Національний університет біоресурсів І природокористування україни економічний факультет icon

Національний університет біоресурсів І природокористування україни економічний факультет
НазваНаціональний університет біоресурсів І природокористування україни економічний факультет
Сторінка4/6
Дата30.09.2012
Розмір1.13 Mb.
ТипРобоча програма
1   2   3   4   5   6
Тема 6. Професійне навчання персоналу


1. Розвиток організації та її працівників.

2. Професійне навчання персоналу.

3. Методи професійного навчання.

Література:

1.Десслер Гари Управление персоналом/ Пер. с англ.. - М., 1997.- 432с.

2.Егоршин А.П. Управление персоналом. - Нижний Новгород, 1997. - 607с.

3. Завадський Й.С. Менеджмент.- К.:УФІНБ,1997.-543 с.

4.Самыгин С.И., Столяренко Л.Д. Менеджмент персонала. - Ростов-на-Дону, 1997. 480с.

5. Управление персоналом организации: Учебник/ Под ред. А.Я.Кибанова. - М., 1997. - 512с.

6. Шекшня С.В. Управление персоналом современной организации. - М., 1996. - 300с.


1. Розвиток організації та її співробітників. Професійний розвиток. Заходи з професійного розвитку. Спеціальні методи і системи управління професійним розвитком. Вплив професійного розвитку на працівників. Визначення потреби підприємства в управлінні професійним розвитком. Фактори, які впливають на потребу професійного розвитку персоналу.

2. Процес професійного навчання персоналу. Етапи процесу професійного навчання. Визначення потреби в навчанні персоналу. Інформація про потребу в навчанні. Розподіл ресурсів на навчання. Фактори, які впливають на бюджет професійного навчання. Визначення цілей професійного навчання і критерії оцінки його ефективності. Розробка і реалізація програм професійного навчання.

3. Методи професійного навчання. Методи навчання на робочому місці: інструктаж, ротація, учнівство і наставництво, „копіювання”, метод ускладнених завдань. Методи навчання персоналу поза робочим місцем: лекції, розгляд практичних ситуацій, ділові ігри, самостійне навчання, моделювання. Переваги й недоліки методів навчання.


Тема 7. Управління діловою кар'єрою персоналу

1. Поняття та види кар’єри.

2. Типові моделі кар’єри працівників.

3. Етапи кар’єри та управління нею.

4. Система службово-професійного просування персоналу.

5. Робота з кадровим резервом.


Література:

1.Десслер Гари Управление персоналом/ Пер. с англ.. - М., 1997.- 432с.

2.Егоршин А.П. Управление персоналом. - Нижний Новгород, 1997. - 607с.

3.Самыгин С.И., Столяренко Л.Д. Менеджмент персонала. - Ростов-на-Дону, 1997. 480с.

4. Управление персоналом организации: Учебник/ Под ред. А.Я.Кибанова. - М., 1997. - 512с.

5. Шекшня С.В. Управление персоналом современной организации. - М., 1996. - 300с.


1. Поняття кар’єри. Види кар’єри: професійна, внутріорганізаційна. Напрями ділової кар’єри.

2. Моделі ділової кар’єри: „трамплін”, „драбина”, „змія”, „перехрестя”.

3. Основні етапи кар’єри. Планування кар’єри. Розвиток кар’єри. Управління діловою кар’єрою. Показники оцінки ефективності роботи у сфері управління кар’єрою.

4. Система службово-професійного просування лінійних керівників в організації. Групи якостей, які враховуються при оцінці і відборі кандидатів для висунення на вакантну посаду.

5. Планування і підготовка резерву керівників. Принципи і методи роботи з резервом. Джерела формування резерву. Визначення характеристик майбутніх керівників. Відбір кандидатів. Підготовка планів розвитку. Реалізація планів підготовки приємників. Оцінка процесу розвитку. Призначення на посаду. Показники оцінки результатів роботи з резервом. Виявлення і розвиток молодих працівників з лідерським потенціалом.


Тема 8. Система компенсації і винагород

1.Цілі системи компенсації. Традиційна система компенсації.

2. „Нетрадиційні” методи компенсації.

3. Характеристика основних теорій мотивації.


Література:

1.Десслер Гари Управление персоналом/ Пер. с англ.. - М., 1997.- 432с.

2.Основы управления персоналом.-Учебник для студ, вузов, обучающихся по напр. и спец. ’’Менеджмент’’/ Н.И.Архипова, М.И.Бухалков,С.Н.Воронова и др.;Б.М.Генкин /ред./-М.:Высшая школа,1996.-383 с.

3.Самыгин С.И., Столяренко Л.Д. Менеджмент персонала. - Ростов-на-Дону, 1997. 480с.

4. Управление персоналом организации: Учебник/ Под ред. А.Я.Кибанова. - М., 1997. - 512с.

5. Шекшня С.В. Управление персоналом современной организации. - М., 1996. - 300с.


 1. Цілі системи компенсації. Традиційна система компенсації. Визначення заробітної плати. Використання традиційної системи компенсації. Управління системою пільг і виплат.

 2. „Нетрадиційні” методи компенсації. Системи змінної заробітної плати. Система плати за знання і компетенцію. Сучасні тенденції в галузі компенсації. Стимулювання якості праці працівників апарату управління.

 3. Теорії мотивації і створення мотиваційного механізму. Мотиваційний потенціал менеджера. Мистецтво особистого впливу на підлеглих.Тема 9. Побудова ефективної системи управління персоналом в організації

 1. Зв’язок системи управління персоналом з цілями організації.

 2. Конфлікти в системі управління персоналом.

 3. Соціоніка як новий науковий підхід до вивчення індивідуально-психологічних особливостей людини.

 4. Досвід управління персоналом в країнах з ринковою економікою.Література:

1.Десслер Гари . Управление персоналом/ Пер. с англ.- М.:"Издательство БИНОМ", 1997.-432с.

2. Егоршин А.Г. Управление персоналом. — Н.Новгород: НИМБ, 1997. —607 с.

3.Завадський Й.С. Менеджмент.- К.:УФІНБ,1997.-543 с.

5.Самыгин С.И., Столяренко Л.Д. Менеджмент персонала.- Ростов-на-Дону: Издательство "Феникс", 1997.- 480с.

6.Управление персоналом организации: Учебник / Под ред. А.Я. Кибанова.- М.: ИНФРА- М, 1997.-512с.

7. Щекин Г.В. Теория кадровой политики: Монография. — К.: МАУП, 1997. — 176 с.

8.Шекшня С.В. Управление персоналом современной организации.-М.:Бизнес школа ‘’Интел-Синтез’’,1996.-300с. 1. Зв’язок системи управління персоналом з цілями організації. Прийоми і методи, необхідні для забезпечення потрібної відповідності системи управління персоналом цілям організації. Відповідність систем управління персоналом стану зовнішнього середовища і культурі організації. Цілісність системи управління персоналом. Участь керівництва організації в процесі управління персоналом. Неофіційні формування в організації. Трудова дисципліна, свобода і відповідальність. Методи і способи зміцнення трудової дисципліни.

 2. Види конфліктів. Діловий конфлікт в колективі. Основні причини виникнення конфлікту. Управління конфліктом. Прогресивні методи раціоналізації праці і активізації людського фактора. Метод управління персоналом шляхом встановлення цілей.

 3. Соціоніка як новий науковий підхід до вивчення індивідуально-психологічних особливостей людини. Соціонічні типи. Екстраверти та інтроверти. Раціоналісти та ірраціоналісти. Відносини між представниками різних соціотипів / інтертипні відносини / . Безконфліктне спілкування дуальних пар і удосконалення особистості.

 4. Кадрова політика в країнах з ринковою економікою. Функції кадрової служби в підприємствах і установах Західної Європи. Роль кадрових служб у формуванні виробничих колективів і реалізації їх творчого потенціалу. Особливості роботи з персоналом в ФРН. Кадрова служба і її функції на підприємствах США. Японська система управління трудовими ресурсами. Роль і функції міжнародної організації праці / МОП /.Навчально-методична література з дисципліни

Основна

 1. Веснин В.Р. Практический менеджмент персонала: пособие по кадровой работе. – М.: Юристь, 1998. – 496 с.

 2. Виханский О.С., Наумов А.И. Менеджмент, стратегия, организация, процес: 2-е изд, учебник.- М.:’’Фирма Гардарика’’, 1996.-416с.

 3. Десслер Гари . Управление персоналом/ Пер. с англ.- М.:"Издательство БИНОМ", 1997.-432с.

 4. Егоршин А.Г. Управление персоналом. — Н.Новгород: НИМБ, 1997. —607 с.

 5. Завадський Й.С. Менеджмент.- К.:УФІНБ,1997.-543 с.

 6. Зиновьев Ф.В., Зиновьев И.Ф. Управление персоналом (практическое пособие). – Симферополь: Таврия, 2003. – 204 с.

 7. Крамаренко В.І. Управління персоналом фірми: Навчальний посібник. – Київ: ЦУЛ, 2003. – 272 с.

 8. Основы управления персоналом.-Учебник для студ, вузов, обучающихся по напр. и спец. ’’Менеджмент’’/ Н.И. Архипова, М.И. Бухалков, С.Н. Воронова и др.;Б.М. Генкин /ред./-М.:Высшая школа,1996.-383 с.

9. Полтавець Л.В. Аналіз якісного складу та плинності персоналу торговельного підприємства: Конспект лекцій / Київський держ. торговельно-економічний ун-тет. — К., 1996. — 17 с.

10. Савельева В.С., Єськов О.Л. Управління персоналом. – К.: ВД «Професіонал», 2005.- 336 с.

11. Самыгин С.И., Столяренко Л.Д. Менеджмент персонала.- Ростов-на-Дону: Издательство "Феникс", 1997.- 480с.

12. Травин В.В., Дятлов В.А. Основы кадрового менеджмента.-М.:Дело,1995.-336 с.

13.Управление персоналом организации: Учебник / Под ред. А.Я. Кибанова.- М.: ИНФРА- М, 1997.-512с.

14.Щекин Г.В. Основы кадрового менеджмента: Учеб.- КН.1,2 -2-е изд., перераб. и доп.-К.-1993.

15.Щекин Г.В. Теория кадровой политики: Монография. — К.: МАУП, 1997. — 176 с.

16.Шекшня С.В. Управление персоналом современной организации.-М.:Бизнес школа ‘’Интел-Синтез’’,1996.-300с.

Додаткова

17. Воронкова В.Г. Кадровий менеджмент: Навч. посіб. – К.: ВД «Професіонал», 2004. – 192 с.

18. Герчикова И.Н. Менеджмент: Учебник. — М.: Банки и биржи, ЮНИТИ, 1994. — 685 с.

19.Грейсон Дж. К. мл., О'Делл К. Американский менеджмент на пороге ХХІ века: Пер. с англ./ Авт. предисл. Б.З. Мильнер. - М.: Экономика, 1991. - 319с.

20.Дмитренко Г.А. Стратегический менеджмент: целевое управление персоналом организаций: Учеб. пособие. — К.: МАУП, 1998. — 188 с.

21.Мордовин С.К. Управление человеческими ресурсами: Модульная программа для менеджеров. – М.: Издательский дом „ИНФРА-М”,1999. -329 с.

22.Мурашко Н.И. Управление персоналом организации. — К.: ЦСП “Компас”, 1997. — 330 с.

23.Рофе А.И., Збышко Б.Г., Ишин В.В. Рынок труда, занятость населения, экономика ресурсов для труда: Учеб. пособие / Под ред. проф. А.И. Рофе. — М.: Изд-во “МИК”, 1997. — 160 с.

24.Старобинский Э.Е. Как управлять персоналом.- 2-е изд., перераб. и доп.-М.:1995.-240 с.

25.Чернышев В.Н., Двинин А.Г. Человек и персонал в управлении.- СПб:Энергоатомиздат, 1997. - 568с.

26. Якокка Л. Карьера менеджера / У.Новак (при участии); В.В.Каданников (общ. ред. и предисл.); Р.И.Столпер (пер. с англ.). — Тольятти: Изд. дом “Довгань”, 1995. — 359 с.Національний університет БІОРЕСУРСІВ І

^ ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ УКРАЇНИ

ННІ бізнесу

Кафедра менеджменту ім. проф. Й.С. Завадського

Код 05. 03. 01

ЗАТВЕРДЖУЮ”

Декан економічного факультету

____________ Ш.І. Ібатуллін

„____” ________________ 2010 р.


Курс 5

Лекцій 6 год.

Практичних занять 6 год.

Самостійна робота студентів ____ год.

Всього ____ год.

Кредитів __

КалендаРНИЙ ТЕМАТИЧНИЙ план

дисципліни „^ МЕНЕДЖМЕНТ ПЕРСОНАЛУ”

для підготовки магістрів спеціальності

8.050 _____ - економіка підприємства

заочна форма навчання

на І семестр 2010-2011 навчального року


Види та зміст занять

Лекції

год.

Лабораторні, практичні, семінарські заняття

год.

Самостійна робота

год.

ЛітератураТема 2. Менеджмент персоналу як наука та еволюція функції управління людськими ресурсами

1


Тема 2. Менеджмент персоналу як наука та еволюція функції управління людськими ресурсами

1


Тема 1, 2.
1,3,8 / 7Тема 5. Планування роботи з персоналом організації, підбір і відбір персоналу в організацію

1

Тема 3. Аналіз якісного складу і плинності персоналу

1


Тема 3, 4.
1,3,17,21Тема 6. Періодична оцінка персоналу організації

1

Тема 5. Планування роботи з персоналом організації, підбір і відбір персоналу в організацію

1
Тема 5,6.

2,3,5,7,9,18,22Тема 7. Професійне навчання персоналу

1Тема 6,7.
3,4,6,7,9,19,23,24Тема 8. Управління діловою кар’єрою персоналу

1

Тема 6. Періодична оцінка персоналу організації

Тема 7. Професійне навчання персоналу

1


1

Тема 8,9.
2,3,4,5,7,9,11,12Тема 9. Система компенсації і винагород

1Тема 9,10.
2,3,4,5,7,9,16,18,24


2

Модульний контроль

1

Тема 10.
2,3,4,5,7,9,16,18,19,24ННП, що викладає дисципліну ___________ Новак О.В. В.о. завідувача кафедри менеджменту

(підпис) ім. проф. Й.С. Завадського _________ Новак О.В.

(підпис)

Результати перевірки календарно-тематичного плану ______________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________


Методичні вказівки та завдання для студентів заочної форми навчання


^ ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ І.

СИСТЕМА УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ ОРГАНІЗАЦІЇ


Тема 1. Взаємодія людини і організації

Метою практичного заняття є формування здатності аналізувати індивідуально-психологічні аспекти особистості працівників; оцінювати особливості поведінки конкретних людей (в тому числі і власні) в різних життєвих ситуаціях; визначати особливості взаємодії людини і організації та набувати навиків щодо вирішення конфліктних ситуацій при входженні людини в організаційне оточення

Специфіка побудови заняття дозволяє вирішити і ряд додаткових завдань: створити позитивний емоційний настрой на курс «Управління персоналом»; сформувати інтерес і настанову на необхідність роботи з урахуванням «людського фактору»; виявити для кожного майбутнього керівника ті його індивідуальні психологічні особливості, які можуть негативно впливати на його професійну діяльність, і дати рекомендації по вдосконаленню особистостей.


^ Методичні рекомендації до виконання

Заняття проходить у формі індивідуального тестування студентів на спеціальних бланках чи окремих аркушах. Після обробки результатів кожен ознайомиться з характеристикою своїх психологічних особливостей і рекомендаціями по самовдосконаленню з метою підвищення ефективності управлінської діяльності. Отримані результати можуть обговорюватися з викладачем для роз'яснення можливих питань і уточнення рекомендацій. Така форма заняття дозволяє здійснити вимогу індивідуалізації учбового процесу і направленості на конкретну особу, яка навчається.

Важливим методичним заходом являється заключна особиста бесіда викладача зі студентом, яка носить характер психологічної консультації. В умовах повної довіри створюється реальна можливість визнання самим студентом так званих «вузьких місць» в його відносинах з оточуючими, що підтверджується і наявністю «слабких рис характеру», виявлених при тестуванні. Це дає змогу під час такої бесіди націлити студента на розвиток і використання «сильних» якостей своєї особистості. Приймаючи до уваги індивідуально-психологічні розбіжності між людьми, майбутній керівник зможе краще розуміти особливості підлеглих.

^ Темперамент та його типи

При відносній рівновазі мотивів поведінки діяльності, при одних і тих самих зовнішніх впливах люди помітно відрізняються один від одного по вразливості, імпульсивності енергії, що проявляється. Так, одна людина схильна до повільності, інша — до квапливості; для однієї характерна легкість спонукання почуттів, іншій — байдужість; одну відрізняють різкі жести, виразна міміка, іншу — стриманість рухів, невиразна міміка обличчя.

Зрозуміло, динамічні прояви психіки людини залежать від вихованих установок та звичок, від вимог ситуації і т.д. Безумовно, індивідуальні відмінності мають природжену основу: вони виявляються вже в дитинстві, проявляються в різних сферах поведінки і діяльності та відрізняються особливою постійністю.

Індивідуально своєрідна, природно обумовлена сукупність динамічних проявів психіки і називається темпераментом (від лат. Tетреrатепит - належне співвідношення частин, співрозмірність) людини. Давньогрецький лікар Гіппократ (460—377 рр. до н. е.) виділив деякі загальні риси, які дозволяють поділити людей на декілька типів. Відмінності в поведінці людей він пояснював пере­важанням в організмі одного з чотирьох соків: крові, слизу мозку, жовтої жовчі печінки і чорної жовчі, що виділяється селезінкою.

Вивчаючи фізіологію мозку, І. П. Павлов встановив, що темперамент залежить не від «переважання соків», а від типу нервової системи, її властивостей: 1) сила— слабкість; 2) врівноваженість — неврівноваженість; 3) рухливість — інертність, а також від збалансованості процесів збудження і гальмування. Зрозуміло, що не всіх людей можна розподілити за чотирма типами. Вказані типи прийнято вважати основними. В житті досить часто зустрічатися люди, котрих можна віднести до змішаного типу темпераменту, коли досить чітко проявляються характеристики будь-яких двох типів. Найчастіше виявляється поєднання ознак таких типів: холерик та сангвінік, флегматик та меланхолік, сангвінік та флегматик, меланхолік і холерик.

Не можна говорити про «погані» та «гарні» темпераменти — мову можна вести лише про існування різних способів поведінки і діяльності. Так, у меланхоліків, володарів слабкого типу нервової системи, низька працездатність компенсується зростанням чутливості, що дозволяє чутко помічати зміни навколишнього середовища.

Тип нервової системи, а значить, темперамент — природжена властивість, однак може змінюватись в незначній мірі під впливом умов життя. Темперамент неможливо змінити на протилежний. Та й чи потрібно це робити? Психічні особливості індивідуума слід враховувати при виборі професії, виду діяльності.

^ Темперамент і професія

Схильність до певного виду діяльності має напівусвідомлений, подібний з потягом характер і відображає неусвідомлене прагнення людини отримати задоволення у певному виді активності. Так, особи з рухливою нервовою системою тяжіють до різноманітної роботи, з задоволенням виконують роль менеджерів, керівників різних рангів, спеціалістів з постачання та збуту та ін.;

флегматики та меланхоліки тяжіють до творчої та копіткої роботи, яка потребує терпіння та усидливості, концентрації уваги; особи з комплексом боязливості та занепокоєності (меланхоліки) уникають занять, пов'язаних з ризиком чи небезпекою.

Темперамент працівників важливий і для забезпечення їх сумісності в процесі праці. Як показують соціологічні дослідження, якщо колектив на 50 % складається з холериків, а на 25 % — з меланхоліків та флегматиків і цей колектив повинен діяти швидко, то в ньому досить часто виникають напруженість і навіть конфлікти. В невеликих групах (в тому числі в родині) найбільша сумісність досягається при поєднанні людей з протилежними темпераментами.


Інструкція до тесту-опитувальника «Типологія»

Вам буде запропонований ряд стверджень для самооцінки. Якщо ви згодні зі ствердженням і воно в повній мірі відноситься до Вас, то закресліть клітинку в «Таблиці для обробки результатів» під номером, який відповідає номеру ствердження, якщо незгодні — залиште клітинку чистою. Працюйте з тестами швидко, не витрачайте занадто багато часу на обмірковування питань, таму що важлива Ваша перша реакція. Відповідайте щиро і не соромлячись. Пам'ятайте, немає відповідей «невірних», адже кожна людина має право на власну позицію. При цьому змістом Ваших відповідей ніхто не буде цікавитись, і матеріали результатів самооцінки залишаться у Вас. Пам'ятайте, що відповідати потрібно на всі питання.

Опитувальник «Типологія»

1. Я правильно зрозумів інструкцію і буду слідувати їй.

 1. Я сором'язлива людина.

 2. Я весела і життєрадісна людина.

 3. Я непосидюча людина.

 4. Я спокійна людина.

 5. Я відповідаю на питання даної анкети правдиво і щиро.

 6. Я досить часто розгублююсь за нових обставин.

 7. Я доволі енергійний.

 8. Досить часто я буваю гарячкуватим (нестриманим).

10.Для мене характерна послідовність в справах.

11.Я уважно відповідаю на питання даної анкети, щоб об'єктивно оцінити себе.

12.Я б не назвав себе активною людиною, скоріш, навпаки.

 1. Часто я проявляю поспішність у своїх рішеннях.

 2. Доволі часто я буваю метушливим.

 3. Я досить холоднокровний (байдужий).

 4. Я даю відповідь на питання цієї анкети тільки після того, як добре зрозумію суть кожного ствердження.

 5. Як правило, мені буває важко встановити контакт з незнайомими людьми.

 6. Я вважаю себе діловою людиною.

 7. Я нетерплячий.

 8. Практично будь-яку справу (роботу) я виконую ґрунтовно.

 9. Мені нічого приховувати від самого себе, тому я відпові­даю на питання цілковито щиро.

 10. Частіше за все я почуваю невпевненість у своїх силах.

 11. Почату справу я, як правило, доводжу до кінця.

 12. Доволі часто я буваю різким по відношенню до людей.

 13. Я досить обережна людина.

 14. Я ніколи не оцінюю вчинки людей поки не з'ясую їх суті і причин.

 15. Я легко переношу самотність.

 16. Доволі часто буває, що я переоцінюю себе.

 17. Думаю, що я досить рішуча людина.

 18. Я вмію терпляче чекати.

 19. Я ніколи нічого не роблю заради власної примхи.

 20. У випадку невдачі я, як правило, почуваю себе пригніченим.

 21. Я доволі швидко схоплюю нове.

 22. Нерідко я буваю прямолінійним у відносинах з людьми.

 23. Я важко зближуюсь з незнайомими людьми.

 24. Я ніколи не даю негативних оцінок людям з чужих слів.

 25. Я схильний заглиблюватися в себе.

 26. Моє інтереси доволі різноманітні та мінливі.

 27. Я схильний проявляти ініціативу.

 28. Я мовчазний.

 29. Я ніколи не починав конфліктувати з ким-небудь без поважних причин.

 30. При невдачах я, як правило, розгублююсь.

 31. Як правило, я легко переживаю невдачі та неприємності.

 32. Я доволі вперта людина.

 33. Моє мовлення спокійне, рівномірне, з зупинками, без різко виражених емоцій, жестикуляцій і міміки.

 34. Я ніколи не підвищував голос, якщо до цього не спонукали надзвичайні обставини.

 35. Я доволі швидко втомлююсь.

 1. Мої схильності непостійні.

 2. Я досить винахідливий в суперечці.

 3. Не люблю балакати в пусту.

 4. У мене ніколи не з'являються такі думки, котрі було б слід приховувати від інших.

 5. Моє мовлення звичайно слабке і тихе (іноді — майже шепіт).

 6. Доволі часто я буваю схильний пливти за течією.

 7. Я працюю, як правило, ривками.

 8. Думаю, що я стримана людина.

 9. Я ніколи не розповсюджую плітки.

 10. Як правило, я поневолі пристосовуюсь до характеру (особливостей) співрозмовника.

 11. Мені в основному неважко пристосуватися до різних обставин.

 12. Я схильний до ризикованих справ.

 13. Я терпляча людина.

 14. Моя поведінка в присутності людей і без них однакова.

 15. Я буваю враженим до сліз.

 16. Як правило, з захопленням берусь за нову справу.

 17. Для мене нехарактерна злопам'ятність.

 18. Почату справу я в більшості випадків доводжу до кінця.

 19. Я ніколи не здійснював ніяких справ заради особистої вигоди.

 20. Я надмірно вразливий до похвал і осуджень (покарань).

 21. Я доволі часто швидко «охолоджуюся», якщо справа пере­стає мене цікавити.

 22. Я не образливий.

 23. Я схильний витрачати силу даремно (не по ділу).

 24. У всіх випадків зривів у моїй роботі ніколи не було так, щоб винуватим був тільки я один.

 25. Я висуваю високі вимоги до себе.

 26. Я, як правило, швидко включаюсь в нову роботу.

 27. Моє мовлення, як правило, швидке, пристрасне, з різноманітними (іноді з плутаними) інтонаціями.

 28. У мене гарна витримка.

 29. Іноді я ледве справляюсь з роздратуванням, причину якого нерідко важко зрозуміти.

 30. Доволі часто я буваю підозрілим.

 31. Не люблю одноманітну, рутинну, копітку роботу.

 32. Мені здається, я неврівноважена особистість.

 33. Я дотримуюсь чіткого розкладу життя і системи в роботі.

 34. Іноді я говорю неправду.

 35. Доволі часто я буваю без нарікань покірним.

 1. Як правило, я швидко переключаюсь з однієї роботи на іншу.

 2. Нерідко я гарячкуюсь.

 3. Мені неважко стримувати пориви.

 4. Іноді я оцінюю по-різному (різною міркою) свої вчинки і такі ж вчинки інших людей.

 5. Я пред'являю високі вимоги до оточуючих.

 6. Я товариська людина(не відчуваю скованості з новими людьми).

 7. Я міг би назвати себе «агресивною забіякою».

 8. Я не дуже сприйнятий до похвал і нарікань.

 9. Іноді я заздрю людям.

 10. На мій погляд я доволі помислива людина.

 11. Думаю, що я чуйна людина.

 12. Я не терплю вади.

 13. Я схиляюсь до проявлення поблажливості до шпильок в мою адресу.

 14. Іноді я приймаю рішення, ознайомившись з обставинами справи доволі поверхнево.

 15. Досить часто я буваю хворобливо чутливим.

 16. Мені здається, що я доволі витривалий і працездатний.

 17. Думаю, у мене виразна міміка.

 1. Мені притаманна постійність відносин і інтересів.

 2. Іноді я позитивно характеризую людину по відгукам інших.

 3. Я несхильний ділитись з будь-ким своїми думками.

 4. Часто я буваю непрацездатним, відволікаюсь від справи.

 5. Я здатний швидко вирішувати і діяти.

 6. Я досить повільно включаюсь в роботу.

 7. До своїх вчинків я іноді відношусь не самокритично.

 8. Я доволі часто потребую співчуття і підтримки оточуючих.

108.В мене гучне, швидке, чітке мовлення, яке супроводжується виразними жестами і мімікою.

 1. Я схильний постійно шукати нове.

 2. Мені буває нелегко переключатися з однієї справи на іншу.

 3. Трапляється, що я «звалюю» власні промахи на інших людей.

 4. Я б не сказав, що я хоробра людина, скоріше, навпаки.

113.Мені здається, що я можу зберігати самовладання в непередбачуваній важкій обстановці.

 1. Мої рухи, як правило, різкі та поривчасті.

 2. Я рівний у відносинах зі всіма.

116.Не завжди я однаково оцінюю одні і ті ж вчинки чужих та близьких мені людей.

117.Я доволі часто ображаюсь.

 1. Для мене є типовим бадьорий настрій.

 2. В досягненні мети я досить наполегливий.

 3. Я достатньо охайний.

 4. Іноді я, як і багато людей, «перемиваю кісточки» знайомим.

 5. Я легко вразлива людина.

 6. Я легко прокидаюсь і швидко засинаю.

 7. Моя характерна риса — швидка зміна настроїв.

125.Мені часто буває важко пристосуватися до нової обстановки.

Інструкція щодо обробки результатів

Підрахуйте кількість закреслених номерів питань окремо по кожному з рядків «М», «С», «X», «Ф» (цими буквами шифруються чотири основних типи темпераменту: М — меланхолік, С— сангвінік, X— холерик, Ф— флегматик) (таблиця для опрацювання результатів). Порівнявши значення отриманих сум, зробіть висновок про переважання у Вас чистого типу темпераменту (якщо одне із значень суттєвіше трьох інших) або про поєднання двох типів темпераменту (якщо два значення достатньо близькі, а два інших відстають від них більше ніж на п'ять одиниць).

Шкала «0» опрацьовується окремо, по частинах. Питання 1, 6, 11, 16, 21 визначають ступінь включеності респондента в роботу: 100 % — «так» — повне включення, менше 100 % — неповне включення. Питання 26, 31, 36, 41, 46, 51, 56, 61, 66, 71 визначають ступінь відкритості, щирості в процесі опитування. Якщо в 70 — 100 % випадків відповіді «ні», то слід кваліфікувати як повну щирість. Питання 76, 81, 86, 91, 96, 101, 106, 111, 116, 121 характеризують вміння вірно оцінювати себе. Якщо в 70—100 % випадків відповідь «так» — кваліфікувати як відсутність намагання показати себе у кращому ракурсі. Загалом шкала «0» виступає в якості «шкали неправди».

Проаналізувавши результати, слід ознайомитись з відповідними Вашому типу темпераменту рекомендаціями, які надаються викладачем.


1Матеріал взято: ^ Михайлова Л.И. Социология и психология труда. Учеб. пособие: семинары, деловые игры, тренинги, тесты. – Харьков: ХГАУ им. В.В. Докучаева, 1996, 103с.


1   2   3   4   5   6

Схожі:

Національний університет біоресурсів І природокористування україни економічний факультет iconНаціональний університет біоресурсів та природокористування україни економічний факультет
Протокол погодження робочої програми навчальної дисципліни з дисциплінами спеціальності
Національний університет біоресурсів І природокористування україни економічний факультет iconНаціональний університет біоресурсів І природокористування україни економічний факультет
Протокол погодження робочої програми навчальної дисципліни з дисциплінами спеціальності
Національний університет біоресурсів І природокористування україни економічний факультет iconНаціональний університет біоресурсів та природокористування україни факультет аграрного менеджменту
Протокол погодження робочої програми навчальної дисципліни з дисциплінами спеціальності
Національний університет біоресурсів І природокористування україни економічний факультет iconНаціональний університет біоресурсів та природокористування україни факультет аграрного менеджменту
Окр «Магістр» зі спеціальності 000007 «Адміністративний менеджмент» (специфічні категорії)
Національний університет біоресурсів І природокористування україни економічний факультет iconНаціональний університет біоресурсів та природокористування україни факультет аграрного менеджменту
Протокол погодження робочої програми навчальної дисципліни з дисциплінами спеціальності
Національний університет біоресурсів І природокористування україни економічний факультет iconНаціональний університет біоресурсів та природокористування україни факультет аграрного менеджменту
Протокол погодження робочої програми навчальної дисципліни з дисциплінами спеціальності
Національний університет біоресурсів І природокористування україни економічний факультет iconНаціональний університет біоресурсів І природокористування україни факультет аграрного менеджменту
С. М. Кваша, кандидат економічних наук, доцент О. Ф. Лука (Національний аграрний університет); доктор економічних наук, професор...
Національний університет біоресурсів І природокористування україни економічний факультет iconНаціональний університет біоресурсів І природокористування україни

Національний університет біоресурсів І природокористування україни економічний факультет iconНаціональний університет біоресурсів І природокористування україни

Національний університет біоресурсів І природокористування україни економічний факультет iconНаціональний університет біоресурсів І природокористування україни

Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи