Інформація про напрям підготовки Галузь знань 0101 Напрям підготовки 010104 Спеціалізація Моделювання, конструювання та технологія швейних виробів icon

Інформація про напрям підготовки Галузь знань 0101 Напрям підготовки 010104 Спеціалізація Моделювання, конструювання та технологія швейних виробів
НазваІнформація про напрям підготовки Галузь знань 0101 Напрям підготовки 010104 Спеціалізація Моделювання, конструювання та технологія швейних виробів
Сторінка1/31
Дата30.09.2012
Розмір4.1 Mb.
ТипІнформація
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   31

Інформаційний пакет для

спеціальності 6.010104 «Професійне навчання»

Профіль підготовки «молодший інженер-педагог практичного навчання з моделювання, конструювання та технології швейних виробів»

Напрям підготовки 0101 «Педагогічна освіта»


 1. Інформація про напрям підготовки
Галузь знань

0101

Напрям підготовки

6.010104

Спеціалізація

Моделювання, конструювання та технологія швейних виробів

Освітній рівень

Базова вища освіта

Кваліфікація

молодший інженер-педагог практичного навчання

ОКР

Бакалавр педагогічної освіти

Термін навчання

4 роки

Форма навчання

денна
 1. Спеціальні вимоги до зарахування.

Для зарахування на спеціальність необхідно подати сертифікати незалежного тестування з математики, української мови та літератури і фізики, хімії або історії України на вибір.


 1. Загальний опис напряму підготовки


^ Типовим завданням освітньої та професійної діяльності фахівця є:

 • Запуск моделі у виробництво, виконання перевірки деталей крою, виконання розрахунків такту швейних виробів, моделювання і конструювання швейних виробів.

 • Організація та конструювання технологічного процесу швейного виробництва, контроль і оцінка якості протікання технологічних процесів та якості продукції.

 • Робота з нормативною документацією і інформаційними технічними пристроями.

 • Діагностування й дефектування деталей, механізмів та вузлів швейних машин, виконання інженерних розрахунків, креслень.

 • Організація швейного підприємства, добір обладнання і контрольно-діагностичного забезпечення технологічних процесів та його розміщення, діагностика технічного стану обладнання, конструювання засобів механізації.

 • Розробка і реалізація заходів з попередження травматизму на підприємстві.

 • Діагностика професійних здібностей робітників, сприяння створенню позитивних емоцій і творчої атмосфери в колективі, створення цілісної системі виробничої взаємодії.

 • Прогнозування змісту власної професійної діяльності, визначення стратегії та перспективи розвитку підприємства, галузі.

 • Аналіз і економічне обґрунтування виробничих процесів.

 • Самоаналіз власної професійної діяльності, аналіз прогресивного досвіду з фахової діяльності з метою впровадження новацій, спрямованість на професійно-особистісне зростання.

 • Добір навчальної інформації, принципів, методів, форм навчання, методики проведення занять з виробничого навчання.

 • Організація, планування та матеріальне забезпечення виробничого навчання з профілю підготовки у старшій школі, ПТНЗ, та інших навчальних закладах.

 • Оснащення та обладнання майстерень, організація робочого міста майстра виробничого навчання й учня.

 • Контроль й оцінка якості протікання навчально-виховного процесу, діагностика професійних здібностей учнів.

 • Встановлення гармонійних відносин з колегами, адміністрацією та учнями, створення цілісної системі навчальної взаємодії.

 • Виховання професійної, фізичної та правової культури учнів, визначення рівня вихованості учнів.
 1. Професійні профілі випускників.

Фахівець може займати первинні посади: молодший інженер-педагог практичного навчання, майстер виробничого навчання, технолог швейного виробництва.

Узагальненим об’єктом діяльності фахівця є професійно-технічні училища, коледжі, навчально-виробничі комбінати, палаци технічної творчості, ліцеї, гімназії та інші навчальні заклади, виробничі підприємства легкої промисловості.


 1. Можливість подальшого навчання.

Після отримання ОКР «бакалавр» за цим напрямом підготовки фахівець має можливість продовжити навчання за цим напрямом і протягом року отримати диплом «спеціаліста» або вступити до магістратури за напрямами підготовки «Моделювання, конструювання та технологія швейних виробів», «Педагогіка вищої школи», «Управління навчальним закладом».


 1. Діаграма структури окремого напряму підготовки
№ п/п

Назва дисципліни

Рік вивчення

Семестр, у якому вивчають дисципліну

Кредити ECTSІсторія України

12,0Українська мова (за проф. спрямуванням)

1

1

3,0Іноземна мова (за проф. спрямуванням)

1,2

1,2,3

7,0Філософія

2

3

3,0Фізичне виховання*

1,2,3,4

2,4,6,7

 Вища математика

1,2

1,2,3

15,0Нарисна геометрія та інженерна графіка

1

1

6,0Теоретична механіка

1

2

3,0Теоретичні основи теплотехніки

3

5

2,5Органічна хімія

1

2

2,0Прикладна механіка

2,3

4,5

7,5Загальна та неорганічна хімія

1

2

3,0Безпека життєдіяльності (безпека життєдіяльності, основи охорони праці)

1

1

2,0Виробниче навчання

1,2

2,3,4

18,0Валеологія

1

2

2,0Педагогіка

2,3

4,5,6

5,0Матеріалознавство

1

1,2

5,0Технологія швейного виробництва

2,3

4,5,6

15,0Основи прикладної антропології

2

4

2,0Рисунок та спецкомпозиція

2,3

4,5

10,0Машини та апарати швейного виробництва

3

6

5,0Конструювання одягу

3,4

6,7,8

20,5Теорія і методика профорієнтаційної роботи

4

8

2,0Теорія і методика професійного навчання

4

7,8

8,0Гігієна одягу

4

7

3,0Моделювання та художнє оздоблення одягу

4

7,8

9,0Організація та планування підприємств швейного виробництва

4

8

4,5Пропедевтика (Університетська освіта. Робота в мережі Інтернет. Робота з пошуковими бібліотечними системами).

 

 

2,0
 1. Вимоги до оцінювання

В університеті використовують стобальну систему оцінювання.

При переведенні семестрової оцінки з дисципліни в оцінку за національною шкалою («незадовільно», «задовільно», «добре», «відмінно» в разі семестрового іспиту та диференційованого семестрового заліку або «зараховано», «не зараховано» в разі семестрового заліку) викладач використовує таку шкалу:

Національна шкала

Бали

Шкала ECTS

відмінно

90-100

А – відмінно – відмінне виконання роботи з незначною кількістю помилок

добре

83-89

В – дуже добре – вище середнього рівня з кількома помилками

добре

75-82

С – добре – загалом правильна робота, з кількома грубими помилками

задовільно

63-74

D – задовільно – посередньо, зі значною кількістю недоліків

задовільно

50-62

E – достатньо – виконання задовольняє мінімальні критерії оцінки

незадовільно

21-49

FX – незадовільно – для одержання кредиту потрібне деяке доопрацювання

незадовільно

0-20

F – незадовільно –потрібне повторне вивчення дисципліни

Оцінку «зараховано» виставляють студентові, який набрав не менше 50 балів.


 1. Вимоги до підсумкового контролю

Державна атестація за спеціальністю «Професійне навчання» щодо встановлення фактичної відповідності рівня освітньої підготовки вимогам ОКХ здійснюється Державною екзаменаційної комісією вищого закладу освіти після виконання студентами у повному обсязі навчального плану.

Атестація здійснюється на підставі оцінки рівня професійних знань, умінь та навичок, передбачених освітньо-кваліфікаційною характеристикою, за підсумками комплексного державного екзамену з фахових дисциплін (Технологія швейного виробництва. Конструювання одягу. Моделювання та художнє оздоблення одягу. Матеріалознавство. Теорія і практика навчання і виховання та методика професійного навчання).

Присвоєння кваліфікації «молодший інженер-педагог практичного навчання» здійснює Державна екзаменаційна комісія.

7.4. Підсумки державних іспитів визначаються оцінками: «відмінно», «добре», «задовільно», «незадовільно»:

Оцінка «відмінно» виставляється, якщо студент має стійки системні знання з фахових дисциплін, вміє їх узагальнювати та продуктивно їх використовує на творчому рівні у відповіді на питання екзаменаційного білету. Студент вільно володіє понятійним апаратом, вміє аналізувати нестандартні ситуації.

Оцінка «добре» виставляється, якщо студент у цілому відповів на питання білету і комісії, має основні знання з фахових дисциплін, аргументовано обрав шляхи розв’язання теоретичних проблем, правильно застосував навчальний матеріал у стандартних ситуаціях, проаналізував інформацію на аналітико-синтетичному рівні. Але у відповіді не врахував усі особливості теоретичних положень.

Оцінка «задовільно» виставляється, якщо студент має репродуктивний рівень знань з фахових дисциплін, знайомий з основними поняттями навчального матеріалу, але допускає деякі помилки у відповідях.

Оцінка «незадовільно» виставляється, якщо студент має фрагментарні знання з фахових дисциплін, допускає значні помилки у відповідях державній комісії.


Історія України


^ МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

ЛУГАНСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   31

Схожі:

Інформація про напрям підготовки Галузь знань 0101 Напрям підготовки 010104 Спеціалізація Моделювання, конструювання та технологія швейних виробів iconІнформація про напрям підготовки Галузь знань 0101 Педагогічна освіта Напрям підготовки 010104 Професійне навчання Спеціалізація
Профіль підготовки «Експлуатація та ремонт місцевого та автомобільного транспорту»
Інформація про напрям підготовки Галузь знань 0101 Напрям підготовки 010104 Спеціалізація Моделювання, конструювання та технологія швейних виробів iconІнформація про напрям підготовки Галузь знань(код) 0101 Напрям підготовки (код) 010104 Спеціалізація
Загальний опис напряму підготовки (освітні та професійні цілі, ключові результати навчання та ін.)
Інформація про напрям підготовки Галузь знань 0101 Напрям підготовки 010104 Спеціалізація Моделювання, конструювання та технологія швейних виробів iconІнформація про напрям підготовки Галузь знань 0101 Педагогічна освіта Напрям підготовки 010104 Професійна освіта Спеціалізація
...
Інформація про напрям підготовки Галузь знань 0101 Напрям підготовки 010104 Спеціалізація Моделювання, конструювання та технологія швейних виробів iconІнформація про напрям підготовки Галузь знань(код) 0101 Напрям підготовки (код) 010104. Професійне навчання Спеціалізація
Окр «бакалавр» – необхідні сертифікати: математика, українська мова та література, сертифікат на вибір: фізика або хімія або історія...
Інформація про напрям підготовки Галузь знань 0101 Напрям підготовки 010104 Спеціалізація Моделювання, конструювання та технологія швейних виробів iconІнформація про напрям підготовки: Галузь знань (код) 0101 Педагогічна освіта Напрям підготовки (код) 010101 Дошкільна освіта Спеціалізація
Для вступу на навчання за окр "бакалавр" необхідно представити сертифікати зно з біології або математики (за вибором абітурієнта),...
Інформація про напрям підготовки Галузь знань 0101 Напрям підготовки 010104 Спеціалізація Моделювання, конструювання та технологія швейних виробів iconІнформація про напрям підготовки Галузь знань (код) 0101 Педагогічна освіта Напрям підготовки (код) 010101 Дошкільна освіта Спеціалізація
Лну), а також особливі успіхи в науково-дослідній діяльності (наявність публікацій, участь у науково-практичних конференціях, дослідних...
Інформація про напрям підготовки Галузь знань 0101 Напрям підготовки 010104 Спеціалізація Моделювання, конструювання та технологія швейних виробів iconІнформація про напрям підготовки: Галузь знань (код) 0101 Педагогічна освіта Напрям підготовки (код) 010102 Початкова освіта Спеціалізація Іноземна мова (англійська)
Для вступу на навчання за окр "бакалавр" необхідно представити сертифікати зно з біології або математики (за вибором абітурієнта),...
Інформація про напрям підготовки Галузь знань 0101 Напрям підготовки 010104 Спеціалізація Моделювання, конструювання та технологія швейних виробів iconІнформація про напрям підготовки Галузь знань (код) 0101 Педагогічна освіта Напрям підготовки (код) 010102 Початкова освіта Спеціалізація
Лну), а також особливі успіхи в науково-дослідній діяльності (наявність публікацій, участь у науково-практичних конференціях, дослідних...
Інформація про напрям підготовки Галузь знань 0101 Напрям підготовки 010104 Спеціалізація Моделювання, конструювання та технологія швейних виробів iconІнформація про напрям підготовки Галузь знань (код) 0305 Напрям підготовки (код) 030510 Спеціалізація
Структура інформаційного пакету для напряму підготовки 030510 «Товарознавство І торговельне підприємництво»
Інформація про напрям підготовки Галузь знань 0101 Напрям підготовки 010104 Спеціалізація Моделювання, конструювання та технологія швейних виробів iconІнформація про напрям підготовки (інформація береться з навчального плану): Галузь знань (код) 0101 Педагогічна освіта Напрям підготовки (код) 010102 Початкова освіта
Для зарахування на місця держзамовлення важливою умовою також є високий рейтинг навчальної та науково-дослідної роботи в період навчанні...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи