Інформація про напрям підготовки Галузь знань 0203 Гуманітарні науки Напрям підготовки 0305 Філологія Спеціалізація Мова та література (німецька) icon

Інформація про напрям підготовки Галузь знань 0203 Гуманітарні науки Напрям підготовки 0305 Філологія Спеціалізація Мова та література (німецька)
НазваІнформація про напрям підготовки Галузь знань 0203 Гуманітарні науки Напрям підготовки 0305 Філологія Спеціалізація Мова та література (німецька)
Сторінка1/8
Дата30.09.2012
Розмір0.66 Mb.
ТипІнформація
  1   2   3   4   5   6   7   8


МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ


ДЕРЖАВНИЙ ЗАКЛАД “ЛУГАНСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ІМЕНІ ТАРАСА ШЕВЧЕНКА”


ФАКУЛЬТЕТ ІНОЗЕМНИХ МОВ


КАФЕДРА РОМАНО-ГЕРМАНСЬКОЇ ФІЛОЛОГІЇ


ECTS-ІНФОРМАЦІЙНИЙ ПАКЕТ


7.010103 Мова та література (німецька)


2010  1. Інформація про напрям підготовки
Галузь знань

0203 Гуманітарні науки

Напрям підготовки

0305 Філологія

Спеціалізація

Мова та література (німецька)

Освітній рівень

Повна вища освіта

Кваліфікація

Філолог, викладач французької мови та літератури, перекладач

ОКР

Магістр

Термін навчання

1 рік на базі повної вищої освіти

Форма навчання

Денна
  1. На навчання за спеціальністю 7.010103 Філологія «Мова та література (німецька)» можуть претендувати особи, які мають глибокий рівень оволодіння іноземною мовою, виражене бажання займатися науковою та дослідницькою діяльністю, достатній рівень мовної компетентності з іноземної мови, що вивчалася університеті, а також бажання удосконалити свої педагогічні вміння та навички. Для конкурсного відбору осіб, які на основі повної вищої освіти за спеціалізацією «Мова та література (німецька)» вступають до магістратури ЛНУ імені Тараса Шевченка для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня магістра, зараховуються бали з вступного іспиту, який має наступну структуру:
Напрями підготовки - Філологія

ІСПИТ

•  Німецька мова та література

Питання з теорії французької мови;

Питання з літератури Франції;

Співбесіда з перспектив наукового дослідження


Загальна оцінка – 100 балів (1-90 балів за відповіді на екзаменаційні запитання, 1-10 балів за попередні наукові досягнення як-то наукові статті, участь у наукових конференціях, участь у конкурсах наукових робіт). Вступник допускається до участі у конкурсному відборі для зарахування на навчання, якщо кількість екзаменаційних балів складає не менше 26 балів.


  1. Загальний опис напряму підготовки: за напрямом підготовки “Філологія” встановлено галузеві кваліфікаційні вимоги до соціально-виробничої діяльності та освітньо-кваліфікаційного рівня “магістр” спеціальності «Мова та література (німецька)» і державні вимоги до властивостей та якостей особи, яка здобуває рівень магістра філологічного спрямування. В процесі навчання слухач має опанувати системою умінь: гуманітарної та соціально-економічної підготовки, що забезпечує певний освітній рівень; професійної (професійно-орієнтованої) та практичної підготовки, що разом з попереднім циклом забезпечує певний освітньо-кваліфікаційний рівень; цикл дисциплін самостійного вибору ВНЗ, засвоєння якого також сприятиме виробленню професійної якості майбутніх працівників.
  1. Професійні профілі випускників: фахівець напряму підготовки “Філологія” освітньо-кваліфікаційного рівня “магістр” спеціальності «Мова та література (німецька)» одержує кваліфікацію філолога, викладача французької мови та літератури, перекладача  1. Можливість подальшого навчання: після отримання ОКР “магістр” за даним напрямом можна вступити до аспірантури за напрямом “Філологія”.
  1. ^ СТРУКТУРА НАПРЯМУ ПІДГОТОВКИ


п/п

Назва дисципліни

Рік

вивчення

Семестр,

у якому

вивчається

Кредити

ECTS

3.1.

Нормативна частина


3.1.1.

Безпека життєдіяльності

1

1

2

3.1.2.

Практика усного та писемного мовлення

1,2,3,4

1,2,3,4,5,6,7,8

39

3.1.3.

Практична фонетика німецької мови

1

2

7

3.1.4.

Практичний курс англійської мови

1,2

1,2,3,4

25

3.1.5.

Практичний курс англійської мови

3,4

5,6,7,8

16

3.1.6.

Теоретичний курс німецької мови (теоретична фонетика, лексикологія, граматика, стилістика)

3,4

5,6,7,8

8

3.1.7.

Історія зарубіжної літератури

2,3,4

2,4,5,6,7

10

3.1.8.

Практична граматика німецької мови

2,3

3,4,5

8,5

3.1.9.

Методика викладання німецької мови

3

6

3

3.1.10.

Методика викладання зарубіжної літератури

3

5

3

3.2.

За вибором ВНЗ


3.2.1.

Пропедевтика (Університетська освіта. Робота в мережі Інтернет. Робота з пошуковими бібліотечними системами)

1

2

2

3.2.2.

Психологія

1, 2

2, 3

4,5

3.2.3.

Педагогіка

2, 3

3, 5

5

3.2.4.

Основи педагогічної майстерності

3

6

3

3.2.5.

Вступ до літературознавства

2

3

2

3.2.6.

Література Німеччини

4

8

3

3.2.7.

Теорія літератури

4

8

2

3.2.8.

Новітні технології навчання у викладанні зарубіжної літератури

4

8

2

3.2.9.

Вступ до мовознавства

1

1

3

3.2.10.

Вступ до спецфілології

1

1

2,5

3.2.11.

Латинська мова

1

2

3

3.2.12.

Країнознавство

4

7

2,5

3.2.13.

Методика викладання англійської мови

4

7

2

3.2.14.

Історія лінгвістичних вчень

4

8

2

3.2.15.

Інтерпретація художнього тексту

4

8

2

3.2.16.

Історія німецької мови


4

8

2

3.3.

За вибором студента для формування індивідуального навчального плану


3.3.1.

Антична поезія: витоки, проблеми, форми / або Світова дитяча література

2

3

2

3.3.2.

Сучасна німецька орфографія та пунктуація / або Граматика німецького мовлення

2

3

2

3.3.3.

Сучасна культура німецькомовних країн / або Проблеми комунікації та міжкультурний зв'язок

2

4

3

3.3.4.

Основи перекладознавства / або Аспектний переклад

2

4

3

3.3.5.

Німецька проза / або Німецька драматургія

3

5

3

3.3.6.

Словотвір сучасної німецької мови / або Лексична семантика німецької мови

3

6

3

3.3.7.

Фразеологія німецької мови / або Діалектологія німецької мови

3

6

3

3.3.8.

Бізнес-курс німецької мови / або Розвиток навчально-методичних комплексів засобами інтернет-технологій

4

7

3

3.4.

Практики


3.4.1.

Безперервна практика (навчальна)

2

4

1,5

3.4.2.

Перекладацька практика (навчальна)

3

5, 6

4,5

3.4.3.

Педагогічна практика (навчальна)

3

6

1,5

3.4.4.

Педагогічна практика (виробнича)

4

7

7,5

3.5.

Курсові роботи


3.5.1.

Курсова робота з психолого-педагогічних дисциплін

2

4

1

3.5.2.

Курсова робота з німецької мови

4

8

1
  1. Вимоги до оцінювання: в університеті використовують стобальну систему оцінювання. При переведенні семестрової оцінки з дисципліни в оцінку за національною шкалою (“незадовільно”, “задовільно”, “добре”, “відмінно” в разі семестрового іспиту та диференційного семестрового заліку або “зараховано”, “не зараховано” в разі семестрового заліку) викладач використовує таку шкалу:
^ Національна шкала

Бали

Шкала ECTS

відмінно

90-100

А - відмінно – відмінне виконання роботи з незначною кількістю помилок

добре

83 - 89

В - дуже добре – вище середнього рівня з кількома помилками

добре

75-82

С - добре – загалом правильна робота з кількома грубими помилками

задовільно

63-74

D - задовільно – посередньо, зі значною кількістю недоліків

задовільно

50-62

Е - достатньо – виконання задовольняє мінімальні

критерії оцінки

незадовільно

21-49

FX - незадовільно – для одержання кредиту потрібне деяке доопрацювання

незадовільно

0-20

F - незадовільно – необхідне повторне вивчення дисципліни.


Оцінку “зараховано” виставляють студентові, який набрав не менше 50 балів.

8. Поточна атестація випускників освітньо-кваліфікаційного рівня "магістр" зі спеціальності 7.010103 „Мова та література (німецька)” проводиться на основі аналізу індивідуального рейтингу студентів, успішності навчання, оцінки якості вирішення випускниками завдань професійної діяльності, передбачених освітньо-кваліфікаційною характеристикою, у ході науково-дослідної та науково-педагогічної практик.

Державна атестація здійснюється на основі результатів захисту магістерської випускної роботи з французької мови/французької літкратури або методики викладання французької мови.


9. Координатор ECTS на факультеті іноземних мов:

Карпенко І.М., декан факультету іноземних мов, кандидат педагогічних наук, доцент.

Поштова адреса: факультет іноземних мов, вул. Оборонна, 2, м. Луганськ, 91011.

номер телефону (0642) 554491

e-mail: rgf@mail.ru


10. Зміст робочих програм з напряму підготовки “Філологія” освітньо-кваліфікаційного рівня "магістр" зі спеціальності 7.010103 “Мова та література (німецька)”
  1   2   3   4   5   6   7   8

Схожі:

Інформація про напрям підготовки Галузь знань 0203 Гуманітарні науки Напрям підготовки 0305 Філологія Спеціалізація Мова та література (німецька) iconІнформація про напрям підготовки Галузь знань 0203 Гуманітарні науки Напрям підготовки 0305 Філологія Спеціалізація Мова та література (німецька)
Для конкурсного відбору осіб, які на основі повної вищої освіти за спеціалізацією «Мова та література (німецька)» вступають до магістратури...
Інформація про напрям підготовки Галузь знань 0203 Гуманітарні науки Напрям підготовки 0305 Філологія Спеціалізація Мова та література (німецька) iconІнформація про напрям підготовки Галузь знань 0203 Гуманітарні науки Напрям підготовки 0305 Філологія Спеціалізація Мова та література (французька)
Для конкурсного відбору осіб, які на основі повної вищої освіти за спеціалізацією «Мова та література (французька)» вступають до...
Інформація про напрям підготовки Галузь знань 0203 Гуманітарні науки Напрям підготовки 0305 Філологія Спеціалізація Мова та література (німецька) iconІнформація про напрям підготовки Галузь знань 0203 Гуманітарні науки Напрям підготовки 0305 Філологія Спеціалізація Мова та література (французька)
Для конкурсного відбору осіб, які на основі повної вищої освіти за спеціалізацією «Мова та література (французька)» вступають до...
Інформація про напрям підготовки Галузь знань 0203 Гуманітарні науки Напрям підготовки 0305 Філологія Спеціалізація Мова та література (німецька) iconІнформація про напрям підготовки Галузь знань 0203 Гуманітарні науки Напрям підготовки 020303 Філологія Спеціалізація Німецька та англійська мова І література
Для конкурсного відбору осіб, які на основі повної загальної середньої освіти вступають лну імені Тараса Шевченка для здобуття освітньо-кваліфікаційного...
Інформація про напрям підготовки Галузь знань 0203 Гуманітарні науки Напрям підготовки 0305 Філологія Спеціалізація Мова та література (німецька) iconІнформація про напрям підготовки. Галузь знань(код) 0203 Гуманітарні науки Напрям підготовки (код) 0305 Філологія Спеціалізація
Зарахування на навчання відбувається на основі балів із вступного іспиту, який включає питання з теоретичних курсів англійської мови,...
Інформація про напрям підготовки Галузь знань 0203 Гуманітарні науки Напрям підготовки 0305 Філологія Спеціалізація Мова та література (німецька) iconІнформація про напрям підготовки Галузь знань 0203 Гуманітарні науки Напрям підготовки 020303 Філологія Спеціалізація Французька та англійська мова І література
Для конкурсного відбору осіб, які на основі повної загальної середньої освіти вступають лну імені Тараса Шевченка для здобуття освітньо-кваліфікаційного...
Інформація про напрям підготовки Галузь знань 0203 Гуманітарні науки Напрям підготовки 0305 Філологія Спеціалізація Мова та література (німецька) iconІнформація про напрям підготовки Галузь знань 0203 Гуманітарні науки Напрям підготовки 020303 Філологія Спеціалізація Іспанська та англійська мова І література
Для конкурсного відбору осіб, які на основі повної загальної середньої освіти вступають лну імені Тараса Шевченка для здобуття освітньо-кваліфікаційного...
Інформація про напрям підготовки Галузь знань 0203 Гуманітарні науки Напрям підготовки 0305 Філологія Спеціалізація Мова та література (німецька) iconІі курс 0203. Гуманітарні науки
Напрям підготовки: 020303. Філологія (українська мова та література)*. Спеціалізація: редагування освітніх видань
Інформація про напрям підготовки Галузь знань 0203 Гуманітарні науки Напрям підготовки 0305 Філологія Спеціалізація Мова та література (німецька) iconІнформація про напрям підготовки. Галузь знань(код) 0203 Гуманітарні науки Напрям підготовки (код) 020303 Філологія Спеціалізація
Для конкурсного відбору осіб, які на основі бакалавру вступають лну імені Тараса Шевченка для здобуття освітньо-кваліфікаційного...
Інформація про напрям підготовки Галузь знань 0203 Гуманітарні науки Напрям підготовки 0305 Філологія Спеціалізація Мова та література (німецька) iconГалузь знань: 0203 Гуманітарні науки Напрям підготовки: 020303 Філологія

Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи