Інформація про напрям підготовки Галузь знань (код) 0305 Напрям підготовки (код) 030510 Спеціалізація icon

Інформація про напрям підготовки Галузь знань (код) 0305 Напрям підготовки (код) 030510 Спеціалізація
НазваІнформація про напрям підготовки Галузь знань (код) 0305 Напрям підготовки (код) 030510 Спеціалізація
Сторінка14/22
Дата30.09.2012
Розмір2.57 Mb.
ТипІнформація
1   ...   10   11   12   13   14   15   16   17   ...   22
^

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ


ЛУГАНСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ІМЕНІ ТАРАСА ШЕВЧЕНКАКафедра __________________маркетингу_______________________

(назва кафедри)


^ Р О Б О Ч А Н А В Ч А Л Ь Н А ПРОГРАМА

дисципліни________ Маркетинг ________

(назва дисципліни)

для спеціальності(ей) _Товарознавство і торгівельне підприємництво

форма навчання _______денна_________________


УХВАЛЕНО:


На засіданні кафедри

Протокол №______від __________2009____


Завідувач кафедри___________(підпис)


Перезатверджено: протокол №______від ____________


Перезатверджено: протокол №______від ____________


Перезатверджено: протокол №______від ____________


Погоджено:

Завідувач науково-

методичного відділу ___________ Л.П. Масюта


Луганськ 2009
Луганський національний університет імені Тараса Шевченка

Робоча навчальна програма

дисципліни «Маркетинг»

 1. ^ Назва курсу.

"Маркетинг”


Форма(-и) навчання: денна.

Спеціальність (-ості): „Товарознавство і торгівельне підприємництво”

 1. ^ Код курсу.

[ІТОТТ].[ТК.акред]. [3_1_9]

 1. Тип курсу (обов’язковий або за вибором студента).

Обов’язковий

 1. Рік (роки) навчання.

3-й

 1. Семестр / семестри.

5

 1. Кількість кредитів ECTS.

3

 1. ^ Прізвище ім’я по-батькові, посада, вчене звання та науковий ступень викладача (викладачів), які викладають дисципліну.

Чеботарьов Вячеслав Анатолійович – доцент кафедри маркетингу, кандидат економічних наук (2 корпус, ауд. 375)

 1. ^ Мета курсу (в термінах результату навчання й компетенції).

Мета курсу – формування у студентів системи знань базового методологічного характеру стосовно маркетингового забезпечення комерційної діяльності підприємств торгівельної та посередницької сфер.

Вивчення дисципліни має сприяти набуттю студентами сукупності теоретичних засад та практичних навичок щодо майбутньої професійної діяльності фахівця – товарознавця.


 1. ^ Передумови (актуальні знання, необхідні для опанування курсу).

Політичної економії, світовий ринок товарів та послуг, основи ринкової економіки

 1. ^ Зміст курсу.


^ Змістовні модулі та їх структура

 

загальна

лекції

семінари / (пр. зан.)

лаб.

Сам ост.
^ Перший модуль

54

16

8
30

1.1.

Зміст та соціально-економічні передумови формування маркетингу

6

2

-
4

1.2.

Функції, принципи та види маркетингу

7

2

-
5

1.3.

Сутність та роль маркетингу у комерційній діяльності торгівельних підприємств

6

2

-
4

1.4.

Сегментація ринку: теоретичні засади та практичне значення

8

2

2
4

1.5.

Теорія життєвого циклу товару та завдання відділу маркетингу на підприємстві щодо його регулювання

6

2

2
2

1.6.

Маркетинговий зміст конкуренції та кон’юнктури сучасного ринку

7

2

-
5

1.7.

Взаємовідносини „клієнт-постачальник” у маркетинговій діяльності торгівельних підприємств

8

2

2
4

1.8.

Управління запасами на торгівельному підприємстві

6

2

2
2
^ Другий модуль

54

18

8
28

2.1.

Маркетингова цінова політика та основи її реалізації

7

2

-
5

2.2.

Маркетингова товарна політика

6

2

2
2

2.3.

Маркетингова політика розподілу та основи логістичної діяльності торгівельного підприємства

6

2

2
2

2.4.

Особистий продаж та методично-практичні рекомендації щодо його здійснення

6

2

2
2

2.5.

Маркетингове забезпечення формування та функціонування систем якості торгівельних підприємств

5

2

-
3

2.6.

Маркетингова політика комунікацій та економічні основи її реалізації

6

2

-
4

2.7.

Інноваційне забезпечення маркетингової діяльності торгівельних підприємств

7

2

-
5

2.8.

Планування, аналіз та оцінка маркетингу у торгівельній сфері

5

2

-
3

2.9.

Особливості міжнародного маркетингу в умовах сучасної глобальної фінансово-економічної кризи

6

2

2
2
загальна кількість годин

108

34

16
58
 1. Список рекомендованої навчальної літератури.

Основна навчальна література

1. Гэбэй Дж. Маркетинг: новые возможности. Пер. с англ. М.- ФАИР-ПРЕСС, 2009.

2. Джоббер Девид. Принципы и практика маркетинга. Пер. с англ. Уч пос. М. Издательский дом «Вильямс", 2007.

3. Колер Ф. Основы маркетинга. Краткий курс. М. Издательский дом «Вильямс", 2004.

4. Котлер Ф. Маркетинг менеджмент / Пер. с англ. Под ред. О. А. Третьяк, Л. А. Волковой, Ю. Н. Каптуревского. - СПб: Издательство "Питер", 2004.

5. Крєнделл Р. 1001 способ успешного маркетинга М.- ФАИР-ПРЕСС, 2007.

6. Куденко Н.В. Маркетингові стратегії фірми Підручник.-К. КНЕУ, 2007.

7. Павленко А.Ф., Войчак А.В. Маркетинг: Підручник.-К. КНЕУ, 2008.

8. Петруня Ю.Е. Маркетинг. Навч.пос. К.- Знання, 2007.

9. Эванс Дж., Берман Б. Маркетинг: Пер. с англ. - М.: Экономика, 2004.


Додаткова навчальна література:

1. Амблер Т. Практический маркетинг. СПб., Питер, 2007.

2. Болт Г.Дж. Практическое руководство по управлению сбытом: Пер. с англ. - М.: Экономика, 2007.

3. Исикава К. Японские методы управления качеством/ Сокр. пер. с англ. – М. Экономика, 1988.

4. Малхорта, Нэреш К. Маркетинговые исследования. Практическое руководство, 3-е издание.: Пер. с англ. - М.: Издательский дом «Вильямс", 2002.

5. Маркетинг: принципы і функції: Навч. посібник для вищих навч. закладів. - 3-е вид., перероб. і доп./ За ред. О.М. Азарян. - Харків: Студцентр, 2008.

 1. Методи викладання.

Діяльність студента:

 • слухання лекцій;

 • виступ з повідомленням на семінарі;

 • виголошення доповіді на семінарі;

 • участь у дискусії на семінарі;

 • самостійне конспектування першоджерел та їх аналіз;

 • опрацювання самостійних завдань;

 • участь у практичному вирішенні маркетингових ситуацій безпосередньо на виробничо-комерційних підприємствах.

Поточний контроль:

дві письмові модульні роботи.

^ Форма підсумкового контролю:

Іспит.

 1. Критерії оцінювання (у %).

Семестрова рейтингова оцінка розраховується виходячи з критерію:

 • письмові модульні роботи 60%

(з них на к.с.р.) (15%)

 • участь у семінарах, дискусіях 40%


^ Карта оцінювання СРСВиди самостійної роботи студента

Максимальний бал рейтингу за вид (%)

1.

Участь у маркетингових дослідженнях ТОВ „Епіцентр К”

5%

2.

Написання реферату за визначеною темою або за бажанням студента

5%

3.

Конспект лекцій та практичних занять

5%
 1. ^ Мови викладання.

Українська1   ...   10   11   12   13   14   15   16   17   ...   22

Схожі:

Інформація про напрям підготовки Галузь знань (код) 0305 Напрям підготовки (код) 030510 Спеціалізація iconІнформація про напрям підготовки Галузь знань (код) 0305 Напрям підготовки (код) 030510 Спеціальність 030510. 01 «Товарознавство І комерційна діяльність»
Структура інформаційного пакету для напряму підготовки 030510 «Товарознавство І торговельне підприємництво»
Інформація про напрям підготовки Галузь знань (код) 0305 Напрям підготовки (код) 030510 Спеціалізація iconІнформація про напрям підготовки Галузь знань(код) 0101 Напрям підготовки (код) 010104 Спеціалізація
Загальний опис напряму підготовки (освітні та професійні цілі, ключові результати навчання та ін.)
Інформація про напрям підготовки Галузь знань (код) 0305 Напрям підготовки (код) 030510 Спеціалізація iconІнформація про напрям підготовки. Галузь знань(код) 0203 Гуманітарні науки Напрям підготовки (код) 0305 Філологія Спеціалізація
Зарахування на навчання відбувається на основі балів із вступного іспиту, який включає питання з теоретичних курсів англійської мови,...
Інформація про напрям підготовки Галузь знань (код) 0305 Напрям підготовки (код) 030510 Спеціалізація iconІнформація про напрям підготовки Галузь знань(код) 0101 Напрям підготовки (код) 010104. Професійне навчання Спеціалізація
Окр «бакалавр» – необхідні сертифікати: математика, українська мова та література, сертифікат на вибір: фізика або хімія або історія...
Інформація про напрям підготовки Галузь знань (код) 0305 Напрям підготовки (код) 030510 Спеціалізація iconІнформація про напрям підготовки: Галузь знань (код) 0101 Педагогічна освіта Напрям підготовки (код) 010101 Дошкільна освіта Спеціалізація
Для вступу на навчання за окр "бакалавр" необхідно представити сертифікати зно з біології або математики (за вибором абітурієнта),...
Інформація про напрям підготовки Галузь знань (код) 0305 Напрям підготовки (код) 030510 Спеціалізація iconІнформація про напрям підготовки Галузь знань (код) 0101 Педагогічна освіта Напрям підготовки (код) 010101 Дошкільна освіта Спеціалізація
Лну), а також особливі успіхи в науково-дослідній діяльності (наявність публікацій, участь у науково-практичних конференціях, дослідних...
Інформація про напрям підготовки Галузь знань (код) 0305 Напрям підготовки (код) 030510 Спеціалізація iconІнформація про напрям підготовки: Галузь знань (код) 0101 Педагогічна освіта Напрям підготовки (код) 010102 Початкова освіта Спеціалізація Іноземна мова (англійська)
Для вступу на навчання за окр "бакалавр" необхідно представити сертифікати зно з біології або математики (за вибором абітурієнта),...
Інформація про напрям підготовки Галузь знань (код) 0305 Напрям підготовки (код) 030510 Спеціалізація iconІнформація про напрям підготовки Галузь знань (код) 0101 Педагогічна освіта Напрям підготовки (код) 010102 Початкова освіта Спеціалізація
Лну), а також особливі успіхи в науково-дослідній діяльності (наявність публікацій, участь у науково-практичних конференціях, дослідних...
Інформація про напрям підготовки Галузь знань (код) 0305 Напрям підготовки (код) 030510 Спеціалізація iconІнформація про напрям підготовки: Галузь знань (код) 0201 „Культура" Напрям підготовки (код) 020207 „Туризм" Спеціалізація Освітній рівень
Для окр „бакалавр” абітурієнти проходять вступні випробування з наступних дисциплін: географія/іноземна мова (на вибір); історія...
Інформація про напрям підготовки Галузь знань (код) 0305 Напрям підготовки (код) 030510 Спеціалізація iconІнформація про напрям підготовки: Галузь знань (код) 1401 „Сфера обслуговування" Напрям підготовки (код) 140101 „Готельно-ресторанна справа" Спеціалізація
Для окр „бакалавр” абітурієнти проходять вступні випробування з наступних дисциплін: географія/іноземна мова/хімія (на вибір); історія...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи