Інформація про напрям підготовки. Галузь знань(код) 0203 Гуманітарні науки Напрям підготовки (код) 0305 Філологія Спеціалізація icon

Інформація про напрям підготовки. Галузь знань(код) 0203 Гуманітарні науки Напрям підготовки (код) 0305 Філологія Спеціалізація
НазваІнформація про напрям підготовки. Галузь знань(код) 0203 Гуманітарні науки Напрям підготовки (код) 0305 Філологія Спеціалізація
Сторінка7/13
Дата30.09.2012
Розмір1.6 Mb.
ТипІнформація
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   ...   13
^
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ


ЛУГАНСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ІМЕНІ ТАРАСА ШЕВЧЕНКАКафедра англійської філології

(назва кафедри)


^ Р О Б О Ч А Н А В Ч А Л Ь Н А ПРОГРАМА

дисципліни Теорія мовної комунікації

(назва дисципліни)

для спеціальності(ей) ________“Мова та література (англійська)”

форма навчання ____________________________________


ЗАТВЕРДЖЕНО


на засіданні кафедри

Протокол №______від _____________


Завідувач кафедри___________(підпис)


Перезатверджено: протокол №______ від ____________


Перезатверджено: протокол №______ від ____________


Перезатверджено: протокол №______ від ____________


Погоджено:

Завідувач науково-

методичного відділу ___________ Л.П. Масюта


Луганськ 2010
Луганський національний університет імені Тараса Шевченка

Робоча навчальна програма

дисципліни „Теорія мовної комунікації”


 1. Назва курсу.

^ „ТЕОРІЯ МОВНОЇ КОМУНІКАЦІЇ”


Форма(-и) навчання: денна / заочна.

Спеціальність (-ості): магістратура “Мова та література (англійська)”.

 1. ^ Код курсу.

[ФІМ].[МАГ_АНГ_09].[3_1_1]

 1. Тип курсу (обов’язковий або за вибором студента).

Обов’язковий

 1. Рік (роки) навчання.

магістратура

 1. Семестр / семестри.

1

 1. Кількість кредитів ECTS.

2

 1. ^ Прізвище ім’я по-батькові, посада, вчене звання та науковий ступінь викладача (викладачів), які викладають дисципліну.

Мигович Ірина Вікторівна – викладач кафедри англійської філології (1 корпус, ауд. 1-126 , e-mail: migovich_irina@yahoo.com)

 1. ^ Мета курсу (в термінах результату навчання й компетенції).

Знання основних законів та принципів сучасної мовної комунікації як засобу соціального спілкування є невід’ємною частиною суспільного розвитку нашого часу. Геополітичне положення та сучасний економічний стан України, сусідство з Європейским союзом, все тісніші політичні, економічні, культурні та інші суспільні контакти з іноземними країнами, а також процес інтеграції в Європу вимагають знання мовних елементів комунікації як обов’язкового компонента у галузі вищої освіти.

Якість освіти сучасного студента магістратури, який проходить підготовку згідно спеціальності „Мова та література (англійська)”, як майбутнього фахівця пов’язана з необхідністю оволодіння знаннями та навичками мовної комунікації, що сприятиме мобільності українських студентів у Європі і має відповідати міжнародним уявленням щодо основних компетенцій справжнього фахівця. Щоб задовольнити цим вимогам, нами була розроблена Програма з курсу „Теорія мовної комунікації” для студентів магістратури спеціальності „Мова та література (англійська)”, яка націлена на практичну міждисциплінарну і професійну орієнтацію занять з теорії мовної комунікації, в центрі уваги яких знаходиться студент.

^ Провідної метою навчання є розвиток у студентів професійно орієнтованої міжкультурної комунікативної компетенції як складника діяльнісної компетенції. Окрім цього важливою метою цієї Програми є спрямування навчального процесу на формування і розвиток основних навичок та вмінь у соціальному та професійному спілкуванні, а також стратегій самостійного вивчення теоретичних та практичних засад теорії мовної комунікації.

Окрім цього навчання студентів магістратури теоретичних та практичних засад теорії мовної комунікації передбачає комплексну реалізацію практичної, виховної, освітньої та розвиваючої цілей.

^ Практична мета передбачає практичне опанування студентами найактуальнішими проблемами комунікативної та контактної лінгвістики, вивчення їх предметів, завдань, категорій, методології, загальних законів спілкування за допомогою мови; опанування навичками організації засобів мовного коду, вивчення впливу на мову психічних, соціальних, культурних чинників тощо. Основні вміння включають:

 1. вміння здійснювати мовну комунікацію у різноманітних ситуаціях;

 2. вміння розуміти учасників комунікативного акту.

^ Виховна мета реалізується через систему особистого ставлення до іноземної культури в процесі оволодіння цією культурою.

Освітня мета досягається шляхом надання освіти студентам засобами іноземної мови:

 1. усвідомлення студентами суті комунікативних явищ, іншої системи понять;

 2. розуміння особливостей комунікативного мислення;

 3. порівняння комунікативних явищ англійської мови з рідною мовою;

 4. уміння вчитися (працювати з підручником, довідковою літературою, словниками, тощо).

^ Розвиваюча мета реалізується у процесі оволодіння студентами досвідом творчої, пошукової діяльності, усвідомлення явищ як своєї, так і іншої дійсності, їх подібності та розбіжності.

Як методико-дидактична основа курсу з теорії мовної комунікації виступають наступні принципи:

 • комунікативно-діяльнісна спрямованість;

 • професійна і фахова спрямованість;

 • усвідомлення міжкультурних особливостей;

 • соціальна поведінка (співпраця і комунікація);

 • автономне навчання.

 1. Передумови (актуальні знання, необхідні для опанування курсу).

Практичний курс англійської мови для студентів 1-го - 5-го років навчання спеціальності “Мова та література (англійська)”; курс “Соціолінгвістика” для студентів 5-го року навчання спеціальності “Мова та література (англійська)”

 1. ^ Зміст курсу.Змістовні модулі та їхня структура

 

загальна

лекції

семінари / (пр. зан.)

лаб.

самост.
Перший модуль
1.1.

Theory of Communication: Interdisciplinary Approach
2
-

2

1.2.

The Notion of Discourse: Multimodal / Multivoiced Discourses
2
-

2

1.3.

Language as the Medium of Communication
2
-

4

1.4.

Speech Act Theory and Pragmatics
2
-

2

1.5.

Contact Linguistics as one of the Outcomes of Language Communication
2
-

4

1.6.

Language vs Dialect: Accent, Register
2
-

2
Другий модуль


-
2.1.

Social Meaning in Discourse, Discursive Psychology, Critical Discourse Analysis4

-

2

2.2.

Conversation Messages4

-

3

2.3.

Contact Linguistics as one of the Outcomes of Language Communication4

-

3

2.4.

Language vs Dialect: Accent, Register4

-

3

2.5.

Language Contact and Linguistic Variation: Style and Social Class4

-

3

2.6.

Language Contact and Linguistic Variation: Sex, Gender, Ethnicity4

-

3

2.7.

Language Domains, Diglossia, Language Maintenance vs Language Shift8

-

3

2.8.

Code-Switching4

-

3

2.9.

Borrowing4

-

3

2.10

Pidgins and Pidginization4

-

3

2.11

Creole Formation4

-

3
загальна кількість годин

108

12

48

-

48

 1. Список рекомендованої навчальної літератури.Основна навчальна література

 1. Appel, R., Muysken, P. (1987). Language Contact and Bilingualism. – London: Edward Arnold Press.

 2. Clyne, M. (2003). Dynamics of Language Contact. – Cambridge University Press.

 3. Corder, S.P. (1973). Introducing Applied Linguistics. – London: Penguin Books. – pp. 19 – 27.

 4. Edwards, J. (1995). Borrowing, Interference and Code-Switching // Multilinguialism. – Harmondsworth: Routledge. – pp. 72 – 78.

 5. Encyclopedia of Language and Linguistics (1994) / Ed. By Asher, R.E. – Oxford: Pergamon Press.

 6. Fairclough, N. (1989). Language and Power. - London: Longman.

 7. Geertz, C. (1973). The Interpretation of Cultures. – London: Fontana Press / Harper Collins Publishing.

 8. Hymes, D. (1964). Language in Culture and Society. A Reader in Linguistics and Anthropology. – University of Pennsylvania: Harper and Row Publishing.

 9. Introductory Readings in Modern Linguistics. (1986) / Ed. By L.T. Andras and L. Varga. – Budapest.


Додаткова навчальна література

 1. Kramsch, K. (1998). Language and Culture. – Oxford University Press.

 2. Lakoff, R. (1990). Talking Power. The Politics of Language. - New York: Basic books.

 3. Myers-Scotton, C. (2006). Multiple Voices: An Introduction to Bilingualism. – London: Blackwell Publishing.

 4. Romaine, S. (1994). Language and Society. An Introduction to Sociolinguistics. – Oxford: OUP.

 5. Thomason, S.G., Kaufman, T. (1988). Language Contact, Creolization and Genetic Linguistics. – University of California Press, Berkeley.

 6. Weinreich, U. (1968). Languages in Contact: Findings and Problems. – The Hague: Mouton.

 7. Wierzbicka, A. (2003). Cross-Cultural Pragmatics. – Berlin: Mouton de Gruyter.

 8. Williams, R. (1958). Culture and Society. – London: The Hogarth Press.

 9. Winford, D. (2003). An Introduction to Contact Linguistics. – London: Blackwell Publishing.

 1. Методи викладання.

Діяльність студента:

 • слухання лекцій;

 • виступ з повідомленням на семінарі;

 • виголошення доповіді на семінарі;

 • участь у дискусії на семінарі;

 • самостійне конспектування першоджерел та їх аналіз;

 • написання письмових кейсів.

Поточний контроль:

дві письмові модульні роботи.

Форма семестрового контролю:

залік.

 1. Критерії оцінювання (у %).

Семестрова рейтингова оцінка розраховується, виходячи з критеріїв:

 • письмові модульні роботи 40%

 • участь у семінарах 10%

 • самостійна робота (реферат) 50%
Карта оцінювання СРСВиди самостійної роботи студента

Максимальний бал рейтингу за вид (%)

1.

^ Написання дослідницької роботи згідно запропонованих тем дослідження

50%
УСЬОГО:

50%
 1. ^ Мови викладання.

Англійська1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   ...   13

Схожі:

Інформація про напрям підготовки. Галузь знань(код) 0203 Гуманітарні науки Напрям підготовки (код) 0305 Філологія Спеціалізація iconІнформація про напрям підготовки. Галузь знань(код) 0203 Гуманітарні науки Напрям підготовки (код) 020303 Філологія Спеціалізація
Для конкурсного відбору осіб, які на основі бакалавру вступають лну імені Тараса Шевченка для здобуття освітньо-кваліфікаційного...
Інформація про напрям підготовки. Галузь знань(код) 0203 Гуманітарні науки Напрям підготовки (код) 0305 Філологія Спеціалізація iconІнформація про напрям підготовки Галузь знань (код) 0305 Напрям підготовки (код) 030510 Спеціалізація
Структура інформаційного пакету для напряму підготовки 030510 «Товарознавство І торговельне підприємництво»
Інформація про напрям підготовки. Галузь знань(код) 0203 Гуманітарні науки Напрям підготовки (код) 0305 Філологія Спеціалізація iconІнформація про напрям підготовки Галузь знань(код) 0101 Напрям підготовки (код) 010104 Спеціалізація
Загальний опис напряму підготовки (освітні та професійні цілі, ключові результати навчання та ін.)
Інформація про напрям підготовки. Галузь знань(код) 0203 Гуманітарні науки Напрям підготовки (код) 0305 Філологія Спеціалізація iconІнформація про напрям підготовки Галузь знань 0203 Гуманітарні науки Напрям підготовки 0305 Філологія Спеціалізація Мова та література (німецька)
Для конкурсного відбору осіб, які на основі повної вищої освіти за спеціалізацією «Мова та література (німецька)» вступають до магістратури...
Інформація про напрям підготовки. Галузь знань(код) 0203 Гуманітарні науки Напрям підготовки (код) 0305 Філологія Спеціалізація iconІнформація про напрям підготовки Галузь знань 0203 Гуманітарні науки Напрям підготовки 0305 Філологія Спеціалізація Мова та література (французька)
Для конкурсного відбору осіб, які на основі повної вищої освіти за спеціалізацією «Мова та література (французька)» вступають до...
Інформація про напрям підготовки. Галузь знань(код) 0203 Гуманітарні науки Напрям підготовки (код) 0305 Філологія Спеціалізація iconІнформація про напрям підготовки Галузь знань 0203 Гуманітарні науки Напрям підготовки 0305 Філологія Спеціалізація Мова та література (німецька)
Для конкурсного відбору осіб, які на основі повної вищої освіти за спеціалізацією «Мова та література (німецька)» вступають до магістратури...
Інформація про напрям підготовки. Галузь знань(код) 0203 Гуманітарні науки Напрям підготовки (код) 0305 Філологія Спеціалізація iconІнформація про напрям підготовки Галузь знань 0203 Гуманітарні науки Напрям підготовки 0305 Філологія Спеціалізація Мова та література (французька)
Для конкурсного відбору осіб, які на основі повної вищої освіти за спеціалізацією «Мова та література (французька)» вступають до...
Інформація про напрям підготовки. Галузь знань(код) 0203 Гуманітарні науки Напрям підготовки (код) 0305 Філологія Спеціалізація iconІнформація про напрям підготовки Галузь знань(код) 0101 Напрям підготовки (код) 010104. Професійне навчання Спеціалізація
Окр «бакалавр» – необхідні сертифікати: математика, українська мова та література, сертифікат на вибір: фізика або хімія або історія...
Інформація про напрям підготовки. Галузь знань(код) 0203 Гуманітарні науки Напрям підготовки (код) 0305 Філологія Спеціалізація iconІнформація про напрям підготовки Галузь знань (код) 0305 Напрям підготовки (код) 030510 Спеціальність 030510. 01 «Товарознавство І комерційна діяльність»
Структура інформаційного пакету для напряму підготовки 030510 «Товарознавство І торговельне підприємництво»
Інформація про напрям підготовки. Галузь знань(код) 0203 Гуманітарні науки Напрям підготовки (код) 0305 Філологія Спеціалізація iconІнформація про напрям підготовки Галузь знань 0203 Гуманітарні науки Напрям підготовки 020303 Філологія Спеціалізація Німецька та англійська мова І література
Для конкурсного відбору осіб, які на основі повної загальної середньої освіти вступають лну імені Тараса Шевченка для здобуття освітньо-кваліфікаційного...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи