Інформація про напрям підготовки Галузь знань (код) 0305 Напрям підготовки (код) 030510 Спеціалізація icon

Інформація про напрям підготовки Галузь знань (код) 0305 Напрям підготовки (код) 030510 Спеціалізація
НазваІнформація про напрям підготовки Галузь знань (код) 0305 Напрям підготовки (код) 030510 Спеціалізація
Сторінка22/22
Дата30.09.2012
Розмір2.57 Mb.
ТипІнформація
1   ...   14   15   16   17   18   19   20   21   22
^

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ


ЛУГАНСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ІМЕНІ ТАРАСА ШЕВЧЕНКАКафедра товарознавства, торговельного підприємництва та експертизи товарів


^ Р О Б О Ч А Н А В Ч А Л Ь Н А ПРОГРАМА


дисципліни «Товарознавство виробів з ефіроолійної сировини»

для спеціальності 6.050301 „Товарознавство та комерційна діяльність”

форма навчання денна та заочна


ЗАТВЕРДЖЕНО


на засіданні кафедри

Протокол №______від _____________


Завідувач кафедри___________(В.І. Бідаш)


Перезатверджено: протокол №_____ від _______


Перезатверджено: протокол №______від ________


Перезатверджено: протокол №_____від ________


Погоджено:

Завідувач науково-

методичного відділу ___________ Л.П. Масюта


Луганськ 2010
Луганський національний університет імені Тараса Шевченка

Робоча навчальна програма

дисципліни „Товарознавство виробів з ефіроолійної сировини”

 1. ^ Назва курсу.

„Товарознавство виробів з ефіроолійної сировини”


Форми навчання: денна, заочна.

Спеціальність:„Товарознавство та комерційна діяльність”

 1. ^ Код курсу.

[ІТОТТ]. [Тов_ ком_ діял_ 09]. [3_2_11]

 1. Тип курсу (обов’язковий або за вибором студента).

За вибором ВНЗ

 1. Роки навчання.

4-й

 1. Семестри.

8-й

 1. Кількість кредитів ECTS.

3,5

 1. ^ Прізвище ім’я по-батькові, посада, вчене звання та науковий ступінь викладача (викладачів), які викладають дисципліну.

Аннєнкова Надія Борисівна – ст. викл. кафедри товарознавства, торговельного підприємництва та експертизи товарів, кандидат технічних наук (2 корпус, каб.4, e mail: annenkova@.ua).

 1. ^ Мета курсу (в термінах результату навчання й компетенції).

Мета курсу – ознайомлення студентів з асортиментом ефіроолійної сировини; формування у них теоретичних та практичних знань зі споживних властивостей та використання ефіроолійної сировини, необхідних для успішної діяльності фахівців-товарознавців у сучасних умовах господарювання.

Вивчити споживні властивості та ознайомитись з сферою використання ефіроолійної сировини, порядком визначення її якості, ідентифікації та фальсифікації.

 1. ^ Передумови (актуальні знання, необхідні для опанування курсу).

Курс товарознавства продовольчих товарів, товарознавства непродовольчих товарів

 1. ^ Зміст курсу.Змістовні модулі та їхня структура

 

загальна

лекції

семінари / (пр. зан.)

лаб.

самост.
Перший модуль

62

12

10
40

1.1.

Сировина для ефірних олій. Загальні відомості про ефіроолійні рослини та способи їх обробки
24

1.2.

Класифікація, асортимент ефіро-олійної сировини
2

2
6

1.3.

Споживні властивості ефірних олій. Фактори, які формують споживні властивості ефіроолійних рослин
2

2
8

1.4.

Виробники ефірних олій та перспективи їх розвитку
2

2
8

1.5.

Технології виготовлення ефірних олій. Хімічний склад.
2

2
8

1.6.

Формування споживних властивос-тей та якості. Характеристика асортименту.
2

2
6
^ Другий модуль

64

12

10
42

2.1.

Показники якості, дефекти, причини їх утворення
24

2.2

Пакування, зберігання ефіроолійної сировини
2

2
6

2.3.

Використання ефірних олій у харчовій промисловості
2

2
8

2.4.

Використання ефірних олій у парфумерно-косметичній промис-ловості
2

2
8

2.5.

Використання ефірних олій у виробництві товарів побутової хімії
2

2
8

2.6.

Використання ефірних олій в ароматерапії
2

2
8
загальна кількість годин

126

24

20
82

 1. Список рекомендованої навчальної літератури.

Основна навчальна література

  1. Войткевич С. А. Эфирные масла для парфюмерии и ароматерапии. – М., «Пищевая промышленность», 1999,282 с.

  2. Вульф Е., Нилов В. Эфирномасличные растения, их культура и эфирные масла. – М.,Т. I, Мб III, M., 1933-1936.

  3. Горяев М.И. Эфирные масла флоры СССР. Алма-Ата, издательство АН Казахской ССР, 1952, 378 с.

  4. Горяев М.И., Плива И.С. Методы исследования эфирных масел. – Алма-Ата, 1962,613 с.

  5. Кащенко Г.Ф., Солдатченко С.С, Короленко Е.С. Эфирные масла – аромат здоровья. Древний и современный опыт лечения эфирными маслами. – Ялта, 1996, 107 с.

  6. Либусь O.K., Работягов В.Д., Кутько СП., Хльшенко Л.А. Эфирномасличные и пряноароматические растения. – Херсон, «Айлант».

  7. Муравьева Д.А., Тропические и субтропические лекарственные растения. – М., «Медицина», 1997,383 с.

  8. Полуденный Л.В., Сотник В.Ф., Хлабцев Е.Е. Эфиромасличные и лекарственные растения. – М, «Колос», 1979, 286 с.

  9. Работягов В.Д., Акимов Ю.А. Наследование содержания и состава эфирного масла у тетра- и сесквидиплоидов лаванды // Генетика, 1990. – Т. 26. – №2. – С. 283-291.

  10. Самылина И.А., Сорокина А.А. Лекарственные растения тропиков и субтропиков. Фармакогнозия. – М., «Мирбизнеса», 1998,103с.

  11. Сила В.И., Лысенко Л.В. К фармакологии эвкалиптового и мятного масел // Сборник «Современные проблемы фармацевтической науки и практики». – К., 1972, 880-881 с.Додаткова навчальна література

 1. Алиев Н.Д., Байрамова Р.А., Алиева З.А. О бактерицидном действии эфирного масла корицы //Азербайджанский мед. журнал. – 1986, № 1, с. 53-56.

 2. Бондаренко Н.В., Бондаренко А.И. Количественное определение эфирного масла в укропной воде. – М., «Фармация», 1988, №3,65 – 66 с.

 3. Блинков И.Л., Киселева Т.Л., Цветаева Е.В. Краткая энциклопедия фитотерапии. –М., МОКБ «Марс», 1996,197 с.

 4. Брехман И.И. Человек и биологически активные вещества. – М., «Наука», 1980,119 с.

 5. Бруд В., Конопацкая И. Душистая аптека. Тайны ароматерапии. – М., «ГИТИС», 1996, 151 с.

 6. Виноградова Т. А., Б.Н. Гажев, В.М. Виноградов, В.К. Мартынов Полная энциклопедия практической фитотерапии. – М. «ОЛМА-ПРЕСС», 1998,638 с.

 7. Войткевич С.А., Хейфиц Л.А. От древних благовоний к современным парфюмерии и косметике. – М., «Пищевая промышленность», 1997,215с.

 8. Войткевич С. А. 865 душистых веществ для парфюмерии и бытовой химии. – М., «Пищевая промышленность», 1994,593 с.

 9. Губанов И.А. Лекарственные растения. – М., «Издательство МГУ», 1993,271с.

 10. Даниленко В., Хорук М. Препараты из пихты и их применение в лечебной практике. – Хабаровск, 1989

 11. Дацковский СБ., Дацковский Б.М. Растения и косметика. – Пермь, «Урал-Пресс», 1995, 108с.

 12. Дудченко Л.Г., Козьянов И.П., Кравенко В.В. Пряно-ароматические и пряно-вкусовые растения. Справочник. – К., «Наукова думка», 1989,304 с.

 13. Дудченко Л. Ароматы здоровья. – К., «Глобус». 1997, 150 с.

 14. Курдюкова О.Н. Лекарственные растения. – Луганск, 52 с.

 15. КустоваС.Д. Справочник по эфирным маслам. – М., 1978. -162 с.

 16. Нестеренко П.А. Биология эфиромасличных растений. Розмарин – Rosmarinus officinalis. Камфорный базилик – Ocimum canum Sims.// Тр. Гос. Никитского бот. сада. - Изд: Крым. АССР. – 1935. – T.XVIII. – B.1. – 126с.

 17. Работягов В.Д. Эксперементальное получение нового исходного материала для селекции лаванды // Новые методы создания и использование исходного материала для селекции растений. – Киев: Наукова думка, 1979. – С. 228-232.

 18. Работягов В.Д. Создание синтетических форм лавандина // Тез.докл. – Новые пищевые и кормовые растения в народном хозяйстве: К. 1981г. – С. 73-74.

 19. Роботягов В.Д. Проблема синтеза лавандина // Труды Никит. Ботан. сада. – 1983г. – Т. 91. – С. 92-101.

 20. Работягов В.Д., Акимов ЮА., Акимов ЮД. Сопряженость биосинтеза терпеноидов и полимимизм в роде лаванда /Lavandula L. // Материалы III Все союзного совещания. – Хемосистематика и эвалюционная биохимия высших растений. – 1986. – С. 19-20.

 21. Работягов В.Д., Акимов Ю.А. Внутривидовая и внутриклоновая изменчивость состава эфирного масла L. angustifoloia и latifolia при семенном размножении // Растительные ресурсы. - Л.: 1987. – №3. – С. 417-421.

 22. Немировский О.Н. К биологической характеристике эфирных масел природного происхождения // Труды Ленинградского сан.гигиенического медицинского института, 1975.Т.111, 55-60с.

 23. Николаевский В.В., Зинькович В. И. Растительные ароматические биорегуляторы. -Тольятти, «ВАЗ», 1995, 143с.

 24. Николаевский В.В., Зинькович В.И. Ароматы исцеляют. – Ялта,

 25. Николаевский В.В., Еременко А.Б., Иванов И.К. Биологическая активность эфирных масел. -М., «Медицина», 1987,144с.

 26. Осетров В.Д. Альтернативная фитотерапия. – К., «Наукова думка», 1993,221с.

 27. Гаммерман А.Ф., Кадаев Г.Н., Яценко-Хмелевский А.А. Лекарственные растения (растения - целители). – М., «Высшая школа», 1983,252 с.

 28. Войцеховская А.Л., Вольфензон И.И. Косметика сегодня. – М., «Химия», 1991.
 1. Методи викладання.

Діяльність студента:

 • слухання лекцій;

 • проведення практичних робіт з ознайомленням асортименту, визначенням якості ефіроолійної сировини;

 • вирішення проблемних питань, що виникли під час визначення якості ефіроолійної сировини;

 • самостійне конспектування першоджерел та їх аналіз;

 • публікації.


Поточний контроль:

дві письмові модульні роботи, контроль виконання практичних робіт; контроль самостійної роботи.

^ Форма семестрового контролю:

Залік.

 1. Критерії оцінювання (у %).

Семестрова рейтингова оцінка розраховується, виходячи з критеріїв:

 • письмові модульні роботи 60% (у тому числі 15% на контроль самостійної роботи студента)

 • виконання практичних робіт 30%

 • самостійна робота 10%
Карта оцінювання СРСВиди самостійної роботи студента

Максимальний бал рейтингу за вид (%)

1.

Технологія вилучення ефірних олій із рослин (конспектування, тема виносить-ся на модульний контроль)

10%

2.

Якість ефірних олій та їх використання

(конспектування, тема виноситься на модульний контроль)

5%

4.

Публікації

10%
УСЬОГО:

25%

 1. Мова викладання.

Українська


1   ...   14   15   16   17   18   19   20   21   22

Схожі:

Інформація про напрям підготовки Галузь знань (код) 0305 Напрям підготовки (код) 030510 Спеціалізація iconІнформація про напрям підготовки Галузь знань (код) 0305 Напрям підготовки (код) 030510 Спеціальність 030510. 01 «Товарознавство І комерційна діяльність»
Структура інформаційного пакету для напряму підготовки 030510 «Товарознавство І торговельне підприємництво»
Інформація про напрям підготовки Галузь знань (код) 0305 Напрям підготовки (код) 030510 Спеціалізація iconІнформація про напрям підготовки Галузь знань(код) 0101 Напрям підготовки (код) 010104 Спеціалізація
Загальний опис напряму підготовки (освітні та професійні цілі, ключові результати навчання та ін.)
Інформація про напрям підготовки Галузь знань (код) 0305 Напрям підготовки (код) 030510 Спеціалізація iconІнформація про напрям підготовки. Галузь знань(код) 0203 Гуманітарні науки Напрям підготовки (код) 0305 Філологія Спеціалізація
Зарахування на навчання відбувається на основі балів із вступного іспиту, який включає питання з теоретичних курсів англійської мови,...
Інформація про напрям підготовки Галузь знань (код) 0305 Напрям підготовки (код) 030510 Спеціалізація iconІнформація про напрям підготовки Галузь знань(код) 0101 Напрям підготовки (код) 010104. Професійне навчання Спеціалізація
Окр «бакалавр» – необхідні сертифікати: математика, українська мова та література, сертифікат на вибір: фізика або хімія або історія...
Інформація про напрям підготовки Галузь знань (код) 0305 Напрям підготовки (код) 030510 Спеціалізація iconІнформація про напрям підготовки: Галузь знань (код) 0101 Педагогічна освіта Напрям підготовки (код) 010101 Дошкільна освіта Спеціалізація
Для вступу на навчання за окр "бакалавр" необхідно представити сертифікати зно з біології або математики (за вибором абітурієнта),...
Інформація про напрям підготовки Галузь знань (код) 0305 Напрям підготовки (код) 030510 Спеціалізація iconІнформація про напрям підготовки Галузь знань (код) 0101 Педагогічна освіта Напрям підготовки (код) 010101 Дошкільна освіта Спеціалізація
Лну), а також особливі успіхи в науково-дослідній діяльності (наявність публікацій, участь у науково-практичних конференціях, дослідних...
Інформація про напрям підготовки Галузь знань (код) 0305 Напрям підготовки (код) 030510 Спеціалізація iconІнформація про напрям підготовки: Галузь знань (код) 0101 Педагогічна освіта Напрям підготовки (код) 010102 Початкова освіта Спеціалізація Іноземна мова (англійська)
Для вступу на навчання за окр "бакалавр" необхідно представити сертифікати зно з біології або математики (за вибором абітурієнта),...
Інформація про напрям підготовки Галузь знань (код) 0305 Напрям підготовки (код) 030510 Спеціалізація iconІнформація про напрям підготовки Галузь знань (код) 0101 Педагогічна освіта Напрям підготовки (код) 010102 Початкова освіта Спеціалізація
Лну), а також особливі успіхи в науково-дослідній діяльності (наявність публікацій, участь у науково-практичних конференціях, дослідних...
Інформація про напрям підготовки Галузь знань (код) 0305 Напрям підготовки (код) 030510 Спеціалізація iconІнформація про напрям підготовки: Галузь знань (код) 0201 „Культура" Напрям підготовки (код) 020207 „Туризм" Спеціалізація Освітній рівень
Для окр „бакалавр” абітурієнти проходять вступні випробування з наступних дисциплін: географія/іноземна мова (на вибір); історія...
Інформація про напрям підготовки Галузь знань (код) 0305 Напрям підготовки (код) 030510 Спеціалізація iconІнформація про напрям підготовки: Галузь знань (код) 1401 „Сфера обслуговування" Напрям підготовки (код) 140101 „Готельно-ресторанна справа" Спеціалізація
Для окр „бакалавр” абітурієнти проходять вступні випробування з наступних дисциплін: географія/іноземна мова/хімія (на вибір); історія...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи