Інформація про напрям підготовки. Галузь знань(код) 0203 Гуманітарні науки Напрям підготовки (код) 0305 Філологія Спеціалізація icon

Інформація про напрям підготовки. Галузь знань(код) 0203 Гуманітарні науки Напрям підготовки (код) 0305 Філологія Спеціалізація
НазваІнформація про напрям підготовки. Галузь знань(код) 0203 Гуманітарні науки Напрям підготовки (код) 0305 Філологія Спеціалізація
Сторінка4/13
Дата30.09.2012
Розмір1.6 Mb.
ТипІнформація
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   13
^
ЛУГАНСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ІМЕНІ ТАРАСА ШЕВЧЕНКАКафедра психології


Р О Б О Ч А Н А В Ч А Л Ь Н А ПРОГРАМА

дисципліни Психологія вищої школи

для спеціальності(ей) «Мова та література (англійська)»__________

форма навчання ____________________________


ЗАТВЕРДЖЕНО


на засіданні кафедри

Протокол №1 від 27.08.09


Завідувач кафедри___________(підпис)


Перезатверджено: протокол №______ від ____________


Перезатверджено: протокол №______ від ____________


Перезатверджено: протокол №______ від ____________


Погоджено:

Завідувач науково-

методичного відділу ___________ Л.П. Масюта


Луганськ 2009
Луганський національний університет імені Тараса Шевченка

Робоча навчальна програма

дисципліни „Психологія вищої школи”

 1. ^ Назва курсу. Психологія вищої школи

Форма(-и) навчання: денна.

Спеціальність (-ості): «Мова та література (англійська)»

 1. ^ Код курсу.

[ФІМ].[МАГ_АНГ_09].[1_1_4]

 1. Тип курсу (обов’язковий або за вибором студента).

Обов`язковий

 1. Рік (роки) навчання.

1 рік

 1. Семестр / семестри.

1, 2 семестр

 1. Кількість кредитів ECTS.

3

 1. ^ Прізвище ім’я по-батькові, посада, вчене звання та науковий ступінь викладача (викладачів), які викладають дисципліну.

Репкіна Н.В. – кандидат психологічних наук, доцент кафедри психології

 1. ^ Мета курсу (в термінах результату навчання й компетенції).

Мета курсу – забезпечити загальну теоретичну підготовку студентів у галузі психології вищої школи, яка слугуватиме основою для викладання спеціальних дисциплін; опанування знаннями про психологічні засади викладання та виховання у ВНЗ; ознайомлення з віковими та індивідуальними особливостями студентів; формування уявлень про усвідомлення психологічних особливостей науково-педагогічної діяльності та шляхів її опанування; сприяння професійному самовизначенню й набуття студентами професійно-педагогічної ідентичності; розвиток таких якостей особистості, які мають для майбутнього викладача професійне значення


 1. ^ Передумови (актуальні знання, необхідні для опанування курсу).

теоретичні курси загальної, вікової та педагогічної психології

 1. ^ Зміст курсу.Змістовні модулі та їхня структура

 

загальна

лекції

семінари / (пр. зан.)

лаб.

самост.
^ Перший модуль Психологічні особливості навчання студентів
1.1.

Вікові особливості студентів

4

24

1.2.

Психологія навчальної діяльності студентів


8

2

2
4

1.3.

Теорія навчання у ВНЗі


4

24
Модуль 2. Психологія виховання студента як майбутнього фахівця та педагога ВНЗ

2.1.

Теорія виховання у ВНЗі


6

2

2
4

2.2.

Психологія студентської групи


6

2

2
6

2.3.

Психологічні засади управління навчальною діяльністю студентів


4

26

2.4.

Педагогічна діяльність викладача ВНЗ.

4

26
загальна кількість годин

54

14

6
34

 1. Список рекомендованої навчальної літератури.Основна навчальна література

1. Галузинский В. М., Євтух М. В. Основи педагогіки та психології вищої школи в Україні. – К.: Інтел, 1995. – 168 с. 2. Кудіна В. В., Юрченко В. І. Психологія вищої школи: Курс лекцій. – К.: КСУ, 2004. – 176 с. 3.Мороз О. Г., Падалка О. С. , Юрченко В. І. Педагогіка і психологія вищої школи. – К.: НПУ, 2003. – 267 с. 4.Подоляк Л. Г., Юрченко В. І. Психологія вищої школи: Навчальний посібник для магістрантів і аспірантів. – К.: ТОВ «Філ-студія», 2006. – 320 с.

Додаткова навчальна література

1. Барнс Л. Б., Кристенсен К. Р., Хансен Э. Д. Преподавание и метод конкретных ситуаций (конкретные ситуации и дополнительная литература): Пер. с англ. – М.: Гардарики, 2000. – 501 с. 2. Дьяченко М. И., Кандыбович Л. А., Кандыбович С. Л. Психология высшей школы: Учеб. пособие. – Мн.: Харвест, 2006. – 416 с. 3. Коваленюк Т. П. Психология профессионального образования: Уч.- практ. пос. – М.: МГАУ им. В. П. Горячки, 2001. – 69 с. 4. Кудіна В. В., Юрченко В. І. Психологія вищої школи: Курс лекцій. – К.: КСУ, 2004. – 176 с. 5.Навчальний процес у вищій педагогічній школі / За ред. акад. Мороза О. Г. – К.: НПУ, 2000. – 337 с. 6.Пидкасистый П. И. Психолого-дидактический справочник преподавателя высшей школы. – М.: Педагогическое общество России, 1999. – 354 с. 7.Практическая психология для преподавателей / М. К. Тутушкина, В. Л. Васильев, С. А. Волков и др. – М.: Филин, 1997. – 328 с. 8.Слєпкань З. І. Наукові засади педагогічного процесу у вищій школі. - К.: Вища школа, 2005. – 240 с.


 1. Методи викладання.

Діяльність студента:

 • слухання лекцій;

 • виступ з повідомленням на семінарі;

 • виголошення доповіді на семінарі;

 • участь у дискусії на семінарі;

 • самостійне конспектування першоджерел та їх аналіз;

 • написання письмових кейсів.

Поточний контроль:

дві письмові модульні роботи.

Форма семестрового контролю:

Залік

 1. Критерії оцінювання (у %).

Семестрова рейтингова оцінка розраховується, виходячи з критеріїв:

 • письмові модульні роботи 60% (у тому числі 15% на контроль самостійної роботи студента)

 • участь у семінарах 30%

 • самостійна робота (реферат) 10%
Карта оцінювання СРСВиди самостійної роботи студента

Максимальний бал рейтингу за вид (%)

1.

конспектування

5

2.

Складання структурно-логічних схем

5

3.

Складання анотації рецензії на статтю

5

4.

Реферат на обрану тему

10%
УСЬОГО:

25 %
 1. ^ Мови викладання.

Українська1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   13

Схожі:

Інформація про напрям підготовки. Галузь знань(код) 0203 Гуманітарні науки Напрям підготовки (код) 0305 Філологія Спеціалізація iconІнформація про напрям підготовки. Галузь знань(код) 0203 Гуманітарні науки Напрям підготовки (код) 020303 Філологія Спеціалізація
Для конкурсного відбору осіб, які на основі бакалавру вступають лну імені Тараса Шевченка для здобуття освітньо-кваліфікаційного...
Інформація про напрям підготовки. Галузь знань(код) 0203 Гуманітарні науки Напрям підготовки (код) 0305 Філологія Спеціалізація iconІнформація про напрям підготовки Галузь знань (код) 0305 Напрям підготовки (код) 030510 Спеціалізація
Структура інформаційного пакету для напряму підготовки 030510 «Товарознавство І торговельне підприємництво»
Інформація про напрям підготовки. Галузь знань(код) 0203 Гуманітарні науки Напрям підготовки (код) 0305 Філологія Спеціалізація iconІнформація про напрям підготовки Галузь знань(код) 0101 Напрям підготовки (код) 010104 Спеціалізація
Загальний опис напряму підготовки (освітні та професійні цілі, ключові результати навчання та ін.)
Інформація про напрям підготовки. Галузь знань(код) 0203 Гуманітарні науки Напрям підготовки (код) 0305 Філологія Спеціалізація iconІнформація про напрям підготовки Галузь знань 0203 Гуманітарні науки Напрям підготовки 0305 Філологія Спеціалізація Мова та література (німецька)
Для конкурсного відбору осіб, які на основі повної вищої освіти за спеціалізацією «Мова та література (німецька)» вступають до магістратури...
Інформація про напрям підготовки. Галузь знань(код) 0203 Гуманітарні науки Напрям підготовки (код) 0305 Філологія Спеціалізація iconІнформація про напрям підготовки Галузь знань 0203 Гуманітарні науки Напрям підготовки 0305 Філологія Спеціалізація Мова та література (французька)
Для конкурсного відбору осіб, які на основі повної вищої освіти за спеціалізацією «Мова та література (французька)» вступають до...
Інформація про напрям підготовки. Галузь знань(код) 0203 Гуманітарні науки Напрям підготовки (код) 0305 Філологія Спеціалізація iconІнформація про напрям підготовки Галузь знань 0203 Гуманітарні науки Напрям підготовки 0305 Філологія Спеціалізація Мова та література (німецька)
Для конкурсного відбору осіб, які на основі повної вищої освіти за спеціалізацією «Мова та література (німецька)» вступають до магістратури...
Інформація про напрям підготовки. Галузь знань(код) 0203 Гуманітарні науки Напрям підготовки (код) 0305 Філологія Спеціалізація iconІнформація про напрям підготовки Галузь знань 0203 Гуманітарні науки Напрям підготовки 0305 Філологія Спеціалізація Мова та література (французька)
Для конкурсного відбору осіб, які на основі повної вищої освіти за спеціалізацією «Мова та література (французька)» вступають до...
Інформація про напрям підготовки. Галузь знань(код) 0203 Гуманітарні науки Напрям підготовки (код) 0305 Філологія Спеціалізація iconІнформація про напрям підготовки Галузь знань(код) 0101 Напрям підготовки (код) 010104. Професійне навчання Спеціалізація
Окр «бакалавр» – необхідні сертифікати: математика, українська мова та література, сертифікат на вибір: фізика або хімія або історія...
Інформація про напрям підготовки. Галузь знань(код) 0203 Гуманітарні науки Напрям підготовки (код) 0305 Філологія Спеціалізація iconІнформація про напрям підготовки Галузь знань (код) 0305 Напрям підготовки (код) 030510 Спеціальність 030510. 01 «Товарознавство І комерційна діяльність»
Структура інформаційного пакету для напряму підготовки 030510 «Товарознавство І торговельне підприємництво»
Інформація про напрям підготовки. Галузь знань(код) 0203 Гуманітарні науки Напрям підготовки (код) 0305 Філологія Спеціалізація iconІнформація про напрям підготовки Галузь знань 0203 Гуманітарні науки Напрям підготовки 020303 Філологія Спеціалізація Німецька та англійська мова І література
Для конкурсного відбору осіб, які на основі повної загальної середньої освіти вступають лну імені Тараса Шевченка для здобуття освітньо-кваліфікаційного...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи