Інформація про напрям підготовки Галузь знань (код) 0305 Напрям підготовки (код) 030510 Спеціалізація icon

Інформація про напрям підготовки Галузь знань (код) 0305 Напрям підготовки (код) 030510 Спеціалізація
НазваІнформація про напрям підготовки Галузь знань (код) 0305 Напрям підготовки (код) 030510 Спеціалізація
Сторінка9/22
Дата30.09.2012
Розмір2.57 Mb.
ТипІнформація
1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   ...   22
^

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ


ЛУГАНСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ІМЕНІ ТАРАСА ШЕВЧЕНКАКафедра _______________________хімії та біохімії_________________________________


^ Р О Б О Ч А Н А В Ч А Л Ь Н А ПРОГРАМА

дисципліни______________ Хімія __________________________


для спеціальностіей ___ товарознавство та торгівельне підприємництво,___ ____товарознавство та експертиза в митній справі ____


форма навчання _____________денна_______________


ЗАТВЕРДЖЕНО


на засіданні кафедри

Протокол №___1___від ____26.08.09_________


Завідувач кафедри В.Д. Дяченко___________(підпис)


Перезатверджено: протокол №______ від ____________


Перезатверджено: протокол №______ від ____________


Перезатверджено: протокол №______ від ____________


Погоджено:

Завідувач науково-

методичного відділу ___________ Л.П. Масюта


Луганськ 2009
Луганський національний університет імені Тараса Шевченка

Робоча навчальна програма

дисципліни «Хімія»

 1. ^ Назва курсу.

«ХІМІЯ»


Форма(-и) навчання: денна.

Спеціальності: товарознавство та торгівельне підприємництво, товарознавство та експертиза в митній справі

 1. ^ Код курсу.

[ІТОТТ].[ТК_09].[2_1_3]

[ІТОТТ].[ТК_МитнСпр_09].[2_1_3]

 1. Тип курсу (обов’язковий або за вибором студента).

Обов’язковий

 1. Рік (роки) навчання.

1-й

 1. Семестр / семестри.

1, 2

 1. Кількість кредитів ECTS.

9.0

 1. Прізвище ім’я по-батькові, посада, вчене звання та науковий ступінь викладача (викладачів), які викладають дисципліну.

Демчак Іван Валерійович – асистент кафедри хімії та біохімії (2 корпус, ауд. 458,
e-mail: demchak@mail.ru)

 1. ^ Мета курсу (в термінах результату навчання й компетенції).

Мета курсу – формування у студентів теоретичних знань та практичних навичок; навчити студентів використовувати отримані знання в галузі хімії в майбутній професійній діяльності

 1. ^ Передумови (актуальні знання, необхідні для опанування курсу).

Курс хімії середньої школи


 1. ^ Зміст курсу (1 семестр – 4 кредиту).Змістовні модулі та їхня структура

 

Загальна

Лекції

семінари / (пр. зан.)

лаб.

самост.
Перший модуль
1.1.

Вступ до курсу хімії. Основні поняття і закони хімії

14

212

1.2.

Будова атому та періодичний закон

18

4

2
12

1.3.

Теорія хімічного зв'язку та будова речовин

14

2

2
10

1.4.

Розчини та теорія електролітичної дисоціації. Гідроліз солей

14

2
2

10
^ Другий модуль
2.1.

Окисно-відновні реакції

16

2

2

2

10

2.2.

Комплексні сполуки

14

2
2

10

2.3.

Хімія елементів

12

210

2.4.

Основи якісного аналізу неорганічних сполук

24

4

2

2

14

2.5.

Основи кількісного аналізу неорганічних сполук

18

2

2

2

12
загальна кількість годин

144

24

10

10

100

Зміст курсу (2 семестр – 5 кредитів).^ Змістовні модулі та їхня структура

 

Загальна

Лекції

семінари / (пр. зан.)

лаб.

самост.
Перший модуль
1.1

Вступ до органічної хімії. Алкани (парафіни)

26

4

2

2

18

1.2

Алкени (олефіни)

16

2

2

2

10

1.3

Алкіни (ацетиленові вуглеводні)

16

2

2

2

10

1.4

Спирти

16

2

2

2

10

1.5

Альдегіди та кислоти

16

2

2

2

10
^ Другий модуль
2.1

Ароматичні вуглеводні (арени)

26

4

2

2

18

2.2

Вуглеводи

16

2

2

2

10

2.3

Високомолекулярні сполуки

16

2

2

2

10

2.4

Основи термодинаміки

16

2

2

2

10

2.5

Основи термохімії

16

2

2

2

10
загальна кількість годин

180

24

20

20

116

 1. Список рекомендованої навчальної літератури.Основна навчальна література

 1. Балезин С.А., та ін. Основы физической и коллоидной химии / Балезин С.А., Ерофеев Б.В., Подобаев Н.И. – М. : Просвещение, 1975. − 398 с.

 2. Логинов Н.Н. та ін. Аналитическая химия / Логинов Н.Н., Воскресенский А.Г. Солодкин И.С. – М. : Просвещение, 1975.

 3. Перекалин В.В. та ін. Органическая химия / Перекалин В.В., Зонис С.А. – М. : Просвещение, 1977.

 4. Романова Н.В. Загальна та неорганічна хімія / Романова Н.В. − К. : Ірпінь, 1998. − 479 с.

Додаткова навчальна література

 1. Алексеев В.Н. Количественный анализ / Алексеев В.Н. – М. : Химия., 1972.

 2. Алексеев В.Н. Качественный анализ / Алексеев В.Н. – М. : Химия, 1972.

 3. Ахметов Н.С. Общая и неорганическая химия / Ахметов Н.С. − М. : Высш. Шк., 2001. − 743 с.

 4. Ким А.М. Органическая химия / Ким А.М. – Новосибирск. : Сибирское университетское издательство, 2002. – 971 с.

 5. Ластухін Ю.О. та ін. Органічна хімія / Ластухін Ю.О., Воронов С.А. – Львів. : Центр Європи, 2001. − 864 с.

 1. Методи викладання.

Діяльність студента:

 • слухання лекцій;

 • участь у дискусії на семінарі;

 • виконання практичних завдань;

 • виконання лабораторних завдань;

Поточний контроль:

 • дві письмові модульні роботи у кожному семестрі

 • перевірка лабораторного журналу

Форма семестрового контролю:

1-й семестр − залік

2-й семестр − екзамен

 1. Критерії оцінювання (у %).

^ Перший семестр

Семестрова рейтингова оцінка розраховується, виходячи з критеріїв:

 • письмові модульні роботи 60% (у тому числі 15% на контроль самостійної роботи студента)

 • участь у семінарах 10%

 • лабораторний практикум 20%

 • практичні завдання 10%

Другий семестр

Семестрова рейтингова оцінка розраховується, виходячи з критеріїв:

 • письмові модульні роботи 60% (у тому числі 15% на контроль самостійної роботи студента)

 • участь у семінарах 10%

 • лабораторний практикум 20%

 • практичні завдання 10%

Карта оцінювання СРС (1-й семестр)Види самостійної роботи студента

Максимальний бал рейтингу за вид (%)

1.

Хімія d-елементів (конспектування, тема виноситься на модульний контроль)

5%

2.

Хімія f-елементів (конспектування, тема виноситься на модульний контроль)

5%

3.

Фосфатна та сульфідні класифікації катіонів (конспектування, тема виноситься на модульний контроль)

5%

^ Карта оцінювання СРС (2-й семестр)Види самостійної роботи студента

Максимальний бал рейтингу за вид (%)

1.

Гетероциклічні сполуки (конспектування, тема виноситься на модульний контроль)

5%

2.

Основи електрохімії (конспектування, тема виноситься на модульний контроль)

5%

3.

Основи колоїдної хімії (конспектування, тема виноситься на модульний контроль)

5%

 1. ^ Мови викладання.

Українська1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   ...   22

Схожі:

Інформація про напрям підготовки Галузь знань (код) 0305 Напрям підготовки (код) 030510 Спеціалізація iconІнформація про напрям підготовки Галузь знань (код) 0305 Напрям підготовки (код) 030510 Спеціальність 030510. 01 «Товарознавство І комерційна діяльність»
Структура інформаційного пакету для напряму підготовки 030510 «Товарознавство І торговельне підприємництво»
Інформація про напрям підготовки Галузь знань (код) 0305 Напрям підготовки (код) 030510 Спеціалізація iconІнформація про напрям підготовки Галузь знань(код) 0101 Напрям підготовки (код) 010104 Спеціалізація
Загальний опис напряму підготовки (освітні та професійні цілі, ключові результати навчання та ін.)
Інформація про напрям підготовки Галузь знань (код) 0305 Напрям підготовки (код) 030510 Спеціалізація iconІнформація про напрям підготовки. Галузь знань(код) 0203 Гуманітарні науки Напрям підготовки (код) 0305 Філологія Спеціалізація
Зарахування на навчання відбувається на основі балів із вступного іспиту, який включає питання з теоретичних курсів англійської мови,...
Інформація про напрям підготовки Галузь знань (код) 0305 Напрям підготовки (код) 030510 Спеціалізація iconІнформація про напрям підготовки Галузь знань(код) 0101 Напрям підготовки (код) 010104. Професійне навчання Спеціалізація
Окр «бакалавр» – необхідні сертифікати: математика, українська мова та література, сертифікат на вибір: фізика або хімія або історія...
Інформація про напрям підготовки Галузь знань (код) 0305 Напрям підготовки (код) 030510 Спеціалізація iconІнформація про напрям підготовки: Галузь знань (код) 0101 Педагогічна освіта Напрям підготовки (код) 010101 Дошкільна освіта Спеціалізація
Для вступу на навчання за окр "бакалавр" необхідно представити сертифікати зно з біології або математики (за вибором абітурієнта),...
Інформація про напрям підготовки Галузь знань (код) 0305 Напрям підготовки (код) 030510 Спеціалізація iconІнформація про напрям підготовки Галузь знань (код) 0101 Педагогічна освіта Напрям підготовки (код) 010101 Дошкільна освіта Спеціалізація
Лну), а також особливі успіхи в науково-дослідній діяльності (наявність публікацій, участь у науково-практичних конференціях, дослідних...
Інформація про напрям підготовки Галузь знань (код) 0305 Напрям підготовки (код) 030510 Спеціалізація iconІнформація про напрям підготовки: Галузь знань (код) 0101 Педагогічна освіта Напрям підготовки (код) 010102 Початкова освіта Спеціалізація Іноземна мова (англійська)
Для вступу на навчання за окр "бакалавр" необхідно представити сертифікати зно з біології або математики (за вибором абітурієнта),...
Інформація про напрям підготовки Галузь знань (код) 0305 Напрям підготовки (код) 030510 Спеціалізація iconІнформація про напрям підготовки Галузь знань (код) 0101 Педагогічна освіта Напрям підготовки (код) 010102 Початкова освіта Спеціалізація
Лну), а також особливі успіхи в науково-дослідній діяльності (наявність публікацій, участь у науково-практичних конференціях, дослідних...
Інформація про напрям підготовки Галузь знань (код) 0305 Напрям підготовки (код) 030510 Спеціалізація iconІнформація про напрям підготовки: Галузь знань (код) 0201 „Культура" Напрям підготовки (код) 020207 „Туризм" Спеціалізація Освітній рівень
Для окр „бакалавр” абітурієнти проходять вступні випробування з наступних дисциплін: географія/іноземна мова (на вибір); історія...
Інформація про напрям підготовки Галузь знань (код) 0305 Напрям підготовки (код) 030510 Спеціалізація iconІнформація про напрям підготовки: Галузь знань (код) 1401 „Сфера обслуговування" Напрям підготовки (код) 140101 „Готельно-ресторанна справа" Спеціалізація
Для окр „бакалавр” абітурієнти проходять вступні випробування з наступних дисциплін: географія/іноземна мова/хімія (на вибір); історія...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи