національний університет біоресурсів І природокористування україни економічний факультет icon

Національний університет біоресурсів І природокористування україни економічний факультет
НазваНаціональний університет біоресурсів І природокористування україни економічний факультет
Сторінка2/6
Дата30.09.2012
Розмір1.13 Mb.
ТипРобоча програма
1   2   3   4   5   6
^

“МЕНЕДЖМЕНТ ПЕРСОНАЛУ”

Курс:

(підготовка магістрів)

Форма навчання:

(очна (денна), заочна)

Напрям,

спеціальність,

освітньо-кваліфікаційний рівень

Характеристика


навчальної

дисципліни

Кількість кредитів:

3


Змістових модулів:

2


Загальна кількість годин:

108


Тижневих годин:

88.050____

„Економіка підприємства”


магістр


Нормативна


Рік підготовки: 5.

Семестр: 10.


Аудиторна робота

• лекційні заняття:

15

• практичні заняття:

15


Самостійна робота студента

78


Вид підсумкового контролю:

екзамен


МОДУЛЬНА СТРУКТУРА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ
^

“МЕНЕДЖМЕНТ ПЕРСОНАЛУ”

Змістовий модуль

Темаз/п

Назваз/п

Назва

1.

Система управління персоналом організації

1.1.

Взаємодія людини і організації.

1.2.

Менеджмент персоналу як наука та еволюція функції управління людськими ресурсами.

1.3.

Аналіз якісного складу і плинності персоналу.

1.4

Планування роботи з персоналом організації, підбір і відбір персоналу в організацію.

2.

Ефективне управління персоналом організації

2.1.

Періодична оцінка персоналу.

2.2.

Професійне навчання персоналу.

2.3.

Управління діловою кар’єрою персоналу.

2.4

Система компенсації і винагород

2.5

Побудова ефективної системи управління персоналом в організаціїЗМІСТ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ
^

“МЕНЕДЖМЕНТ ПЕРСОНАЛУ”ТЕОРЕТИЧНІ ЗАНЯТТЯ


ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ І.

СИСТЕМА УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ ОРГАНІЗАЦІЇ


Тема 1. Взаємодія людини і організації

Моделі взаємодії людини і навколишнього середовища. Проблеми і способи встановлення взаємодії людини і організаційного оточення. Підходи до проектування взаємодії людини і організації. Ролевий аспект взаємодії людини і організації. Особистісний аспект взаємодії людини і організаційного оточення. Сприйняття людиною оточення. Сприйняття людини оточенням.

Навчання при вході в організацію. Вплив організації на процес входження. Розвиток почуття відповідальності перед організацією. Включення нової людини в організацію. Засвоєння норм і цінностей організації новим співробітником. Особа, індивід і особистість. Індивід і група. Характеристика індивідуальності людини. Взаємодія індивіда і групи. Адаптація людини до організації і зміна її поведінки. Процес свідомого навчання поведінки в організації. Модифікація поведінки людини в організації.


Тема 2. Менеджмент персоналу як наука та еволюція функції управління людськими ресурсами

Система наук про працю і персонал. Роль економіки ,організації, менеджменту, соціології, психології, соціоніки, праксеології. Суть менеджменту персоналу. Предмет, завдання та зміст менеджменту персоналу. Принципи та методи управління персоналом. Механізм управління кадрами. Функції системи управління персоналом.

Виникнення і склад функцій управління персоналом. Управління персоналом в різних соціально-економічних системах. Управління людьми в середньовіччі. Погляд на управління трудовими ресурсами в часи промислової революції ХІХ століття. Зміна поглядів щодо управління людьми з виникненням школи "наукового менеджменту". Поява відділів з управління персоналом. Служби менеджменту персоналу. Планування та організація роботи відділів кадрів в підприємствах та об'єднаннях.


Тема 3. Аналіз якісного складу і плинності персоналу

Поняття якісного складу персоналу. Цілі аналізу та оцінки якісного складу кадрів. Методика визначення якісного складу персоналу. Аналіз персоналу за статтю, віковим складом працівників, за освітою, кваліфікацією, стажем роботи. Співвідношення чисельності чоловіків і жінок на різних посадах. Якість розстановки кадрів за посадами і спеціальностями. Ступінь відповідності працівника вимогам посади. Тривалість використання працівника на одній посаді.

Поняття "плинність персоналу". Методика аналізу плинності персоналу. Коефіцієнт обороту персоналу. Рівень стабільності персоналу. Коефіцієнт плинності і змінності персоналу. Рівень зайнятості. Фрикційне, структурне і циклічне безробіття. Природний рівень безробіття. Економічні і соціальні втрати від безробіття. Функції служб зайнятості.


Тема 4. Планування роботи з персоналом організації, підбір і відбір персоналу в організацію

Класифікація персоналу. Планування людських ресурсів. Внутріорганізаційні та зовнішні фактори, які впливають на формування потреби в персоналі. Джерела покриття потреб організації в персоналі. Методи прогнозування потреб в людських ресурсах.

Процес прийому на роботу. Вимоги до кандидата на заняття вакантної посади. Методи залучення кандидатів в організацію. Відбір персоналу. Первинний відбір. Аналіз анкетних даних. Тестування при прийомі на роботу. Фізіономічний аналіз. Зв’язок морфологічних ознак із психічними особливостями індивіда. Експертиза почерку. Співбесіда із працівниками відділу людських ресурсів. Види і типи співбесід. Стадії співбесіди. Загальні помилки при співбесіді. Довідка про кандидата. Співбесіда з керівником підрозділу. Випробування. Рішення про найм. Оптимізація чисельності персоналу. Переведення частини працівників на скорочений робочий день чи робочий тиждень. Звільнення за власним бажанням, чи за ініціативою адміністрації.


^ ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ ІІ.

ЕФЕКТИВНЕ УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ ОРГАНІЗАЦІЇ


Тема 5. Періодична оцінка персоналу організації

Необхідність і ціль оцінки персоналу в організації. Оцінка праці та результатів праці. Оцінка професійної поведінки. Оцінка якості працівника. Комплексна оцінка управлінського персоналу. Методи оцінки. Графічна шкала оцінок, порівняльні методи, методи критичних ситуацій та управління по цілях. Процедура оцінки. Нетрадиційні підходи до оцінки персоналу. Психологічні методи оцінки. Метод ''3600-Атестація'' персоналу. Використання матеріалів атестації менеджерами.


Тема 6. Професійне навчання персоналу

Розвиток організації та її співробітників. Професійний розвиток. Процес професійного навчання персоналу. Визначення цілей професійного навчання і критерії оцінки його ефективності. Розробка і реалізація програм професійного навчання. Методи професійного навчання: інструктаж, ротація, учнівство і наставництво, лекції, розгляд практичних ситуацій, ділові ігри, самостійне навчання. Переваги й недоліки методів навчання.


Тема 7. Управління діловою кар'єрою персоналу

Поняття, етапи і види кар’єри. Моделі ділової кар’єри. Планування кар’єри. Розвиток кар’єри. Управління діловою кар’єрою. Система службово-професійного просування лінійних керівників в організації. Планування і підготовка резерву керівників. Принципи і методи роботи з резервом. Джерела формування резерву. Приємники чи дублери. Визначення характеристик майбутніх керівників. Відбір кандидатів. Підготовка планів розвитку. Реалізація планів підготовки приємників. Оцінка процесу розвитку. Призначення на посаду. Показники оцінки результатів роботи з резервом. Виявлення і розвиток молодих співробітників з лідерським потенціалом.


Тема 8. Система компенсації і винагород

Цілі системи компенсації. Традиційна система компенсації. Визначення заробітної плати. Використання традиційної системи компенсації. Управління системою пільг і виплат. „Нетрадиційні” методи компенсації. Системи змінної заробітної плати. Система плати за знання і компетенцію. Сучасні тенденції в галузі компенсації. Стимулювання якості праці працівників апарату управління. Теорії мотивації і створення мотиваційного механізму. Мотиваційний потенціал менеджера. Вплив і влада. Мистецтво особистого впливу на підлеглих.


Тема 9. Побудова ефективної системи управління персоналом в організації

Зв’язок системи управління персоналом з цілями організації. Прийоми і методи, необхідні для забезпечення потрібної відповідності системи управління персоналом цілям організації. Відповідність систем управління персоналом стану зовнішнього середовища і культурі організації. Цілісність системи управління персоналом. Участь керівництва організації в процесі управління персоналом. Неофіційні формування в організації. Трудова дисципліна, свобода і відповідальність. Методи і способи зміцнення трудової дисципліни. Діловий конфлікт в колективі. Основні причини виникнення конфлікту. Управління конфліктом. Прогресивні методи раціоналізації праці і активізації людського фактора. Метод управління персоналом шляхом встановлення цілей. Соціоніка як новий науковий підхід до вивчення індивідуально-психологічних особливостей людини.. Соціонічні типи. Екстраверти та інтроверти. Раціоналісти та ірраціоналісти. Відносини між представниками різних соціотипів /інтертипні відносини/. Кадрова політика в країнах з ринковою економікою. Функції кадрової служби в підприємствах і установах Західної Європи. Роль кадрових служб у формуванні виробничих колективів і реалізації їх творчого потенціалу. Особливості роботи з персоналом в ФРН. Кадрова служба і її функції на підприємствах США. Японська система управління трудовими ресурсами. Роль і функції міжнародної організації праці /МОП/.

^ ТЕМИ СЕМІНАРСЬКИХ ЗАНЯТЬ

МЕНЕДЖМЕНТ ПЕРСОНАЛУ”


ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ І.

СИСТЕМА УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ ОРГАНІЗАЦІЇ


Семінарське заняття № 1. Взаємодія людини і організації

План

1. Ознайомлення із методами дослідження особливостей типів особистостей.

2. Визначення типу особистості на основі методики Кейрсі.


Список рекомендованої літератури

 1. Виханский О.С., Наумов А.И. Менеджмент, стратегия, организация, процесс: 2-е изд., учебник. - М.: "Фирма Гардарика", 1996.- 416с.

 2. Травин В.В., Дятлов В.А. Основы кадрового менеджмента. - М.: Дело, 1995.- 336с.

 3. Управление персоналом организации: Учебник/ Под ред. А.Я.Кибанова. – М.: ИНФРА-М, 1997. – 512с.

 4. Чернышев В.Н., Двинин А.П. Человек и персонал в управлении. – СПб: Энергоатомиздат. Санкт-Петербургское отделение, 1997. – 568с.Семінарське заняття № 2. Менеджмент персоналу як наука та еволюція функції управління людськими ресурсами

План

 1. Засвоєння теоретичних аспектів управління персоналом.

2. Доповіді студентів про внесок визначних закордонних учених в розвиток менеджменту персоналу


Список рекомендованої літератури

1. Десслер Гари. Управление персоналом/ Пер. с англ.- М.:"Издательство БИНОМ", 1997.-432с.

 1. Егоршин А.Г. Управление персоналом. — Н.Новгород: НИМБ, 1997. —607 с.

 2. Основы управления персоналом.-Учебник для студ, вузов, обучающихся по напр. и спец. ’’Менеджмент’’/ Н.И.Архипова, М.И.Бухалков,С.Н.Воронова и др.;Б.М.Генкин /ред./-М.:Высшая школа,1996.-383 с.

 3. Самыгин С.И., Столяренко Л.Д. Менеджмент персонала.- Ростов-на-Дону: Издательство "Феникс", 1997.- 480с.

 4. Управление персоналом организации: Учебник / Под ред. А.Я. Кибанова.- М.: ИНФРА- М, 1997.-512с.

 5. Щекин Г.В. Теория кадровой политики: Монография. — К.: МАУП, 1997. — 176 с.

 6. Шекшня С.В. Управление персоналом современной организации.-М.:Бизнес школа ‘’Интел-Синтез’’,1996.-300с.Семінарське заняття № 3. Аналіз якісного складу і плинності персоналу

План

1. Здійснити аналіз якісного складу працівників за віком, статтю, рівнем освіти, кваліфікацією, стажем роботи та іншими соціально-демографічними факторами;

2. Вивчити показники внутрішнього та зовнішнього обороту персоналу, плинності, змінності.


Список рекомендованої літератури

1. Полтавець Л.В. Аналіз якісного складу та плинності персоналу торговельного підприємства: Конспект лекцій / Київський держ. торговельно-економічний ун-тет. — К., 1996. — 17 с.

2. Самыгин С.И., Столяренко Л.Д. Менеджмент персонала.- Ростов-на-Дону: Издательство "Феникс", 1997.- 480с.

3. Управление персоналом организации: Учебник / Под ред. А.Я. Кибанова.- М.: ИНФРА- М, 1997.-512с.

4. Щекин Г.В. Теория кадровой политики: Монография. — К.: МАУП, 1997. — 176 с.


Семінарське заняття № 4. Планування роботи з персоналом організації, підбір і відбір персоналу в організацію

План

 1. Контроль знань студентів щодо планування людських ресурсів.

 2. Вивчення методів прогнозування потреб в персоналі.

 3. Розгляд практичних ситуацій із визначення потреби в персоналі.


Список рекомендованої літератури

1. Самыгин С.И., Столяренко Л.Д. Менеджмент персонала.- Ростов-на-Дону: Издательство "Феникс", 1997.- 480с.

2.Управление персоналом организации: Учебник / Под ред. А.Я. Кибанова.- М.: ИНФРА- М, 1997.-512с.

3. Щекин Г.В. Теория кадровой политики: Монография. — К.: МАУП, 1997. — 176 с.

4. Шекшня С.В. Управление персоналом современной организации.-М.:Бизнес школа ‘’Интел-Синтез’’,1996.-300с.


^ ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ ІІ.

ЕФЕКТИВНЕ УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ ОРГАНІЗАЦІЇ


Семінарське заняття № 5. Періодична оцінка персоналу

План

1. Контроль знань студентів щодо теорії та методології оцінки персоналу.

2.Ділова гра «Атестація працівників у сільськогосподарському підприємстві»


Список рекомендованої літератури

1. Десслер Гари. Управление персоналом/ Пер. с англ.- М.:"Издательство БИНОМ", 1997.-432с.

2. Егоршин А.Г. Управление персоналом. — Н.Новгород: НИМБ, 1997. —607 с.

3.Завадський Й.С. Менеджмент.- К.:УФІНБ,1997.-543 с.

4.Самыгин С.И., Столяренко Л.Д. Менеджмент персонала.- Ростов-на-Дону: Издательство "Феникс", 1997.- 480с.

5.Управление персоналом организации: Учебник/ Под ред. А.Я. Кибанова.- М.: ИНФРА- М, 1997.-512с.


Семінарське заняття № 6. Професійне навчання персоналу

План

1. Доповіді студентів про особливості професійного розвитку персоналу в Україні та за кордоном.

2. Вивчення етапів професійного навчання.


Список рекомендованої літератури

1. Управление персоналом организации: Учебник/ Под ред. А.Я.Кибанова. - М., 1997. - 512с.

2. Шекшня С.В. Управление персоналом современной организации. - М., 1996. - 300с.


Семінарське заняття № 7. Управління діловою кар’єрою персоналу

План

1. Вивчення моделей, видів та етапів ділової кар’єри працівників.

2.Створення кар’єрограми одного з провідних фахівців сільськогосподарського підприємства.


Список рекомендованої літератури

1. Десслер Гари Управление персоналом/ Пер. с англ.. - М., 1997.- 432с.

2. Егоршин А.П. Управление персоналом. - Нижний Новгород, 1997. - 607с.

3. Самыгин С.И., Столяренко Л.Д. Менеджмент персонала. - Ростов-на-Дону, 1997. 480с.

4. Управление персоналом организации: Учебник/ Под ред. А.Я.Кибанова. - М., 1997. - 512с.

5. Шекшня С.В. Управление персоналом современной организации. - М., 1996. - 300с.


Семінарське заняття № 8. Система компенсації і винагород

План

1. Контроль знань студентів щодо теоретичних засад системи компенсації і винагород в організації.

2. Визначення факторів, які впливають на рівень заробітної плати. Опис алгоритму визначення посадових окладів.


Список рекомендованої літератури

1. Самыгин С.И., Столяренко Л.Д. Менеджмент персонала.   Ростов-на-Дону, 1997.   480с.

2. Управление персоналом организации: Учебник/ Под ред. А.Я.Кибанова. - М., 1997. - 512с.

3. Шекшня С.В. Управление персоналом современной организации. - М., 1996. - 300с.


Семінарське заняття № 9. Побудова ефективної системи управління персоналом в організації

План

1. Розробка системи управління персоналом у сільськогосподарському підприємстві; визначення показників, якими визначається ефект від її впровадження.

2. Вивчення посадових інструкцій працівників відділу кадрів у підприємстві.


Список рекомендованої літератури

1. Егоршин А.Г. Управление персоналом. — Н.Новгород: НИМБ, 1997. —607 с.

2.Завадський Й.С. Менеджмент.- К.:УФІНБ,1997.-543 с.

3.Самыгин С.И., Столяренко Л.Д. Менеджмент персонала.- Ростов-на-Дону: Издательство "Феникс", 1997.- 480с.

4.Управление персоналом организации: Учебник / Под ред. А.Я. Кибанова.- М.: ИНФРА- М, 1997.-512с.

5. Щекин Г.В. Теория кадровой политики: Монография. — К.: МАУП, 1997. — 176 с.

^ ОРІЄНТОВНА СТРУКТУРА ЗАЛІКОВОГО КРЕДИТУ КУРСУ
п/п

Назва теми

Лекційні

заняття

Практичні

(семінарські,

лабораторні)

заняття

Самост.

робота

студентів

Індивід.

робота

^ Змістовий модуль І. Система управління персоналом організації

1

Взаємодія людини і організації

1

1

8

Підготовка індив. робіт у вигляді рефератів, презентацій, доповідей за власно обраною темою або за результатами дослідження по магістерських роботах стосовно питань стратегіч-ного менеджменту. Участь у конферен-ціях, семінарах, круглих столах

2

Менеджмент персоналу як наука та еволюція функції управління людськими ресурсами

1

1

8

3

Аналіз якісного складу і плинності персоналу

2

1

9

4

Планування роботи з персоналом організації, підбір і відбір персоналу в організацію

2

2

9

^ Змістовий модуль ІІ. Ефективне управління персоналом організації

5

Періодична оцінка персоналу організації

2

2

9

Підготовка індив. робіт у вигляді рефератів, презентацій, доповідей за власно обраною темою або за результатами дослідження по магістерських роботах стосовно питань стратегіч-ного менеджменту. Участь у конферен-ціях, семінарах, круглих столах

6

Професійне навчання персоналу

2

2

9

7

Управління діловою кар’єрою персоналу

2

2

9

8

Система компенсації і винагород

2

2

9

9

Побудова ефективної системи управління персоналом в організації

1

2

8^ ПРОТОКОЛ ПОГОДЖЕННЯ

робочої програми навчальної дисципліни

Управління персоналом”

з дисциплінами спеціальності 8.050___ - економіка підприємства


Дисципліна та її розділи, що передують вивченню даної дисципліни

ПІБ, науковий ступінь та вчене звання НПП, що забезпечує попередню дисципліну

Підпис

Наступна дисципліна та її розділи, які використовують матеріали даної дисципліни

ПІБ, науковий ступінь та вчене звання НПП, що забезпечує наступну дисципліну

Підпис
Голова науково-методичної ради

економічного факультету Ібатуллін Ш.І.

^ СТРУКТУРНО-ЛОГІЧНА СХЕМА

вивчення дисципліни

МЕНЕДЖМЕНТ ПЕРСОНАЛУ”


Попередні дисципліни та їх розділи, що використовуються в даній дисципліні
Економічна теорія
Аграрний менеджмент
Основи менеджменту
Фінансовий аналіз
Державне регулювання економіки
Дисципліна ^ „УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ”
Наступні дисципліни та їх розділи, що використовують матеріали даної дисципліни
Стратегічний менеджмент
Психологія управління
Управління проектами
Управління потенціалом якості
Аудит

^ Національний університет БІОРЕСУРСІВ І ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ УКРАЇНИ

ННІ бізнесу

Кафедра менеджменту ім. проф. Й.С. Завадського

Код 05. 03. 01

ЗАТВЕРДЖУЮ”

Декан економічного факультету

____________ Ш.І. Ібатуллін

„____” ________________ 2010 р.


^ Курс 5

Лекцій 15 год.

Практичних занять 15 год.

Самостійна робота студентів 78 год.

Всього 108 год.

Кредитів 3

КалендаРНИЙ ТЕМАТИЧНИЙ план

дисципліни „^ МЕНЕДЖМЕНТ ПЕРСОНАЛУ”

для підготовки магістрів спеціальності

8.050___ - економіка підприємства

(очна (денна)) форма навчання

на ІІ семестр 2010-2011 навчального року


Тиждень

Види та зміст занять

Поточний контроль знань

Лекції

год.

Лабораторні, практичні, семінарські заняття

год.

Самостійна робота

год.

Література

№ модуля

Бали1 тиждень

Тема 1. Взаємодія людини і організації

Тема 2. Менеджмент персоналу як наука та еволюція функції управління людськими ресурсами

1


1

Тема 1. Взаємодія людини і організації

Тема 2. Менеджмент персоналу як наука та еволюція функції управління людськими ресурсами

1


1

Тема 1, 2.

8

1,3,8 / 7

1

202 тиждень

Тема 1, 2.

8

1,3,8 / 7

1


3 тиждень

Тема 3. Аналіз якісного складу і плинності персоналу

2

Тема 3. Аналіз якісного складу і плинності персоналу

Тема 4. Планування роботи з персоналом організації, підбір і відбір персоналу в організацію

1


1


Тема 3.


3


2,3,5,7,9,10,12

1

404 тиждень

Тема 3.

6

2,3,5,7,9,10,12

1


5 тиждень

Тема 4. Планування роботи з персоналом організації, підбір і відбір персоналу в організацію

2

Тема 4. Планування роботи з персоналом організації, підбір і відбір персоналу в організацію

^ Модульний контроль

1


1

Тема 4.

3

3,4,6,7,9,11,12

1

40


1006 тиждень

Тема 4.

6

2,3,4,5,7,9,11,12

7 тиждень

Тема 5. Періодична оцінка персоналу організації

2

Тема 5. Періодична оцінка персоналу організації

2

Тема 5.

3

2,3,4,5,7,9,11,12

2

208 тиждень

Тема 5.

6

2,3,4,5,7,9,11,12

2


9 тиждень

Тема 6. Професійне навчання персоналу

2

Тема 6. Професійне навчання персоналу

2

Тема 6.

3


2,3,4,5,7,9,11,12

2

2010 тиждень

Тема 6.

6

2,3,4,7,9,12

2


11 тиждень

Тема 7. Управління діловою кар’єрою персоналу

2

Тема 7. Управління діловою кар’єрою персоналу

2

Тема 7.

3

2,3,4,7,9,12

2

2012 тиждень

Тема 7.

6

2,3,9,12

2


13 тиждень

Тема 8. Система компенсації і винагород

2

Тема 8. Система компенсації і винагород; Тема 9. Побудова ефективної системи управління персоналом в організації

2

Тема 8.

3


2,5,7,9,12

2

4014 тиждень

Тема 8.

6

2,3,4,7,9,11 / 2,7,8

2


15 тиждень

Тема 9. Побудова ефективної системи управління персоналом в організації

1

Модульний контроль

1

Тема 9.

8
2

100ННП, що викладає дисципліну ___________ Балановська Т.І. В.о. завідувача кафедри менеджменту

(підпис) ім. проф. Й.С. Завадського _________ Новак О.В.

(підпис)

Результати перевірки календарно-тематичного плану ______________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

^ КРИТЕРІЇ ОЦІНКИ ЗНАНЬ СТУДЕНТІВ


Критерії оцінки виконання навчальних завдань є одним з основних способів перевірки знань, умінь і навичок студентів з дисципліни “Управління персоналом”. При оцінці завдань за основу слід брати повноту і правильність їх виконання. Необхідно враховувати такі вміння і навички студентів:

 • диференціювати, інтегрувати та уніфікувати отримані знання;

 • викладати матеріал логічно й послідовно;

 • користуватися додатковою літературою.

В робочому навчальному плані передбачено в одному навчальному семестрі: лекцій - 15 год., практичних і семінарських занять - 15 год. та самостійної роботи студентів - 78 год., що в сумі становить 108 год. (3 кредити ЕСТS). Після вивчення дисципліни заплановано екзамен. Тривалість навчального семестру - 15 тижнів.

Відповідно до змін до положення про модульно-рейтингову систему навчання студентів та оцінювання їх знань, розрахунковий рейтинг з дисципліни, незалежно від її обсягу в годинах (кредитах ЕСТS) у робочому навчальному плані, становить 100 балів. Рейтинги з навчальної роботи та з атестації визначаємо за рекомендованими співвідношеннями:

^ R нр = 0,70 · 100 = 70 балів;

R ат = 0,30 · 100 = 30 балів.

Враховуючи обсяг та структуру програмного матеріалу дисципліни, ділимо його на 2 змістові модулі.

Максимально можлива для отримання кількість балів за змістовний модуль складає 100 балів. Враховуючи різницю в об’ємі знань передбачених кожним модулем, при розрахунку рейтингу за навчальну роботу кількість балів за модулі зважується на тривалість та обсяг інформації модуля.

1 модуль – 2 кредити; 2 модуль – 2 кредити.

R нр = (R(1) м *2 + R(2)м*2)/2*0,70

Мінімальною рейтинговою оцінкою з кожного змістового модуля є 60 балів із 100 можливих

Реальний рейтинг студента з навчальної роботи визначаємо за отриманими ним балами по всіх модулях, так, наприклад –

^ R нр = (100*2+100*2)/4*0,7 = 70 балів (max)

R нр = (60*2+60*2)/4*0,7 = 42 бали (min)

R нр = (90*2+80*2)/4*0,7 = 59,5 бали (real)

Рейтингові оцінки (мінімальна, розрахункова та реальна) кожного змістового модуля наведені в таблиці.


Таблиця 1.

Рейтингові оцінки із змістових модулів

Термін навчання, тижні

Номер змістового модуля

Навчальне навантаження, год.

Кредити ECTS

Рейтингова оцінка змістового модуля, бали

мінімальна

розра-хункова

реальна

1-6

1

45

1,3

60

100

90

7-15

2

63

1,7

60

100

80

Всього

Х

108

3

60

100

85

На рейтинг з навчальної роботи можуть впливати рейтинг з додаткової роботи (R ДР) та рейтинг штрафний R штр.

^ Рейтинг з додаткової роботи додається до рейтингу з навчальної роботи і може становити до 10% від рейтингу з дисципліни. Він визначається лектором і надається студентам за рішенням кафедри за виконання робіт, які не передбачені навчальним планом, але сприяють підвищенню кваліфікації студентів з дисципліни (доповідь на студентській конференції, здобуття призового місця у Всеукраїнській студентській олімпіаді, виготовлення макетів, наочних посібників тощо).

^ Рейтинг штрафний віднімається від рейтингу з навчальної роботи і може становити до 5% від рейтингу з навчальної роботи (або рейтингової оцінки з окремого чи кожного модуля). Він визначається лектором і вводиться рішенням кафедри для студентів, які вчасно не засвоїли матеріал модуля, не дотримувалися графіка роботи, пропускали заняття тощо.

З додаткової роботи в ході самостійного опрацювання матеріалу студент отримав 10% (максимальний відсоток) від ^ R дис, і його рейтинг з додаткової роботи становить R др = 0,10 · 100 = 10 балів.

R штр = 5% R нр = 4 бали.

Враховуючи R др та R штр, сумарний рейтинг студента з навчальної роботи становить R нр = 59,5 + 10 – 4 = 65,5 балів. Цього досить, щоб студент отримав оцінку “Задовільно” (D  оцінка ЕСТS) “автоматично”  без складання екзамену.

Співставляємо рейтинг з дисципліни у 100 балів з національною та ЕСТS оцінками.

Таблиця 2.

Співвідношення між національними та ECTS оцінками і рейтингом з дисципліни

Оцінка

національна

Оцінка ECTS

Процент студентів, які до-сягають відпо-відної оцінки в Європейських університетах

Визначення оцінки ECTS

Рейтинг студента, бали

1

2

3

4

5

Відмінно

А

10

ВІДМІННО – відмінне виконання лише з незначною кількістю помилок

90  100

Продовження табл. 2

Добре

В

25

ДУЖЕ ДОБРЕ – вище середнього рівня з кількома помилками

82  89

С

30

ДОБРЕ – в загальному правильна робота з певною кількістю грубих помилок

75 – 81

Задовільно

D

25

ЗАДОВІЛЬНО – непогано, але зі значною кількістю недоліків

66  74

Е

10

ДОСТАТНЬО – виконання задовольняє мінімальні критерії

60 – 65

Незадо-вільно

FXНЕЗАДОВІЛЬНО – потрібно працювати перед тим, як отримати залік (позитивну оцінку)

35  59

FНЕЗАДОВІЛЬНО – необхідна серйозна подальша робота

01  34


Для допуску до атестації студенту необхідно було набрати з навчальної роботи не менше ^ 60% від розрахункового рейтингу з навчальної роботи:

0,60 х 70= 42 бали.

Для зручності оцінювання знань студента, які він набув в ході самостійної роботи під керівництвом викладача (впродовж семестру), розрахунковий рейтинг R нр = 70 балів співставляємо з національною та ECTS оцінками згідно таблиці.

Таблиця 3.

Співвідношення між національними та ECTS оцінками і рейтингом з навчальної роботи

Оцінка національна

Оцінка ECTS

Рейтинг з дисципліни, бали

“Відмінно”

A

63 - 70

“Добре”

B

57 - 62

C

53 - 56

“Задовільно”

D

46 - 52

E

42 - 45

“Незадовільно”

FX

25 - 41

F

07 - 24


Для зручності оцінювання знань студента на іспиті розрахунковий рейтинг ^ R ісп = 30 балів співставляємо з національною та ECTS оцінками згідно таблиці.


Таблиця 4.

Співвідношення між національними та ECTS оцінками і рейтингом з іспиту

Оцінка національна

Оцінка ECTS

Рейтинг з дисципліни, бали

“Відмінно”

A

27 - 30

“Добре”

B

25 - 26

C

23 - 24

“Задовільно”

D

20 - 22

E

18 - 19

“Незадовільно”

FX

11 - 17

F

0,3 - 10

^ Рейтинг з атестації включає рейтинг з екзамену RЕКЗ, який оцінюється у 30 балів. Студент виявив бажання підвищити підсумкову оцінку і на екзамені (заліку) його знання з дисципліни були оцінені у 20 балів.

Для визначення реального рейтингу студента з дисципліни складають набрані ним протягом навчального семестру бали:

^ R дис = R нр + R ісп = 70 + 20 = 90 балів.

Визначений R дис = 90 балів записується у журнал рейтингової оцінки знань студента. У той же журнал записується оцінка “А” і присвоєні йому 2 кредити ECTS.

Згідно з ^ R дис і таблицею 2 у залікову книжку студента записується оцінка “Відмінно”.

Оцінка «відмінно» виставляється за умов, якщо студент:

 • повно і правильного виконує завдання;

 • логічного та послідовного викладає матеріал;

 • застосовує методики та принципи даної дисципліни;

 • виявляє вміння систематизувати, синтезувати та інтегрувати здобуті знання;

 • вільно висловлює власні судження і переконливо їх аргументує;

 • самостійно оновлює і поповнює знання;

 • використовує як основну так і додаткову літературу та джерела;

 • виявляє творчі здібності у розумінні та застосуванні набутих знань в практичній діяльності.

Оцінка «добре» виставляється за умов, якщо студент:

 • при повному і правильному виконанні завдань допускає поодинокі помилки, які самостійно виправляє;

 • при логічному і послідовному викладі матеріалу допускає незначні похибки;

 • застосовує, в значній мірі, методики та принципи даної дисципліни;

 • виявляє вміння систематизувати, синтезувати та інтегрувати здобуті знання;

 • вільно висловлює власні судження і переконливо їх аргументує;

 • самостійно оновлює і поповнює знання;

 • використовує як основну так і додаткову літературу та джерела;

 • виявляє творчі здібності у розумінні та застосуванні набутих знань в практичній діяльності.

Оцінка «задовільно» виставляється за умов, якщо студент:

 • в цілому правильно, але неповно виконує завдання, при цьому виявляє знання основних програмних положень та самостійно висвітлює значну частину фактичного матеріалу;

 • в цілому логічно та послідовно викладає матеріал, при цьому допускає похибки та неточності, які усуває при допомозі викладача;

 • застосовує окремі методики та принципи даної дисципліни;

 • виявляє, в певній мірі, вміння систематизувати, синтезувати та інтегрувати здобуті знання при допомозі викладача;

 • недостатньо переконливо аргументує власні судження;

 • в певній мірі володіє елементами самостійного оновлення і поповнення знань;

 • використовує як основну так і додаткову літературу та джерела.

Оцінка «незадовільно» виставляється за умов:

 • незнання більшої частини програмного матеріалу та неправильного виконання завдань;

 • нелогічного та непослідовного викладу матеріалу в роботі;

 • невміння застосовувати методики та принципи даної дисципліни;

 • невміння систематизувати, синтезувати та інтегрувати здобуті знання;

 • не володіння навичками самостійної роботи ;^ ІНДИВІДУАЛЬНІ ЗАВДАННЯ

ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТІВ


Для самостійної роботи пропонуються наступні питання по темах:


1   2   3   4   5   6

Схожі:

Національний університет біоресурсів І природокористування україни економічний факультет iconНаціональний університет біоресурсів та природокористування україни економічний факультет
Протокол погодження робочої програми навчальної дисципліни з дисциплінами спеціальності
Національний університет біоресурсів І природокористування україни економічний факультет iconНаціональний університет біоресурсів І природокористування україни економічний факультет
Протокол погодження робочої програми навчальної дисципліни з дисциплінами спеціальності
Національний університет біоресурсів І природокористування україни економічний факультет iconНаціональний університет біоресурсів та природокористування україни факультет аграрного менеджменту
Протокол погодження робочої програми навчальної дисципліни з дисциплінами спеціальності
Національний університет біоресурсів І природокористування україни економічний факультет iconНаціональний університет біоресурсів та природокористування україни факультет аграрного менеджменту
Окр «Магістр» зі спеціальності 000007 «Адміністративний менеджмент» (специфічні категорії)
Національний університет біоресурсів І природокористування україни економічний факультет iconНаціональний університет біоресурсів та природокористування україни факультет аграрного менеджменту
Протокол погодження робочої програми навчальної дисципліни з дисциплінами спеціальності
Національний університет біоресурсів І природокористування україни економічний факультет iconНаціональний університет біоресурсів та природокористування україни факультет аграрного менеджменту
Протокол погодження робочої програми навчальної дисципліни з дисциплінами спеціальності
Національний університет біоресурсів І природокористування україни економічний факультет iconНаціональний університет біоресурсів І природокористування україни факультет аграрного менеджменту
С. М. Кваша, кандидат економічних наук, доцент О. Ф. Лука (Національний аграрний університет); доктор економічних наук, професор...
Національний університет біоресурсів І природокористування україни економічний факультет iconНаціональний університет біоресурсів І природокористування україни

Національний університет біоресурсів І природокористування україни економічний факультет iconНаціональний університет біоресурсів І природокористування україни

Національний університет біоресурсів І природокористування україни економічний факультет iconНаціональний університет біоресурсів І природокористування україни

Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи