Інформація про напрям підготовки Галузь знань(код) 0101 Напрям підготовки (код) 010104 Спеціалізація icon

Інформація про напрям підготовки Галузь знань(код) 0101 Напрям підготовки (код) 010104 Спеціалізація
НазваІнформація про напрям підготовки Галузь знань(код) 0101 Напрям підготовки (код) 010104 Спеціалізація
Сторінка1/20
Дата30.09.2012
Розмір2.22 Mb.
ТипІнформація
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   20Інформаційний пакет ECTS


з напряму підготовки 8.010104. Професійне навчання 1. Інформація про напрям підготовки
Галузь знань(код)

0101

Напрям підготовки (код)

8.010104

Спеціалізація

Технологія харчової промисловості та організація громадського харчування

Освітній рівень

Базова вища освіта

Кваліфікація

Магістр: «Інженер-педагог-дослідник»

ОКР

Магістр

Термін навчання

Магістр – 1 рік, на основі базової вищої

Форма навчання

Денна/заочна
 1. ^ Спеціальні вимоги до зарахування.


ОКР «магістр» – усний іспит з фахових дисциплін: технологія та обладнання виробництва продуктів харчування (з практикумом), організація виробництва та обслуговування на виробництвах громадського харчування, процеси і апарати харчових виробництв і холодильна техніка та холодильна технологія харчових продуктів. При вступі враховується науковий рейтинг.


 1. ^ Загальний опис напряму підготовки (освітні та професійні цілі, ключові результати навчання та ін.)

Основною ціллю є підготовка випускника вищого навчального закладу, який придатний до виконання виробничих функцій (здійснення певних типів діяльності) та типових для даної функції задач діяльності. Кожній задачі відповідає система умінь щодо вирішення цієї типової задачі діяльності.

З урахуванням досвіду підготовки фахівців педагогічної освіти сфери харчової промисловості та робітників даної сфери на підставі існуючих моделей діяльності та прогнозу діяльності і вирішення завдань цієї сфери випускник може виконувати працю інженера-технолога харчової промисловості і інженера - педагога.

На підставі аналізу структури професійної діяльності фахівців, переліку предметів їх професійної праці, сукупності виробничих функцій, які виконують фахівці в галузі харчової промисловості на визначених посадах, встановлено перелік типових завдань, які повинні реалізувати фахівці, і систему відповідних умінь, що сприяють успішному вирішенню цих завдань.

Прогностична функція:

  • прогнозування змісту власної професійної діяльності, формування цілей різних рівнів у сучасних ринкових умовах;

  • прогнозування перспективи розвитку харчової промисловості і громадського харчування.

Планувальна функція:

  • розроблення тактичних і оперативних планів поточної діяльності;

  • планування потреб в ресурсах з урахуванням розвитку науки та техніки;

  • визначення стратегії розвитку підприємств харчової промисловості і ресторанного господарства;

  • ведення технологічної та технічної документації;

  • планування підприємств громадського харчування, цехів та технічних приміщень.

Конструктивна функція:

  • добір спеціальної та навчальної інформації;

  • конструювання навчального процесу;

  • конструювання технологічного процесу організації громадського харчування, приготування та обслуговування населення.

Проектна функція:

  • проектування власної професійної та науково-дослідницької діяльності;

  • проектування діяльності з наперед відомим результатом;

  • прогнозування перспективи розвитку харчової промисловості і ресторанного господарства.

Аналітична функція:

  • аналіз соціально-економічних, соціально-педагогічних та соціально-психологічних проблем та процесів;

  • самоаналіз власної професійної діяльності й власних можливостей;

  • аналіз прогресивного досвіду з фахової діяльності з метою впровадження новацій;

  • аналіз культурних та економічних процесів.

Контрольно-діагностична функція:

  • контроль й оцінка якості протікання навчально-виховного процесу;

  • діагностика професійних здатностей учнів або робітників;

  • контроль і оцінка якості протікання виробничо-технологічного циклу підприємств харчування;

  • добір контрольно-діагностичного забезпечення технологічних процесів;

  • контроль і аналіз діяльності та перспективу розвитку підприємств харчування в ринкових умовах.

Організаційна функція:

  • організація навчального процесу в сучасних умовах;

  • організація роботи по приготуванню страв та обслуговуванню населення на підприємствах харчування;

  • сприяння створенню позитивних умов діяльності і творчої атмосфери в колективі;

  • корекція організаційної стратегії;

  • організація підприємства харчування різної форми власності;

  • організація розміщення навчально-матеріальної бази в навчальних закладах, підприємствах харчування.

Рефлексивна функція:

  • самоаналіз власної професійної діяльності;

  • аналіз прогресивного досвіду з фахової діяльності з метою впровадження новацій;

  • спрямованість на професійно-особистісне зростання.

Педагогічна функція:

  • володіння системним підходом до вирішення різного роду завдань;

  • знання методики викладання дисциплін технології харчової промисловості та організації ресторанного господарства;

  • спрямованість на професійне особистісне зростання;

  • підвищення кваліфікації;

  • набуття нових знань, володіння новими освітніми технологіями.

Науково-дослідницька функція:

  • дослідження економічної та технологічної діяльності підприємств харчування;

  • здійснення науково-дослідної діяльності;

  • знання науковими методами досліджень;

  • оформлення наукових результатів.

Виховна функція:

  • виховання професійної культури;

  • визначення рівня вихованості учнів або робітників;

  • виховання фізичної культури учнів;

  • виховання правової культури учнів і робітників;

  • оцінювання психологічних якостей і стану співробітників та учнів;

  • розуміння й урахування релігійних переконань людей.

Інженерна функція:

  • обгрунтовування технологічних розрахунків, планування та розвитку підприємств харчування та використовуємого обладнання;

  • виконання інженерних розрахунків;

  • виконання креслень;

  • добір обладнання й діагностичного забезпечення та його розміщення.
 1. Професійні профілі випускників з прикладами (можливі посади, приклади виконання певних обов’язків та ін.)

Професійні профілі - інженер-педагог-дослідник професійного навчання

^ Узагальнений об’єкт діяльності – професійно технічні училища, коледжі, навчально-виробничі комбінати, технічні ліцеї, гімназії та ін. навчальні заклади, підприємства ресторанного господарства і харчової промисловості.

Можливі посади –інженер – педагог практичного навчання, інженер –технолог харчової промисловості. Випускники можуть працювати інженерами технологами, зав. виробництвом, директорами на підприємствах хлібопекарського, м'ясопереробного, кондитерського та ін. харчових виробництв, викладачами спеціальних дисциплін в професійно-технічних ліцеях, вищих навчальних закладах І-ІV рівнів акредитації за відповідним профілем.

Диплом інженера-педагога гарантує роботу в сучасному технічному світі на багатьох підприємствах різного профілю і форм власності: на підприємствах хлібопекарського, м'ясопереробного, кондитерського та ін. виробництв; на підприємствах громадського харчування; у сфері бізнесу; викладання дисциплін з технології харчової промисловості та організації громадського харчування у навчальних закладах професійної освіти.

^ Приклади виконання певних обов’язків:

 • інженерно-експлуатаційна, інженерно-організаційна, інженерно-технологічна, педагогічна і науково-дослідницька діяльність, оперативний аналіз виробничих ситуацій;

 • планування технологічних процесів, розробка технологічних режимів виробництва продуктів харчування, підбір технологічного обладнання переробних і харчових виробництв згідно його функціонального призначення та технічних характеристик;

 • організація роботи по приготуванню страв та обслуговуванню населення на підприємствах ресторанного господарства;

 • розробка технологічної частини проектів нових і реконструкції діючих підприємств харчової промисловості та громадського харчування.

 • викладання спецдисциплін в навчальних закладах І-ІV рівнів акредитації.
 1. ^ Можливість подальшого навчання.

Після отримання ОКР «магістр» за профілем підготовки: «Технологія харчової промисловості та організація громадського харчування» можна вступити до аспірантури.


 1. Діаграма структури напряму підготовки 8.010104. Професійне навчання із зазначенням кредитів ЕСТS

з/п

Назва дисципліни

Рік вивчен-ня

Семестр, у якому вивчають дисципліну

Національні кредити

^ Кредити ЕСТS

Підготовка магістра
Цикл гуманітарної та соціально-економічної підготовки

1.1.

Нормативні дисципліни

1.1.1.

Іноземна мова (за проф.спрямуванням)

1

2

1,5
1.1.2.

Філософія (методи та форми наукового пізнання)

1

2

1,0
1.1.3.

Педагогіка вищої школи

1

2

2,0
1.1.4.

Психологія вищої школи

1

2

1,0
1.2.

За вибором ВНЗ:

1.2.1

Вища освіта і Болонський процес

1

1

1,0
1.2.2

Інтелектуальна власність

1

1

1,0
2.

Цикл природничо-наукової підготовки

2.1

Нормативні дисципліни:

2.1.1.

Використання комп'ютерної техніки в науковій та педагогічній діяльності

1

1

1,0
3.

Цикл підготовки за фахом

3.1

Нормативні дисципліни:

3.1.1.

Методологія наукових досліджень

1

1

1,0
3.1.2.

Розробка харчових продуктів

1

1,2

2,5
3.1.3.

Патентне право

1

1,2

1,5
3.1.4.

Методика викладання спецдисциплін

1

2

1,5
3.1.5.

Сучасні педагогічні технології

1

1,2

1,0
3.1.6.

Іноваційні технології харчових продуктів

1

1

2,5
3.1.7.

Автоматика та автоматизація виробничих процесів в харчовій промисловості

1

1

2,0
3.1.8.

Маркетинг та менеджмент в харчовій промисловості

1

1

1,5
3.1.9.

Виконання магістерської роботи

1

2

6,0
3.2.

За вибором ВНЗ:

3.2.1.

Охорона праці в галузі

1

1

1,5
3.2.2.

Харчові і біологічноактивні добавки

1

1,2

2,0
3.2.3.

Економіка підприємств харчування

1

1,2

1
3.4.

Практики

3.4.1.

Науково-дослідна практика (навчальна)

1

1

2,0
3.4.2.

Науково-педагогічна практика (виробнича)

1

2

2,0 1. Вимоги до оцінювання.

В університеті використовують стобальну систему оцінювання.

При переведенні семестрової оцінки з дисципліни в оцінку за національною шкалою («незадовільно», «задовільно», «добре», «відмінно» в разі семестрового іспиту та диференційованого семестрового заліку або «зараховано», «не зараховано» в разі семестрового заліку) викладач використовує таку шкалу:


Національна

шкала

Бали

Шкала ЕСТS

ї

відмінно

90-100

А - відмінно - відмінне виконання роботи з незначною кількістю помилок

добре

83-89

В - дуже добре - вище середнього рівня з кількома помилками

добре

75-82

С - добре - загалом правильна робота з кількома грубими помилками

задовільно

63-74

В - задовільно - посередньо, зі значною кількістю недоліків

задовільно

50-62

Е - достатньо - виконання задовольняє мінімальні критерії оцінки

незадовільно

21-49

- незадовільно - для одержання кредиту потрібне деяке доопрацювання

незадовільно

0-20

Г - незадовільно - необхідне повторне вивчення дисципліни.

Оцінку «зараховано» виставляють студентові, який набрав на менше 50 балів.


 1. ^ Вимоги до підсумкового контролю (державної атестації) (з яких дисциплін, які форми проведення, критерії оцінювання).


ОКР «магістр» - державні іспити проводяться у вигляді усного захисту магістерської роботи та оцінюються за 100-бальною системою.

При переведенні семестрової оцінки з дисципліни в оцінку за національною шкалою («незадовільно», «задовільно», «добре», «відмінно» в разі семестрового іспиту та диференційованого семестрового заліку або «зараховано», «не зараховано» в разі семестрового заліку) викладач використовує таку шкалу:


Національна

шкала

Бали

Шкала ЕСТS


відмінно

90-100

А - відмінно - відмінне і повне висвітлення теми і змісту роботи. Вичерпні відповіді на запитання комісії та допущення незначної кількості помилок при захисті.

добре

83-89

В - дуже добре – захист роботи на високому рівні, допущення деяких не грубих помилок при відповіді на запитання членів комісії, виконання роботи на рівні вище середнього з кількома помилками.

добре

75-82

С - добре – захист роботи на доброму рівні, студент відповідає майже на всі запитання членів комісії, робота загалом виконані правильно з кількома грубими помилками.

задовільно

63-74

В - задовільно – захист роботи на посередньому рівні, з відповідями на питання членів комісії із значною кількістю зауважень. Робота виконана на посередньому рівні зі значною кількістю недоліків.

задовільно

50-62

Е - достатньо – під час захисту зміст роботи висвітлен на мінімальному рівні, студент відповів на мінімальну кількість запитань членів державної комісії. Робота задовольняє мінімальним вимогам до виконання.

незадовільно

21-49

FХ - незадовільно – доповідь не відображає зміст роботи, студент не дає правильні відповіді на запитання державної комісії, робота потребують деякого доопрацювання.

незадовільно

0-20

Г - незадовільно – доповідь відсутня або не відповідає роботі. Студент не відповідає або невірно відповідає на запитання членів комісії. Робота не відповідає плану завдання і потребує докорінної переробки.

Оцінку «зараховано» виставляють студентові, який набрав на менше 50 балів.


 1. ^ Координатор ЕСТS на факультеті/ в інституті (директор або заступник директора з навчальної роботи):


ПІБ Дрель Віктор Федорович

Посада директор ІТОТТ

Поштова адреса ДЗ «Луганский національний університет імені Тараса Шевченка»

^ Институт торгівлі, обслуговуючих технологій та туризму

вул. Оборонна, 2

м. Луганськ,

91011


Номер телефону 067-643-78-99

е-mail drel@lnpu.ua


 1. Зміст робочих програм для всіх дисциплін у порядку, який зазначено в пункті 6 (діаграма структури напряму підготовки 8.010104. Професійне навчання із зазначенням кредитів ЕСТS).

   1. Іноземна мова (за проф. спрямуванням)
Луганський національний університет імені Тараса Шевченка

Робоча навчальна програма

дисципліни „Практичний курс англійської мови”

^ 1. Назва курсу.

„ІНОЗЕМНА МОВА ЗА ПРОФЕСІЙНИМ СПРЯМУВАННЯМ”

Форма (-и) навчання: денна

Спеціальність (-ості): всі спеціальністі Інституту педагогіки і психології Луганського національного університету імені Тараса Шевченка

^ 2. Код курсу.

[ІПП].[Пр_Пс_Маг].[1_1_3]

3. Тип курсу ( обов’язковий або за вибором студента).

Обов’язковий

4. Рік (роки) навчання.

2-й

5. Семестр / семестри.

3-й та 4-й семестри

6. Кількість кредитів ECTS.

2

^ 7. Прізвище ім’я по-батькові, посада, вчене звання та науковий ступінь викладача (викладачів), які викладають дисципліну.

Мацько Дмитро Сергійович – старший викладач кафедри практики мовлення, кандидат педагогічних наук (1-й корпус, ауд. 1 – 125)

^ 8. Мета курсу (в термінах результату навчання й компетенції).

Мета курсу – розширення в майбутніх учителів початкових класів словникового запасу з професійно орієнтованої лексики англійської мови та знаннями про фонетичний склад і граматичні правила англійської мови. Вивчення англійської мови сприятиме розширенню гуманітарного світогляду студентської молоді та професійному становленню майбутніх учителів початкових класів, які матимуть змогу ознайомитися з опублікованими англійською мовою науковими дослідженнями з проблем дошкільної та початкової освіти.

^ 9. Передумови (актуальні знання, необхідні для опанування курсу).

Курс англійської мови середньої школи.

10. Зміст курсу (3-й семестр).^ Змістовні модулі та їхня структура

заг.

лекції

практ.

самост.
^ Перший модуль

1.1.

Charmed lives.

2
2
1.2.

The way it was

4
4
1.3.

Past Simple (Affirmative, Interrogative)

4
4
1.4.

Past habits (activities)

4
4
1.5.

From rags to riches

2
2
1.6.

Composition “A famous person I want to take after”

2323
Другий модуль

2.1.

Travelling. Modal Verbs

4
4
2.2.

Well-travelled. Present Perfect

4
4
2.3.

Time for a Change. Present Perfect vs. Past Simple

4
4
2.4.

Degrees of comparison

4
4
2.5.

Composition “The country I want to visit”

2323

2.9.

Module Work

2
2^ ЗАГАЛЬНА КІЛЬКІСТЬ ГОДИН

80
34

46

10. Зміст курсу (4-й семестр).^ Змістовні модулі та їхня структура

заг.

лекції

практ.

самост.
^ Перший модуль

1.1.

Daily routines. Telling the time. School subjects

4
4
1.2.

People’s daily routines. School timetable

2
2
1.3.

Present Simple. Adverbs of frequency.

2
2
1.4.

Past Simple. Used to

2
2
1.5.

Lifestyle

2
2
1.6.

Agreeing – disagreeing (neither | nor)

4
4
1.8.

Composition “A letter to a pen-friend”

1010
Другий модуль

2.1.

Feelings and reactions. Stories

4
4
2.2.

Past Simple – Past Continuous. Adjectives. Adverbs

4
4
2.3.

Witness’ report

4
4
2.4.

Telling a story

2
2
2.5.

Project “Beginning | ending a story”

1616

2.6.

Module Work

2
2
2.7.

Individual Reading

2020
^ ЗАГАЛЬНА КІЛЬКІСТЬ ГОДИН

78
32

46

11. Список рекомендованої навчальної літератури.

Основна навчальна література

1. Янсон В. С. Практичний курс англійської мови / В. С. Янсон, Т. В.Свистун. – Кн. 1. – К.: Віща школа, 2000. – 300 с.

2. Evans V. Enterprise-2. Elementary : coursebook / Virginia Evans, Jenny Dooley. – Newbury : Express Publishing, 2002. – 170 p.

3. Evans V. Enterprise-2. Elementary : workbook / Virginia Evans, Jenny Dooley. – Newbury : Express Publishing, 2002. – 83 p.

4. Evans V. Upstream. Beginner A 1 + : coursebook / Virginia Evans, Jenny Dooley. – Newbury : Express Publishing, 2005. – 186 p.

5. Evans V. Upstream. Beginner A 1 + : workbook / Virginia Evans, Jenny Dooley. – Newbury : Express Publishing, 2005. – 103 p.

Додаткова навчальна література

1. 2. Крылова И. П. Граматика современного английского языка : учебник для ин-тов и фак. иностр. яз. / И. П. Крылова, Е. М. Гордон. – [6-е изд.]. – М. : Книжный дом «Университет», 2000. – 448 с. – На англ. яз.

2. Моя родина – Украина : сб. текстов для аудиторной и самостоятельной работы : [под ред О. А. Габриэльян]. – Луганск, 1995. – 60 с.

3. Манси Е. Практикум по грамматике английского языка : [для школьников, студентов, аспирантов] / Елизавета Манси. – К. :А. С. К., 2000. – 352 с.

4. Murphy R. English Grammar in Use / Raymond Murphy. – Cambridge: Cambridge University Press, 1994. – 350 p.

5. McGarthy M. English Vocabulary in Use (elementary) / McGarthy M., O’Dell F. – Cambridge: Cambridge University Press, 2001. – 323 p.

6. Vince M. Elementary Language Practice / Michael Vince, Paul Emerson. – Oxford : Macmillan Publishers Limited. – 296 p.

^ 12. Методи викладання.

Діяльність студента:

– участь у дискусії на практичному занятті;

– робота з текстами й аудіо матеріалами на практичному занятті;

– самостійна підготовка творів за проблематикою модулів;

– самостійна підготовка проектів за проблематикою модулів;

– індивідуальне читання творів художньої літератури;

– написання письмових кейсів

^ Поточний контроль:

письмова модульна робота (3-семестр), письмова модульна робота (4-й семестр)

Форма семестрового контролю:

атестація (3-й семестр), іспит (4-й семестр)

^ 13. Критерії оцінювання (у%).

Семестрова рейтингова оцінка (5-й семестр) розраховується, виходячи з критеріїв:

– письмова модульна робота 60% (у тому числі 15% на контроль самостійної роботи студента);

– участь у практичних заняттях 40%;

Семестрова рейтингова оцінка (6-й семестр) розраховується, виходячи з критеріїв:

– письмова модульна робота 65% (у тому числі 15% на контроль самостійної роботи студента);

– участь у практичних заняттях 30%;

– самостійна робота (індивідуальне читання) 10 %

^ Карта оцінювання СРС (3-й семестр).Види самостійної роботи студента

Максимальний бал рейтингу за вид (%)

1.

Composition “A famous person I want to take after”

7,5%

2.

Composition “The country I want to visit”

7,5%
УСЬОГО:

15%

Карта оцінювання СРС (6-й семестр).Види самостійної роботи студента

Максимальний бал рейтингу за вид (%)

1.

Composition “A letter to a pen-friend”

5%

2.

Project “Beginning | ending a story”

10%

3.

Individual Reading

10%
УСЬОГО:

25%

^ 14. Мова викладання:

англійська

Шкала оцінювання роботи студентів

Національна шкала

Відсоток

^ Шкала ECTS

відмінно

90 – 100%

A – відмінно – відмінне виконання роботи з незначною кількістю помилок

добре

83 – 89%

B – дуже добре – вище середнього рівня з кількома помилками

добре

75 – 82%

C – добре – загалом правильна робота з кількома грубими помилками

задовільно

63 – 74%

D – задовільно – посередньо, зі значною кількістю недоліків

задовільно

50 – 62%

E – достатньо – виконання задовольняє мінімальні критерії оцінки

незадовільно

21 – 49%

FX – незадовільно – для одержання кредиту потрібне деяке доопрацювання

незадовільно

0 – 20%

F – незадовільно – необхідне повторне вивчення дисципліни  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   20

Схожі:

Інформація про напрям підготовки Галузь знань(код) 0101 Напрям підготовки (код) 010104 Спеціалізація iconІнформація про напрям підготовки Галузь знань(код) 0101 Напрям підготовки (код) 010104. Професійне навчання Спеціалізація
Окр «бакалавр» – необхідні сертифікати: математика, українська мова та література, сертифікат на вибір: фізика або хімія або історія...
Інформація про напрям підготовки Галузь знань(код) 0101 Напрям підготовки (код) 010104 Спеціалізація iconІнформація про напрям підготовки Галузь знань 0101 Педагогічна освіта Напрям підготовки 010104 Професійне навчання Спеціалізація
Профіль підготовки «Експлуатація та ремонт місцевого та автомобільного транспорту»
Інформація про напрям підготовки Галузь знань(код) 0101 Напрям підготовки (код) 010104 Спеціалізація iconІнформація про напрям підготовки: Галузь знань (код) 0101 Педагогічна освіта Напрям підготовки (код) 010101 Дошкільна освіта Спеціалізація
Для вступу на навчання за окр "бакалавр" необхідно представити сертифікати зно з біології або математики (за вибором абітурієнта),...
Інформація про напрям підготовки Галузь знань(код) 0101 Напрям підготовки (код) 010104 Спеціалізація iconІнформація про напрям підготовки Галузь знань (код) 0101 Педагогічна освіта Напрям підготовки (код) 010101 Дошкільна освіта Спеціалізація
Лну), а також особливі успіхи в науково-дослідній діяльності (наявність публікацій, участь у науково-практичних конференціях, дослідних...
Інформація про напрям підготовки Галузь знань(код) 0101 Напрям підготовки (код) 010104 Спеціалізація iconІнформація про напрям підготовки: Галузь знань (код) 0101 Педагогічна освіта Напрям підготовки (код) 010102 Початкова освіта Спеціалізація Іноземна мова (англійська)
Для вступу на навчання за окр "бакалавр" необхідно представити сертифікати зно з біології або математики (за вибором абітурієнта),...
Інформація про напрям підготовки Галузь знань(код) 0101 Напрям підготовки (код) 010104 Спеціалізація iconІнформація про напрям підготовки Галузь знань (код) 0101 Педагогічна освіта Напрям підготовки (код) 010102 Початкова освіта Спеціалізація
Лну), а також особливі успіхи в науково-дослідній діяльності (наявність публікацій, участь у науково-практичних конференціях, дослідних...
Інформація про напрям підготовки Галузь знань(код) 0101 Напрям підготовки (код) 010104 Спеціалізація iconІнформація про напрям підготовки Галузь знань 0101 Педагогічна освіта Напрям підготовки 010104 Професійна освіта Спеціалізація
...
Інформація про напрям підготовки Галузь знань(код) 0101 Напрям підготовки (код) 010104 Спеціалізація iconІнформація про напрям підготовки Галузь знань (код) 0305 Напрям підготовки (код) 030510 Спеціалізація
Структура інформаційного пакету для напряму підготовки 030510 «Товарознавство І торговельне підприємництво»
Інформація про напрям підготовки Галузь знань(код) 0101 Напрям підготовки (код) 010104 Спеціалізація iconІнформація про напрям підготовки (інформація береться з навчального плану): Галузь знань (код) 0101 Педагогічна освіта Напрям підготовки (код) 010102 Початкова освіта
Для зарахування на місця держзамовлення важливою умовою також є високий рейтинг навчальної та науково-дослідної роботи в період навчанні...
Інформація про напрям підготовки Галузь знань(код) 0101 Напрям підготовки (код) 010104 Спеціалізація iconІнформація про напрям підготовки Галузь знань 0101 Напрям підготовки 010104 Спеціалізація Моделювання, конструювання та технологія швейних виробів
Профіль підготовки «молодший інженер-педагог практичного навчання з моделювання, конструювання та технології швейних виробів»
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи