Інформація про напрям підготовки. Галузь знань(код) 0203 Гуманітарні науки Напрям підготовки (код) 0305 Філологія Спеціалізація icon

Інформація про напрям підготовки. Галузь знань(код) 0203 Гуманітарні науки Напрям підготовки (код) 0305 Філологія Спеціалізація
НазваІнформація про напрям підготовки. Галузь знань(код) 0203 Гуманітарні науки Напрям підготовки (код) 0305 Філологія Спеціалізація
Сторінка2/13
Дата30.09.2012
Розмір1.6 Mb.
ТипІнформація
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   13
^
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ


ЛУГАНСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ІМЕНІ ТАРАСА ШЕВЧЕНКАКафедра англійської філології_____________________________

(назва кафедри)


^ Р О Б О Ч А Н А В Ч А Л Ь Н А ПРОГРАМА

дисципліни „Загальне мовознавство”

(назва дисципліни)

для спеціальності(ей) „Мова та література (англійська)”

форма навчання ________денна____________________


ЗАТВЕРДЖЕНО


на засіданні кафедри

Протокол №______від _____________


Завідувач кафедри___________(підпис)


Перезатверджено: протокол №______ від ____________


Перезатверджено: протокол №______ від ____________


Перезатверджено: протокол №______ від ____________


Погоджено:

Завідувач науково-

методичного відділу ___________ Л. П. Масюта


Луганськ 2010
Луганський національний університет імені Тараса Шевченка

Робоча навчальна програма

дисципліни „Загальне мовознавство”

 1. ^ Назва курсу.

„Загальне мовознавство”

Форма(-и) навчання: денна.

Спеціальність (-ості): „Мова та література (англійська)”.

 1. ^ Код курсу.

[ФІМ]. [Англ_МАГ_10]. [1_1_2]

 1. Тип курсу (обов’язковий або за вибором студента).

Обов’язковий

 1. Рік (роки) навчання.

1-й

 1. Семестр / семестри.

2

 1. Кількість кредитів ECTS.

1,5

 1. ^ Прізвище ім’я по-батькові, посада, вчене звання та науковий ступінь викладача (викладачів), які викладають дисципліну.

Савельєва Наталія Олександрівна – викладач кафедри англійської філології (1 корпус, ауд. 1 – 126, e-mail: babichevan@yandex.ru)

 1. ^ Мета курсу (в термінах результату навчання й компетенції).

Мета курсу – узагальнення, систематизація та розширення теоретичної підготовки випускників філологічних факультетів з теорії мови, історії лінгвістичних досліджень, методології дослідження мови; поглиблення розуміння студентами історичних процесів в усіх мовах, їх інтерпретація вітчизняними й зарубіжними мовознавцями, філософами, істориками, психологами; визначення місця мовознавства серед інших лінгвістичних дисциплін; закріплення знань студентів про основні етапи розвитку науки про мову з найдавніших часів до наших днів; систематизація знань про предмет мовознавства, багатогранну природу мови, її структуру та форми існування, про мову як суспільний, соціально-історичний, культурний феномен; розширення знань студентів про основні принципи і прийоми дослідження мови й одиниць різних мовних рівнів.

 1. ^ Передумови (актуальні знання, необхідні для опанування курсу).

Курс базується на знаннях студентами предметів: „Вступ до мовознавства”, „Історія англійської мови”, „Теоретична граматика англійської мови”, „Теоретична фонетика англійської мови”, „Лексикологія”.

 1. ^ Зміст курсу.Змістовні модулі та їхня структура

 

загальна

лекції

семінари / (пр. зан.)

лаб.

самост.
Перший модуль
1.1.

Linguistics as a science.2
8

1.2.

Landmarks in linguistic thought.
3
10

1.3.

Origins of Language. The uniqueness of human language. How to define the term ‘language’?3
9

1.4.

Language functions. Language and society. Language and culture. Language and thinking. Language as a sign system. Language and Speech dichotomy. Synchrony vs. Diachrony.2
8
Module Test 1^ Другий модуль
2.1.

Languages of the World. Genealogical and Typological Classifications of Languages.2
7

2.2.

Phonetics and Graphics. Sound and their Classifications. Phonetic Units and Means. Phonetic Processes. Writing, its Importance for the Society, Stages of its Development.2
9

2.3.

Lexicology and Phraseology. The Word and its Meaning. Lexico-Semantic Categories. Phraseology. Lexicography.3
9

2.4.

Grammar. Grammatical Meaning, grammatical category. Parts of Speech. The Word Combination and the Sentence.3
9

2.5.

Module Test 2загальна кількість годин40 (20X2)
70

 1. Список рекомендованої навчальної літератури.

Основна навчальна література

 1. Бюлер К. Теория языка [Электорнный вариант].

 2. Звегинцев В. А. Очерки по общему языкознанию [Электронный вариант].

 3. Кочерган М. П. Вступ до мовознавства : [підручник для студ. філол. спец. вищ. навч. закладів]. – К. : Вид. центр «Академія», 2005. – 368 с.

 4. Маслов Ю. С. Введение в языкознание : [учеб. для филол. спец. вузов / 2-е изд., перераб. и доп.]. – М. : Высш. шк., 1987.—272 с.

 5. Общее языкознание: формы существования, функции, история языка [Электорнный вариант] : [под общ. ред. Б. А. Серебрянникова]. – М. : Наука, 1970.

 6. Bauer L. The Linguistics Student’s Handbook / L. Bauer. – Edinburgh : Edinburgh University Press, 2007. – 387 p.

 7. The Handbook of Linguistics : [ed. by Aronoff M., Rees-Miller J.]. – Blackwell Publishing, 2002.

 8. Trask R. L. Language. The Basics / R. L.Trask. –[2nd ed.]. – L., NY : Routledge, 1999. – 176 p.

 9. Widdowson H. G. Linguistics / H. G. Widdowson. – [4th ed.]. – Oxford : Oxford University Press, 2005. – 134 p.Додаткова навчальна література

 1. Бацевич Ф. С. Філософія мови. Історія лінгвофілософських учень : [підручник]. – К. : Вид. центр «Академія», 2008ю – 240 с.

   1. Сепир Э. Избранные труды по языкознанию и культурологи / Э. Сепир. – М., 1993. – С. 259 – 265.

 1. Потебня А. А. Мысль и язык (ИЗВЛЕЧЕНИЯ) // Звегинцев В.А. История языкознания XIX-XX веков в очерках и извлечениях. Часть I. – М., 1960. С. 136 – 142.

 2. Bussmann H. Routledge Dictionary of Language and Linguistics / H. Bussmann : [ed., tr. by G. P. Trauth, K. Kazzazi]. – L., NY : Routledge, 1998. – 1304 p.

 3. Harris R. Landmarks in Linguistic Thought I: The Western Tradition from Socrates to Saussure / R. Harris, T. J. Taylor. – [2nd ed. / ed. by T. J. Taylor]. – L., NY : Routledge, 1997. – 234 p.

 4. Meyer Charles F. Introducing English Linguistics / Ch. F. Meyer. – N.Y. : Cambridge University Press, 2009. – 259 p.

 5. Trask R. L. Key Concepts in Language and Linguistics / R L. Trask. – L. ; NY : Routledge, 1999. – 256 p.
 1. Методи викладання.

Діяльність студента:

 • виступ з повідомленням на семінарі;

 • виголошення доповіді на семінарі;

 • участь у дискусії на семінарі;

 • самостійне конспектування першоджерел та їх аналіз;

 • підготовка письмової роботи (case study, 4 – 5 ст.) з проблематики курсу.

Поточний контроль:

 • чотири письмових тестових завдання (3 – 5 питань) для перевірки засвоєння матеріалу студентами;

 • дві письмових модульних роботи.

Форма семестрового контролю:

залік.

 1. Критерії оцінювання (у %).

Семестрова рейтингова оцінка розраховується, виходячи з критеріїв:

 • письмові модульні роботи 50% (у тому числі 15% на контроль самостійної роботи студента)

 • письмові тестові завдання 15%

 • участь у семінарах 15%

 • самостійна робота (конспектування першоджерел, аудіо-лекцій з тематики курсу 20%
Карта оцінювання СРСВиди самостійної роботи студента

Максимальний бал рейтингу за вид (%)

1.

^ Make notes on what linguistics is and its connections to other sciences (1,5 – 2 pages)

5%

2.

Choose one of the chapters on the history of language study from [Harris R. Landmarks in Linguistic Thought I: The Western Tradition from Socrates to Saussure]. Make notes (2-3 pages).

5%

3.

Why is it difficult to define the term ‘language’? Choose 5 – 6 definitions from [Звегинцев В. А., Bauer L., Widdowson H. G., Bussmann H.]. Explain why you think they are most appropriate ones.

5%

4.

^ Make notes and answer the questions on lectures 1-4 by M. Drout (a university professor)

5%
УСЬОГО:

20%
 1. ^ Мови викладання.

Англійська, українська, російська1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   13

Схожі:

Інформація про напрям підготовки. Галузь знань(код) 0203 Гуманітарні науки Напрям підготовки (код) 0305 Філологія Спеціалізація iconІнформація про напрям підготовки. Галузь знань(код) 0203 Гуманітарні науки Напрям підготовки (код) 020303 Філологія Спеціалізація
Для конкурсного відбору осіб, які на основі бакалавру вступають лну імені Тараса Шевченка для здобуття освітньо-кваліфікаційного...
Інформація про напрям підготовки. Галузь знань(код) 0203 Гуманітарні науки Напрям підготовки (код) 0305 Філологія Спеціалізація iconІнформація про напрям підготовки Галузь знань (код) 0305 Напрям підготовки (код) 030510 Спеціалізація
Структура інформаційного пакету для напряму підготовки 030510 «Товарознавство І торговельне підприємництво»
Інформація про напрям підготовки. Галузь знань(код) 0203 Гуманітарні науки Напрям підготовки (код) 0305 Філологія Спеціалізація iconІнформація про напрям підготовки Галузь знань(код) 0101 Напрям підготовки (код) 010104 Спеціалізація
Загальний опис напряму підготовки (освітні та професійні цілі, ключові результати навчання та ін.)
Інформація про напрям підготовки. Галузь знань(код) 0203 Гуманітарні науки Напрям підготовки (код) 0305 Філологія Спеціалізація iconІнформація про напрям підготовки Галузь знань 0203 Гуманітарні науки Напрям підготовки 0305 Філологія Спеціалізація Мова та література (німецька)
Для конкурсного відбору осіб, які на основі повної вищої освіти за спеціалізацією «Мова та література (німецька)» вступають до магістратури...
Інформація про напрям підготовки. Галузь знань(код) 0203 Гуманітарні науки Напрям підготовки (код) 0305 Філологія Спеціалізація iconІнформація про напрям підготовки Галузь знань 0203 Гуманітарні науки Напрям підготовки 0305 Філологія Спеціалізація Мова та література (французька)
Для конкурсного відбору осіб, які на основі повної вищої освіти за спеціалізацією «Мова та література (французька)» вступають до...
Інформація про напрям підготовки. Галузь знань(код) 0203 Гуманітарні науки Напрям підготовки (код) 0305 Філологія Спеціалізація iconІнформація про напрям підготовки Галузь знань 0203 Гуманітарні науки Напрям підготовки 0305 Філологія Спеціалізація Мова та література (німецька)
Для конкурсного відбору осіб, які на основі повної вищої освіти за спеціалізацією «Мова та література (німецька)» вступають до магістратури...
Інформація про напрям підготовки. Галузь знань(код) 0203 Гуманітарні науки Напрям підготовки (код) 0305 Філологія Спеціалізація iconІнформація про напрям підготовки Галузь знань 0203 Гуманітарні науки Напрям підготовки 0305 Філологія Спеціалізація Мова та література (французька)
Для конкурсного відбору осіб, які на основі повної вищої освіти за спеціалізацією «Мова та література (французька)» вступають до...
Інформація про напрям підготовки. Галузь знань(код) 0203 Гуманітарні науки Напрям підготовки (код) 0305 Філологія Спеціалізація iconІнформація про напрям підготовки Галузь знань(код) 0101 Напрям підготовки (код) 010104. Професійне навчання Спеціалізація
Окр «бакалавр» – необхідні сертифікати: математика, українська мова та література, сертифікат на вибір: фізика або хімія або історія...
Інформація про напрям підготовки. Галузь знань(код) 0203 Гуманітарні науки Напрям підготовки (код) 0305 Філологія Спеціалізація iconІнформація про напрям підготовки Галузь знань (код) 0305 Напрям підготовки (код) 030510 Спеціальність 030510. 01 «Товарознавство І комерційна діяльність»
Структура інформаційного пакету для напряму підготовки 030510 «Товарознавство І торговельне підприємництво»
Інформація про напрям підготовки. Галузь знань(код) 0203 Гуманітарні науки Напрям підготовки (код) 0305 Філологія Спеціалізація iconІнформація про напрям підготовки Галузь знань 0203 Гуманітарні науки Напрям підготовки 020303 Філологія Спеціалізація Німецька та англійська мова І література
Для конкурсного відбору осіб, які на основі повної загальної середньої освіти вступають лну імені Тараса Шевченка для здобуття освітньо-кваліфікаційного...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи