Інформація про напрям підготовки. Галузь знань(код) 0203 Гуманітарні науки Напрям підготовки (код) 0305 Філологія Спеціалізація icon

Інформація про напрям підготовки. Галузь знань(код) 0203 Гуманітарні науки Напрям підготовки (код) 0305 Філологія Спеціалізація
НазваІнформація про напрям підготовки. Галузь знань(код) 0203 Гуманітарні науки Напрям підготовки (код) 0305 Філологія Спеціалізація
Сторінка13/13
Дата30.09.2012
Розмір1.6 Mb.
ТипІнформація
1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   13
^

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ


ЛУГАНСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ІМЕНІ ТАРАСА ШЕВЧЕНКАКафедра англійської філології

(назва кафедри)


^ Р О Б О Ч А Н А В Ч А Л Ь Н А ПРОГРАМА

дисципліни Основи лінгвістичного аналізу

(назва дисципліни)

для спеціальності(ей) ___«Мова та література (англійська)»___

форма навчання ___денна/ заочна______


ЗАТВЕРДЖЕНО


на засіданні кафедри

Протокол №______від _____________


Завідувач кафедри___________(підпис)


Перезатверджено: протокол №______ від ____________


Перезатверджено: протокол №______ від ____________


Перезатверджено: протокол №______ від ____________


Погоджено:

Завідувач науково-

методичного відділу ___________ Л. П. Масюта


Луганськ 2010

Луганський національний університет імені Тараса Шевченка

Робоча навчальна програма

дисципліни «Основи лінгвістичного аналізу»

^ 1. Назва курсу:


Основи лінгвістичного аналізу


Форма(-и) навчання: денна.

Спеціальність (-ості): «Мова та література (англійська)»

^ 2. Код курсу.

[ФІМ] / [Aнгл.(бак)_МАГ_10 ]/ [3_2_2]

3. Тип курсу

Обов’язковий

^ 4. Рік (роки) навчання.

1-й

5. Семестр / семестри.

1перший – денна форма; другий – дистанційна форма

^ 6. Кількість кредитів ECTS.

2,5

7. Прізвище ім’я по-батькові, посада, вчене звання та науковий ступінь викладача (викладачів), які викладають дисципліну.

Хомяк Ніна Володимирівна, доцент кафедри, доцент, кандидат філологічних наук

^ 8. Мета курсу (в термінах результату навчання й компетенції).

Мета викладання даної дисципліни покликана ознайомити магістрантів з основними напрямками лінгвістичного аналізу і навчити застосовувати їх у своїх наукових дослідженнях в залежності від обраної сфери наукового дослідження.

Слід зазначити, що робота з мовним матеріалом досить трудомістка і не може бути обмежена одним підходом, а, навпаки, вимагає від дослідника розгляду мовного об’єкту з кількох боків: його внутрішньої і зовнішньої структури, структурного типу, функціональних особливостей, соціального аспекту.

Процес залучення для дослідження матеріалу різних методів аналізу сприяє вирішенню широких лінгвістичних і суспільних проблем, збагачуючи загальнотеоретичні знання в галузі мовознавства.


^ 9.Передумови (актуальні знання, необхідні для опанування курсу).

Загальнотеоретичні знання в галузі мовознавства.


^ 10. Зміст курсу.Змістовні модулі та їхня структура

 

загальна

лекції

семінари / (пр. зан.)

лаб.

самост.
Перший модуль
1.1.


Module 1


Lecture 1. Linguistics as a science. General notes on origin and development.


 • the first steps in language investigation

 • surrogational systems

 • natural nomenclaturism

 • language as a receptacle of human knowledge

 • epistemological terms concerning language study

 • the essence of Saussurian terms ‘langue’, langage’, ‘parole’

 • ‘asymmetry’ as an ontological feature of a linguistic sign

 • linguistic nature of a linguistic sign

 • ‘deep/surface’ structure of a linguistic sign10

2

4
4

1.2.

Lecture 2. Language Ontology.


- the essence of internal processes

- the essence of external processes

- the principles of language organization

- a paradigm and its structure

- paradigmatic relations and their types

- the theory of a semantic field


10

2

4
4

1.3.

Lecture 3. The Ontological Properties of language.

3.1. The Principles of Paradigmatic Analysis.

3.2. The principles of Syntagmatic Analysis.


 • syntagmatic relations: the main characteristics

 • the notion of a syntagm

 • the essence of distributional analysis

 • the peculiarities of a syntagmatic structure
10

2

4
4
Другий модуль
2.1.

Module 2

Lecture 4. Theories of Meaning.

 • the most known theories of meaning

 • the role of paradigmatic criterion in semantic analysis

 • the role of syntagmatic criterion in semantic analysis

10

2

4
4

2.2.

Lecture 5.


 • functional approach to language study

 • materialistic position concerning Language descent

 • cognitive function and its characteristics

 • communicative function and its characteristics

 • double mode of language existence

 • semantic approach to language study

 • communicative approach to language study

 • the basic functions of language

 • communicative channel: different views

 • the main mechanism of nominative processes

 • onomaciological procedure and its mechanism

 • semaciological procedure and its mechanism

10

2

4
4

2.3.

Lecture 6. structural properties of language

 • level structure in different works

 • the main characteristics of language levels

 • the principles of transition into another hierarchical status
10

2

4
4

2.4.

Lecture 7.

 • the two stages of a nominative act and their linguistic essence

 • the types of transposition

 • the functional nature of a morphological transposition

 • the functional nature of a paradigmatic transposition

 • the functional nature of a semantic transposition

 • conventionality of a linguistic sign in the process of identification
12

2

2
6
загальна кількість годин

72

14

28
30

^ 11. Список рекомендованої навчальної літератури.Основна навчальна література

1.Березин Ф.М. История лингвистических учений, М, Высшая школа, 1975.

2. Arnold N. The English Word, М, Высшая школа, 1989.

3. Morokhovskaya E.Ya. Theoretical Fundamentals of English Grammar– Kuiв, 1980;

4. Schlauch, W/ English & the Study of Languages today.

Warszawa - London – Oxford University press.

5. Кацнельсон С.Д. Типология языка и речевое мышление. Ленинград, 1972.

Додаткова навчальна література

1. Хомяк Н.В. Формирование номинативного значения. В сб.: Язык: история и современность. Луганск,1999;

2. Хомяк Н.В. Семантический анализ единиц прямой номинации.Вісник Луганського педагогічного університету імені Тараса Шевченка, № 7,2001;

3. Khomyak N.V. Contensive characteristics of a linguistic sign. Вісник Луганського педагогічного університету імені Тараса Шевченка, № 2, 2004;

4. Khomyak N.V. The notions of ‘diachrony/synchrony’ in language investigation. Вісник Луганського педагогічного університету імені Тараса Шевченка, № 2,2004

5. Khomyak N.V. Semaciological approach to the word study. Вісник Луганського педагогічного університету імені Тараса Шевченка,№9,2002

6. Khomyak N.V. The processes of nomination. Материалы научно-практической конференции „ Мова у контексті міжкультурної комунікації”, Луганськ,2006

7. Khomyak N.V. Language and linguistic signs: internal analysis. Вісник Луганського національного університету ім.Т.Шевченка, № 20, листопад, 2006 сс.81-84;

8. Language functional reality. Актуальні проблеми іноземної філології: лінгвістика та літературознавство. Міжвузівський збірник наукових статей. Випуск 1, сс. 139-145, Ніжин;

9. The structural organization of modern English. Вісник Луганського національного університету ім.Т.Шевченка,2008;

10.Intermediate status of a linguistic sign as a universal phenomenon in language nomination - Матеріали конференції: Мова у контексті культури і міжкультурної комунікації», 2009;

11. Язык и его когнитивный механизм. - Матеріали конференції: Мова у контексті культури і міжкультурної комунікації».2-3 червня,2010;

^ 12. Методи викладання.

Діяльність студента:

 • слухання лекцій;

 • виступ з повідомленням на семінарі;

 • виголошення доповіді на семінарі;

 • участь у дискусії на семінарі;

 • самостійне конспектування першоджерел та їх аналіз;

 • написання письмових кейсів.

Поточний контроль:

дві письмові модульні роботи.

Форма семестрового контролю:

іспит.

^ 13. Критерії оцінювання (у %).

Семестрова рейтингова оцінка розраховується, виходячи з критеріїв:

 • письмові модульні роботи 60% (у тому числі 15% на контроль самостійної роботи студента)

 • участь у семінарах 30%

 • самостійна робота (реферат) 10%
Карта оцінювання СРСВиди самостійної роботи студента

Максимальний бал рейтингу за вид (%)

1.

Тема: Лінгвістика як наука про мову. Мова як предмет наукового дослідження. Передумови наукового дослідження мови.

(тема виноситься на модульний контроль)

5%

2.

Тема: Онтологія / епістемологія. Мова як система. Ф.де Соссюр і його бачення мовної системи. Мова у сучасній лінгвістиці. Поняття про дихотомію. Механізм мислення. Асиметрія лінгвістичний знаку.

(конспектування, тема виноситься на модульний контроль)

5%

3.

Тема: Онтологічні властивості мови. Принципи парадигматичного аналізу. Поняття про парадигму та парадигматичні зв”язки, їх типи. Структура парадигматичного формування Принципи синтагматичного аналізу. Умови формування синтагматичних відношень і їх основні риси. Дистрибутивний підхід до вивчення мовленнєвих актів.

(конспектування, тема виноситься на модульний контроль

5%

4.

Тема: Структура значення. Семантика як галузь лінгвістичної науки. Три напрями дослідження значення. Когнітивна семантика. Семантична парадигма лексичного знаку. Стилістична реалізація семантики знака.

(Реферат на обрану тему)

10%
УСЬОГО:

25%
14. Мови викладання.

Англійська
1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   13

Схожі:

Інформація про напрям підготовки. Галузь знань(код) 0203 Гуманітарні науки Напрям підготовки (код) 0305 Філологія Спеціалізація iconІнформація про напрям підготовки. Галузь знань(код) 0203 Гуманітарні науки Напрям підготовки (код) 020303 Філологія Спеціалізація
Для конкурсного відбору осіб, які на основі бакалавру вступають лну імені Тараса Шевченка для здобуття освітньо-кваліфікаційного...
Інформація про напрям підготовки. Галузь знань(код) 0203 Гуманітарні науки Напрям підготовки (код) 0305 Філологія Спеціалізація iconІнформація про напрям підготовки Галузь знань (код) 0305 Напрям підготовки (код) 030510 Спеціалізація
Структура інформаційного пакету для напряму підготовки 030510 «Товарознавство І торговельне підприємництво»
Інформація про напрям підготовки. Галузь знань(код) 0203 Гуманітарні науки Напрям підготовки (код) 0305 Філологія Спеціалізація iconІнформація про напрям підготовки Галузь знань(код) 0101 Напрям підготовки (код) 010104 Спеціалізація
Загальний опис напряму підготовки (освітні та професійні цілі, ключові результати навчання та ін.)
Інформація про напрям підготовки. Галузь знань(код) 0203 Гуманітарні науки Напрям підготовки (код) 0305 Філологія Спеціалізація iconІнформація про напрям підготовки Галузь знань 0203 Гуманітарні науки Напрям підготовки 0305 Філологія Спеціалізація Мова та література (німецька)
Для конкурсного відбору осіб, які на основі повної вищої освіти за спеціалізацією «Мова та література (німецька)» вступають до магістратури...
Інформація про напрям підготовки. Галузь знань(код) 0203 Гуманітарні науки Напрям підготовки (код) 0305 Філологія Спеціалізація iconІнформація про напрям підготовки Галузь знань 0203 Гуманітарні науки Напрям підготовки 0305 Філологія Спеціалізація Мова та література (французька)
Для конкурсного відбору осіб, які на основі повної вищої освіти за спеціалізацією «Мова та література (французька)» вступають до...
Інформація про напрям підготовки. Галузь знань(код) 0203 Гуманітарні науки Напрям підготовки (код) 0305 Філологія Спеціалізація iconІнформація про напрям підготовки Галузь знань 0203 Гуманітарні науки Напрям підготовки 0305 Філологія Спеціалізація Мова та література (німецька)
Для конкурсного відбору осіб, які на основі повної вищої освіти за спеціалізацією «Мова та література (німецька)» вступають до магістратури...
Інформація про напрям підготовки. Галузь знань(код) 0203 Гуманітарні науки Напрям підготовки (код) 0305 Філологія Спеціалізація iconІнформація про напрям підготовки Галузь знань 0203 Гуманітарні науки Напрям підготовки 0305 Філологія Спеціалізація Мова та література (французька)
Для конкурсного відбору осіб, які на основі повної вищої освіти за спеціалізацією «Мова та література (французька)» вступають до...
Інформація про напрям підготовки. Галузь знань(код) 0203 Гуманітарні науки Напрям підготовки (код) 0305 Філологія Спеціалізація iconІнформація про напрям підготовки Галузь знань(код) 0101 Напрям підготовки (код) 010104. Професійне навчання Спеціалізація
Окр «бакалавр» – необхідні сертифікати: математика, українська мова та література, сертифікат на вибір: фізика або хімія або історія...
Інформація про напрям підготовки. Галузь знань(код) 0203 Гуманітарні науки Напрям підготовки (код) 0305 Філологія Спеціалізація iconІнформація про напрям підготовки Галузь знань (код) 0305 Напрям підготовки (код) 030510 Спеціальність 030510. 01 «Товарознавство І комерційна діяльність»
Структура інформаційного пакету для напряму підготовки 030510 «Товарознавство І торговельне підприємництво»
Інформація про напрям підготовки. Галузь знань(код) 0203 Гуманітарні науки Напрям підготовки (код) 0305 Філологія Спеціалізація iconІнформація про напрям підготовки Галузь знань 0203 Гуманітарні науки Напрям підготовки 020303 Філологія Спеціалізація Німецька та англійська мова І література
Для конкурсного відбору осіб, які на основі повної загальної середньої освіти вступають лну імені Тараса Шевченка для здобуття освітньо-кваліфікаційного...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи