Інформація про напрям підготовки Галузь знань (код) 0305 Напрям підготовки (код) 030510 Спеціалізація icon

Інформація про напрям підготовки Галузь знань (код) 0305 Напрям підготовки (код) 030510 Спеціалізація
НазваІнформація про напрям підготовки Галузь знань (код) 0305 Напрям підготовки (код) 030510 Спеціалізація
Сторінка16/22
Дата30.09.2012
Розмір2.57 Mb.
ТипІнформація
1   ...   12   13   14   15   16   17   18   19   ...   22
^

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ


ЛУГАНСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ІМЕНІ ТАРАСА ШЕВЧЕНКАКафедра товарознавства, торговельного підприємництва та експертизи товарів


^ Р О Б О Ч А Н А В Ч А Л Ь Н А ПРОГРАМА


з дисципліни „Охорона праці в торгівлі”

для спеціальності 8.050301 „Товарознавство та комерційна діяльність”

форма навчання денна та заочна


ЗАТВЕРДЖЕНО


на засіданні кафедри

Протокол №______від _____________


Завідувач кафедри___________(підпис)


Перезатверджено: протокол №______ від ____________


Перезатверджено: протокол №______ від ____________


Перезатверджено: протокол №______ від ____________


Погоджено:

Завідувач науково-

методичного відділу ___________ Л.П. Масюта


Луганськ 2009

Луганський національний університет імені Тараса Шевченка

Робоча навчальна програма

дисципліни „ Охорона праці в торгівлі ”

 1. ^ Назва курсу.

„Охорона праці в торгівлі”


Форми навчання: денна, заочна.

Спеціальність:„Товарознавство та комерційна діяльність”

 1. ^ Код курсу.

[ІТОТТ]. [Товарозн._Маг. 09]. [2_1_9]

 1. Тип курсу (обов’язковий або за вибором студента).

Обов’язковий

 1. Роки навчання.

5

 1. Семестри.

10

 1. Кількість кредитів ECTS.

1,5

 1. ^ Прізвище ім’я по-батькові, посада, вчене звання та науковий ступінь викладача (викладачів), які викладають дисципліну.

Щербініна Ірина Олексіївна – асистент кафедри товарознавства, торговельного підприємництва та експертизи товарів.

 1. ^ Мета курсу (в термінах результату навчання й компетенції).

Головною метою курсу є формування у студентів теоретичних та практичних знань у сфері охорони праці в торгівлі, необхідних для успішної діяльності фахівців-товарознавців у сучасних умовах господарювання.

Завдання курсу – вивчити поняття і завдання охорони праці в торгівлі, порядок організації і проведення заходів по забезпеченню охорони праці та додержанню техніки безпеки на підприємствах торгівлі.

.

 1. ^ Передумови (актуальні знання, необхідні для опанування курсу).

Курси організації торгівлі та торгівельного обладнання

 1. ^ Зміст курсу.Змістовні модулі та їхня структура

 

загальна

лекції

семінари / (пр. зан.)

лаб.

самост.

1.1.

Законодавча та нормативна основа охорони праці в галузі. Управління охороною праці на підприємствах галузі.

11

2

2
7

1.2.

Загальна характеристика умов праці в галузі. Нормалізація виробничого середовища та трудового процесу на підприємствах галузі.

10

2

2
6

1.3.

Аналіз травматизму в галузі, порядок розслідування та ведення обліку нещасних випадків і аварій. Забезпечення в галузі безпеки будівель, споруд і потенційно небезпечних технологічних процесів, що відбуваються в них.

11

2

2
7

1.4.

Забезпечення безпеки виробничого обладнання, машин і апаратів. Управління станом пожежної безпеки на підприємствах торгівлі

11

2

2
7

1.5.

Фактори пожежовибухонебезпечності, технічні рішення щодо її усунення. Планувальні та організаційно-технічні рішення щодо пожежної безпеки в галузі

.

11

2

2
7
загальна кількість годин

54

10

10
34

 1. Список рекомендованої навчальної літератури.

Основна навчальна література  1. Закон України «Про охорону праці» // Відомості Верховної Ради України. – 2003. – № 2. – с. 18-32.

  2. Закон України «Про пожежну безпеку» // Законодавство України про охорону праці. – К., 1995. – т.3. – с. 200-242.

  3. Закон України «Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення» // Законодавство України про охорону праці. – К., 1995. – т.3. – с. 244-276.

  4. Закон України «Про внесення змін до Закону України «Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення» // Орієнтир. – 2002. - №15. – с. 1-5. – Урядовий кур’єр. - № 73.

  5. закон України «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності» // Бізнес. – 2002. - № 34/1 – 2: Соціальне страхування. – с. 104-123.

  6. Закон України «Про страхові тарифи на загальнообов’язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату непрацездатності» // Загальнообов’язкове державне соціальне страхування. – К., 2001. – с. 128-131.

  7. Васильчук М.В. Основи охорони праці. – К.: Просвіта, 1997 – 208 с.

  8. Винокурова Л.Є. Основи охорони праці. - К.: Вікторія, 2001. – 192 с.

  9. ГОСТ 12.1.030 – 81. ССБТ. Электробезопасность. Защитное заземление, зануление.

  10. ГОСТ 12.1.036 – 81. ССБТ. Шум. Допустимые уровни в жилых и общественных зданиях.

  11. ГОСТ 12.1.041 – 83. ССБТ. Пожаровзрывобезопасность веществ и материалов. Номенклатура показателей и методы их определения.

  12. ГОСТ 12.2.020 – 76. ССБТ. Электрооборудование взрывозащитное. Классификация. Маркировка.

  13. ГОСТ 12.2.032 – 78. ССБТ. Рабочее место при выполнении работ сидя. Общие эргономические требования.

  14. ГОСТ 12.2.033 – 78. ССБТ. Рабочее место при выполнении работ стоя. Общие эргономические требования.

  15. ГОСТ 12.2.049 – 80. ССБТ. Оборудование производственное. Общие эргономические требования.

  16. ГОСТ 12.0.003 – 74. ССБТ. Общие и вредные производственные факторы. Классификация.

  17. ГОСТ 12.1.005 – 88. ССБТ. Общие санитарно-гигиенические требования к воздуху рабочей зоны.

  18. Державний нормативний акт “Правила охорони праці для об’єктів роздрібної торгівлі.” – К.: 1999.

  19. Державний реєстр міжгалузевих і галузевих нормативних актів про охорону праці. – К., 1995.

Додаткова навчальна література


1 .Порядок визначення страхових тарифів для підприємств, установ та організацій на

загальнообов’язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на

виробництві та професійного захворювання. – К., 1995.

2. Положення про медичне обстеження працівників певних категорій: Затв. Наказом

Міністерства-ва охорони праці України від 31 березня 1994 р. № 45 //

Законодавство України про охорону праці: у 3 т., т.3. – К., 1995 – с. 286-314.

3. Положення про порядок накладення штрафів на підприємства, установи і організації

за порушення нормативних актів про охорону праці: Затв. Постановою Кабінету

Міністрів України від 17 вересня 1993 р. № 754 // Законодавство України про

охорону праці: У 3 т., т. 1. – К., 1995. – с. 492-496.

4. Правила охраны труда на предприятиях розничной торговли: Утв. Министерством

торговли СССР от 28.06.91 г.

5. Сазонов А.П. Положення щодо розробки планів локалізації та ліквідації аварійних

ситуацій і аварій, Київ, 1999.

6. Ткачук С.П. Науково-практичний коментар до закону України „Про охорону

праці”, Київ, 1996.


 1. Методи викладання.


Діяльність студента:

 • слухання лекцій;
 • робота з інструкціями по пожежній безпеці та охороні праці під час виконання практичних робіт;

 • вирішення проблемних ситуацій щодо питань охорони праці;

 • участь у дискусії на практичних заняттях;

 • самостійне рішення задач;

 • самостійне конспектування першоджерел та їх аналіз;

 • публікації;

 • написання рефератів.Поточний контроль:

письмова модульна робота, контроль виконання лабораторних робіт; контроль самостійного рішення задач.

Форма семестрового контролю:

залік


 1. ^ Критерії оцінювання (у %).

Семестрова рейтингова оцінка розраховується, виходячи з критеріїв:

 • письмова модульна робота 60% (у тому числі 15% на контроль самостійної роботи студента)

 • виконання лабораторних робіт 30%

 • самостійна робота (публікації, участь в олімпіадах ) 10%Карта оцінювання СРСВиди самостійної роботи студента

Максимальний бал рейтингу за вид (%)

1.

Інформаційні засоби з питань охорони праці в торгівлі (конспектування, тема виноситься на модульний контроль)

5%

2.

Правова основа, економічний механізм і організаційна структура загальнообов’язкового державного соціального страхування громадян від нещасного випадку (конспектування, тема виноситься на модульний контроль)

5%

3

Раціональна організація робочих місць, режиму праці та відпочинку торговельних працівників (конспектування, тема виноситься на модульний контроль)

5%

4.

Публікації або участь в олімпіадах

10%
УСЬОГО:

25%

 1. ^ Мова викладання.

українська1   ...   12   13   14   15   16   17   18   19   ...   22

Схожі:

Інформація про напрям підготовки Галузь знань (код) 0305 Напрям підготовки (код) 030510 Спеціалізація iconІнформація про напрям підготовки Галузь знань (код) 0305 Напрям підготовки (код) 030510 Спеціальність 030510. 01 «Товарознавство І комерційна діяльність»
Структура інформаційного пакету для напряму підготовки 030510 «Товарознавство І торговельне підприємництво»
Інформація про напрям підготовки Галузь знань (код) 0305 Напрям підготовки (код) 030510 Спеціалізація iconІнформація про напрям підготовки Галузь знань(код) 0101 Напрям підготовки (код) 010104 Спеціалізація
Загальний опис напряму підготовки (освітні та професійні цілі, ключові результати навчання та ін.)
Інформація про напрям підготовки Галузь знань (код) 0305 Напрям підготовки (код) 030510 Спеціалізація iconІнформація про напрям підготовки. Галузь знань(код) 0203 Гуманітарні науки Напрям підготовки (код) 0305 Філологія Спеціалізація
Зарахування на навчання відбувається на основі балів із вступного іспиту, який включає питання з теоретичних курсів англійської мови,...
Інформація про напрям підготовки Галузь знань (код) 0305 Напрям підготовки (код) 030510 Спеціалізація iconІнформація про напрям підготовки Галузь знань(код) 0101 Напрям підготовки (код) 010104. Професійне навчання Спеціалізація
Окр «бакалавр» – необхідні сертифікати: математика, українська мова та література, сертифікат на вибір: фізика або хімія або історія...
Інформація про напрям підготовки Галузь знань (код) 0305 Напрям підготовки (код) 030510 Спеціалізація iconІнформація про напрям підготовки: Галузь знань (код) 0101 Педагогічна освіта Напрям підготовки (код) 010101 Дошкільна освіта Спеціалізація
Для вступу на навчання за окр "бакалавр" необхідно представити сертифікати зно з біології або математики (за вибором абітурієнта),...
Інформація про напрям підготовки Галузь знань (код) 0305 Напрям підготовки (код) 030510 Спеціалізація iconІнформація про напрям підготовки Галузь знань (код) 0101 Педагогічна освіта Напрям підготовки (код) 010101 Дошкільна освіта Спеціалізація
Лну), а також особливі успіхи в науково-дослідній діяльності (наявність публікацій, участь у науково-практичних конференціях, дослідних...
Інформація про напрям підготовки Галузь знань (код) 0305 Напрям підготовки (код) 030510 Спеціалізація iconІнформація про напрям підготовки: Галузь знань (код) 0101 Педагогічна освіта Напрям підготовки (код) 010102 Початкова освіта Спеціалізація Іноземна мова (англійська)
Для вступу на навчання за окр "бакалавр" необхідно представити сертифікати зно з біології або математики (за вибором абітурієнта),...
Інформація про напрям підготовки Галузь знань (код) 0305 Напрям підготовки (код) 030510 Спеціалізація iconІнформація про напрям підготовки Галузь знань (код) 0101 Педагогічна освіта Напрям підготовки (код) 010102 Початкова освіта Спеціалізація
Лну), а також особливі успіхи в науково-дослідній діяльності (наявність публікацій, участь у науково-практичних конференціях, дослідних...
Інформація про напрям підготовки Галузь знань (код) 0305 Напрям підготовки (код) 030510 Спеціалізація iconІнформація про напрям підготовки: Галузь знань (код) 0201 „Культура" Напрям підготовки (код) 020207 „Туризм" Спеціалізація Освітній рівень
Для окр „бакалавр” абітурієнти проходять вступні випробування з наступних дисциплін: географія/іноземна мова (на вибір); історія...
Інформація про напрям підготовки Галузь знань (код) 0305 Напрям підготовки (код) 030510 Спеціалізація iconІнформація про напрям підготовки: Галузь знань (код) 1401 „Сфера обслуговування" Напрям підготовки (код) 140101 „Готельно-ресторанна справа" Спеціалізація
Для окр „бакалавр” абітурієнти проходять вступні випробування з наступних дисциплін: географія/іноземна мова/хімія (на вибір); історія...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи