Інформація про напрям підготовки. Галузь знань(код) 0203 Гуманітарні науки Напрям підготовки (код) 0305 Філологія Спеціалізація icon

Інформація про напрям підготовки. Галузь знань(код) 0203 Гуманітарні науки Напрям підготовки (код) 0305 Філологія Спеціалізація
НазваІнформація про напрям підготовки. Галузь знань(код) 0203 Гуманітарні науки Напрям підготовки (код) 0305 Філологія Спеціалізація
Сторінка9/13
Дата30.09.2012
Розмір1.6 Mb.
ТипІнформація
1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   13^


МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ


ЛУГАНСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ІМЕНІ ТАРАСА ШЕВЧЕНКАКафедра Англійської філології


^ Р О Б О Ч А Н А В Ч А Л Ь Н А ПРОГРАМА

дисципліни «Мова та міжкультурна комунікація»

для спеціальності «Мова та література (англійська)»

форма навчання денна/заочна


ЗАТВЕРДЖЕНО

на засіданні кафедри

Протокол №______від _____________

Завідувач кафедри___________(підпис)

Перезатверджено: протокол №______ від ____________

Перезатверджено: протокол №______ від ____________

Перезатверджено: протокол №______ від ____________


Погоджено:

Завідувач науково-

методичного відділу ___________ Л.П. Масюта


Луганськ 2010

Луганський національний університет імені Тараса Шевченка

Робоча навчальна програма

дисципліни ^ „МОВА ТА МІЖКУЛЬТУРНА КОМУНІКАЦІЯ”

 1. Назва курсу.

^ МОВА ТА МІЖКУЛЬТУРНА КОМУНІКАЦІЯ

Форма навчання: денна/заочна

Спеціальність: «Мова та література (англійська)»

 1. Код курсу.

[ФІМ]. [Англ. (бак)._МАГ_10.] [3_1_3]

 1. Тип курсу (обов’язковий або за вибором студента).

Обов’язковий

 1. Рік (роки) навчання.

1-й

 1. Семестр / семестри.

1-й

 1. Кількість кредитів ECTS.

3

 1. ^ Прізвище ім’я по-батькові, посада, вчене звання та науковий ступінь викладача (викладачів), які викладають дисципліну.

Фісенко Вікторія Володимирівна – викладач кафедри англійської філології


 1. ^ Мета курсу (в термінах результату навчання й компетенції).

Мета курсу – дати уявлення про мову як засіб трансляції рідної і сприйняття іншої культури, як засобу ефективного міжкультурного спілкування у глобалізованому просторі. Курс викладається англійською мовою, допомагає формуванню міжкультурної компетенції, необхідної для адекватного спілкування із представниками інших культур. Також він має на меті формування відкритості та толерантності по відношенню до носіїв іноземних культур; ознайомлення магістрантів із стратегіями міжкультурного спілкування, що допомагають здолати культурний шок; формування уяви про те, як культура впливає на поведінку людини, його світосприйняття, систему цінностей, особисте життя та професійний ріст.

 1. ^ Передумови (актуальні знання, необхідні для опанування курсу).

Курс англійської мови.

 1. ^ Зміст курсу.Змістовні модулі та їхня структура

 

загальна

лекції

семінари / (пр. зан.)

лаб.

самост.
Перший модуль
8

4
36

1.1.

Basics of Cross-Cultural Communication
26

1.2.

Elements of cultural systems.
26

1.3.

Process of social conditioning.
26

1.4.

Value conflict.
26

1.5.

Communication styles. Culture clash.2
6

1.6.

Perceived culture differences.2
6
Другий модуль
10

6
44

2.1.

Nonverbal communication.
4

2
8

2.2.

Cross-cultural communication strategies.
26

2.3.

Process of cultural adjustment.
26

2.4.

Ukrainian and American cultures compared.
26

2.5.

Cultures of heritage.2
6

2.6

Microcultures of heritage and group attitudes.2
6
загальна кількість годин

108

18

10
80

 1. Список рекомендованої навчальної літератури.

Основна навчальна література

 1. Грушевицкая Т.Г., Попков В.Д., Садохин А.П. Основы межкультурной коммуникации: Учебник для вузов (Под ред. А.П. Садохина.) – М., 2002. – 352с.

 2. Почепцов Г.Г. Теория коммуникации. – М., 2001.

 3. Садохин А.Б. Межкультурная коммуникация. – М., 2004.

 4. Тер-Минасова С. Язык и межкультурная коммуникация: Учеб. пособие. – М.: Слово, 2000. – 624 с.

 5. Тер-Минасова С. Язык как зеркало кульбтуры. – М., 1999.

 6. Building Cross-Cultural Understanding Through ELT: тези доповідей. – Горлівка: Видавництво ГДПІІМ, 2004. – 268 с.

 7. Burgoon, Judee K., David B. Buller. Nonverbal Vommunication: The Unspoken Dialogue. – N.Y., 1989.

 8. Gamble T.K., Gamble M. Communication Works. – Washington, 1993. – 503 p.

 9. Crystal D. Encyclopedia of English. – Oxford University Press, 2000. – 690 p.

 10. Stepykina T.V. Basics of Cross-Cultural Communication: Introduction to the Master Course // Вісник ЛНПУ. Філологічні науки. Частина I. Міжмовна й міжкультурна взаємодія: Теоретичні та прикладні аспекти. – 2005. - №15. – с.221 – 227.

 11. Stepykina T.V. To the Problem of Communication Failures // International collection of research work: Ukraine – China. – 2006. – p.71-78.

 1. Методи викладання.

Діяльність студента:

 1. слухання лекцій;

 2. виступ з повідомленням на семінарі;

 3. виголошення доповіді на семінарі;

 4. участь у дискусії на семінарі;

 5. самостійне конспектування першоджерел та їх аналіз;

 6. написання реферату;

 7. написання критичного відгуку на статтю.

Поточний контроль:

дві письмові модульні роботи.

Форма семестрового контролю:

залік.

 1. ^ Критерії оцінювання (у %).

Семестрова рейтингова оцінка розраховується, виходячи з критеріїв:

 • письмові модульні роботи 40% (у тому числі 10% на контроль самостійної роботи студента)

 • участь у семінарах 30%

 • самостійна робота:

реферат 20%

критичний відгук 10 %

Карта оцінювання СРСВиди самостійної роботи студента

Максимальний бал рейтингу за вид (%)

1.

Написання реферату

20%

2.

Критичний відгук на статтю.

10%
УСЬОГО:

30%

 1. ^ Мови викладання.

Англійська1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   13

Схожі:

Інформація про напрям підготовки. Галузь знань(код) 0203 Гуманітарні науки Напрям підготовки (код) 0305 Філологія Спеціалізація iconІнформація про напрям підготовки. Галузь знань(код) 0203 Гуманітарні науки Напрям підготовки (код) 020303 Філологія Спеціалізація
Для конкурсного відбору осіб, які на основі бакалавру вступають лну імені Тараса Шевченка для здобуття освітньо-кваліфікаційного...
Інформація про напрям підготовки. Галузь знань(код) 0203 Гуманітарні науки Напрям підготовки (код) 0305 Філологія Спеціалізація iconІнформація про напрям підготовки Галузь знань (код) 0305 Напрям підготовки (код) 030510 Спеціалізація
Структура інформаційного пакету для напряму підготовки 030510 «Товарознавство І торговельне підприємництво»
Інформація про напрям підготовки. Галузь знань(код) 0203 Гуманітарні науки Напрям підготовки (код) 0305 Філологія Спеціалізація iconІнформація про напрям підготовки Галузь знань(код) 0101 Напрям підготовки (код) 010104 Спеціалізація
Загальний опис напряму підготовки (освітні та професійні цілі, ключові результати навчання та ін.)
Інформація про напрям підготовки. Галузь знань(код) 0203 Гуманітарні науки Напрям підготовки (код) 0305 Філологія Спеціалізація iconІнформація про напрям підготовки Галузь знань 0203 Гуманітарні науки Напрям підготовки 0305 Філологія Спеціалізація Мова та література (німецька)
Для конкурсного відбору осіб, які на основі повної вищої освіти за спеціалізацією «Мова та література (німецька)» вступають до магістратури...
Інформація про напрям підготовки. Галузь знань(код) 0203 Гуманітарні науки Напрям підготовки (код) 0305 Філологія Спеціалізація iconІнформація про напрям підготовки Галузь знань 0203 Гуманітарні науки Напрям підготовки 0305 Філологія Спеціалізація Мова та література (французька)
Для конкурсного відбору осіб, які на основі повної вищої освіти за спеціалізацією «Мова та література (французька)» вступають до...
Інформація про напрям підготовки. Галузь знань(код) 0203 Гуманітарні науки Напрям підготовки (код) 0305 Філологія Спеціалізація iconІнформація про напрям підготовки Галузь знань 0203 Гуманітарні науки Напрям підготовки 0305 Філологія Спеціалізація Мова та література (німецька)
Для конкурсного відбору осіб, які на основі повної вищої освіти за спеціалізацією «Мова та література (німецька)» вступають до магістратури...
Інформація про напрям підготовки. Галузь знань(код) 0203 Гуманітарні науки Напрям підготовки (код) 0305 Філологія Спеціалізація iconІнформація про напрям підготовки Галузь знань 0203 Гуманітарні науки Напрям підготовки 0305 Філологія Спеціалізація Мова та література (французька)
Для конкурсного відбору осіб, які на основі повної вищої освіти за спеціалізацією «Мова та література (французька)» вступають до...
Інформація про напрям підготовки. Галузь знань(код) 0203 Гуманітарні науки Напрям підготовки (код) 0305 Філологія Спеціалізація iconІнформація про напрям підготовки Галузь знань(код) 0101 Напрям підготовки (код) 010104. Професійне навчання Спеціалізація
Окр «бакалавр» – необхідні сертифікати: математика, українська мова та література, сертифікат на вибір: фізика або хімія або історія...
Інформація про напрям підготовки. Галузь знань(код) 0203 Гуманітарні науки Напрям підготовки (код) 0305 Філологія Спеціалізація iconІнформація про напрям підготовки Галузь знань (код) 0305 Напрям підготовки (код) 030510 Спеціальність 030510. 01 «Товарознавство І комерційна діяльність»
Структура інформаційного пакету для напряму підготовки 030510 «Товарознавство І торговельне підприємництво»
Інформація про напрям підготовки. Галузь знань(код) 0203 Гуманітарні науки Напрям підготовки (код) 0305 Філологія Спеціалізація iconІнформація про напрям підготовки Галузь знань 0203 Гуманітарні науки Напрям підготовки 020303 Філологія Спеціалізація Німецька та англійська мова І література
Для конкурсного відбору осіб, які на основі повної загальної середньої освіти вступають лну імені Тараса Шевченка для здобуття освітньо-кваліфікаційного...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи