Філософія Давнього Китаю. Епоха ста шкіл. Вчення даосизму концепція icon

Філософія Давнього Китаю. Епоха ста шкіл. Вчення даосизму концепція
Скачати 47.15 Kb.
НазваФілософія Давнього Китаю. Епоха ста шкіл. Вчення даосизму концепція
Дата18.11.2012
Розмір47.15 Kb.
ТипКонцепціяДержавний заклад „Луганський національний університет імені Тараса Шевченка”


Кафедра філософії та соціології


Питання

до екзамену з філософії для вступників до аспірантури


 1. Філософія і світогляд. Специфіка філософського знання.

 2. Предмет філософії та проблема походження філософії.

 3. Передфілософські ідеї Упанішад та їх розвиток у „Бхагавадгіті”.

 4. Філософські вчення Стародавньої Індії: буддизм, джайнізм, чарвака-локаята.

 5. Філософія Давнього Китаю. Епоха ста шкіл.

 6. Вчення даосизму. Концепція недіяння.

 7. Основні категорії конфуціанської філософії.

 8. Рання грецька натурфілософія. Мілетська школа про першооснову буття.

 9. Діалектика Геракліта.

 10. Вчення Парменіда про істинне буття.

 11. Апорії Зенона: проблема теоретичного обґрунтування руху.

 12. Роль мудреця в античному полісі. Софісти й софістика.

 13. Особливості філософського методу Сократа.

 14. Платонівський ідеалізм. Вчення про ідеї.

 15. Космогонія Платона в діалозі „Тімей”.

 16. Вчення Платона про душу.

 17. Вчення Аристотеля про матерію і форму. Критика теорії ідей Платона.

 18. Теорія пізнання Аристотеля.

 19. Вчення Аристотеля про душу (Трактат „Про душу”).

 20. Соціальна філософія Аристотеля (за працею „Політика”).

 21. Греко-римський атомізм: від Демокріта – до Епікура і Лукреція.

 22. Філософія Томи Аквінського (про співвідношення віри й знання, докази буття Божого).

 23. Середньовічна схоластика. Суперечка реалізму та номіналізму про універсалії.

 24. Особливості філософії епохи Відродження. Гуманізм Петрарки і Лоренцо Валли.

 25. Пантеїзм М.Кузанського і Дж.Бруно.

 26. Характерні риси філософії Нового часу. Основні напрямки в гносеології (раціоналізм, емпіризм, сенсуалізм).

 27. Ф. Бекон – родоначальник емпіризму Нового часу. Вчення про метод.

 28. Філософське обґрунтування методології науки Нового часу в праці Ф.Бекона „Новий органон”.

 29. Істина і хибність в гносеології Ф.Бекона. Вчення про ідоли чи привиди пізнання.

 30. Раціоналізм Декарта. Вчення про радикальний сумнів та вроджені ідеї.

 31. Праця Р. Декарта „Міркування про метод”.

 32. Вчення про чуттєве пізнання Дж. Локка.

 33. Філософія Просвітництва. Вольтер, Руссо, Дідро.

 34. І.Кант про можливості метафізики. Класифікація суджень за Кантом.

 35. Розум і розсудок у гносеології І.Канта. Антиномії чистого розуму.

 36. Суб’єктивний ідеалізм І.Фіхте.

 37. Об’єктивний ідеалізм Ф. Шеллінга.

 38. Г.В.Геґель. Метод і система.

 39. Г.В.Геґель як представник об’єктивного ідеалізму.

 40. Соціально-філософські ідеї К. Маркса.

 41. Філософія ірраціоналізму ХIХ – поч. ХХ ст. (Шопенгауер, Ніцше, Бергсон та ін.).

 42. Позитивізм і примат знання через досвід.

 43. Внесок З. Фрейда у розуміння людської психіки. Методологічне значення фрейдизму.

 44. Проблема відчуження у філософії Е. Фромма та Г. Маркузе.

 45. Філософія екзистенціалізму (Сартр, Камю, Гайдеггер та ін.).

 46. Концепція абсурду в творчості А. Камю (за працею „Людина, що бунтує”).

 47. Основні тенденції розвитку західної релігійної філософії ХХ ст. Неотомізм, персоналізм.

 48. Філософська концепція П. Тейяра де Шардена (за книгою „Феномен людини”).

 49. Х.-Г. Гадамер про специфіку істини в науках про дух.

 50. Критичний раціоналізм К. Поппера.

 51. Методологія науково-дослідних програм І. Лакатоса.

 52. Т. Кун про парадигмальний розвиток наукового знання.

 53. „Методологічний анархізм” П. Фейєрабенда.

 54. Філософські ідеї представників Франкфуртської школи (М. Горкгаймер, Т. Адорно, Ю. Габермас).

 55. Феномен постмодернізму в сучасній філософії.

 56. Розробка філософських проблем викладачами Києво-Могилянської академії (XVII – XVIII ст.).

 57. Філософська творчість Г. С. Сковороди.

 58. П. Юркевич: філософія серця.

 59. Філософія В. С. Соловйова (за працею „Виправдання добра”).

 60. Філософські ідеї В. І. Вернадського (за працею „Роздуми натураліста", Кн. 1 „Простір та час в неживій та живій природі”, Кн. 2. „Наукова думка як планетарне явище”).

 61. Філософія М. Бердяєва: проблеми самопізнання, творчості та свободи.

 62. Буття як фундаментальна філософська категорія.

 63. Категорія матерії: історія та сучасні уявлення.

 64. Рух як філософська категорія. Рух та спокій.

 65. Проблема простору/часу в філософії: історія та сучасний стан проблеми.

 66. Свідомість та її структура.

 67. Проблема свідомості. Свідоме та підсвідоме.

 68. Структура індивідуальної та суспільної свідомості.

 69. Пізнання та його структура (буденно-практичне, художнє, ігрове, наукове).

 70. Чуттєве й раціональне в процесі пізнання.

 71. Абсолютна і відносна істина.

 72. Проблема істини в природничих та гуманітарних науках.

 73. Діалектика і метафізика.

 74. Категорії „сутність” та „явище”.

 75. Філософські категорії „необхідність” та „випадковість”.

 76. Категорії форми та змісту: історія та сучасний стан.

 77. Можливість та дійсність. Види можливостей.

 78. Філософські категорії „кількість”, „якість” і міра.

 79. Наука як соціальний інститут.

 80. Поняття „суспільство” в соціальній філософії і специфіка соціально-філософського пізнання.

 81. Рушійна сила суспільного розвитку.

 82. Суспільне виробництво: сутність і структура.

 83. Діяльність як спосіб існування соціального.

 84. Теоретичні моделі історичного процесу: формаційні та цивілізаційні підходи.

 85. Концепція культури в сучасній соціальній філософії.

 86. Індивід. Особистість, індивідуальність.

 87. Біологічне і соціальне в людині.

 88. Творчість як філософська проблема. Індивідуальна та колективна творчість.

 89. Проблема людської свободи. Свобода та необхідність.

 90. Глобальні проблеми сучасності.


Затверджено на засіданні кафедри філософії та

соціології протоколом № 6 від 20 січня 2011 р.


Схожі:

Філософія Давнього Китаю. Епоха ста шкіл. Вчення даосизму концепція iconФілософія Давнього Китаю. Епоха ста шкіл. Вчення даосизму концепція
Філософія Томи Аквінського (про співвідношення віри й знання, докази буття Божого)
Філософія Давнього Китаю. Епоха ста шкіл. Вчення даосизму концепція iconСеміотика культури: види культурних знаків
Розподілить феномени за їх належністю до цивілізації: а месопотамії; б давньої Індії; в давнього Китаю; г давньої Японії
Філософія Давнього Китаю. Епоха ста шкіл. Вчення даосизму концепція iconЩедролосєва К. О. Музикотерапія та її лікувально-педагогічні можливості
Давнього Єгипту. Філософами, лікарями, музикантами Давньої Греції, Китаю, Індії теоретично обґрунтовувався І широко використовувався...
Філософія Давнього Китаю. Епоха ста шкіл. Вчення даосизму концепція iconПолітичні та правові вчення давнього сходу
...
Філософія Давнього Китаю. Епоха ста шкіл. Вчення даосизму концепція iconЗмістовно-діяльнісна структура модулів навчальної дисципліни „Філософія громадянського суспільства ”
Грецька філософія та філософія Нового часу, римське право та християнське вчення про рівність всіх перед Богом як основа формування...
Філософія Давнього Китаю. Епоха ста шкіл. Вчення даосизму концепція iconЗмістовно-діяльнісна структура модулів навчальної дисципліни „Філософія громадянського суспільства ”
Грецька філософія та філософія Нового часу, римське право та християнське вчення про рівність всіх перед Богом як основа формування...
Філософія Давнього Китаю. Епоха ста шкіл. Вчення даосизму концепція icon«метафізика» арістотеля для студентів мп «Філософія»
Арістотеля, методологічні засади «першої філософії», вчення про сутність, теологія Арістотеля, категоріальне вчення. Курс будується...
Філософія Давнього Китаю. Епоха ста шкіл. Вчення даосизму концепція iconНавчальний рік 2011/2012
Огляд концептуальних засад взаємодії природи і суспільства з позицій ландшафтно-геохімічної екології. Концепція “природа-населення-господарство”....
Філософія Давнього Китаю. Епоха ста шкіл. Вчення даосизму концепція iconПрограма курсу «метафізика» арістотеля для студентів мп «Філософія» («Історія філософії»)
Арістотеля, методологічні засади «першої філософії», вчення про сутність, теологія Арістотеля, категоріальне вчення. Курс будується...
Філософія Давнього Китаю. Епоха ста шкіл. Вчення даосизму концепція iconПоточні тести Контрольний тест (1) з курсу "Філософія – 1"
Головна наука (філософське вчення) про надчуттєві принципи та начала (першооснови) буття
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи