Теоретичні основи управління конкурентоспроможністю товару на підприємстві 8 icon

Теоретичні основи управління конкурентоспроможністю товару на підприємстві 8
НазваТеоретичні основи управління конкурентоспроможністю товару на підприємстві 8
Сторінка1/12
Дата17.10.2012
Розмір1.58 Mb.
ТипДокументи
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   12


ЗМІСТ

ВСТУП 4

РОЗДІЛ 1 8

ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ УПРАВЛІННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНІСТЮ ТОВАРУ НА ПІДПРИЄМСТВІ 8

1.1.Основні підходи до управління конкурентоспроможністю товару 8

1.2. Особливості зовнішнього ринку та його вплив на конкурентоспроможність вітчизняного товару 20

1.3. Методологія дослідження конкурентоспроможності товару 28

РОЗДІЛ 2 37

АНАЛІЗ УПРАВЛІННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНІСТЮ ТОВАРУ ЗАТ «ОБОЛОНЬ» 37

2.1. Аналіз діяльності підприємства 37

2.2. Структура управління конкурентоспроможністю товару на підприємстві 53

2.3. Вихід продукції підприємства на зовнішній ринок 66

^ РОЗДІЛ 3 74

НАПРЯМКИ ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ УПРАВЛІННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНІСТЮ ТОВАРУ ЗАТ «ОБОЛОНЬ» 74

3.1. Розробка комплексу заходів ефективного управління конкурентоспроможністю товару підприємства 74

3.2. Ефективність впровадження заходів підвищення конкурентоспроможності товару підприємства 82

Засновники СП 90

ДОДАТКИ

ВСТУП


Діяльність підприємств за умов ринкової економіки пов’язана з необхідністю завоювання і укріплення власних позицій в конкурентному середовищі. Конкурентне середовище на ринку в перехідний період створювалось як під впливом лібералізації цін, так і завдяки реалізації регулюючої ролі держави шляхом впровадження заходів комерціалізації, приватизації, розробки відповідної законодавчої бази. Результатом процесів роздержавлення і приватизації було формування ринку, в якому збільшилась кількість економічно самостійних суб’єктів і з’явилися умови для конкуренції.

Україна з кожним роком все більше залучається до світогосподарських процесів: стає повноправним членом світового співтовариства.

Українські підприємства, навіть отримуючи доступ до закордонних ринків, видаються неконкурентоспроможними через відсутність відповідного досвіду, численні перепони, неврегульованість законодавства, несталість зв’язків, невідпрацьованість механізмів дво- та багатосторонньої співпраці і т. ін. Ситуація ускладнюється й тим, що вони втрачають позиції ще і на вітчизняних ринках, через прихід туди іноземних компаній, які мають відповідний досвід, фінанси, інші ресурси, а часто і певні пільги.

Відповідно до сучасного ієрархічного поділу конкурентоспроможність держави базується на конкурентоспроможності національних підприємств і напряму залежить від неї. Тому і не дивно, що у міжнародних рейтингах оцінка конкурентоспроможності нашої економіки є дуже низькою.

На інтенсивність конкурентної боротьби впливають зовнішні і внутрішні фактори. До зовнішніх слід віднести зміну державної політики та методів державного регулювання, політику у сфері стимулювання чи стримування попиту, зміни в структурі попиту та диференціації споживачів за рівнем грошових доходів. До внутрішніх факторів належать ефективність використання основних фондів у виробництві, зміни в асортименті товарів, рівні витрат і прибутковості, а також впровадження нових елементів маркетингу.

Можливість для підприємства вистояти в умовах постійної конкурентної боротьби залежить від рівня його конкурентоспроможності. В науковій літературі поняття конкурентоспроможності трактується досить неоднозначно. В цілому конкурентоспроможність можна охарактеризувати як сукупність характеристик об’єкту, що відрізняють його від об’єктів-аналогів і забезпечують його перевагу над ними.

Конкурентоспроможність підприємства представляє собою наявність у нього властивостей, що визначають його порівняльні переваги по відношенню до інших підприємств. Таким чином, рівень конкурентоспроможності підприємства встановлюється на основі порівняння підприємств за ефективністю використання ресурсів.

Конкурентоспроможність доцільно розглядати на двох рівнях: макроекономічному (конкурентоспроможність національної економіки) та мікроекономічному (конкурентоспроможність галузі, підприємства, продукції).

Усі рівні конкурентоспроможності, незважаючи на відмінності між собою, є тісно взаємопов'язаними і взаємозалежними. Інакше кажучи, конкурентоспроможність національної економіки забезпечують її конкурентоспроможні кластери, зокрема, галузі; носіями конкурентоспроможності галузі є підприємства, а конкурентоспроможність підприємств, на думку однієї групи економістів, визначається характеристиками їх кінцевої продукції, а на думку іншої, – ефективністю виробничого процесу.

Управління міжнародною конкурентоспроможністю підприємства – це система забезпечення життєздатності підприємства як суб'єкта зовнішньоекономічної діяльності, яка складається із сукупності взаємодіючих між собою та з середовищем підсистем у відповідності з їх функціональними особливостями, принципами координації та режимом функціонування. Ознаки, за якими даний вид управління слід розглядати як відносно самостійний напрям менеджменту, полягають у:

1) активному використанні міжнародного економічного простору як специфічного ресурсу розвитку підприємства;

2) відсутності моносуб'єкта управління та існуванні більш складного суб'єктного контуру управління;

3) специфічному апараті управління, який має відображати процеси руху товарів (послуг) через митні кордони країн;

4) стратегічній спрямованості даного виду управління, яке зачіпає політико–економічні інтереси інших країн, породжуючи їх протистояння і навіть міждержавні конфлікти.

Метою розвитку системи управління міжнародною конкурентоспроможністю підприємства є формування моделі функціонування, в якій досягається рівень конкурентоспроможності, необхідний для стійкого оперування підприємства на зовнішньому ринку. Концептуальними напрямами її розвитку є підвищення організаційно-методологічного та інформаційного рівнів забезпечення та посилення стратегічної спрямованості системи управління.

Актуальність обраної теми полягає в тому, що в умовах глобалізації та необхідності інтегрування у світовий (європейський) економічний простір, універсальним критерієм стратегії розвитку будь-якої країни, а тим більше України, що пішла шляхом утвердження самостійності та національної ідентичності, має стати міжнародна конкурентоспроможність, як імовірність реалізації конкурентних переваг на внутрішньому та зовнішньому ринках. В світовій практиці питання конкурентоспроможності розглядалися такими відомими російськими науковцями як Азоєв Г. Л., Юданов А. Ю., Фатхутдинов Р. А.; серед вітчизняних, особливу увагу приділяли Бондаренко С. М., та Кардаш В. Я.

Актуальність визначає мету дипломної роботи: проаналізувати основні принципи управління конкурентоспроможністю товару на зовнішньому ринку.

Мета роботи визначає основні завдання:

  • вивчити основні підходи до управління конкурентоспроможністю товару;

  • проаналізувати роль системи маркетингових досліджень в управлінні конкурентоспроможністю;

  • оцінити особливості зовнішнього ринку та їх вплив на конкурентоспроможність вітчизняного товару;

  • здійснити аналіз виробничої та управлінської діяльності підприємства;

  • оцінити вихід продукції підприємства на зовнішній ринок;

  • розробити комплекс заходів ефективного управління конкурентоспроможністю товару підприємства;

  • визначити показники ефективності впровадження заходів підвищення конкурентоспроможності товару підприємства.

Предмет дослідження: система управління конкурентоспроможністю товару підприємства на зовнішньому ринку.

Об’єкт дослідження: конкурентні переваги ЗАТ «Оболонь» на вітчизняному та зовнішньому ринках.

Основні методи дослідження: системне та комплексне дослідження, системний аналіз, моделювання, методи фінансового та економічного аналізу.

Теоретична база дослідження: законодавча та нормативна база України, підручники та монографії українських та зарубіжних авторів з теми дослідження, періодичні та спеціальні видання, звітність підприємства.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   12

Схожі:

Теоретичні основи управління конкурентоспроможністю товару на підприємстві 8 iconМагістерська робота 05. 02. 02 – мр. 1622 ”С” 2009. 10. 16. 23 Пз
Управління конкурентоспроможністю товару на зовнішньому ринку (на прикладі зат «Оболонь»)”
Теоретичні основи управління конкурентоспроможністю товару на підприємстві 8 iconВплив інновацій на управління конкурентоспроможністю підприємства
З огляду на важливість досягнення конкурентоспроможності підприємства, як невід’ємного заходу його життєздатності й успішної діяльності...
Теоретичні основи управління конкурентоспроможністю товару на підприємстві 8 iconРозділ 1 теоретичні основи психології управління 1 Управління як соціальний феномен
Савельєва В. С. Психологія управління: Навчальний посібник. — К.: Вд «Професіо­нал», 2005 320с
Теоретичні основи управління конкурентоспроможністю товару на підприємстві 8 iconНавчальна програма дисципліни Основи системотехніки в комп’ютеризованих системах управління
Основи системотехніки в комп’ютеризованих системах управління” забезпечує засвоєння студентами основних понять та методів системного...
Теоретичні основи управління конкурентоспроможністю товару на підприємстві 8 iconПрограма дисципліни “Банківські ризики І регулювання банківської діяльноcті ” Змістовий модуль Теоретичні основи банківських ризиків, механізм управління кредитним та інвестиційним ризиками
Змістовий модуль Теоретичні основи банківських ризиків, механізм управління кредитним та інвестиційним ризиками
Теоретичні основи управління конкурентоспроможністю товару на підприємстві 8 iconУправління конкурентоспроможністю продукції на різних стадіях її життєвого циклу
За умов врахування стадій життєвого циклу продукції при управлінні конкурентоспроможністю можна значно продовжити його економічно...
Теоретичні основи управління конкурентоспроможністю товару на підприємстві 8 iconОснови методики рухових якостей. Теоретичні основи управління фізичним вихованням. Контроль у фізичному вихованні
Загальна характеристика змісту рухових якостей І засобів їх розвитку. Основи методики розвитку силових якостей та витривалості
Теоретичні основи управління конкурентоспроможністю товару на підприємстві 8 iconШамота галина михайлівна
Розділ теоретичні основи управління портфелем інноваційних проектів підприємства
Теоретичні основи управління конкурентоспроможністю товару на підприємстві 8 icon«Теоретичні та методичні основи архітектурного проектування»
Конспект лекцій з дисципліни «Теоретичні та методичні основи архітектурного проектування», модуль 1: «Основи та методи архітектурного...
Теоретичні основи управління конкурентоспроможністю товару на підприємстві 8 iconЗавдання для самостійної роботи студентів Модуль «Основи бюджетування: організація та механізм бюджетування на підприємстві»
Модуль «Основи бюджетування: організація та механізм бюджетування на підприємстві»
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи