Інформація про напрям підготовки. Галузь знань(код) 0203 Гуманітарні науки Напрям підготовки (код) 0305 Філологія Спеціалізація icon

Інформація про напрям підготовки. Галузь знань(код) 0203 Гуманітарні науки Напрям підготовки (код) 0305 Філологія Спеціалізація
НазваІнформація про напрям підготовки. Галузь знань(код) 0203 Гуманітарні науки Напрям підготовки (код) 0305 Філологія Спеціалізація
Сторінка6/13
Дата30.09.2012
Розмір1.6 Mb.
ТипІнформація
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   13
^

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ


ЛУГАНСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ІМЕНІ ТАРАСА ШЕВЧЕНКАКафедра політології та правознавства


^ РОБОЧА НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА

дисципліни ІНТЕЛЕКТУАЛЬНА ВЛАСНІСТЬ


для спеціальності(ей) всіх спеціальностей

форма навчання денна


ЗАТВЕРДЖЕНО


на засіданні кафедри

Протокол №______від _____________


Завідувач кафедри___________(підпис)


Перезатверджено: протокол №______ від ____________


Перезатверджено: протокол №______ від ____________


Перезатверджено: протокол №______ від ____________


Погоджено:

Завідувач науково-

методичного відділу ___________ Л.П. Масюта


Луганськ 2010
Луганський національний університет імені Тараса Шевченка

Робоча навчальна програма

дисципліни „Інтелектуальна власність”

 1. ^ Назва курсу.

„ІНТЕЛЕКТУАЛЬНА ВЛАСНІСТЬ”


Форма(-и) навчання: денна.

Спеціальність (-ості): всі спеціальності .

 1. ^ Код курсу.

[ФІМ].[МАГ_АНГ_09].[1_2_2]

 1. Тип курсу (обов’язковий або за вибором студента).

Обов’язковий

 1. Рік (роки) навчання.

5-й

 1. Семестр / семестри.

1

 1. Кількість кредитів ECTS.

1,5

 1. ^ Прізвище ім’я по-батькові, посада, вчене звання та науковий ступінь викладача (викладачів), які викладають дисципліну.

Радченко Наталія Миколаївна – ст. викладач кафедри політології та правознавства, кандидат історичних наук (корпус 3, ауд. 4 - 11)

 1. ^ Мета курсу (в термінах результату навчання й компетенції).

Мета курсу полягає у глибокому вивченні суті права інтелектуальної власності, чинного законодавства в сфері інтелектуальної власності, практики його застосування, питань економіки права інтелектуальної власності та захисту прав, міжнародної співпраці в сфері інтелектуальної власності.

Основні завдання курсу полягають у забезпеченні інтелектуального і соціального розвитку особистості шляхом навчання основам правових та економічних аспектів інтелектуальної власності та формування умінь застосовувати ці знання у практичній діяльності.

 1. ^ Передумови (актуальні знання, необхідні для опанування курсу).

Курс правознавства

 1. ^ Зміст курсу.Змістовні модулі та їхня структура

 

загальна

лекції

семінари / (пр. зан.)

лаб.

самост.
Модуль
1.

Інтелектуальна власність як право на результат творчої діяльності людини

6

42

2.

Система інтелектуальної власності

14

8

2
4

3.

Охорона прав на об’єкти інтелектуальної власності

14

104

4.

Економіка інтелектуальної власності

8

44

5.

Захист прав інтелектуальної власності

12

6

2
4
загальна кількість годин

54

 1. ^ Список рекомендованої навчальної літератури.Основна навчальна література

 1. Право інтелектуальної власності: академічний курс. підручник / за ред. О.А. Підопригори, О.Д. Святоцького. – К., 2004. – 672 с.

 2. Бондаренко С.В. Авторське право і суміжні права. – К. : Інст. інтел. власн. і права, 2004. – 260 с.

 3. Інтелектуальна власність: Словник-довідник: У 2 т. / за заг. ред. О.Д. Святоцького. – К. : Видавничий дім „Ін Юре”, 2000.

 4. Мікульонок І.О. Основи інтелектуальної власності: навч. посібник. – К. : ІВЦ „Видавництво „Політехніка”, Ліра-К, 2005. – 232 с.Додаткова навчальна література

 1. Кожарская И.Ю., Прахов Б.Г. Патентное право. – К. : Інст. інтел. власн. і права, 2003. – 140 с.

 2. Тофило А.В. Экспертиза объектов интеллектуальной собственности: заявки на изобретения и полезные модели. – К. : Інст. інтел. власн. і права, 2004. – 176 с.

 3. Бутнік-Сіверський О.Б. Економіка інтелектуальної власності. – К. : Інст. інтел. власн. і права, 2004. – 296 с.

 4. Цыбулев П.Н. Оценка интеллектуальной собственности. – К. : Інст. інтел. власн. і права, 2003. – 184 с.

 5. Цыбулев П.Н. Маркетинг интеллектуальной собственности. – К. : Інст. інтел. власн. і права, 2004. – 188 с.

 6. Зинов В.Г. Управление интеллектуальной собственностью. – Москва : Дело, 2003. – 512 с.

 7. Жаров В.О. Захист права інтелектуальної власності. – К. : Інст. інтел. власн. і права, 2004. – 64 с.

 8. Кириченко І.А. Судова експертиза: охорона прав на об’єкти інтелектуальної власності. – К. : Інст. інтел. власн. і права, 2004. – 144 с.

 9. Добриніна Г.П., Пархоменко В.Д. Патентна інформація і документація. Патентні дослідження. – К. : Інст. інтел. власн. і права, 2004. – 96 с.

 10. Охорона інтелектуальної власності в Україні / С.О. Довгий, В.О. Жаров, В.О. Зайчук та ін. – К. : Форум, 2002. – 319 с.

 1. Методи викладання.

Діяльність студента:

 • слухання лекцій;

 • виступ з повідомленням на семінарі;

 • виголошення доповіді на семінарі;

 • участь у дискусії на семінарі;

 • самостійне конспектування першоджерел та їх аналіз;

 • написання письмових кейсів.

Поточний контроль:

одна письмова модульна робота.

Форма семестрового контролю:

залік.

 1. ^ Критерії оцінювання (у %).

Семестрова рейтингова оцінка розраховується, виходячи з критеріїв:

 • письмова модульна робота 60% (у тому числі 15% на контроль самостійної роботи студента)

 • участь у семінарах 30%

 • самостійна робота (реферат) 10%
Карта оцінювання СРСВиди самостійної роботи студента

Максимальний бал рейтингу за вид (%)

1.

Державна система охорони інтелектуальної власності в Україні.

(конспектування, тема виноситься на модульний контроль)

5%

2.

Охорона об’єктів авторського права і суміжних прав.

(конспектування, тема виноситься на модульний контроль)

5%

3.

^ Комерціалізація прав на об’єкти інтелектуальної власності

(конспектування, тема виноситься на модульний контроль)

5%

4.

Реферат на обрану тему

10%
УСЬОГО:

25%
 1. Мови викладання.

Українська, російська^ МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

ЛУГАНСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ТАРАСА ШЕВЧЕНКА


Кафедра інформаційних технологій та систем


ЗАТВЕРДЖЕНО


Протокол засідання кафедри ІТС

31.08.2010 № 01


Перезатверджено: протокол _______________ № _______


Перезатверджено: протокол _______________ № _______


Перезатверджено: протокол _______________ № _______


^ Р О Б О Ч А Н А В Ч А Л Ь Н А ПРОГРАМА

з дисципліни „Використання комп’ютерної техніки”

для магістрантів спеціальностей «Мова та література (англійська)»


форма навчання денна, заочна


Луганськ

2010
Робоча навчальна програма

 1. ^ Назва курсу.

використання комп’ютерної техніки

Форма навчання: денна, заочна.

Спеціальність: «Мова та література (англійська)»

 1. ^ Код курсу.

[ФІМ].[МАГ_АНГ_09].[2_1_1]

 1. Тип курсу (обов’язковий або за вибором студента).

Обов’язковий

 1. Рік (роки) навчання.

1-й

 1. Семестр / семестри.

1, 2

 1. Кількість кредитів ECTS.

1,5

 1. ^ Прізвище ім’я по-батькові, посада, вчене звання та науковий ступінь викладача (викладачів), які викладають дисципліну.

Жукова Вікторія Миколаївна – ст. викладач кафедри інформаційних технологій та систем (2 корпус, ауд. 159, e-mail: vnz_1@mail.ru)


 1. ^ Мета курсу (в термінах результату навчання й компетенції).

Мета дисципліни – формування у майбутніх фахівців сучасного рівня інформаційної та комп'ютерної культури, набуття практичних навичок роботи на сучасній комп'ютерній техніці і використання сучасних інформаційних технологій для розв'язання різноманітних задач в практичній діяльності за фахом.


 1. ^ Передумови (актуальні знання, необхідні для опанування курсу).

Інформаційні технології


 1. ^ Зміст курсу.Змістовні модулі та їхня структура

 

загальна

лекції

семінари / (пр. зан.)

лаб.

самост.
Перший модуль
1.

MS Word. Робота з великими документами.

4
2
2

2

Створення Web-сторінок в текстовому редакторі MS Word.

6
2
4

3

MS Excel. Оформлення робочого листа. Сортировка даних. Формат числа.

6
2
4

4.

MS Excel. Побудова діаграм.

6
2
4

5.

Статистичний аналіз даних у табличному процесорі MS Excel.

6
2
4

6.

Power Point. Створення презентацій.

8
4
4
загальна кількість годин

36
14
22

 1. ^ Список рекомендованої навчальної літератури.
В каталозі H:\Docs\dil в електронній формі розташовані додаткові матеріали з дисципліни. Інтернет адреса серверу - http://its.lnpu.edu.ua , http://its.luguniv.edu.ua - використати розділ «^ РЕСУРСЫ КАФЕДРЫ» «СЕТЕВОЕ ОКРУЖЕНИЕ» «ВЫЗВАТЬ КОМПОНЕНТ»

Електронні матеріали можливо отримати за адресою серверу піктограма «Учебный процесс»-«Эл.библиотека» у підрозділах:

 1. «Библиотека ИТС (для самостоятельного изучения)

Перелік періодичних видань у електронній формі можливо отримати за адресою серверу розділ «Учебный процесс»-«Эл.журнали» або у каталозі h:/docs/www


Основна навчальна література

 1. Глинський Я.М. Інформатика: Навч. посібник для учнів 8-11 кл. середн. шк.: У 2-х кн. – Кн. 2. Інформаційні технології. – Львів: “Деол”, 2001.

 2. Руденко В.Д., Макарчук О.М., Патланжоглу М.О. Практичний курс інформатики / За ред. Мадзігона В.М. – К.: Фенікс, 2000.

 3. Симонович С.С. Windows 98: учебный курс – СПб: Питер Ком, 1999.

 4. Левин А. Самоучитель работы на компьютере. 6-е изд. испр. и дополн. – М.: изд-во “Нолидж”, 2001.

 5. Меняйленко А.С. Практикум по основам информатики и вычислительной техники. Ч. 1. Учебное пособие. – Луганск, 1999.

 6. Інформатика: Навч. посібн. для 10 – 11 кл. середн. загальноосвітн. шкіл / І.Т. Зарецька, Б.Г. Колодязний, А.М. Гуржий, О.Ю. Соколов. – Х.:Факт, 2001.

 7. Информатика: Базовый курс/ Под ред. С.В. Симоновича: Учеб. пособие для вузов. – СПб: «Питер», 2001г.

 8. Основы информатики: учеб. пособие / А.Н. Морозевич, Н.Н. Говядинова, В.Г. Морозевича.- Мн.: Новое знание, 2001г.

Додаткова навчальна література

 1. Бугомирский. Энциклопедия Windows 98. Рус.версия. . - М., СПб.: BHV - Санкт - Петербург 1977. – 940 с.

 2. Кет. Использование MS Windows 98 . - СПб., К., Издательский дом «Вильямс», 1998 - 452с.

 3. Фултон. Windows 98 . - М., СПб., К., Издательский дом «Вильямс», 1998 - 642 с.

 4. Симпсон. Библия пользователя Windows 98 . - Пер. с англ. СПб.: BHV - Санкт - Петербург 1977. – 316с.
 1. Методи викладання.

Діяльність студента:

 • виконання та захист лабораторних робіт;

 • самостійне вивчення додаткового теоретичного матеріалу;

 • виконання індивідуальних завдань.
 1. Критерії оцінювання (у %).

Контроль самостійної роботи виконується в час розподілений для контролю самостійної роботи в формі співбесіди або захисту індивідуальних завдань.

^ Форма семестрового контролю:

залік.

Загальні критерії

A – ВІДМІННО – відмінне виконання лише з незначною кількістю помилок;

B – ДУЖЕ ДОБРЕ – вище середнього рівня з кількома помилками;

C – ДОБРЕ – взагалі правильна робота з певною кількістю помилок;

D – ЗАДОВІЛЬНО – непогано, але із значною кількістю недоліків;

E – ДОСТАТНЬО – виконання задовольняє мінімальному критерію;

FX – НЕЗАДОВІЛЬНО – потрібно попрацювати перед тим, як перескласти;

F – НЕЗАДОВІЛЬНО – необхідна серйозна подальша робота, обов’язковий повторний курс.

Загальна кількість балів -100

Кількість балів та відповідність оцінок

A – “5” –– 90 – 100

B – “4” –– 83 – 89

C – “4” –– 72 – 82

D – “3” –– 63 – 74

E – “3” –– 50 – 62

FX – “2” –– 21 – 49

F – “2” –– 00 – 20

Семестрова рейтингова оцінка розраховується, виходячи з критеріїв:

 • виконання та захист лабораторних робіт – 70%

 • самостійна робота (виконання індивідуальних завдань) – 30%

^ Карта оцінювання СРС

Безпосередньо матеріали до самостійної роботи розташовані в каталозі H:\Docs.

Додаткові тимчасові завдання розташовано в каталозі H:\Dopmat. Інтернет адреса серверу - http://its.lnpu.edu.ua , http://its.luguniv.edu.ua - використати розділ «^ РЕСУРСЫ КАФЕДРЫ» «СЕТЕВОЕ ОКРУЖЕНИЕ» «ВЫЗВАТЬ КОМПОНЕНТ».

Спеціалізовані тимчасові матеріали розташовано за адресою http://its.luguniv.edu.ua/~имя_преподавателя, (у локальній мережі http://192.168.153.44/~имя_преподавателя) имя_преподавателя узгодити у викладача.
Види самостійної роботи студента

Максимальний бал рейтингу за вид (%)

1.

Виконання завдань на комп’ютері

15%

2.

Підготовка повідомлень з теоретичних питань

15%
Разом

30%

Контроль самостійної роботи виконується в час розподілений для контролю самостійної роботи в формі співбесіди або захисту індивідуальних завдань.

 1. ^ Мови викладання.

Українська, російська1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   13

Схожі:

Інформація про напрям підготовки. Галузь знань(код) 0203 Гуманітарні науки Напрям підготовки (код) 0305 Філологія Спеціалізація iconІнформація про напрям підготовки. Галузь знань(код) 0203 Гуманітарні науки Напрям підготовки (код) 020303 Філологія Спеціалізація
Для конкурсного відбору осіб, які на основі бакалавру вступають лну імені Тараса Шевченка для здобуття освітньо-кваліфікаційного...
Інформація про напрям підготовки. Галузь знань(код) 0203 Гуманітарні науки Напрям підготовки (код) 0305 Філологія Спеціалізація iconІнформація про напрям підготовки Галузь знань (код) 0305 Напрям підготовки (код) 030510 Спеціалізація
Структура інформаційного пакету для напряму підготовки 030510 «Товарознавство І торговельне підприємництво»
Інформація про напрям підготовки. Галузь знань(код) 0203 Гуманітарні науки Напрям підготовки (код) 0305 Філологія Спеціалізація iconІнформація про напрям підготовки Галузь знань(код) 0101 Напрям підготовки (код) 010104 Спеціалізація
Загальний опис напряму підготовки (освітні та професійні цілі, ключові результати навчання та ін.)
Інформація про напрям підготовки. Галузь знань(код) 0203 Гуманітарні науки Напрям підготовки (код) 0305 Філологія Спеціалізація iconІнформація про напрям підготовки Галузь знань 0203 Гуманітарні науки Напрям підготовки 0305 Філологія Спеціалізація Мова та література (німецька)
Для конкурсного відбору осіб, які на основі повної вищої освіти за спеціалізацією «Мова та література (німецька)» вступають до магістратури...
Інформація про напрям підготовки. Галузь знань(код) 0203 Гуманітарні науки Напрям підготовки (код) 0305 Філологія Спеціалізація iconІнформація про напрям підготовки Галузь знань 0203 Гуманітарні науки Напрям підготовки 0305 Філологія Спеціалізація Мова та література (французька)
Для конкурсного відбору осіб, які на основі повної вищої освіти за спеціалізацією «Мова та література (французька)» вступають до...
Інформація про напрям підготовки. Галузь знань(код) 0203 Гуманітарні науки Напрям підготовки (код) 0305 Філологія Спеціалізація iconІнформація про напрям підготовки Галузь знань 0203 Гуманітарні науки Напрям підготовки 0305 Філологія Спеціалізація Мова та література (німецька)
Для конкурсного відбору осіб, які на основі повної вищої освіти за спеціалізацією «Мова та література (німецька)» вступають до магістратури...
Інформація про напрям підготовки. Галузь знань(код) 0203 Гуманітарні науки Напрям підготовки (код) 0305 Філологія Спеціалізація iconІнформація про напрям підготовки Галузь знань 0203 Гуманітарні науки Напрям підготовки 0305 Філологія Спеціалізація Мова та література (французька)
Для конкурсного відбору осіб, які на основі повної вищої освіти за спеціалізацією «Мова та література (французька)» вступають до...
Інформація про напрям підготовки. Галузь знань(код) 0203 Гуманітарні науки Напрям підготовки (код) 0305 Філологія Спеціалізація iconІнформація про напрям підготовки Галузь знань(код) 0101 Напрям підготовки (код) 010104. Професійне навчання Спеціалізація
Окр «бакалавр» – необхідні сертифікати: математика, українська мова та література, сертифікат на вибір: фізика або хімія або історія...
Інформація про напрям підготовки. Галузь знань(код) 0203 Гуманітарні науки Напрям підготовки (код) 0305 Філологія Спеціалізація iconІнформація про напрям підготовки Галузь знань (код) 0305 Напрям підготовки (код) 030510 Спеціальність 030510. 01 «Товарознавство І комерційна діяльність»
Структура інформаційного пакету для напряму підготовки 030510 «Товарознавство І торговельне підприємництво»
Інформація про напрям підготовки. Галузь знань(код) 0203 Гуманітарні науки Напрям підготовки (код) 0305 Філологія Спеціалізація iconІнформація про напрям підготовки Галузь знань 0203 Гуманітарні науки Напрям підготовки 020303 Філологія Спеціалізація Німецька та англійська мова І література
Для конкурсного відбору осіб, які на основі повної загальної середньої освіти вступають лну імені Тараса Шевченка для здобуття освітньо-кваліфікаційного...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи