Інформація про напрям підготовки. Галузь знань(код) 0203 Гуманітарні науки Напрям підготовки (код) 020303 Філологія Спеціалізація icon

Інформація про напрям підготовки. Галузь знань(код) 0203 Гуманітарні науки Напрям підготовки (код) 020303 Філологія Спеціалізація
НазваІнформація про напрям підготовки. Галузь знань(код) 0203 Гуманітарні науки Напрям підготовки (код) 020303 Філологія Спеціалізація
Сторінка1/8
Дата30.09.2012
Розмір0.75 Mb.
ТипІнформація
  1   2   3   4   5   6   7   8

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

ЛУГАНСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ІМЕНІ ТАРАСА ШЕВЧЕНКА


Кафедра англійської філології


European Credit Transfer System

ECTS - Інформаційний пакет

2009/2010


Напрям підготовки - 7.020303 Філологія


Спеціалізація - Англійська мова і література


Структура інформаційного пакету ECTS для спеціальності «Філологія»

(Англійська мова і література ) ОКР «спеціаліст».


 1. Інформація про напрям підготовки.
^ Галузь знань(код)

0203 Гуманітарні науки

Напрям підготовки (код)

7.020303 Філологія

Спеціалізація

Англійська мова і література

^ Освітній рівень

Вища освіта

Кваліфікація

Вчитель англійської мови та зарубіжної літератури

ОКР

спеціаліст

Термін навчання

1 роки на базі бакалавру

^ Форма навчання

денна
 1. Спеціальні вимоги до зарахування.

На навчання за спеціальністю 7.020303 Філологія «Англійська мова і література» можуть претендувати абітурієнти, які виявили здібності до оволодіння іноземною мовою, виражене бажання займатися педагогічною діяльністю, достатній рівень мовної компетентності з іноземної мови, а також бажання сприймати та розуміти західну мову та культуру. Для конкурсного відбору осіб, які на основі бакалавру вступають ЛНУ імені Тараса Шевченка для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста, зараховуються бали сертифіката Українського центру оцінювання якості освіти, виданого у поточному році, з наступних дисциплін:


Напрями підготовки - Філологія

^ Сертифікати
(вступні випробування)


•  Англійська мова та література

Тест з англійської мови
 1. ^ Загальний опис напряму підготовки (освітні та професійні цілі, ключові результати навчання )

Підготовка спеціалістів філологів здійснюється протягом 1 років на базі бакалавру. Вона складається з циклу спеціальних філологічних дисциплін, що забезпечують належний рівень підготовки.

Спеціаліст повинен володіти глибокими знаннями англійської мови, з циклу літературознавчих дисциплін, ділової англійської мови, основами науково-дослідницької роботи і прийомами володіння комп’ютерною технікою.

Спеціаліст спеціальності Філологія «Англійська мова і література» повинен опанувати основні розділи гуманітарних і соціально-економічних наук, знати історію України, історію вітчизняної та світової культури, основні положення філології та сучасних економічних і політичних теорій, основи правознавства, психології та педагогіки.

Спеціаліст повинен знати:

 • профільну іноземну мову;

 • функціональні властивості мови, лінгвокраїнознавчі особливості;

 • сутність мови як суспільного явища, її зв'язок з мисленням, культурою та суспільним розвитком народу; принциповий зв'язок мови і світу;

 • походження та розвиток мови, її рівні; основні одиниці мови і мовлення;

 • особливості формування мовленнєвих умінь та навичок іноземною мовою;

 • історію зарубіжної літератури;

 • основні світоглядні теорії та концепції в галузі гуманітарних і соціально-економічних наук;

 • форми, засоби і методи педагогічної діяльності;

 • умови формування особистості, розуміти природу психіки, знати основні психологічні функції і їх фізіологічні механізми;

 • права і свободи людини і громадянина, основи української правової системи і законодавства;


Спеціаліст повинен уміти:

 • володіти розвиненою культурою мислення, вміти ясно і логічно висловлювати свої думки;

 • застосовувати досягнення національної та світової культури у вирішенні своїх професійних та життєвих завдань;

 • самостійно опанувати нові знання, критично оцінювати набутий досвід з позицій останніх досягнень філологічної науки та соціальної практики;

 • володіти чотирма видами мовленнєвої діяльності на базі достатнього обсягу знань з фонетики, граматики, лексики, орфографії та лінгвокраїнознавства;

 • проводити навчально-виховну роботу згідно з психологічними

 • закономірностями навчання та виховання, педагогічними принципами та методами;

 • використовувати в своїй професійній діяльності довідкову літературу, різнотипні словники, електронні бази даних.

 • Освітній рівень спеціаліста з фаху Філологія «Англійська мова і література» є базовим для продовження навчання за програмою підготовки фахівців з освітньо-кваліфікаційними рівнями спеціаліста та магістра.
 1. ^ Професійні профілі випускників з прикладами.

Після одержання диплома спеціаліста фахівці зі спеціальності Філологія «Англійська мова і література» можуть обіймати первинні посади: викладачі загальноосвітніх шкіл, гімназій, ліцеїв, коледжів, викладачі навчальних закладів системи вищої освіти; фахівці в галузі спеціалізованої освіти, перекладачі в торгових палатах, спільних підприємствах, зарубіжних представництвах та в інших установах міжнародної орієнтації, перекладачі-референти, тощо. 1. ^ Можливості подальшого навчання.

Після отримання ОКР «спеціаліст» за спеціальністю Філологія «Англійська мова і література» студент може вступити до магістратури за напрямами:


Спеціальність

Кваліфікація

Мова та література (англійська)

Філолог, викладач англійської мови та літератури

Переклад

Магістр філології, перекладач

Педагогіка вищої школи

Викладач вищого навчального закладу

Управління навчальним закладом

Керівник навчального закладу , організатор освітньої діяльності6. Підготовка спеціаліста (Цикл професійної та практичної підготовки)

Назва курсу

Рік навчання

Семестр

ECTS
7.1 Нормативна частина


7.1.1

Загальне мовознавство

5

9

1,0

7.1.2

Практичний курс англійської мови

5

9,10

8,5

7.1.3

Теорія і практика перекладу

5

10

1,5

7.1.4

Сучасна англійська література

5

10

1,0
^ 7.2 За вибором ВНЗ


7.2.1

Соціолінгвістика

5

10

1,5

7.2.2

Лінгвопрагматика

5

10

1,5

7.2.3

Інтелектуальна власність

5

10

1,0
^ 7.3 За вибором студента


7.3.1

Спецкурс з методики викладання англійської мови

5

9

1,0

7.3.2

Спецсемінар з методики викладання англійської мови

5

9

1,0

7.3.3

Спецкурс з педагогіки

5

9

1,0

7.3.4

Спецкурс з англійської мови

5

10

1,0

7.3.5

Спецсемінар з англійської мови

5

10

1,0
^ 8. Курсові роботи

9. Практики


9.1

Педагогічна практика у школі (виробнича)

5

9

10,0 1. ^ Вимоги до оцінювання

В університеті використовують стобальну систему оцінювання. При переведенні семестрової оцінки з дисципліни в оцінку за національною шкалою («незадовільно», «задовільно», «добре», «відмінно» в разі семестрового іспиту та диференційованого семестрового заліку або «зараховано», «не зараховано» в разі семестрового заліку) викладач використовує таку шкалу.


Національна

шкала

Бали

Шкала ECTS

ВІДМІННО

90-100

^ АВІДМІННО - відмінне виконання роботи з незначною кількістю помилок

ДОБРЕ

83-89

^ В - ДУЖЕ ДОБРЕ - вище середнього рівня з кількома помилками

ДОБРЕ

75-82

С- ДОБРЕ - загалом правильна робота з кількома грубими помилками

ЗАДОВІЛЬНО

63-74

^ D - ЗАДОВІЛЬНО - посередньо, зі значною кількістю недоліків

ЗАДОВІЛЬНО

50-62

^ Е - ДОСТАТНЬО - виконання задовольняє мінімальні критерії оцінки

НЕЗАДОВІЛЬНО

21-49

^ FX - НЕЗАДОВІЛЬНО – для одержання кредиту потрібне деяке доопрацювання

НЕЗАДОВІЛЬНО

0-20

^ F - НЕЗАДОВІЛЬНО - необхідна повторне вивчення дисципліни
Оцінку «зараховано» виставляють студентові, який набрав не менше 50 балів.

 1. ^ Вимоги до підсумкового контролю (державної атестації)

Державна атестація студентів на кваліфікацію спеціаліст спеціальності «Філологія» (Англійська мова і література ) проводиться на основі державного захисту проектів з теорії, практики основної іноземної мови, зарубіжної літератури та методик їх викладання. Державний захист проектів проводиться після закінчення екзаменаційної сесії 10 семестру. До державного кваліфікаційного іспиту допускаються студенти, які успішно виконали весь навчальний план підготовки спеціаліста.


Державна атестація

Бакалавр

Семестр

Дисципліни

Захист проектів

10

Англійська мова та методика її викладання, зарубіжна література та методика її викладання, теорія і практика навчання та виховання

Державний екзамен з української мови

2

Українська мова за проф. спрямуванням
 1. ^ Координатор ECTS на факультеті іноземних мов

ПІБ Карпенко І.М.

Посада декан факультету іноземних мов, кандидат педагогічних наук, доцент.

Поштова адреса – м. Луганськ 91011, вул. Оборона 2, ФІМ.

Номер телефону (0642) 55 44 91

е-mail fim@luguniv.edu.ua


^ МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

ЛУГАНСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ІМЕНІ ТАРАСА ШЕВЧЕНКА


Кафедра англійської філології_____________________________

(назва кафедри)


^ Р О Б О Ч А Н А В Ч А Л Ь Н А ПРОГРАМА

дисципліни „Загальне мовознавство”

(назва дисципліни)

для спеціальності(ей) „Мова та література (англійська)”

форма навчання ________денна____________________


ЗАТВЕРДЖЕНО


на засіданні кафедри

Протокол №______від _____________


Завідувач кафедри___________(підпис)


Перезатверджено: протокол №______ від ____________


Перезатверджено: протокол №______ від ____________


Перезатверджено: протокол №______ від ____________


Погоджено:

Завідувач науково-

методичного відділу ___________ Л. П. Масюта


Луганськ 2010
Луганський національний університет імені Тараса Шевченка

Робоча навчальна програма

дисципліни „Загальне мовознавство”

 1. ^ Назва курсу.

„Загальне мовознавство”

Форма(-и) навчання: денна.

Спеціальність (-ості): „Мова та література (англійська)”.

 1. ^ Код курсу.

[ФІМ].[Англ._ст_10].[7_1_1]

 1. Тип курсу (обов’язковий або за вибором студента).

Обов’язковий

 1. Рік (роки) навчання.

5-й

 1. Семестр / семестри.

9

 1. Кількість кредитів ECTS.

1

 1. ^ Прізвище ім’я по-батькові, посада, вчене звання та науковий ступінь викладача (викладачів), які викладають дисципліну.

Савельєва Наталія Олександрівна – викладач кафедри англійської філології (1 корпус, ауд. 1 – 126, e-mail: babichevan@yandex.ru)

 1. ^ Мета курсу (в термінах результату навчання й компетенції).

Мета курсу – узагальнення, систематизація та розширення теоретичної підготовки випускників філологічних факультетів з теорії мови, історії лінгвістичних досліджень, методології дослідження мови; поглиблення розуміння студентами історичних процесів в усіх мовах, їх інтерпретація вітчизняними й зарубіжними мовознавцями, філософами, істориками, психологами; визначення місця мовознавства серед інших лінгвістичних дисциплін; закріплення знань студентів про основні етапи розвитку науки про мову з найдавніших часів до наших днів; систематизація знань про предмет мовознавства, багатогранну природу мови, її структуру та форми існування, про мову як суспільний, соціально-історичний, культурний феномен; розширення знань студентів про основні принципи і прийоми дослідження мови й одиниць різних мовних рівнів.

 1. ^ Передумови (актуальні знання, необхідні для опанування курсу).

Курс базується на знаннях студентами предметів: „Вступ до мовознавства”, „Історія англійської мови”, „Теоретична граматика англійської мови”, „Теоретична фонетика англійської мови”, „Лексикологія”.

 1. ^ Зміст курсу.Змістовні модулі та їхня структура

 

загальна

лекції

семінари / (пр. зан.)

лаб.

самост.
Перший модуль
1.1.

Linguistics as a science.
2


1.2.

Landmarks in linguistic thought.

1.3.

Origins of Language. The uniqueness of human language. How to define the term ‘language’?
1.4.

Language functions. Language and society. Language and culture. Language and thinking. Language as a sign system. Language and Speech dichotomy. Synchrony vs. Diachrony.Module Test 11


^ Другий модуль
2.1.

Languages of the World. Genealogical and Typological Classifications of Languages.
2.2.

Phonetics and Graphics. Sound and their Classifications. Phonetic Units and Means. Phonetic Processes. Writing, its Importance for the Society, Stages of its Development.
2.3.

Lexicology and Phraseology. The Word and its Meaning. Lexico-Semantic Categories. Phraseology. Lexicography.
2.4.

Grammar. Grammatical Meaning, grammatical category. Parts of Speech. The Word Combination and the Sentence.
2.5.

Module Test 21


загальна кількість годин
2

2 1. Список рекомендованої навчальної літератури.

Основна навчальна література

 1. Бюлер К. Теория языка [Электорнный вариант].

 2. Звегинцев В. А. Очерки по общему языкознанию [Электронный вариант].

 3. Кочерган М. П. Вступ до мовознавства : [підручник для студ. філол. спец. вищ. навч. закладів]. – К. : Вид. центр «Академія», 2005. – 368 с.

 4. Маслов Ю. С. Введение в языкознание : [учеб. для филол. спец. вузов / 2-е изд., перераб. и доп.]. – М. : Высш. шк., 1987.—272 с.

 5. Общее языкознание: формы существования, функции, история языка [Электорнный вариант] : [под общ. ред. Б. А. Серебрянникова]. – М. : Наука, 1970.

 6. Bauer L. The Linguistics Student’s Handbook / L. Bauer. – Edinburgh : Edinburgh University Press, 2007. – 387 p.

 7. The Handbook of Linguistics : [ed. by Aronoff M., Rees-Miller J.]. – Blackwell Publishing, 2002.

 8. Trask R. L. Language. The Basics / R. L.Trask. –[2nd ed.]. – L., NY : Routledge, 1999. – 176 p.

 9. Widdowson H. G. Linguistics / H. G. Widdowson. – [4th ed.]. – Oxford : Oxford University Press, 2005. – 134 p.

Додаткова навчальна література

 1. Бацевич Ф. С. Філософія мови. Історія лінгвофілософських учень : [підручник]. – К. : Вид. центр «Академія», 2008. – 240 с.

 2. Сепир Э. Избранные труды по языкознанию и культурологи / Э. Сепир. – М., 1993. – С. 259 – 265.

 3. Потебня А. А. Мысль и язык (ИЗВЛЕЧЕНИЯ) // Звегинцев В.А. История языкознания XIX-XX веков в очерках и извлечениях. Часть I. – М., 1960. С. 136 – 142.

 4. Bussmann H. Routledge Dictionary of Language and Linguistics / H. Bussmann : [ed., tr. by G. P. Trauth, K. Kazzazi]. – L., NY : Routledge, 1998. – 1304 p.

 5. Harris R. Landmarks in Linguistic Thought I: The Western Tradition from Socrates to Saussure / R. Harris, T. J. Taylor. – [2nd ed. / ed. by T. J. Taylor]. – L., NY : Routledge, 1997. – 234 p.

 6. Meyer Charles F. Introducing English Linguistics / Ch. F. Meyer. – N.Y. : Cambridge University Press, 2009. – 259 p.

 7. Trask R. L. Key Concepts in Language and Linguistics / R L. Trask. – L. ; NY : Routledge, 1999. – 256 p.
 1. Методи викладання.

Діяльність студента:

 • самостійне конспектування першоджерел та їх аналіз;

 • схематичне представлення інформації за темами (таблиці, схеми).

Поточний контроль:

 • дві письмових модульних роботи.

Форма семестрового контролю:

екзамен.

 1. Критерії оцінювання (у %).

Семестрова рейтингова оцінка розраховується, виходячи з критеріїв:

 • Конспекти за темами 50% (у тому числі 15% на контроль самостійної роботи студента)

 • письмові модульні роботи 50 % (25 кожна)

Карта оцінювання СРСВиди самостійної роботи студента

Максимальний бал рейтингу за вид (%)

1.

Get acquainted with different views on linguistics as a field of study. Compare and contrast the definitions suggested (make notes, 1 page). Make notes on what linguistics is and its connections to other sciences (1,5 – 2 pages). Why is this course important to you as a foreign languages faculty student? (Not more than 1 page).

10

2.

Choose one of the chapters on the history of language study from [Harris R. Landmarks in Linguistic Thought I: The Western Tradition from Socrates to Saussure]. Make notes (2-3 pages).

10

3.

Look through the information in the books mentioned. Why is it difficult to define the term ‘language’? Choose 5 – 6 definitions and explain why you think they are most appropriate ones. Make notes on the origin of language (2 – 3 pages). List those features which make human language different from other systems of communications. Explain them (2 – 3 pages). Learn the images of language in science in XIX – XXI c. Choose the most interesting and exciting fact that you have discovered about the origin of language.

15

4.

What are the functions of language? Make a list of them. Explain (2 – 3 pages). Language as a unique sign system. Make notes (2 – 3 pages). Does language system equal to language structure? Explain these dichotomies: language vs. speech; synchrony vs. diachrony. Who was the author of these dichotomies? What other critical ideas did the scientist suggest? How is language related to society, culture, thinking? Make notes (5 – 6 pages).

15
УСЬОГО:

50%
 1. ^ Мови викладання.

Англійська, українська, російська
  1   2   3   4   5   6   7   8

Схожі:

Інформація про напрям підготовки. Галузь знань(код) 0203 Гуманітарні науки Напрям підготовки (код) 020303 Філологія Спеціалізація iconІнформація про напрям підготовки. Галузь знань(код) 0203 Гуманітарні науки Напрям підготовки (код) 0305 Філологія Спеціалізація
Зарахування на навчання відбувається на основі балів із вступного іспиту, який включає питання з теоретичних курсів англійської мови,...
Інформація про напрям підготовки. Галузь знань(код) 0203 Гуманітарні науки Напрям підготовки (код) 020303 Філологія Спеціалізація iconГалузь знань: 0203 Гуманітарні науки Напрям підготовки: 020303 Філологія

Інформація про напрям підготовки. Галузь знань(код) 0203 Гуманітарні науки Напрям підготовки (код) 020303 Філологія Спеціалізація iconІнформація про напрям підготовки Галузь знань 0203 Гуманітарні науки Напрям підготовки 020303 Філологія Спеціалізація Французька та англійська мова І література
Для конкурсного відбору осіб, які на основі повної загальної середньої освіти вступають лну імені Тараса Шевченка для здобуття освітньо-кваліфікаційного...
Інформація про напрям підготовки. Галузь знань(код) 0203 Гуманітарні науки Напрям підготовки (код) 020303 Філологія Спеціалізація iconІнформація про напрям підготовки Галузь знань 0203 Гуманітарні науки Напрям підготовки 020303 Філологія Спеціалізація Німецька та англійська мова І література
Для конкурсного відбору осіб, які на основі повної загальної середньої освіти вступають лну імені Тараса Шевченка для здобуття освітньо-кваліфікаційного...
Інформація про напрям підготовки. Галузь знань(код) 0203 Гуманітарні науки Напрям підготовки (код) 020303 Філологія Спеціалізація iconІнформація про напрям підготовки Галузь знань 0203 Гуманітарні науки Напрям підготовки 020303 Філологія Спеціалізація Іспанська та англійська мова І література
Для конкурсного відбору осіб, які на основі повної загальної середньої освіти вступають лну імені Тараса Шевченка для здобуття освітньо-кваліфікаційного...
Інформація про напрям підготовки. Галузь знань(код) 0203 Гуманітарні науки Напрям підготовки (код) 020303 Філологія Спеціалізація iconІнформація про напрям підготовки Галузь знань(код) 0101 Напрям підготовки (код) 010104 Спеціалізація
Загальний опис напряму підготовки (освітні та професійні цілі, ключові результати навчання та ін.)
Інформація про напрям підготовки. Галузь знань(код) 0203 Гуманітарні науки Напрям підготовки (код) 020303 Філологія Спеціалізація iconІнформація про напрям підготовки Галузь знань (код) 0305 Напрям підготовки (код) 030510 Спеціалізація
Структура інформаційного пакету для напряму підготовки 030510 «Товарознавство І торговельне підприємництво»
Інформація про напрям підготовки. Галузь знань(код) 0203 Гуманітарні науки Напрям підготовки (код) 020303 Філологія Спеціалізація iconІі курс 0203. Гуманітарні науки
Напрям підготовки: 020303. Філологія (українська мова та література)*. Спеціалізація: редагування освітніх видань
Інформація про напрям підготовки. Галузь знань(код) 0203 Гуманітарні науки Напрям підготовки (код) 020303 Філологія Спеціалізація iconІнформація про напрям підготовки Галузь знань(код) 0101 Напрям підготовки (код) 010104. Професійне навчання Спеціалізація
Окр «бакалавр» – необхідні сертифікати: математика, українська мова та література, сертифікат на вибір: фізика або хімія або історія...
Інформація про напрям підготовки. Галузь знань(код) 0203 Гуманітарні науки Напрям підготовки (код) 020303 Філологія Спеціалізація iconІнформація про напрям підготовки Галузь знань 0203 Гуманітарні науки Напрям підготовки 0305 Філологія Спеціалізація Мова та література (німецька)
Для конкурсного відбору осіб, які на основі повної вищої освіти за спеціалізацією «Мова та література (німецька)» вступають до магістратури...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи