Інформація про напрям підготовки Галузь знань (код) 0305 Напрям підготовки (код) 030510 Спеціалізація icon

Інформація про напрям підготовки Галузь знань (код) 0305 Напрям підготовки (код) 030510 Спеціалізація
НазваІнформація про напрям підготовки Галузь знань (код) 0305 Напрям підготовки (код) 030510 Спеціалізація
Сторінка2/22
Дата30.09.2012
Розмір2.57 Mb.
ТипІнформація
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   22
^

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ


ЛУГАНСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ІМЕНІ ТАРАСА ШЕВЧЕНКА
Кафедра іноземних мов


Р О Б О Ч А Н А В Ч А Л Ь Н А ПРОГРАМА

дисципліни ″АНГЛІЙСЬКА МОВА ЗА ПРОФЕСІЙНИМ СПРЯМУВАННЯМ″


для спеціальності(ей) ″ Товарознавство та комерційна діяльність″ – 6.030510

″ Товарознавство та комерційна діяльність. Митна справа″ – 6.030510


форма навчання денна


ЗАТВЕРДЖЕНО


на засіданні кафедри

Протокол №______від _____________


Завідувач кафедри___________(підпис)


Перезатверджено: протокол №______ від ____________


Перезатверджено: протокол №______ від ____________


Перезатверджено: протокол №______ від ____________


Погоджено:

Завідувач науково-

методичного відділу ___________ Масюта Л.П.


Луганськ 2009
Луганський національний університет імені Тараса Шевченка

Робоча навчальна програма

дисципліни „Іноземна мова”

 1. Назва курсу.

^ “АНГЛІЙСЬКА МОВА ЗА ПРОФЕСІЙНИМ СПРЯМУВАННЯМ” (АМПС)


Форма(-и) навчання: денна.

Спеціальність (-ості): Товарознавство та комерційна діяльність.

Товарознавство та комерційна діяльність. Митна справа.

 1. ^ Код курсу.

[ІТОТТ].[ТК_09]. [1_1_4]

[ІТОТТ].[ТК_МитнСпр_09]. [1_1_4]

 1. Тип курсу (обов’язковий або за вибором студента).

Обов’язковий

 1. Рік (роки) навчання.

1-й

 1. Семестр / семестри.

1, 2

 1. Кількість кредитів ECTS.

5

 1. ^ Прізвище ім’я по-батькові, посада, вчене звання та науковий ступінь викладача (викладачів), які викладають дисципліну.

Вербицький Віталій Віталійович - викладач кафедри іноземних мов (1 корпус, ауд. 1-304, e-mail: vital-mail86@mail.ru )

Апалкова Яна Валеріївна - викладач кафедри іноземних мов (1 корпус, ауд. 1-304, e-mail: yana-f32@rambler.ru )

 1. ^ Мета курсу (в термінах результату навчання й компетенції).

Загальною метою курсу викладання англійської мови за професійним спрямуванням (АМПС) є формування у студентів професійних мовних та мовленнєвих компетенцій, що сприятиме їхньому ефективному функціонуванню у культурному розмаїтті навчального та професійного середовищ. Дисципліна передбачає засвоєння теоретичних знань, набуття практичних навичок, формування комунікативної компетенції на рівні В1 за шкалою Ради Європи, що обумовлює застосування активних форм і методів навчання.

Курс АМПС надає студентам можливість розвивати мовну компетенцію і стратегії, які їм необхідні для ефективної участі в процесі навчання і в тих ситуаціях професійного спілкування, в яких вони можуть опинитися, що, у свою чергу, сприяє підвищенню їхньої мобільності та конкурентноздатності на ринку праці.

Вивчення мови, таким чином, розглядається як набуття знань та інтегрованих мовленнєвих умінь у їх взаємодії, як цього вимагають життєві ситуації.

Курс заохочує навчання впродовж усього життя та самоосвіту, яка вважається невід’ємною частиною усього навчання АМПС.

Курс навчання іноземної мови спрямований на розвиток загальних навичок критичного мислення, вирішення проблем, презентації ідей і таке інше. У такий спосіб розвивається мовна, комунікативна та міжкультурна компетенції студентів, а, отже, і їхня здатність до самостійного вивчення мов. Основним результатом навчання іноземної мови буде формування та гармонійний розвиток особистості, повноправного члена суспільства.


 1. ^ Передумови (актуальні знання, необхідні для опанування курсу).

Курс англійської мови середньої школи

 1. ^ Зміст курсу.Змістовні модулі та їхня структура

 

загальна

лекції

семінари / (пр. зан.)

лаб.

самост.
^ ПЕРШИЙ СЕМЕСТР^ ПЕРШИЙ МОДУЛЬ
1.1.

UNIT I

Introducing Yourself and your Friends. Personal Identification


8
6
2

1.2.

UNIT II

Family Relationships. Members of the Families


12
8
4

1.3.

UNIT III

Dwelling


10
8
2

1.4.

UNIT IV

Daily programme (Everyday Actions)


16
10
6
^ ДРУГИЙ МОДУЛЬ
2.1.

UNIT V

Education


10
8
2

2.2.

UNIT VI

^ My University. The Institute of Tourism and Technology of Public Service

10
8
2

2.3.

UNIT VII

Health


10
8
2

2.4.

UNIT VIII

Adult Life of Young People


14
8
6
^ ДРУГИЙ СЕМЕСТР^ ТРЕТІЙ МОДУЛЬ
3.1.

UNIT IX

Globalization


12
8
4

3.2.

UNIT X

Brands


8
6
2

3.3.

UNIT XI

Style and Feelings


12
8
4

3.4.

UNIT XII

Entertainment and recreation


16
10
6
^ ЧЕТВЕРТИЙ МОДУЛЬ
4.1.

UNIT XIII

Trade


8
6
2

4.2.

UNIT XIV

Money


8
6
2

4.3.

UNIT XV

Advertising


10
8
2

4.4.

UNIT XVI

Employment


16
10
6
загальна кількість годин

180
126
54

 1. Список рекомендованої навчальної літератури.

Основна навчальна література

 1. Bud Aaron, Alex Aaron.(1991) Upgrading PCs. Made Easy. ­– Osbourne McGraw-hill.

 2. Business English. Fundamentals of Management and Leadership. – Львів, 1999. – 135с.

 3. Distance Education at Glance. http://www.uidaho.edu/

 4. Dubin F., Margol M. (1977) It’s Time to Talk (Communication Activities for Learning English as a New Language). – New Jersey: Prentice-Hall, International.

 5. George Becker, Kathy Slattery (1994) A Systems Administrator's Guide to Sun Workstation. - Springer-Verlag TELOS. 

 6. Haines Simon, Stewart Barbara (1997). New First Certificate: Masterclass. – Oxford Uniersity Press

 7. Robert O’Neil (1979) Interaction: Practice Modules at the First Certificate. – Longman.

 8. Rymond Murphy. English Grammar in Use. - Cambridge University Press, 1994, 1997.

 9. Rolf Stadler (1999). Active Technologies for Network and Service Management. - Springer-Verlag TELOS

 10. Simon Greenall (1996) Reward: Intermidiate and Upper Intermidiate. – Macmillan Heineman English Language Teaching

 11. Sue Kay & Vaughan Jones (2002) Inside Out: Intermidiate and Upper Intermidiate. – Macmillan Heineman English Language Teaching.

 12. Tharon Howard and Chris Benson.(1999) Electronic Networks. - Boynton/Cook.

 13. Бедрицкая Л.В. Английский для экономистов. - Минск: Книжный дом, 2004.

 14. Богацкий И.С., Дюканова Н.М. Бизнес-курс английского языка. - К.: Логос, 2001ю

 15. Брюховец Н.А., Чахоян Л.П. Английский язык: менеджмент, маркетинг, таможенное дело. - СПб: Профессия, 2004.

 16. Габриэльян О.А., Махтеева Е.Н., Максименко Л.Г., Чужик А.С. More Reading Power. – ЛГПУ: Альма-матер. – 2003.

 17. Габриэльян О.А., Максименко Л.Г., Чужик А.С. Texts and Exercises. – ЛГПУ: Альма-матер. – 2003.

 18. Габриэльян О.А., Максименко Л.Г., Чужик А.С. The First Aid in Modern Phonetics. – ЛГПУ: Альма-матер. – 2004.

 19. Габриэльян О.А., Чужик А.С, Басов А.А. - In the Mood for Singing.: Навч. пос. - Луганськ: Альма Матер, 2005.

 20. Галицынский Ю. Грамматика английского языка: Сб.упр. - СПб: Каро, 2004.

 21. Игнатова Т.Н. Английский язык: Интенсивный курс. – М.: Высшая школа, 1992.

 22. Качалова К.Н., .Израилевич Е.Е.. Практическая грамматика английского языка. – М.: Юнвест, 1997.

 23. Новицкая Т.М, Кучин Н.Д.. Практическая грамматика английского языка. – М.: Высшая школа, 1979.

 24. David Cotton, David Falvey, Simon Kent Market Leader. Intermediate business English, Longman, 2000.


Газети: Daily Mail (www.dailymail.co.uk), Digest,

Журнали: Spotlight, Sport On, Newsweek.


Додаткова навчальна література

Великобритания: Лингвострановедческий словарь: 9500 единиц..– М.: «Русский язык». – 1980.

IELTS : International English Language Testing System English for International Oppoturnity: Handbook (2002). – The British Council.

Andrian Beard .^ The Language of Sport (1998). – Routledge, London – New York.

Hutchinson T., Waters A.(1987) English for Special Purposes: A Learning Centered Approach. – Cambridge .

Lynn Weston, Eleanor Hallsal. - Бизнес английский за 30 дней. - К.: Методика, 2002


Словники:

 • Dictionary of Sport and Exercise Science (2008). – London: A & C Black Publishers Ltd.

 • В.К. Мюллер. Новый англо-русский словарь: 160 000 слов и словосочетаний. – М.: «Русский язык». – 2008.

 • Большой русско-английский словарь: 160 000 слов и словосочетаний.– М.: «Русский язык». – 2002

 • Великобритания: Лингвострановедческий словарь: 9500 единиц.– М.: «Русский язык». – 1980.
^ Методи викладання.

Діяльність студента:

у межах аудиторних занять:

– виконування діяльнісно- й інтелектуально-орієнтованих завдань, які дають змогу вивчати іноземну мову як скарбницю культури та соціокультурної інформації, як основний засіб між культурного спілкування; (дискусія за змістом автентичних матеріалів, аналізування педагогічних та професійних ситуацій, розв’язання проблемно-педагогічних задач, ролева та ділова гра);

– участь у текстових проектах, що спонукають студентів до використання автентичних англомовних текстів на спеціальні теми для дослідної роботи;

– розробка проектів кореспондентського характеру, які включають листування, обмін електронними повідомленнями на базі мережі Інтернет;


у межах позааудиторної роботи як засобу активізації пізнавальної діяльності:


– самостійне читання текстів: складання нотаток при читанні; розпізнавання стилів читання; розподіл тексту на сенсоутворюючі частини, відокремлення в них головної та другорядної інформації; звернення до словника ;

– самостійна пошукова діяльність студентів для відбору матеріалів у різноманітних джерелах для розробки проектів;

– використання засобів медіа з метою розробки власних проектів.


^ Поточний контроль:

Поточний контроль проводиться як на окремих заняттях, так і по закінченні циклів занять. Підсумковий контроль пристосовується до закінчення семестру або навчального року і проводиться в різних формах, включаючи контрольні роботи (не менш 1 роботи в семестр).

^ Форма семестрового контролю:

(Студент одержує семестрові заліки на підставі його поточної успішності).

I семестр залік

II семестр залік 1. ^ Критерії оцінювання (у %).

Семестрова рейтингова оцінка розраховується, виходячи з критеріїв:

 • письмові модульні роботи (testing) 30% (у тому числі 15% на контроль самостійної роботи студента)

 • аудиторна робота 60%

 • самостійна робота 10%
Карта оцінювання СРСВиди самостійної роботи студента

Максимальний бал рейтингу за вид (%)

1.

Phil Healey and Rick Glanvill. ^ Stranger than Fiction: Urban Myths (1998). – Edinburgh Gate: Pearson Education Limited, pp. 1 – 15. (контроль здійснюється у формі короткого повідомлення про прочитане, вибіркового перекладу, анотації та виноситься на модульний контроль).

5%

2.

Phil Healey and Rick Glanvill. ^ Stranger than Fiction: Urban Myths (1998). – Edinburgh Gate: Pearson Education Limited, pp. 16 –35.

(контроль здійснюється у формі короткого повідомлення про прочитане, вибіркового перекладу, анотації, обговорення англійською мовою, тощо та виноситься на модульний контроль).).

5%

3.

^ Trade in practice (реферат, захист виноситься на модульний контроль).

5%

4.

Розробка проекту за власною темою з використанням засобів медіа.

10%
УСЬОГО:

25%
 1. ^ Мови викладання.

Англійська, українська
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   22

Схожі:

Інформація про напрям підготовки Галузь знань (код) 0305 Напрям підготовки (код) 030510 Спеціалізація iconІнформація про напрям підготовки Галузь знань (код) 0305 Напрям підготовки (код) 030510 Спеціальність 030510. 01 «Товарознавство І комерційна діяльність»
Структура інформаційного пакету для напряму підготовки 030510 «Товарознавство І торговельне підприємництво»
Інформація про напрям підготовки Галузь знань (код) 0305 Напрям підготовки (код) 030510 Спеціалізація iconІнформація про напрям підготовки Галузь знань(код) 0101 Напрям підготовки (код) 010104 Спеціалізація
Загальний опис напряму підготовки (освітні та професійні цілі, ключові результати навчання та ін.)
Інформація про напрям підготовки Галузь знань (код) 0305 Напрям підготовки (код) 030510 Спеціалізація iconІнформація про напрям підготовки. Галузь знань(код) 0203 Гуманітарні науки Напрям підготовки (код) 0305 Філологія Спеціалізація
Зарахування на навчання відбувається на основі балів із вступного іспиту, який включає питання з теоретичних курсів англійської мови,...
Інформація про напрям підготовки Галузь знань (код) 0305 Напрям підготовки (код) 030510 Спеціалізація iconІнформація про напрям підготовки Галузь знань(код) 0101 Напрям підготовки (код) 010104. Професійне навчання Спеціалізація
Окр «бакалавр» – необхідні сертифікати: математика, українська мова та література, сертифікат на вибір: фізика або хімія або історія...
Інформація про напрям підготовки Галузь знань (код) 0305 Напрям підготовки (код) 030510 Спеціалізація iconІнформація про напрям підготовки: Галузь знань (код) 0101 Педагогічна освіта Напрям підготовки (код) 010101 Дошкільна освіта Спеціалізація
Для вступу на навчання за окр "бакалавр" необхідно представити сертифікати зно з біології або математики (за вибором абітурієнта),...
Інформація про напрям підготовки Галузь знань (код) 0305 Напрям підготовки (код) 030510 Спеціалізація iconІнформація про напрям підготовки Галузь знань (код) 0101 Педагогічна освіта Напрям підготовки (код) 010101 Дошкільна освіта Спеціалізація
Лну), а також особливі успіхи в науково-дослідній діяльності (наявність публікацій, участь у науково-практичних конференціях, дослідних...
Інформація про напрям підготовки Галузь знань (код) 0305 Напрям підготовки (код) 030510 Спеціалізація iconІнформація про напрям підготовки: Галузь знань (код) 0101 Педагогічна освіта Напрям підготовки (код) 010102 Початкова освіта Спеціалізація Іноземна мова (англійська)
Для вступу на навчання за окр "бакалавр" необхідно представити сертифікати зно з біології або математики (за вибором абітурієнта),...
Інформація про напрям підготовки Галузь знань (код) 0305 Напрям підготовки (код) 030510 Спеціалізація iconІнформація про напрям підготовки Галузь знань (код) 0101 Педагогічна освіта Напрям підготовки (код) 010102 Початкова освіта Спеціалізація
Лну), а також особливі успіхи в науково-дослідній діяльності (наявність публікацій, участь у науково-практичних конференціях, дослідних...
Інформація про напрям підготовки Галузь знань (код) 0305 Напрям підготовки (код) 030510 Спеціалізація iconІнформація про напрям підготовки: Галузь знань (код) 0201 „Культура" Напрям підготовки (код) 020207 „Туризм" Спеціалізація Освітній рівень
Для окр „бакалавр” абітурієнти проходять вступні випробування з наступних дисциплін: географія/іноземна мова (на вибір); історія...
Інформація про напрям підготовки Галузь знань (код) 0305 Напрям підготовки (код) 030510 Спеціалізація iconІнформація про напрям підготовки: Галузь знань (код) 1401 „Сфера обслуговування" Напрям підготовки (код) 140101 „Готельно-ресторанна справа" Спеціалізація
Для окр „бакалавр” абітурієнти проходять вступні випробування з наступних дисциплін: географія/іноземна мова/хімія (на вибір); історія...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи