Інформація про напрям підготовки. Галузь знань(код) 0203 Гуманітарні науки Напрям підготовки (код) 0305 Філологія Спеціалізація icon

Інформація про напрям підготовки. Галузь знань(код) 0203 Гуманітарні науки Напрям підготовки (код) 0305 Філологія Спеціалізація
НазваІнформація про напрям підготовки. Галузь знань(код) 0203 Гуманітарні науки Напрям підготовки (код) 0305 Філологія Спеціалізація
Сторінка5/13
Дата30.09.2012
Розмір1.6 Mb.
ТипІнформація
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   13
^

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ


ЛУГАНСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ІМЕНІ ТАРАСА ШЕВЧЕНКА______________________________Кафедра педагогіки____________________________


^ Р О Б О Ч А Н А В Ч А Л Ь Н А ПРОГРАМА

дисципліни Вища освіта і Болонський процес

для усіх спеціальностей

форма навчання денна, заочна


ЗАТВЕРДЖЕНО


на засіданні кафедри

Протокол №_1_від _02.09.2009р._


Завідувач кафедри___________(підпис)


Перезатверджено: протокол №______ від ____________


Перезатверджено: протокол №______ від ____________


Перезатверджено: протокол №______ від ____________


Погоджено:

Завідувач науково-

методичного відділу ___________Л.П. Масюта


Луганськ 2009
Луганський національний університет імені Тараса Шевченка

Робоча навчальна програма

дисципліни „^ Вища освіта і Болонський процес

 1. ^ Назва курсу.

„Вища освіта і Болонський процес”


Форма навчання: денна, заочна


Спеціальності: усі спеціальності університету.

 1. ^ Код курсу.

[ФІМ].[МАГ_АНГ_09].[1_2_1]

 1. Тип курсу (обов’язковий або за вибором студента).

Обов’язковий

 1. Рік навчання.

1-й (магістратури)

 1. Семестр.

1, 2

 1. Кількість кредитів ECTS.

1,5

 1. ^ Прізвище ім’я по-батькові, посада, вчене звання та науковий ступінь викладача, які викладають дисципліну.

Мартинович Ніна Семенівна – доцент кафедри педагогіки, кандидат педагогічних наук (2-й корпус, ауд. 368);

^ Малькова Марина Олександрівна – в. о. доцента кафедри педагогіки, кандидат педагогічних наук (2-й корпус, ауд. 368)


 1. ^ Мета курсу (в термінах результату навчання й компетенції).

Мета курсу – ознайомлення з основними завданнями, принципами і положеннями, прийнятими в межах Болонського процесу, оволодіння методами та засобами їх запровадження у вищу освіту України.

У результаті вивчення дисципліни студенти повинні знати ключові позиції Болонського процесу, документи Болонського процесу, систему вищої освіти у країнах Європи й Америки, Європейську кредитно-трансферну систему (ECTS), принципи, шляхи і засоби адаптації ECTS у вищу освіту України, запровадження кредитно- модульної системи організації навчального процесу (КМСОНП) у ВНЗ України; вміти складати структурно-логічні схеми, навчальні плани, плани спеціальностей та індивідуальний навчальний план студента за вимогами КМСОНП; формувати змістовий модуль дисципліни та заліковий кредит курсу; розробляти шкалу оцінювання навчальної діяльності студента та моделі моніторингу якості освіти в умовах КМСОНП.

 1. ^ Передумови (актуальні знання, необхідні для опанування курсу).

Ступінь бакалавра або спеціаліста

 1. ^ Зміст курсу.Змістовні модулі та їхня структура

 

Загальна

лекції

семінари / (пр. зан.)

лаб.

самост.

1.1

Болонський процес як засіб інтеграції і демократизації вищої освіти країн Європи. Документи Болонського процесу

6

24

1.2

Системи вищої освіти у країнах Європи і Америки

8

26

1.3.

Європейська кредитно-трансферна система - ECTS

8


2


2
4

1.4.

Принципи, шляхи і засоби адаптації ECTS у вищу освіту України

8

26

1.5.

Запровадження КМСОНП у ВНЗ України

8

26

1.6.

Компетентнісний підхід у формуванні змісту підготовки фахівців

8
2
6

1.7.

Оцінювання навчальної діяльності студента

8
2
6
загальна кількість годин

54

10

6
38

 1. Список рекомендованої навчальної літератури.

Основна навчальна література

 1. Вища освіта України і Болонський процес: [Навчальниц посібник]/ За редакцією В.Г. Кременя [Авторський колектив: М.Ф.Степко, Я.Я.Болюбаш, В.Д.Шинкарук, В.В.Грубінко, І.І.Бабин]. – Тернопіль: Навчальна книга – Богдан, 2004. – 384с.

 2. Болонський процес у фактах і документах (Сорбонна – Болонья – Саламанка – Прага – Берлін) / [Упоряд. Степко М.Ф., Болюбаш Я.Я., та ін.]. - Тернопіль: «Економічна думка», 2003. - 60 с.

 3. Модернізація вищої освіти України і Болонський процес / [Улад. М.Ф. Степко, Я.Я. Болюбаш та ін.] / відпов. Ред. М.Ф. Степко. – К.: Освіта України, 2004. – 60с.

 4. Основні засади розвитку вищої освіти України в контексті Болонського процесу (документи і матеріали 2003 - 2004 pp.)/ За ред. В.Г. Кременя. [Авторський колектив: М.Ф. Степко, Я.Я. Болюбаш, В.Д. Шинкарук, В.В. Грубінко, І.І. Бабин]. - Тернопіль: вид-во ТД ПУ імені В.Гнатюка, 2004. - 147 с.Додаткова навчальна література

 1. Вища освіта України і Болонський процес: Навчальна програма. – 2-е вид., доповнене і перероблене // М.Ф. Степко, Я.Я. Болюбаш, В.Д. Шинкарук та ін. – К.: ТОВ «Вид-во Дельта», 2007. – 24с.

 2. Корсунов В.И. Перспектива развития высшей школы США / В. Корсунов // Педагогика. – 2009. - №5. – С.116-124.

 3. Модернизация высшего педагогического образования в условиях вхождения России в Болонский процесс: информационные материалы к научно-методической конференции преопдавателей ВГПУ 3-4 февраля 2004г. / М-во образования Российской Федерации, Волгоградский государственный педагогический университет. – Волгоград: «Перемена», 2004. – 106с.

 4. Монатсырская Т., Шатц В. Оценка нагрузки студентов в рамках европейской системы зачетных единиц / Т. Монастырская, В. Шатц // Высшее образование сегодня. – 2009. - №6. – С.9-13.

 5. Петренко В.Л. Державний стандарт вищої освіти у контексті Болонського процесу (переліки кваліфікацій, напрямів підготовки і спеціальностей вищої освіти) / В. Петренко // Проблеми освіти. – 2005. – Вип.46. – С.80-117.

 6. Подольська Є. Освіта в контексті глобалізації: напрямки та механізми реалізації реформ в Україні / Є. Подольська // Вища школа. – 2007. - №1. – С.48-55.

 7. Про стан і перспективи розвитку вищої освіти і Україні: матеріали парламентських слухань у Верховній Раді України 13 травня 2004 року. – Київ: Парламентське видавництво, 2004. – 184с.

 8. Садлак Я. Болонский процесс: региональный ответ на глобальные проблемы / Ян Садлак // Высшее образование сегодня. – 2007. - №10. – С.16-20.

 9. Barblan A. The Sorbonne Declaration - Follow-Up and Implications: A Personal View. - Geneva: AEU/CRE, 1999. (Сорбонська декларація - реалізація і значення: особистий погляд).

 10. From Bologna to Prague - Reform of Study Programs and Structures in Germany. - Bonn, HRK, 2000. - 63 pp. (від Болоні до Праги - реформа програм навчання і освітніх структур в Німеччині).

 11. Harris Christopher. In the Shadow of Bologna / EAIE Forum, 2000. - Special | Edition. -P.22-24. (Під знаком Болоньї).

 12. Haug Guy. The Follow-up Process to the Bologna Declaration / «From Bologna to Prague» - Reform of Study Programs and Structures in Germany. - Bonn, HRK, 2000.- P.47-56 (Процес виконання Болонської декларації).

 13. Haug Guy. Trends and Issues in Learning Structures in Higher Education in Europe. - Bonn, HRK, 2000. - 77 p. (Перспективи і проблеми навчальних закладів вищої освіти Європи).

 14. News of the Recognition Field: Background Information for the ACE Track, 13th Annual Conference of the European Association for International Education (EAIE) 5 to 8 December, 2001, Tampere, Finland. -Riga: EAIE + Latvian ENIC / NARIC, 2001.-60 pp. (Новини в галузі визнання: базова інформація для семінарів, які проводить АСЕ в межах 13-ої щорічної конференції Європейської асоціації міжнародної освіти 5-8 грудня 2001 р. в Тампере, Фінляндія).

 15. Pedrosa J. Notes concerning the preparation of (he Bologna meeting (Sorbonne Declaration). - Aveiro: 1999. (Нотатки з приводу підготовки Болонської зустрічі (Сорбонська декларації).

 16. Prodi, R. Idea dell Europe. - Rome: II Mulino, 1999. (Європейська ідея)

 17. Quality Assessment and Quality Development in German Universities with Particular Reference to the Assessment of Teaching. -Bonn, HRK, 2000. - 41 pp. (Оцінка розвитку якості в німецьких університетах з особливим поглядом на рівень викладання).

 18. Tauch Christian. Accreditation: a Change of Paradigm in German Higher Education // EAIE Forum. -2000. - Vol. 2. -No. 1. -P.12-14 (Акредитація: зміна парадигми у німецькій вищій освіті).

 19. Recognition Issues m the Bologna Process: Final Report of the Working Party on Recognition Issues in the Bologna Process / News of the Recognition Field: Background Information for the ACE Track, 13th Annual Conference of the European Association for International Education (EAIE) 5 to 8 December, 2001, Tampere, Finland. -Riga: EAIE + Latvian ENIC / NARIC, 2001. -60 pp. (Визнання, що витікає із Болонського процесу: заключний звіт Робочої групи з процедури визнання документ про освіту за принципами Болонського процесу).

 20. Trends in Learning Structures m Higher Education (II): Follow-up Report prepared for the Salamanca and Prague Conferences of March/May 2001. - Helsinki: National Board of Education, 2001. - 63 pp.. (Перспективи навчальних закладів вищої освіти (II): Повідомлення, підготовлене до конференції в Саламанці і Празі у березні / травні 2001 року).

 21. www.accreditation-council/de/

 22. www.bologna-berlin_2005.no

 23. www.bologna-bergen_2003.de/pdf/bologna-declaration.pdf/

 24. www.eua.de/

 25. www.coe.int/

 26. www.enga.net/

 27. www.europa/eu/int/comm/education/recognition

 28. www.europa/eu/int/comm/socrates/ects.html#c1/

 29. www.jointquality.org/

 30. www.isic.de/

 31. www.wensminster.sc.uk/

 32. www.ia-up.org/papers.html/

 33. www.mon.gov.ua/

 34. www.tspu.edu.ua/ресурси/кредитно-модульна система
 1. Методи викладання.

Діяльність студента:

 • слухання лекцій;

 • виступ з повідомленням на практичному занятті;

 • виголошення доповіді на занятті;

 • участь у дискусії на практичному занятті;

 • самостійне конспектування першоджерел та їх аналіз;

 • виконання практичних завдань;

 • виконання індивідуальних навчально-дослідних завдань.

Поточний контроль:

 • усне опитування;

 • одна письмова модульна робота.


Форма семестрового контролю:

Залік.

 1. Критерії оцінювання (у %).

Семестрова рейтингова оцінка розраховується, виходячи з критеріїв:

 • письмові модульні роботи - 45% (у тому числі 5% - на контроль самостійної роботи студента);

 • участь у практичних заняттях - 30%;

 • самостійна робота – 25% (у тому числі: конспектування – 5%; повідомлення – 3%; реферат – 7%; індивідуальне навчально-дослідне завдання (проект, есе, звіт) – 10%).
^ Карта оцінювання СРСВиди самостійної роботи студента

Максимальний бал рейтингу за вид (%)

1.

Ознайомитися із основними документами щодо співробітництва України та Євросоюзу (Декларація ЄС щодо України, 1991; Угода про партнерство і співробітництво між Україною та ЄС (14.06. 1994); Спеціальна резолюція Ради Міністрів ЄС щодо України (31.10.1994); Указ Президента України № 615 „Стратегія інтеграції України до ЄС"(11.06.1998); Постанова Кабінету Міністрів України № 852 про запровадження механізму адаптації законодавства України до ЄС (12.06.1998); Постанова Кабінету Міністрів України №1496 про „Концепцію адаптації законодавства України до законодавства ЄС (16.08.1999); Зобов'язання щодо посилення стратегічного партнерства між Україною та ЄС, підписані на 4-му Самміті ЄС - Україна, м. Ялта (11.09.2001); Матеріали Самміту Європейський Союз - Україна, м. Копенгаген (4.07.2002) та ін.(конспектування, тема виноситься на модульний контроль)

1

2.

Ознайомитися із принципами побудови систем вищої освіти Англії, Італії, Іспанії, Німеччини, Франції та інших країн Європейського Союзу (конспектування, тема виноситься на модульний контроль)

1

3.

Ознайомитися із змістом основних документів Болонського процесу (конспектування, тема виноситься на модульний контроль)

1

4.

Ознайомитися із вимогами Європейської кредитно-трансферної та акумулюючої системи (ЕСТS) (конспектування, тема виноситься на модульний контроль)

1

5.

Вивчити нормативні та інструктивні матеріали Міністерства освіти і науки України щодо впровадження кредитно-модульної системи організації навчального процесу у ВНЗ України. (конспектування, тема виноситься на модульний контроль)

1

6.

Повідомлення

3

7.

Реферат

7

8.

Індивідуальне навчально-дослідне завдання (проект, есе, звіт)

10

9.

Конспектування (до практичних занять)

5
УСЬОГО:

25% (5% виноситься на модульний контроль)
 1. ^ Мови викладання.

Українська та російська1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   13

Схожі:

Інформація про напрям підготовки. Галузь знань(код) 0203 Гуманітарні науки Напрям підготовки (код) 0305 Філологія Спеціалізація iconІнформація про напрям підготовки. Галузь знань(код) 0203 Гуманітарні науки Напрям підготовки (код) 020303 Філологія Спеціалізація
Для конкурсного відбору осіб, які на основі бакалавру вступають лну імені Тараса Шевченка для здобуття освітньо-кваліфікаційного...
Інформація про напрям підготовки. Галузь знань(код) 0203 Гуманітарні науки Напрям підготовки (код) 0305 Філологія Спеціалізація iconІнформація про напрям підготовки Галузь знань (код) 0305 Напрям підготовки (код) 030510 Спеціалізація
Структура інформаційного пакету для напряму підготовки 030510 «Товарознавство І торговельне підприємництво»
Інформація про напрям підготовки. Галузь знань(код) 0203 Гуманітарні науки Напрям підготовки (код) 0305 Філологія Спеціалізація iconІнформація про напрям підготовки Галузь знань(код) 0101 Напрям підготовки (код) 010104 Спеціалізація
Загальний опис напряму підготовки (освітні та професійні цілі, ключові результати навчання та ін.)
Інформація про напрям підготовки. Галузь знань(код) 0203 Гуманітарні науки Напрям підготовки (код) 0305 Філологія Спеціалізація iconІнформація про напрям підготовки Галузь знань 0203 Гуманітарні науки Напрям підготовки 0305 Філологія Спеціалізація Мова та література (німецька)
Для конкурсного відбору осіб, які на основі повної вищої освіти за спеціалізацією «Мова та література (німецька)» вступають до магістратури...
Інформація про напрям підготовки. Галузь знань(код) 0203 Гуманітарні науки Напрям підготовки (код) 0305 Філологія Спеціалізація iconІнформація про напрям підготовки Галузь знань 0203 Гуманітарні науки Напрям підготовки 0305 Філологія Спеціалізація Мова та література (французька)
Для конкурсного відбору осіб, які на основі повної вищої освіти за спеціалізацією «Мова та література (французька)» вступають до...
Інформація про напрям підготовки. Галузь знань(код) 0203 Гуманітарні науки Напрям підготовки (код) 0305 Філологія Спеціалізація iconІнформація про напрям підготовки Галузь знань 0203 Гуманітарні науки Напрям підготовки 0305 Філологія Спеціалізація Мова та література (німецька)
Для конкурсного відбору осіб, які на основі повної вищої освіти за спеціалізацією «Мова та література (німецька)» вступають до магістратури...
Інформація про напрям підготовки. Галузь знань(код) 0203 Гуманітарні науки Напрям підготовки (код) 0305 Філологія Спеціалізація iconІнформація про напрям підготовки Галузь знань 0203 Гуманітарні науки Напрям підготовки 0305 Філологія Спеціалізація Мова та література (французька)
Для конкурсного відбору осіб, які на основі повної вищої освіти за спеціалізацією «Мова та література (французька)» вступають до...
Інформація про напрям підготовки. Галузь знань(код) 0203 Гуманітарні науки Напрям підготовки (код) 0305 Філологія Спеціалізація iconІнформація про напрям підготовки Галузь знань(код) 0101 Напрям підготовки (код) 010104. Професійне навчання Спеціалізація
Окр «бакалавр» – необхідні сертифікати: математика, українська мова та література, сертифікат на вибір: фізика або хімія або історія...
Інформація про напрям підготовки. Галузь знань(код) 0203 Гуманітарні науки Напрям підготовки (код) 0305 Філологія Спеціалізація iconІнформація про напрям підготовки Галузь знань (код) 0305 Напрям підготовки (код) 030510 Спеціальність 030510. 01 «Товарознавство І комерційна діяльність»
Структура інформаційного пакету для напряму підготовки 030510 «Товарознавство І торговельне підприємництво»
Інформація про напрям підготовки. Галузь знань(код) 0203 Гуманітарні науки Напрям підготовки (код) 0305 Філологія Спеціалізація iconІнформація про напрям підготовки Галузь знань 0203 Гуманітарні науки Напрям підготовки 020303 Філологія Спеціалізація Німецька та англійська мова І література
Для конкурсного відбору осіб, які на основі повної загальної середньої освіти вступають лну імені Тараса Шевченка для здобуття освітньо-кваліфікаційного...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи