Інформація про напрям підготовки Галузь знань 0203 Гуманітарні науки Напрям підготовки 020303 Філологія Спеціалізація Німецька та англійська мова І література icon

Інформація про напрям підготовки Галузь знань 0203 Гуманітарні науки Напрям підготовки 020303 Філологія Спеціалізація Німецька та англійська мова І література
НазваІнформація про напрям підготовки Галузь знань 0203 Гуманітарні науки Напрям підготовки 020303 Філологія Спеціалізація Німецька та англійська мова І література
Сторінка1/29
Дата30.09.2012
Розмір3.44 Mb.
ТипІнформація
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   29

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ


ДЕРЖАВНИЙ ЗАКЛАД “ЛУГАНСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ІМЕНІ ТАРАСА ШЕВЧЕНКА”


ФАКУЛЬТЕТ ІНОЗЕМНИХ МОВ


КАФЕДРА РОМАНО-ГЕРМАНСЬКОЇ ФІЛОЛОГІЇ


ECTS-ІНФОРМАЦІЙНИЙ ПАКЕТ


6.020303 ФІЛОЛОГІЯ

(НІМЕЦЬКА ТА АНГЛІЙСЬКА МОВА І ЛІТЕРАТУРА)


2010  1. Інформація про напрям підготовкиГалузь знань

0203 Гуманітарні науки

Напрям підготовки

6.020303 Філологія

Спеціалізація

Німецька та англійська мова і література

Освітній рівень

Базова вища освіта

Кваліфікація

Вчитель німецької мови та зарубіжної літератури

ОКР

Бакалавр

Термін навчання

4 роки на базі повної середньої освіти

Форма навчання

Денна  1. На навчання за спеціальністю 6.020303 Філологія «Німецька та англійська мова і література» можуть претендувати абітурієнти, які виявили здібності до оволодіння іноземною мовою, виражене бажання займатися педагогічною діяльністю, достатній рівень мовної компетентності з іноземної мови, що вивчалася в школі, а також бажання сприймати та розуміти західну мову та культуру. Для конкурсного відбору осіб, які на основі повної загальної середньої освіти вступають ЛНУ імені Тараса Шевченка для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавра, зараховуються бали сертифіката Українського центру оцінювання якості освіти, виданого у поточному році, з наступних дисциплін:Напрями підготовки - Філологія

^ Сертифікати
(вступні випробування)


•  Німецька та англійська мова та література

Іноземна мова;

історія України;

укр. мова та літератураВступник допускається до участі у конкурсному відборі для зарахування на навчання, якщо кількість балів із загальноосвітніх предметів складає не менше 124.  1. Загальний опис напряму підготовки: за напрямом підготовки “Філологія” встановлено галузеві кваліфікаційні вимоги до соціально-виробничої діяльності та освітньо-кваліфікаційного рівня “бакалавр” спеціальності “Німецька та англійська мова і література” і державні вимоги до властивостей та якостей особи, яка здобуває рівень бакалавра філологічного спрямування. В процесі навчання студент має опанувати системою умінь вирішувати певні типові задачі діяльності (вільно і правильно спілкуватися іноземною мовою з дотриманням всіх фонетичних, лексико-синтаксичних, граматичних норм в різних ситуаціях, головним чином, в ситуаціях професійного спілкування, викладати інформацію загально-філологічного та суспільно-політичного змісту в різних видах письмових робіт, робити лінгвостилістичний аналіз наукових і художніх текстів з урахуванням знань, отриманих в практичних і теоретичних курсах, виконувати функції представника рідної культури та посередника між культурами різних країн, навчати німецькій мові та зарубіжній літературі, організовувати навчально-виховний процес, тощо) при здійсненні певних виробничих функцій (комунікативної, аналітичної, інтеркультурної, навчальної, виховної, мовно-дискурсивної, тощо).  1. Професійні профілі випускників: фахівець напряму підготовки 6.020303 “Філологія” може обіймати первинні посади: вчителя німецької мови та зарубіжної літератури у навчальних закладах різних типів.  1. Можливість подальшого навчання: після отримання ОКР “бакалавр” за даним напрямом можна вступити до магістратури за напрямом “Філологія”.
  1. ^ СТРУКТУРА НАПРЯМУ ПІДГОТОВКИ


п/п

Назва дисципліни

Рік

вивчення

Семестр,

у якому

вивчається

Кредити

ECTS

3.1.

Нормативна частина


3.1.1.

Безпека життєдіяльності

1

1

2

3.1.2.

Практика усного та писемного мовлення

1,2,3,4

1,2,3,4,5,6,7,8

39

3.1.3.

Практична фонетика німецької мови

1

2

7

3.1.4.

Практичний курс англійської мови

1,2

1,2,3,4

25

3.1.5.

Практичний курс англійської мови

3,4

5,6,7,8

16

3.1.6.

Теоретичний курс німецької мови (теоретична фонетика, лексикологія, граматика, стилістика)

3,4

5,6,7,8

8

3.1.7.

Історія зарубіжної літератури

2,3,4

2,4,5,6,7

10

3.1.8.

Практична граматика німецької мови

2,3

3,4,5

8,5

3.1.9.

Методика викладання німецької мови

3

6

3

3.1.10.

Методика викладання зарубіжної літератури

3

5

3

3.2.

За вибором ВНЗ


3.2.1.

Пропедевтика (Університетська освіта. Робота в мережі Інтернет. Робота з пошуковими бібліотечними системами)

1

2

2

3.2.2.

Психологія

1, 2

2, 3

4,5

3.2.3.

Педагогіка

2, 3

3, 5

5

3.2.4.

Основи педагогічної майстерності

3

6

3

3.2.5.

Вступ до літературознавства

2

3

2

3.2.6.

Література Німеччини

4

8

3

3.2.7.

Теорія літератури

4

8

2

3.2.8.

Новітні технології навчання у викладанні зарубіжної літератури

4

8

2

3.2.9.

Вступ до мовознавства

1

1

3

3.2.10.

Вступ до спецфілології

1

1

2,5

3.2.11.

Латинська мова

1

2

3

3.2.12.

Країнознавство

4

7

2,5

3.2.13.

Методика викладання англійської мови

4

7

2

3.2.14.

Історія лінгвістичних вчень

4

8

2

3.2.15.

Інтерпретація художнього тексту

4

8

2

3.2.16.

Історія німецької мови


4

8

2

3.3.

За вибором студента для формування індивідуального навчального плану


3.3.1.

Антична поезія: витоки, проблеми, форми / або Світова дитяча література

2

3

2

3.3.2.

Сучасна німецька орфографія та пунктуація / або Граматика німецького мовлення

2

3

2

3.3.3.

Сучасна культура німецькомовних країн / або Проблеми комунікації та міжкультурний зв'язок

2

4

3

3.3.4.

Основи перекладознавства / або Аспектний переклад

2

4

3

3.3.5.

Німецька проза / або Німецька драматургія

3

5

3

3.3.6.

Словотвір сучасної німецької мови / або Лексична семантика німецької мови

3

6

3

3.3.7.

Фразеологія німецької мови / або Діалектологія німецької мови

3

6

3

3.3.8.

Бізнес-курс німецької мови / або Розвиток навчально-методичних комплексів засобами інтернет-технологій

4

7

3

3.4.

Практики


3.4.1.

Безперервна практика (навчальна)

2

4

1,5

3.4.2.

Перекладацька практика (навчальна)

3

5, 6

4,5

3.4.3.

Педагогічна практика (навчальна)

3

6

1,5

3.4.4.

Педагогічна практика (виробнича)

4

7

7,5

3.5.

Курсові роботи


3.5.1.

Курсова робота з психолого-педагогічних дисциплін

2

4

1

3.5.2.

Курсова робота з німецької мови

4

8

1  1. Вимоги до оцінювання: в університеті використовують стобальну систему оцінювання. При переведенні семестрової оцінки з дисципліни в оцінку за національною шкалою (“незадовільно”, “задовільно”, “добре”, “відмінно” в разі семестрового іспиту та диференційного семестрового заліку або “зараховано”, “не зараховано” в разі семестрового заліку) викладач використовує таку шкалу:
Оцінку “зараховано” виставляють студентові, який набрав не менше 50 балів.

8. Вимоги до підсумкового контролю: державна атестація проводиться як комплексний екзамен з фахових дисциплін, до якого входять німецька мова та методика її викладання, зарубіжна література та методика її викладання, теорія і практика навчання та виховання. При виставленні оцінки за презентацію питань враховується мовна, комунікативна та лінгвокраїнознавча компетенція студентів, володіння ними основами теорії німецької мови, методики її викладання, основами зарубіжної література та методики її викладання, основами теорії навчання та виховання та вміння застосування цієї теорії у практичних завданнях . Оцінювання відповідей здійснюється відповідно до вимог з конкретних питань за наступною шкалою:

5 балів – „Відмінно”

4 бали – „Добре”

3 бали – „Задовільно”

2 бали і нижче – „Незадовільно”

Студенти також складають державний екзамен з української мови.


9. Координатор ECTS на факультеті іноземних мов:

Карпенко І.М., декан факультету іноземних мов, кандидат педагогічних наук, доцент.

Поштова адреса: факультет іноземних мов, вул. Оборонна, 2, м. Луганськ, 91011.

номер телефону (0642) 554491

e-mail: rgf@mail.ru


10. Зміст робочих програм з напряму підготовки 6.020203 “Філологія” спеціальності освітньо-кваліфікаційного рівня “бакалавр” спеціальності “Німецька та англійська мова і література”:


^ 3.1. Цикл підготовки за фахом
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   29

Схожі:

Інформація про напрям підготовки Галузь знань 0203 Гуманітарні науки Напрям підготовки 020303 Філологія Спеціалізація Німецька та англійська мова І література iconІнформація про напрям підготовки Галузь знань 0203 Гуманітарні науки Напрям підготовки 0305 Філологія Спеціалізація Мова та література (німецька)
Для конкурсного відбору осіб, які на основі повної вищої освіти за спеціалізацією «Мова та література (німецька)» вступають до магістратури...
Інформація про напрям підготовки Галузь знань 0203 Гуманітарні науки Напрям підготовки 020303 Філологія Спеціалізація Німецька та англійська мова І література iconІнформація про напрям підготовки Галузь знань 0203 Гуманітарні науки Напрям підготовки 0305 Філологія Спеціалізація Мова та література (німецька)
Для конкурсного відбору осіб, які на основі повної вищої освіти за спеціалізацією «Мова та література (німецька)» вступають до магістратури...
Інформація про напрям підготовки Галузь знань 0203 Гуманітарні науки Напрям підготовки 020303 Філологія Спеціалізація Німецька та англійська мова І література iconІнформація про напрям підготовки Галузь знань 0203 Гуманітарні науки Напрям підготовки 020303 Філологія Спеціалізація Іспанська та англійська мова І література
Для конкурсного відбору осіб, які на основі повної загальної середньої освіти вступають лну імені Тараса Шевченка для здобуття освітньо-кваліфікаційного...
Інформація про напрям підготовки Галузь знань 0203 Гуманітарні науки Напрям підготовки 020303 Філологія Спеціалізація Німецька та англійська мова І література iconІнформація про напрям підготовки Галузь знань 0203 Гуманітарні науки Напрям підготовки 020303 Філологія Спеціалізація Французька та англійська мова І література
Для конкурсного відбору осіб, які на основі повної загальної середньої освіти вступають лну імені Тараса Шевченка для здобуття освітньо-кваліфікаційного...
Інформація про напрям підготовки Галузь знань 0203 Гуманітарні науки Напрям підготовки 020303 Філологія Спеціалізація Німецька та англійська мова І література iconІнформація про напрям підготовки Галузь знань 0203 Гуманітарні науки Напрям підготовки 0305 Філологія Спеціалізація Мова та література (французька)
Для конкурсного відбору осіб, які на основі повної вищої освіти за спеціалізацією «Мова та література (французька)» вступають до...
Інформація про напрям підготовки Галузь знань 0203 Гуманітарні науки Напрям підготовки 020303 Філологія Спеціалізація Німецька та англійська мова І література iconІнформація про напрям підготовки Галузь знань 0203 Гуманітарні науки Напрям підготовки 0305 Філологія Спеціалізація Мова та література (французька)
Для конкурсного відбору осіб, які на основі повної вищої освіти за спеціалізацією «Мова та література (французька)» вступають до...
Інформація про напрям підготовки Галузь знань 0203 Гуманітарні науки Напрям підготовки 020303 Філологія Спеціалізація Німецька та англійська мова І література iconІі курс 0203. Гуманітарні науки
Напрям підготовки: 020303. Філологія (українська мова та література)*. Спеціалізація: редагування освітніх видань
Інформація про напрям підготовки Галузь знань 0203 Гуманітарні науки Напрям підготовки 020303 Філологія Спеціалізація Німецька та англійська мова І література iconГалузь знань: 0203 Гуманітарні науки Напрям підготовки: 020303 Філологія

Інформація про напрям підготовки Галузь знань 0203 Гуманітарні науки Напрям підготовки 020303 Філологія Спеціалізація Німецька та англійська мова І література iconІнформація про напрям підготовки. Галузь знань(код) 0203 Гуманітарні науки Напрям підготовки (код) 020303 Філологія Спеціалізація
Для конкурсного відбору осіб, які на основі бакалавру вступають лну імені Тараса Шевченка для здобуття освітньо-кваліфікаційного...
Інформація про напрям підготовки Галузь знань 0203 Гуманітарні науки Напрям підготовки 020303 Філологія Спеціалізація Німецька та англійська мова І література iconІнформація про напрям підготовки. Галузь знань(код) 0203 Гуманітарні науки Напрям підготовки (код) 0305 Філологія Спеціалізація
Зарахування на навчання відбувається на основі балів із вступного іспиту, який включає питання з теоретичних курсів англійської мови,...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи