Інформація про напрям підготовки Галузь знань (код) 0305 Напрям підготовки (код) 030510 Спеціалізація icon

Інформація про напрям підготовки Галузь знань (код) 0305 Напрям підготовки (код) 030510 Спеціалізація
НазваІнформація про напрям підготовки Галузь знань (код) 0305 Напрям підготовки (код) 030510 Спеціалізація
Сторінка8/22
Дата30.09.2012
Розмір2.57 Mb.
ТипІнформація
1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   ...   22
^

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ


ЛУГАНСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ІМЕНІ ТАРАСА ШЕВЧЕНКАКафедра загальної математики


^ Р О Б О Ч А Н А В Ч А Л Ь Н А ПРОГРАМА

дисципліни___Вища  та прикладна математика__

для спеціальностей Товарознавство та комерційна діяльність, Товарознавство та експертиза митної справи

форма навчання денна___


УХВАЛЕНО:


На засіданні кафедри

Протокол №______від _____________


Завідувач кафедри___________(підпис)


Перезатверджено: протокол №______від ____________


Перезатверджено: протокол №______від ____________


Перезатверджено: протокол №______від ____________


Погоджено:

Завідувач науково-

методичного відділу ___________ Л.П. Масюта


Луганськ 2009
Луганський національний університет імені Тараса Шевченка

Робоча навчальна програма

дисципліни «Вища математика»

 1. Назва курсу.

^ "ВИЩА ТА ПРИКЛАДНА МАТЕМАТИКА”


Форма навчання: денна.

Спеціальності: Товарознавство та комерційна діяльність,

Товарознавство та експертиза митної справи

 1. ^ Код курсу.

[ІТОТТ].[ТК_09].[2_1_1]

[ІТОТТ].[ТК_МитнСпр_09].[2_1_1]

 1. Тип курсу (обов’язковий або за вибором студента).

Обов’язковий

 1. Рік (роки) навчання.

1-й

 1. Семестр / семестри.

1, 2

 1. Кількість кредитів ECTS.

9

 1. ^ Прізвище ім’я по-батькові, посада, вчене звання та науковий ступень викладача (викладачів), які викладають дисципліну.

Темнікова Світлана Володимирівна – старший викладач кафедри загальної математики (2 корпус, ауд. 369а)

 1. ^ Мета курсу (в термінах результату навчання й компетенції).

Метою викладання навчальної дисципліни є:

 • навчити студентів володінню математичним апаратом, достатнім для опрацьовування математичних моделей, пов'язаних з подальшою практичною діяльністю фахівців;

 • дати необхідні теоретичні знання й основні напрями їх застосування в системі дисциплін за спеціальністю;

 • сформувати первинні навички математичного дослідження прикладних задач;

 • виробити вміння самостійно використовувати при розв'язуванні задач необхідні математичні методи та опрацьовувати спеціальну літературу;

 • сформувати початкове уміння в побудові й використанні математичних моделей та ін.
 1. Передумови (актуальні знання, необхідні для опанування курсу).

Курси алгебри та геометрії середньої школи

 1. ^ Зміст курсу.

1-й семестр^ Змістовні модулі та їх структура

 

загальна

лекції

пр. зан.

лаб.

Самост.
Перший модуль
1.1.

Матриці та дії з ними

10

2

2
6

1.2.

Визначники n-го порядку

14

2

2
10

1.3.

Розв’язування систем лінійних рівнянь

18

4

4
10

1.4.

Вектори на площині й у просторі

16

4

4
8

1.5.

Множина дійсних чисел. Функції однієї змінної

10


10

1.6.

Границя функції у точці та на нескінченності. Неперервність функції у точці

16

4

4
8

1.7.

Комплексні числа та дії з ними

8


8
Другий модуль
2.1.

Похідна і диференціал функції однієї змінної

22

4

6
12

2.2.

Основні властивості диференційованих функцій

12


12

2.3.

Застосування похідної для дослідження функцій та побудови їх графіків

22

6

4
12

2.4.

Елементи аналітичної геометрії

14

410
загальна кількість годин

162

30

26
106

^ 2-й семестрЗмістовні модулі та їх структура

 

загальна

лекції

пр. зан.

лаб.

Самост.
Перший модуль
1.1.

Невизначений інтеграл

24

6

6
12

1.2.

Визначений інтеграл

20

6

4
10

1.3.

Функція багатьох змінних

24

6

6
12

1.4.

Невласні інтеграли

10


10

1.5.

Числові ряди

10


10
Другий модуль
2.1.

Поняття диференціального рівняння та його розв’язку. Диференціальні рівняння першого порядку, що розв’язуються за допомогою інтегрування

18

4

4
10

2.2.

Диференціальні рівняння вищих порядків.

14

2

2
10

2.3.

Диференціальні рівняння другого порядку

22

6

4
12

2.4.

Функціональні та степеневі ряди

20


20
загальна кількість годин

162

30

26
106
Разом

324

60

52
212 1. Список рекомендованої навчальної літератури.

Основна навчальна література 1. Баврин И.И. Курс высшей математики. – М.: Просвещение, 1992.

 2. Высшая математика для экономистов / Под ред. Н. Ш. Кремера. − М.: ЮНИТИ, 2000.

 3. Глаголев А.А., Солнцева Т.В. Курс высшей математики (для экономических специальностей). − М.: Высшая школа, 1995.

 4. Щипачев В.С. Высшая математика. – М.: Высшая школа, 1985.

 5. Мантуров О.В., Матвеев Н.М. Курс высшей математики. – М.: Высшая школа, 1986.

 6. Жовтан Л.В., Прошкін В.В., Темнікова С.В. Елементи лінійної алгебри та аналітичної геометрії. Навч. посібник.-Луганськ: Альма Матер, 2007.

 7. Жовтан Л.В., Прошкін В.В., Темнікова С.В. Вступ до математичного аналізу. Елементи диференціального числення функції однієї змінної. Навч. посібник.- Луганськ, ДЗ ”ЛНУ імені Тараса Шевченка”, 2008.Додаткова навчальна література 1. Бугров Я.С., Никольский С.М. Элементы линейной алгебры и аналитической геометрии. – М.: Наука, 1980.

 2. Кулініч Г.Л., Максименко Л.О., Плахотнік В.В., Призва Г.Й. Вища математика: основні означення, приклади і задачі: Навч. посібник. У 2-х ч. – К.: Либідь, 1992. – Ч.1. – 288 с.

 3. Васильченко І.П., Данилов В.Я., Лобанов А.І., Таран С.Ю. Вища математика: основні означення, приклади і задачі: Навч. посібник. У 2-х ч. – К.: Либідь, 1992. – Ч.2. – 256 с.

 4. Почтман Ю.М. Основы математики. – К.: МАУП, 1997.

 5. Кудрявцев В.А., Демидович Б.П. Краткий курс высшей математики: Учеб. пособие для втузов. – М.: Наука, 1989.

 6. Берман Г.Н. Сборник задач по курсу математического анализа. – М.: Наука, 1977.

 7. Данко П.Е., Кожевников А.Г., Попов А.Г. Высшая математика в упражнениях и задачах. – М.: Высшая школа, 1986.
 1. Методи викладання.

Діяльність студента:

 • слухання лекцій;

 • розв’язування задач на практичному занятті;

 • підготовка питань з теорії;

 • самостійне розв’язання завдань індивідуального характеру.

Поточний контроль:

Два письмових звіти з теорії, самостійне розв’язання завдань, дві письмові модульні роботи.

^ Форма підсумкового контролю:

Іспит (на основі семестрової оцінки).

 1. Критерії оцінювання (у %).

Семестрова рейтингова оцінка розраховується виходячи з критерію:

 • письмові модульні роботи 60%

(з них на к.с.р.) (15%)

 • письмові звіти з теорії 20%

 • самостійне розв’язання завдань 20%


Карта оцінювання СРС

1 семестрВиди самостійної роботи студента

Максимальний бал рейтингу за вид (%)

1.

Множина дійсних чисел. Функції однієї змінної

5%

2.

Комплексні числа та дії з ними

5%

3.

Основні властивості диференційованих функцій

5%

2 семестрВиди самостійної роботи студента

Максимальний бал рейтингу за вид (%)

1.

Невласні інтеграли

5%

2.

Числові ряди

5%

3.

Функціональні та степеневі ряди

5%
 1. ^ Мови викладання.

Російська, українська1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   ...   22

Схожі:

Інформація про напрям підготовки Галузь знань (код) 0305 Напрям підготовки (код) 030510 Спеціалізація iconІнформація про напрям підготовки Галузь знань (код) 0305 Напрям підготовки (код) 030510 Спеціальність 030510. 01 «Товарознавство І комерційна діяльність»
Структура інформаційного пакету для напряму підготовки 030510 «Товарознавство І торговельне підприємництво»
Інформація про напрям підготовки Галузь знань (код) 0305 Напрям підготовки (код) 030510 Спеціалізація iconІнформація про напрям підготовки Галузь знань(код) 0101 Напрям підготовки (код) 010104 Спеціалізація
Загальний опис напряму підготовки (освітні та професійні цілі, ключові результати навчання та ін.)
Інформація про напрям підготовки Галузь знань (код) 0305 Напрям підготовки (код) 030510 Спеціалізація iconІнформація про напрям підготовки. Галузь знань(код) 0203 Гуманітарні науки Напрям підготовки (код) 0305 Філологія Спеціалізація
Зарахування на навчання відбувається на основі балів із вступного іспиту, який включає питання з теоретичних курсів англійської мови,...
Інформація про напрям підготовки Галузь знань (код) 0305 Напрям підготовки (код) 030510 Спеціалізація iconІнформація про напрям підготовки Галузь знань(код) 0101 Напрям підготовки (код) 010104. Професійне навчання Спеціалізація
Окр «бакалавр» – необхідні сертифікати: математика, українська мова та література, сертифікат на вибір: фізика або хімія або історія...
Інформація про напрям підготовки Галузь знань (код) 0305 Напрям підготовки (код) 030510 Спеціалізація iconІнформація про напрям підготовки: Галузь знань (код) 0101 Педагогічна освіта Напрям підготовки (код) 010101 Дошкільна освіта Спеціалізація
Для вступу на навчання за окр "бакалавр" необхідно представити сертифікати зно з біології або математики (за вибором абітурієнта),...
Інформація про напрям підготовки Галузь знань (код) 0305 Напрям підготовки (код) 030510 Спеціалізація iconІнформація про напрям підготовки Галузь знань (код) 0101 Педагогічна освіта Напрям підготовки (код) 010101 Дошкільна освіта Спеціалізація
Лну), а також особливі успіхи в науково-дослідній діяльності (наявність публікацій, участь у науково-практичних конференціях, дослідних...
Інформація про напрям підготовки Галузь знань (код) 0305 Напрям підготовки (код) 030510 Спеціалізація iconІнформація про напрям підготовки: Галузь знань (код) 0101 Педагогічна освіта Напрям підготовки (код) 010102 Початкова освіта Спеціалізація Іноземна мова (англійська)
Для вступу на навчання за окр "бакалавр" необхідно представити сертифікати зно з біології або математики (за вибором абітурієнта),...
Інформація про напрям підготовки Галузь знань (код) 0305 Напрям підготовки (код) 030510 Спеціалізація iconІнформація про напрям підготовки Галузь знань (код) 0101 Педагогічна освіта Напрям підготовки (код) 010102 Початкова освіта Спеціалізація
Лну), а також особливі успіхи в науково-дослідній діяльності (наявність публікацій, участь у науково-практичних конференціях, дослідних...
Інформація про напрям підготовки Галузь знань (код) 0305 Напрям підготовки (код) 030510 Спеціалізація iconІнформація про напрям підготовки: Галузь знань (код) 0201 „Культура" Напрям підготовки (код) 020207 „Туризм" Спеціалізація Освітній рівень
Для окр „бакалавр” абітурієнти проходять вступні випробування з наступних дисциплін: географія/іноземна мова (на вибір); історія...
Інформація про напрям підготовки Галузь знань (код) 0305 Напрям підготовки (код) 030510 Спеціалізація iconІнформація про напрям підготовки: Галузь знань (код) 1401 „Сфера обслуговування" Напрям підготовки (код) 140101 „Готельно-ресторанна справа" Спеціалізація
Для окр „бакалавр” абітурієнти проходять вступні випробування з наступних дисциплін: географія/іноземна мова/хімія (на вибір); історія...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи