Інформація про напрям підготовки. Галузь знань(код) 0203 Гуманітарні науки Напрям підготовки (код) 0305 Філологія Спеціалізація icon

Інформація про напрям підготовки. Галузь знань(код) 0203 Гуманітарні науки Напрям підготовки (код) 0305 Філологія Спеціалізація
НазваІнформація про напрям підготовки. Галузь знань(код) 0203 Гуманітарні науки Напрям підготовки (код) 0305 Філологія Спеціалізація
Сторінка3/13
Дата30.09.2012
Розмір1.6 Mb.
ТипІнформація
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   13^

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ


ЛУГАНСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ІМЕНІ ТАРАСА ШЕВЧЕНКА______________________________Кафедра педагогіки____________________________

(назва кафедри)


^ Р О Б О Ч А Н А В Ч А Л Ь Н А ПРОГРАМА

дисципліни__ПЕДАГОГІКА ВИЩОЇ ШКОЛИ ___

(назва дисципліни)

для магістрантів спеціальності: 8.000009 "Мова та література (англійська)"

форма навчання ____денна_та__ заочна


ЗАТВЕРДЖЕНО


на засіданні кафедри

Протокол №_1_від _02.09.2009р._


Завідувач кафедри___________(підпис)


Перезатверджено: протокол №______ від ____________


Перезатверджено: протокол №______ від ____________


Перезатверджено: протокол №______ від ____________


Погоджено:

Завідувач науково-

методичного відділу ___________Л.П. Масюта


Луганськ 2009

Луганський національний університет імені Тараса Шевченка

Робоча навчальна програма

дисципліни «Педагогіка вищої школи»

 1. Назва курсу.

^ „ПЕДАГОГІКА ВИЩОЇ ШКОЛИ”


Форма(-и) навчання: денна та заочна.


Спеціальність (-ості): 8.000009 "Мова та література (англійська)"

 1. Код курсу.

[ФІМ]. [Англ_МАГ_10]. [1_1_3]

 1. Тип курсу (обов’язковий або за вибором студента).

Обов’язковий

 1. Рік (роки) навчання.

1-й

 1. Семестр / семестри.

1-2

 1. Кількість кредитів ECTS.

3

 1. ^ Прізвище ім’я по-батькові, посада, вчене звання та науковий ступінь викладача (викладачів), які викладають дисципліну.

Швирка Вікторія Миколаївна – доцент кафедри педагогіки, кандидат педагогічних наук (2-й корпус, ауд. 368).

 1. ^ Мета курсу (в термінах результату навчання й компетенції).

Мета курсу полягає у тому, щоб майбутні магістри на методологічному та теоретичному рівнях засвоїли і усвідомили основні тенденції розвитку сучасної вищої школи як за рубежем, так і в Україні, опанували сучасними науковими підходами до навчально-виховного процесу у ВНЗ. Важливою метою у підготовці магістрів є: формування духовно-моральних основ світоглядних позицій майбутніх фахівців; гуманістичної спрямованості їх професійної діяльності; розвиток професійно-педагогічного мислення; усвідомлення загальнокультурного значення педагогіки вищої школи; освіти як механізму формування духовного світу людини і галузі духовного виробництва; як процесу трансляції культурних зразків людської діяльності.


 1. ^ Передумови (актуальні знання, необхідні для опанування курсу).

Магістранти повинні знати:

 • зміст навчального процесу вузу, його відмінності від змісту навчального процесу в школі;

 • сутність і зміст кредитно-модульної системи навчання;

 • форми і методи самостійної роботи;

 • особливості рейтингового контролю якості ЗУНів.

Магістранти повинні вміти:

 • використовувати різні форми самостійної роботи;

 • оцінювати й коригувати самостійну навчальну діяльність;

 • виділяти головне, аналізувати, синтезувати знання.

 1. Зміст курсу.^ Змістовні модулі та їхня структура

 

загальна

лекції

семінари / (пр. зан.)

лаб.

Самост.
МОДУЛЬ I

50

8

2
40
Теми лекцій
1.

Система вищої освіти як особливий соціальний інститут

2

2


2.

Сучасна освітня парадигма та її впровадження в системі вищої освіти України

2

2


3.

Українське студентство як особлива соціально-демографічна група молоді

2

2


4.

Педагогічна культура викладача вищого навчального закладу

2

2

^ Теми практичних (лабораторних, семінарських) занять
1.

Основні напрямки діяльності викладача вищого навчального закладу

2
2


^ Самостійна робота студентів
1.

Загальна характеристика вищої школи

8


8

2.

Мережа вищих навчальних закладів

8


8

3.

Культура педагогічного спілкування викладача ВНЗ

8


8

4.

Мовленнєва культура викладача ВНЗ

8


8

5.

Студент як об’єкт-суб’єкт педагогічної діяльності

8


8
^ МОДУЛЬ IІ

58

8

4
46
Теми лекцій
1.

Організація навчального процесу у вищій школі

2

2


2.

Методи навчання у вищій школі

2

2


3.

Теоретико-методологічні засади сучасної концепції виховання студентів

2

2


4.

Методи, організаційні форми й засоби виховної роботи у вищій школі

2

2

^ Теми практичних (семінарських) занять
1.

Сучасні технології в освіті

2
22.

Контроль та оцінка успішності студентів

2
2


^ Самостійна робота
1.

Закономірності і принципи навчання

7

2.

Організаційні форми навчання у вищих навчальних закладах

6

3.

Функції, форми і види педагогічного контролю у вищих навчальних закладах

6

4.

Сучасні педагогічні технології в системі вищої освіти в Україні

6

5.

Стратегії та технології навчання студентів

7

6.

Організація самостійної роботи студентів

7

7.

Процес виховання у ВНЗ

7
загальна кількість годин

108

16

6
86

 1. Список рекомендованої навчальної літератури.

1. Указ Президента України «Про додаткові заходи щодо забез­печення розвитку освіти в Україні» //Освіта,-2003.-№ 75-58.

2. Національна доктрина розвитку, освіти України у XXI столітті - К: «Шкільний світ», 2001.

3. Державна національна програма «Освіта» (Україна ЗСХІ;століття)-К.: Райдуга» 1994.

4. Закон України «Про внесення змін і доповнень до закону УРС? «Про освіту» //Голос України, 1996р. – 25 квітня.

5. Закон про вищу освіту // Освіта. — 20-27 лютого 2002р.

6. Концепція педагогічної освіти України —К:, Либідь, 1991,

7. Концепція виховання дітей та молоді у національній системі освіти. - К: Райдуга, 1994.

8. Концепція національного виховання //Рідна школа, 1995. -№ б. - с.18-25.

9. Цільова комплексна програма «Вчитель», //Освіта України,1996.-№ 64.

10. Доповідь Міністра освіти і науки У країни. Кременя В.Г. на П всеукраїнському з'їзді педагогічних працівників //Освіта» 2001. -№ 57-58.

11. Абдулина О.А. Общепедагогическая подготовка в системе высшего педагогического образования: Для педагогических специ­альных, высших учебных заведений. - 2-е изд., перераб.. и доп. -М.: Просвещение, 1990.-141с.

12. Абульханова-Славская К.А., Брушинский А.В. Философско-психологическая концепция Л. С. Рубинштейна. - М, 1989.

13. Азаров Ю.П. Искусство воспитывать - М.- Игры обуче­ние, тренинг, досуг... /Под ред. В.В. Петрусинского - М, 1994.

14. Азаров Ю.П. Игры и труд. - М, 1973.

15. Алексюк А. М. Педагогіка вищої школи. Історія. Пробле­ми. - К.: Либідь, 1998.

16. Ананьев Б. Г. К психофизиологии студенческого возраста: Современные психолого-педагогические проблемы высшей шко­лы. - Л, 1974.-с.5-8.

17. Антология педагогической мысли УССР /Сост. Н.П.Калениченко.-М.,1988.

18. Архангельский С.И. Лекции по научной организации учеб­ного процесса в высшей школе. — М., 1976. - 245 с.

19. Бабанский Ю. К. Проблемы повышения эффективности пе­дагогических исследований - М.: Педагогика, 1982. -192 с.

20. Бехтерев В.М. Вопросы общественного воспитания — М. 1910.

21. Барбіна Є.С. Формування педагогічної майстерності в сис­темі безперервної педагогічної освіти. - К. 1998.

22. Берне Р. Развитие «Я» — концепции и воспитание: Пер. с англ. - М: Прогресс, 1986.-434 с.

23. Беспалько В.П. Слагаемые педагогической технологии. - М: Просвещение, 1989 - 192с.

24. Бойко А. Парадегмальні напрями виховання: варіанти ви­бору //Рідна школа - №3, 2001. - с. 7-10.

25. Бойко А.М. Оновлена парадигма виховання: шляхи реалі­зації. - К: ІЗМН, 1996.

26. Богданова І.М. Модульний підхід до професійно-педагогіч­ної подготовки вчителя.; Монографія. - Одеса: Маяк, 1998-284с.

27. Богданова І.М. Професійно-педагогічна підготовка майбутніх вчителів на основі інноваційних технологій: Дис. - д-ра пед наук... 13.00.04. -К. 1998-440с.

28. Бодалев А.А., Столин В.В. Общая психодиагностика - М.: Издательство Московского Университета, 1987.

29. Буркова Л. Технології в освіті. //Рідна школа. - лютий. 2001.-С.18-19.

30. Вазина Н.Я. Модульное обучение. - Горький, 1991. - 122с.

31. Ващенко Г. Виховний ідеал. - Полтава, 1995.

32. Вишневський О. Сучасне українське виховання. Педа­гогічні нариси. - Львів, 1996.

33. Введение в научные исследования по педагогике /Под ред. В.И.Журавлева. - М.: Педагогика, 1988 - 237 с.

34. Введение в специальность/Под ред. Л.И. Рувинского. -М.: Просвещение, 1988. - 206 с.

35. Вергасов В.М. Проблемное обучение в высшей школе - К.: Высшая школі, 1977.

36. Вергасов В.М. Активизация познавательной деятельности студентов в высшей школе. — К.: Высшая школа, 1985.

37. Вербицкий А., Бакшаева Н. Развитие мотивации в контек­стном обучении //Alma mater. -1996. - № 1-2. - с. 47-50.

38. Вітвицька С.С. Активні методи у навчанні педагогічним дисциплінам як фактор підвищення професіоналізму у майбутніх вчителів: Психолого-педагогічні фактори підвищення педагогіч­ної майстерності вчителя-вихователя: Тези Всеукраїнської науко­во-практичної конференції 16-17 листопада 1995 р. - Житомир: ЖДПУ, 1995. - с. 82-84.

39. Вітвицька С.С. Науково-методичне забезпечення соціаль­но-педагогічної підготовки майбутніх вчителів: Теоретичні та ме­тодичні засади соціально-педагогічної підготовки вчителя -К.:ІЗМН, Житомир. ЖДШ, 1999. - с. 142-145.

40. Вітвицька С.С. Студент як об'єкт педагогічної діяльності // Вісник Житомирського педуніверситету - Житомир, 2000 - Вип. в -с.186-189.

41. Вища освіта: проблеми та перспективи розвитку: Міжна­родна АН вищої освіти: Другі академічні читання. — К.: МО Ук­раїни, 1995. - 202 с.

42. Возрастная психология взрослых /Под ред. Б.Г. Ананье­ва. - Л., 1971, Вып

1-4.

43. Вульфов Б.З. Иванов В.Д. Основы педагогики в лекциях, ситуациях, первоисточниках. - М., 1997.

44. Галузинський В.М» Евтух М.Б. Основи педагогіки і психо­логії вищої школи в Україні - К., 1995. - 168 с.

45. Гармаш Е. С. Формирование педагогической культуры бу­дущего учителя (на материале пед. дисциплин) Автореф. Дис. ... канд.пед наук. -К., 1990.

46. Герасина Л.Н. Современная высшая школа в условиях ре­формации образования. - Харьков, 1993.

47. Гессен С.И. Основы педагогики: ведение в прикладную фи­лософию /Отв. ред. и составитель П.В. Алексеев - М.: «Школа-Пресс» , 1995. - 448 с.

48. Гриньова В.М. Формування педагогічної культури майбут­нього вчителя (теор. і метод, аспекти) - Автореф. дис. ... доктора пед. наук. - К., 2001.

49. Гончаренко С.У. Педагогічні дослідження: Методичні по­ради молодим науковцям. — К.,1995.

50. Глузман А.В. Университетское педагогическое образование: опыт системного исследования. - К.: Издательский центр «Про­світа», 1997.

51. Гусак П.М. Технологія засвоєння студентами дидактичної теорії.—Луцьк, 1996.

52. Грушевський М.С. Про українську мову й українську шко­лу.-К. 1991.

53. Давыдов Ю.С. Высшее образование: состояние проблемы, решения //Педагогика. - 1997. - №2 - с. 61-67.

54. Джуринский А.Н. Сравнительная педагогика: Учебное по­собие для студентов средних и высших пед. учебных заведений. — М.: Издательство Центр «Академия», 1998. —176 с.

55. Довідник здобувача наукових ступенів: Збірник норматив­них документів та інформаційних матеріалів з питань атестації наукових кадрів вищої кваліфікації/За ред. Р. В. Бойка-К.. 1999.

56. Драгоманов М. Народні школи на Україні — К., 1977.

57. Дубасенюк О.А. Методичні рекомендації керівнику ака­демічної групи з виховної роботи педуніверситету. - Житомир, 2000.

58. Дубасенюк О.А. Теоретичні і методичні основи виховної діяльності педагога.—К., 1996.

59. Дубасенюк О.А. Іванченко А.В. Вітвицька С.С. Педагогіч­на технологія в підготовці вчителя вихователя: Метод, посібник.-Житомир, 1993.

60. Дьяченко М.И., Кандыбович Л.А. Психология высшей школы - 2-е издание. - Минск: БГУ, 1981. - 383 с.

61. Загвязинский В.И., Грищенко Л.И. Основы дидактики высшей школы: Учебное пособие. - Тюмень, 1978. - 91 с.

62. Зиновьев С.И. Учебный процесс в советской высшей шко­ле - М.: Высшая школа, 1986. - 356 с.

63. Елканов Б.П. Професиональное воспитание будущего учи­теля. -М.: Просвещение, 1996.

64. Ефименко Г.Г., Красников В.М., Новоминский А.Н. Выс­шая школа Украинской ССР. Успехи, проблемы развития. - К., 1978.

65. Євдокімов О.В. Нові педагогічні технології організації на­вчання студентів: Дис... канд. пед. наук: 13.00.01. -Харків, 1997-181с.

66. Зязюн І.А. Технологізація освіти як історична непе­рервність./ Неперервна професійна освіта: теорія і практика, 2001: Вігол. Вип. №1 - с. 73-85.

67. Иванова Т.В. Формирование педагогической культуры бу­дущего учителя в учебном процессе (на материале дисциплин пе­дагогического цикла): Дис. канд.пед. наук: 13.00.01. -Волгоград, 1991.

68. Ильина Т.А. Структурно-системний подход к организации обучения - М. 1973. - 78 с.

69. История Украинской ССР. - К.: Наукова думка.- 1984.

70. Каган М.С. Мир общения - М., 1988.

71. Карпенчук С.Г.Теорія і методика виховання: Навч. по­сібник. - К.: Вища школа, 1997. - 304с.

72. Кларин М.В. Педагогическая технология в учебном процессе.- М: Знание. 1989-80с.

73. Коваль О. Г., Ващенко - творець української виховно-осві­тньої системи //Рідна школа. — 1993. — №3.

74. Козаков В.А. Самостоятельная робота студентов и ее инфор­мационно-методическое обеспечение. - К.: Вища школа, 1990.

75. Корсак К.В. Світова вища освіта: порівняння і визнання закордонних кваліфікацій і дипломів: Монографія. — К., 1997.

76. Костюк Г.С. Навчально-виховний процес і психічний роз­виток особистості. - К.» 1989.

77. Кошмакова Т. Конструктивістські методи підготовки учи­телів в американських університетах //Рідна школа, 1999. - № 10. - с. 66-69.

78. Кузьмина Н.В. Методы исследования педагогической дея­тельности. - Л., 1970 -114 с.

79. Кузьмина Н.В. Методы системного исследования педа­гогической деятельности. Учебное пособие. - Л.: ЛГУ, 1980. -172с.

80. Кузь Є.П., Руденко Ю.Д.» Сергейчук 3.0. Основи національ­ного виховання. - Умань, 1993.

81. Лихачев Б. Педагогика. Курс лекций: Учебное пособие для студентов учебных заведений и слушателей ИПК и ФПК. - М.: Юрайт. 1998. -464с.

82. Літературознавчий словник — довідник /Р.Г.Гром'як, Ю.Л.Ковілів та ін. - К.: ВЦ Академія, 1997. - 752 с.

83. Лисовський В. Т., Дмитриев А.В. Личность студента. - Л.: ЛГУ, 1974. -183с.

84. Лернер И.Я. Процесс обучения и его закономерности. — М.: Знание, 1980.

85. Майборода В. К. Вища педагогічна освіта в Україні: істо­рія, досвід, уроки (1917-1985 рр.) /За ред Лугового В.І. —К.: Либідь, 1992. - 195с.

86. Макаренко А.С. Методика виховної роботи: — К.: Рад. шко­ла., 1990.

87. Макарова І.Г. «Модульное обучение. Новые педагогичес­кие технологии», Дніпропетровськ, 1993. — 15 с.

88. Менделеев Д.И. О направлении русского просвещения и о необходимости подготовки учителей: Соч. в 25 т. - Л.-М.» 1952 -т.23.

89. Нагорна Г.О. Формирование у студентов педагогических вузов профессионального мышления. -К., 1995.

90. Навчальний процес у вищій педагогічній школі: Навчаль­ний посібник /За ред. академіка АПН України О.Г. Мороза. - К.: НПУ ім. М.П. Драгоманова, 2001. - 337 с.

91. Непервна професійна освіта: проблеми, пошуки, перспекти­ви: Монографія /За ред. І.А. Зязюна. - К.: Вид. «Віпол», 2000. -636с.

92. Новиков А.М. Научно-экспериментальная робота в образо­вательном учереждении. - М., 1996.

93. Огієнко І. Українська культура: коротка історія життя ук­раїнського народу. -К.,1918.

94. Огнев'юк В.О., Фурман А.В. «Принцип модульності в історії освіти.», ч.І. — У111КККО Міністерства освіти України, К., 1995. — 85с.

95. Освітні технолггії: навчально-методичний посібник/За ред. О.М. Пєхоти - Київ: А.С.К., 2001. - 256с.

96. Основы педагогики и психологии высшей школы /Под ред. А. В. Петровского - М.: МГУ, 1986. - 303 с.

97. Основы вузовской педагогики /Под ред. Н.В. Кузьминой. -Л.,1972.

98. Основы педмастерства /Под ред. Зязюна И. А. - М.: Про­свещение, 1989.

99. Пашко Л.Ф. Формування відповідального ставлення до педагогічної професії у студентів педвузу: Вища та середня освіта: Респ. наук. метод, збірник. - К, 1991. – Вип. 15. - с. 35-42.

100. Педагогічні технології у неперервній освіті: Монографія (Сисоєва С.О., Алексюк М.А.» Воловик П.М., Кульчицька О.І. та ін.) за ред. С.О.Сисоєвої - К: Віпол, 2001. - 502с.

101. Педагогическая культура / Под ред. Л. С. Нечипоренко -Харьков: ХДУ, 1993.

102. Перспективні основні технології: навчально-методичний посібник /за ред. Г.С. Сазоненко/ - К: Гопак, 2000. - 560с.

103. Пономаренко В.А. Психология духовности профессиона­ла. - М., 1997.

104. Про затвердження положення про освітньо-кваліфікаційні рівні (ступеневу освіту): Пост. Каб. Мін. України від 20 серпня 1998.-№65.

105. Психико-диагностические методы (в комплексном лонгитюдном исследовании студентов) /Под ред. Б.Г. Ананьева, А.А. Бодалева и др. - Л., 1976.

106. Психологія і педагогіка життєтворчості: Навч.-метод, по­сібник /Під ред. В.М.Доній. - К., 1996.

107. Пуховська Л.П.Професійна підготовка вчителів у Західній Європі: Монографія. - К.: Вища школа, 1997.

Ю8.Равен Д. Педагогическое тестирование. - М.: Когнито-Центр.1999.-с.140.

109. Радул В.В. Педагогічна культура та соціальна зрілість вчи­теля. - Кіровоград, 2000.

110. Рогинский В.М. Азбука педагогического труда. - М.: Выс­шая школа, 1990.

111. Рубин Б., Колесников Ю. Студент глазами социолога -Ростов-на-Дону, 1968.

112. Селевко Т.К. Образовательные технологии: учебное посо­бие. - М: Народное образование, 1998. - 256с.

113. Семиченко В.А. Концепция целостности и ее реализация в процессе подготовки будущих учителей (психолого-педагогичес­кие аспекты).-К.» 1993.

114. Селіверстов С.І. Деякі проблеми адаптації студентів пер­шого курсу у вищому навчальному закладі //Проблеми освіти. -1997. - №10. -с. 69 -81.

115. Семушкін Л.Г., Ярошенко Н.Г. Содержание и методы обу­чения в средних специальных учебных заведениях: Уч. метод. пособ. -М, «Вища школа», 1990.. -С. 78-81, 94-124,142-162.

116. Сисоєва Світлана Освітні технології: методологічний ас­пект// Професійна освіта: педагогіка і технологія - Київ - Ченстохова, 2000. - с. 351-365.

117. Сисоєва С.О. Педагогічна творчість. — Х-К: Книжкове ви­дання. - «Каравела», 1998 - 150с.

118. Современные психолого-педагогические проблемы выс­шей школы /Под ред. Б.Г.Ананьева, Н.В.Кузьминой. — Л., 1974.

119. Слєпкань З.1. Наукові засади педагогічного процесу у вищій школі. - К.: НПУ, 2000. - 210 ст.

120. Сучасна вища школа: психолого-педагогічні аспекти: (мо­нографія) /За ред. Н.І. Ничкало - К., 1999.

121. Стефановская Т.А. Педагогика: наука и искусство. - М.: Современник, 1998. - 318с.

122. Сухомлинська О.В. Концептуальні засади розвитку історико-педагогічної науки в Україні //Шлях освіти, 1999. - №1. — с. 41-45.

123. Сухомлинський В.О. Народження громадянина: Вибрані творив5т.-т.З.-К.,1977.

124. Сухомлинский В.О. Письмо о педагогической этике //На­родное образование. — 1970. - № 11. - С. 48-52.

125. Тамарин В.Э. Методологическая культура учителя //Со­ветская педагогика. - 1990. - №7. - С. 82-83.

126. Терещук Г.В. Педагогічна діагностика ціннісних орієн­тацій молоді в процесі її соціального і професіонального станов­лення //Педагогіка і психологія. - 1996. - №3. - с.119-125.

127. Технології професійно-педагогічної підготовки майбутніх учителів: Навч. посібник: у 2 ч. / За заг. ред. доктора пед. наук О.А.Дубасенюк - Житомир: Житомирський держ. педуніверси-І тет.- 2001. -267с.

128. Ушинський К. Д. Педагогические сочинения Н.И. Пирогова: Собр. соч. в 11 т. -т. З -М.-Л.. 1948.-С. 19.

129. Ушинский К.Д. О пользе педагогической литературы: Собр. соч. в 11т. - М.-Л., 1948. - т. 2.

130. Ушинський К.Д. Про народність у громадянському вихо­ванні: Вибрані твори в 2-х т. - т.1 - К., 1983.

131. Шацкий С.Т. Основные вопросы педагогического образо­вания: Учебные заведения или центры: Пед. соч. в 4-х томах. — М., 1964.-т.З.

132. Шихи Гейл. Возрастные кризисы. Ступени личностного роста: Пер. с англ. - СПб: Ювента, 1999. - 436 с.

133. Школа диалога культур: Идеи. Опыт. Проблемы /Под ред. В.С. Библера. - Кемерово, 1993.

134. Щуркова Н.Е. Философия жизни в школе. Методологи­ческий материал к учебному курсу человековедения — М: Новая школа, 1994.

135. ЮрченкоВ.І. Оптимізація взаємозв'язку у системі «сту­дент-викладач».-К., 1997.-с.103-110.

136. Хижняк 3.1. Києво-Могилянська академія. - К., 1988. 1. Методи викладання.

Діяльність магістранта:

 • слухання лекцій;

 • виступ з повідомленням на семінарі;

 • виголошення доповіді на семінарі;

 • участь у дискусії на семінарі;

 • самостійне конспектування першоджерел та їх аналіз;

 • написання письмових кейсів.

Поточний контроль:

письмова модульна робота.

Форма семестрового контролю:

залік.

 1. Критерії оцінювання (у %).

Семестрова рейтингова оцінка розраховується, виходячи з критеріїв:

 • письмові модульні роботи 50% (у тому числі 20% на контроль самостійної роботи студента)

 • участь у семінарах 30%

 • самостійна робота 20%
Карта оцінювання СРСВиди самостійної роботи студента

Максимальний бал рейтингу за вид (%)

1.

Загальна характеристика вищої школи (конспектування, тема виноситься на модульний контроль)

2

2.

Мережа вищих навчальних закладів (конспектування, тема виноситься на модульний контроль)

2

3.

Культура педагогічного спілкування викладача ВНЗ (конспектування, тема виноситься на модульний контроль)

1

4.

Мовленнєва культура викладача ВНЗ (конспектування, тема виноситься на модульний контроль)

2

5.

Студент як об’єкт-суб’єкт педагогічної діяльності (конспектування, тема виноситься на модульний контроль)

2

6.

Закономірності і принципи навчання (конспектування, тема виноситься на модульний контроль)

1

7.

Організаційні форми навчання у вищих навчальних закладах (конспектування, тема виноситься на модульний контроль)

2

8.

Функції, форми і види педагогічного контролю у вищих навчальних закладах (конспектування, тема виноситься на модульний контроль)

2

9.

Сучасні педагогічні технології в системі вищої освіти в Україні (конспектування, тема виноситься на модульний контроль)

1

10.

Стратегії та технології навчання студентів (конспектування, тема виноситься на модульний контроль)

2

11.

Організація самостійної роботи студентів (конспектування, тема виноситься на модульний контроль)

2

12.

Процес виховання у ВНЗ (конспектування, тема виноситься на модульний контроль)

1

13.

Реферат на обрану тему

20
УСЬОГО:

40%
 1. ^ Мови викладання.

Українська1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   13

Схожі:

Інформація про напрям підготовки. Галузь знань(код) 0203 Гуманітарні науки Напрям підготовки (код) 0305 Філологія Спеціалізація iconІнформація про напрям підготовки. Галузь знань(код) 0203 Гуманітарні науки Напрям підготовки (код) 020303 Філологія Спеціалізація
Для конкурсного відбору осіб, які на основі бакалавру вступають лну імені Тараса Шевченка для здобуття освітньо-кваліфікаційного...
Інформація про напрям підготовки. Галузь знань(код) 0203 Гуманітарні науки Напрям підготовки (код) 0305 Філологія Спеціалізація iconІнформація про напрям підготовки Галузь знань (код) 0305 Напрям підготовки (код) 030510 Спеціалізація
Структура інформаційного пакету для напряму підготовки 030510 «Товарознавство І торговельне підприємництво»
Інформація про напрям підготовки. Галузь знань(код) 0203 Гуманітарні науки Напрям підготовки (код) 0305 Філологія Спеціалізація iconІнформація про напрям підготовки Галузь знань(код) 0101 Напрям підготовки (код) 010104 Спеціалізація
Загальний опис напряму підготовки (освітні та професійні цілі, ключові результати навчання та ін.)
Інформація про напрям підготовки. Галузь знань(код) 0203 Гуманітарні науки Напрям підготовки (код) 0305 Філологія Спеціалізація iconІнформація про напрям підготовки Галузь знань 0203 Гуманітарні науки Напрям підготовки 0305 Філологія Спеціалізація Мова та література (німецька)
Для конкурсного відбору осіб, які на основі повної вищої освіти за спеціалізацією «Мова та література (німецька)» вступають до магістратури...
Інформація про напрям підготовки. Галузь знань(код) 0203 Гуманітарні науки Напрям підготовки (код) 0305 Філологія Спеціалізація iconІнформація про напрям підготовки Галузь знань 0203 Гуманітарні науки Напрям підготовки 0305 Філологія Спеціалізація Мова та література (французька)
Для конкурсного відбору осіб, які на основі повної вищої освіти за спеціалізацією «Мова та література (французька)» вступають до...
Інформація про напрям підготовки. Галузь знань(код) 0203 Гуманітарні науки Напрям підготовки (код) 0305 Філологія Спеціалізація iconІнформація про напрям підготовки Галузь знань 0203 Гуманітарні науки Напрям підготовки 0305 Філологія Спеціалізація Мова та література (німецька)
Для конкурсного відбору осіб, які на основі повної вищої освіти за спеціалізацією «Мова та література (німецька)» вступають до магістратури...
Інформація про напрям підготовки. Галузь знань(код) 0203 Гуманітарні науки Напрям підготовки (код) 0305 Філологія Спеціалізація iconІнформація про напрям підготовки Галузь знань 0203 Гуманітарні науки Напрям підготовки 0305 Філологія Спеціалізація Мова та література (французька)
Для конкурсного відбору осіб, які на основі повної вищої освіти за спеціалізацією «Мова та література (французька)» вступають до...
Інформація про напрям підготовки. Галузь знань(код) 0203 Гуманітарні науки Напрям підготовки (код) 0305 Філологія Спеціалізація iconІнформація про напрям підготовки Галузь знань(код) 0101 Напрям підготовки (код) 010104. Професійне навчання Спеціалізація
Окр «бакалавр» – необхідні сертифікати: математика, українська мова та література, сертифікат на вибір: фізика або хімія або історія...
Інформація про напрям підготовки. Галузь знань(код) 0203 Гуманітарні науки Напрям підготовки (код) 0305 Філологія Спеціалізація iconІнформація про напрям підготовки Галузь знань (код) 0305 Напрям підготовки (код) 030510 Спеціальність 030510. 01 «Товарознавство І комерційна діяльність»
Структура інформаційного пакету для напряму підготовки 030510 «Товарознавство І торговельне підприємництво»
Інформація про напрям підготовки. Галузь знань(код) 0203 Гуманітарні науки Напрям підготовки (код) 0305 Філологія Спеціалізація iconІнформація про напрям підготовки Галузь знань 0203 Гуманітарні науки Напрям підготовки 020303 Філологія Спеціалізація Німецька та англійська мова І література
Для конкурсного відбору осіб, які на основі повної загальної середньої освіти вступають лну імені Тараса Шевченка для здобуття освітньо-кваліфікаційного...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи