Міністерство освіти І науки україни icon

Міністерство освіти І науки україни
Скачати 180.9 Kb.
НазваМіністерство освіти І науки україни
Дата30.09.2012
Розмір180.9 Kb.
ТипПротокол

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ


ЛУГАНСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ІМЕНІ ТАРАСА ШЕВЧЕНКА
Кафедра всесвітньої літератури


Р О Б О Ч А Н А В Ч А Л Ь Н А ПРОГРАМА

магістратури

з дисципліни «Інноваційні технології навчання»

для спеціальності «Мова та література»

форма навчання – денна


ЗАТВЕРДЖЕНО


на засіданні кафедри

Протокол №______від _____________


Завідувач кафедри___________(підпис)


Перезатверджено: протокол №______ від ____________


Перезатверджено: протокол №______ від ____________


Перезатверджено: протокол №______ від ____________


Погоджено:

Завідувач відділу управління якістю

планування навчального процесу ___________ Л.П. Масюта


Луганськ 2010

Вступ

^ Мета курсу – формування знань, вмінь та навичок студентів-філологів з викладання шкільного курсу літератури (російської та зарубіжної) у середніх навчальних закладах та використання новітніх технологій навчання.

Завдання:

 1. Ознайомлення студентів з основними етапами розвитку методики викладання літератури в школі та у ВНЗ як науки.

 2. Оволодіння новими технологіями аналізу творів різних жанрів відповідно до програм шкільного та вузівського курсів літератури.

 3. Формування у студентів вмінь та навичок самостійної науково-дослідної та експериментальної діяльності.

 4. Розвиток творчих здібностей студентів.

Предмет – процес формування у студентів практичних вмінь та навиків використання інноваційних технологій у процесі викладання літератури в аудиторній та позакласній роботі.

Дисципліна «Інноваційні технології навчання» посідає значне місце у підготовці магістранта як майбутнього викладача літератури у школі та ВНЗ. Її вивчення дозволяє сформувати необхідні знання, вміння та навички для ефективного викладання літератури у період практики та використання інноваційних технологій в самостійній педагогічній діяльності за спеціальністю у майбутньому.

Структура курсу «Інноваційні технології навчання» складається зі вступних занять (аналіз нормативних документів МОН України щодо вивчення літератури в школі, аналіз програм з літератури, організація творчої лабораторії викладача літератури щодо використання інноваційних технологій в навчально-виховному процесі), основної частини (використання інноваційних технологій аналізу творів різних жанрів, вивчення теорії літератури, розвитку мови, проведення позакласної роботи тощо), заключних занять. Крім того, курс «Інноваційні технології навчання» включає два контрольних модуля, виконання творчих завдань та самостійне оволодіння темами згідно з робочою програмою викладача. Однією з основних умов оволодіння дисципліною є інтеграція начальної та наукової самостійної роботи магістрантів.

По закінченню вивчення дисципліни студенти повинні знати: основні документи МОН України щодо літературного розвитку школярів та студентів України; зміст та структуру шкільних та вузівських програм з курсу «Література»; володіти методикою та сучасною технологією проведення уроків літератури та організації позакласної роботи, нові технології аналізу тексту творів різних жанрів; новітні технології вивчення теорії літератури, розвитку зв’язного мовлення тощо; магістранти повинні вміти: писати конспект уроку літератури та проводити уроки різних типів з використанням інноваційних технологій; формулювати питання та завдання до аналізу художніх творів; робити аналіз уроку та позакласного заходу з урахуванням використання у процесі їх проведення різних технологій навчання; розвивати творчі здібності школярів та студентів, формувати у них навики самостійної роботи з текстом, загальну та читацьку культуру.

 1. ^ Тематичний план дисципліни
^

Назва теми

Кількість годин

Денна форма навчання

дистанційна форма навчання

Заочна форма навчання

Л


е

к

ц

і

ї

С

(П,

Л)


І

К

Р

СРС

Л


е

к

ц

і

ї

С

(П,Л)

І

К

Р

С

Р

С

Л


е

к

ц

і

ї

С

(П,

Л)

І

С

Р

С

Магістратура

«Інноваційні технології навчання»

22

18

4

20

^ Разом годин:

22

18

4

20 1. ^ Зміст дисципліни за темами

 1. ^ Назва курсу.

«Інноваційні технології навчання»

Форма(-и) навчання: денна.

Спеціальність (-ості): «мова та література»: французька, англійська; німецька, англійська; англійська

 1. Код курсу.

6.02.03.03

 1. Тип курсу (обов’язковий або за вибором студента).

Обов’язковий

 1. Рік (роки) навчання.

5-6-й

 1. Семестр / семестри.

9-10-ий; 11-12-ий

 1. Кількість кредитів ECTS.

1

 1. Прізвище ім’я по-батькові, посада, вчене звання та науковий ступінь викладача (викладачів), які викладають дисципліну.

Недайнова Тамара Борисівна – доцент кафедри всесвітньої літератури, кандидат педагогічних наук (3 корпус, ауд. 2-10, e-mail: aramat-21@yandex.ru)

 1. ^ Мета курсу (в термінах результату навчання й компетенції).

Мета курсу – ознайомлення магістрантів з етапами розвитку методики викладання літератури в школі; формування в них умінь та навичок використання інноваційних технологій в навчально-виховному процесі у вищій та середніх навчальних закладах.

 1. ^ Передумови (актуальні знання, необхідні для опанування курсу).

Знання вузівського курсу методики літератури, теорії та історії літератури, літературознавства та літературної критики, мистецтвознавства; знання з педагогіки та психології.

 1. ^ Зміст курсу.Змістовні модулі та їхня структура

 

загальна

лекції

семінари / (пр. зан.)

лаб.

самост.

1

Актуальні проблеми розвитку методичної науки на сучасному етапі в Україні. Аналіз шкільних програм з літератури та нормативних документів МОН України щодо викладання літератури в основній та профільній школах. Аналіз монографій, дисертацій.

2

22

2

Стандарти літературної освіти в Україні. Дискусії в сучасній науці з проблем літературної освіти школярів України. Сучасні підходи до типології, структури уроку літератури. Аналіз уроку: фолософско-педагогический, психолого-педагогический і науково-методичний аспекти.

2

22

3

Актуальні проблеми сучасного уроку зарубіжної літератури: основні вимоги до сучасного уроку зарубіжної літератури; взаємозв'язок у викладанні російської, зарубіжної і української літератур; сучасні методи навчання і урок зарубіжної літератури; компаративистика як ефективний основний метод аналізу творів зарубіжної літератури.

2

22

4

Методи та технології навчання в основній та профільній школі. Традиційні та новітні шляхи аналізу тексту на уроках літератури. Проблема аналізу та інтерпретації художнього твору на уроках літератури в середніх навчальних закладах

4

2

2
2

5

Використання інноваційних технологій у процесі аналізу творів різних жанрів. Методика аналізу творів різних жанрів.

4

2

2
2

6

Технологія проведення інтегрованого уроку літератури: співтворчість як основа діяльності викладача та учнів у процесі створення інтегрованого уроку; організація художньо-мистецької діяльності учнів та студентів; використання взаємодії різних видів мистецтв; розвиток фантазії і уяви учнів та студентів.

4

2

27

Технологія роботи з текстом-оригіналом і з текстом-перекладом в процесі вивчення ліричного та епічного твору

4

2

2
2

8

Технологія модульно-розвиваючого навчання: планування матеріалу у системі блоково-модульного навчання (складання матриць і граф-схем); розробка сценарію уроку в системі блоково-модульного навчання; розробка міні-підручника і методика його використання на уроці літератури.

2

2


9

Проблемне вивчення літератури у профільній школі. Методика проведення уроку-дискусії, уроку-семінару, уроку-конференції. Технологія проблемного навчання на уроках літератури: активні форми і методи викладання літератури (урок-семінар, урок-диспут, урок-лекція); проблемне вивчення художнього твору з урахуванням його родової специфіки; методика проведення уроку-диспуту в старших класах; “сучасне прочитання класики” як найважливіша умова проблемного навчання на уроках літератури.

2

22

10

Технологія використання взаємодії мистецтв в процесі вивчення художнього твору в школі.

2

2


11

Особово-орієнтовані технології навчання на уроках літератури: психологічні аспекти впровадження особистісно-орієнтованого навчання; зіставлення традиційного і особистісно-орієнтованого навчання; технології особистісно-орієнтованого навчання і урок літератури (технологія індивідуалізації і диференціації, технологія адаптивного навчання, технологія ігрового навчання).

2

22

12

Інноваційні технології навчання на уроках літератури: модульно-розвивальне, інтерактивне, проективне, поліхудожнє тощо

2
2
2

13

Технологія модульно-розвивального навчання. Складання міні-підручника з теми.

2
214

Технологія використання взаємодії мистецтв у викладанні літератури. Створення уроку-образу, уроку літератури як твору мистецтва

2
215

Технологія інтерактивного навчання на уроках літератури. Створення інтерактивного уроку з вивчення творів різних жанрів

2
216

Захист професійного портфоліо вчителя літератури2
2
загальна кількість годин

40

22

18
20

 1. Список рекомендованої навчальної літератури.

Основна навчальна література

  1. Беленький Г. И. Приобщение к искусству слова / Беленький Г.И. – М.: Просвещение, 1990. – 192 с.

  2. Гладишев В.В. Теорія і практика контекстного вивчення художніх творів у шкільному курсі зарубіжної літератури / Гладишев В.В.- Миколаїв: Вд-во «Іліон», 2006. – 372 с.

  3. Доманский В.А. Культурологические основы изучения литературы в школе / Доманский В.А. – Томск: ТГУ, 2000. – 472 с.

  4. Ісаєва О.О. Теорія і технологія розвитку читацької діяльності в процесі вивчення зарубіжної літератури / Ісаєва О.О. – К.: Ленвіт. – 380 с.

  5. Кан-Калик В.А., Хазан В.И. Психолого-педагогические основы преподавания литературы в школе / Кан-КаликВ.А., ХазанВ.И. – М.: Просвещение, 1988. – 255 с.

  6. Колокольцев Е.Н. Искусство на уроках литературы / Колокольцев Е.Н. – К.: Рад. Шк., 1991. – 206 с.

  7. Мірошніченко Л.Ф. Методика викладання світової літератури в середніх навчальних закладах / Мірошніченко Л.Ф. – К.: Ленвіт, 2000. – 240. – [Підручник для студентів-філологів]

  8. Наукові основи методики викладання літератури [Навчально-методичний посібник] / За редакцією Н.Й.Волошиної. – К.: Ленвіт, 2002. – 344 c.

  9. Науменко А.М. Філологічний аналіз тексту (основи лінгвопоетики) / Науменко А.М. – Вінниця: НОВА КНИГА, 2005. – 416 с.

  10. Недайнова Т. Б. Мистецтво викладання літератури в школі / Недайнова Т.Б. – К.: Ленвіт, 2008. – 216 с.

  11. Клименко Ж.В. Теорія та технологія вивчення перекладних художніх творів у старших класах загальноосвітньої школи / Клименко Ж.В. – К.: Ленвіт,2006. – 340 с.

  12. Штейнбук Ф.М. Методика викладання зарубіжної літератури у школі / Штейнбук Ф.М. [Навчальний посібник]. – К.: Кондор, 2007. – 316 с.

  13. Шуляр В.І. Методична лоція: Бібліографічний путівник учителя літератури / Шуляр В.І. – Миколаїв, 2008. – 336 с.


Додаткова навчальна література

 1. Богдан Л. Застосування мультимедійних технологій // Інноваційні технології та сучасний урок літератури. – К.: Вид. дім «Шкільний світ», 2006. – С. 107-123.

 2. Гузь О.О. Урок за методикою навчання діалогу: його особливості, структура, деякі прийоми // Всесвітня література в середніх навчальних закладах України. – 2006. – №6. – С.32-36.

 3. Костюк О.М. Методичні засади індивідуалізації викладання зарубіжної літератури // Всесвітня література в середніх навчальних закладах України. – 2000. – №5. – С.2-5.

 4. Недайнова Т.Б., Покатілова О.О. Ставити учнів у позицію творця. Система завдань з використанням різних видів мистецтв на уроках літератури. – 2000. – №5. – С.9-12.

 5. Пастух Т.В. Використання проектної технології під час вивчення повісті О.де Бальзака «Гобсек» (Матеріали до уроків) // Всесвітня література в середніх навчальних закладах України. – 2006. – №9. – С.53-58.

 6. Ситченко А.Л. Ефективність засвоєння художнього матеріалу може забезпечити лише вчитель-технолог. Погляд на майбутнє шкільної літературної освіти // Всесвітня література в середніх навчальних закладах України. – 2006. – №2. – С.34-36.

 1. Методи викладання.

Діяльність студента:

 • конспектування лекцій;

 • виступ з повідомленням на семінарі;

 • розробка та аналіз уроків, міні-підручників на семінарі;

 • участь у дискусіях та мадаративних семінарах;

 • самостійне конспектування основної та додаткової літератури та її аналіз;

 • розробка наукових проектів

Поточний контроль: дві письмові модульні роботи.

Форма семестрового контролю: іспит.

 1. Критерії оцінювання (у %).

Семестрова рейтингова оцінка розраховується, виходячи з критеріїв:

 • письмові модульні роботи 60% (у тому числі 15% на контроль самостійної роботи студента)

 • участь у семінарах 20%

 • самостійна робота (науковий проект) 20%

Карта оцінювання СРСВиди самостійної роботи студента

Максимальний бал рейтингу за вид (%)

1.

Розробка уроків з вивчення творів різних жанрів для основної та профільної школи

5%

2.

Розробка міні-підручника

10%

3.

Складання портфоліо вчителя літератури

5%

4.

Підготовка наукового проекту

10%
УСЬОГО:

30%

 1. Мови викладання.

Українська, російськаКритерії оцінки I модуля:

 1. Максимальна кількість балів – 30.

 2. Відповідь на контрольне питання – 10 балів.

 3. Формулювання мети уроку – 5 балів.

 4. Самостійний аналіз вірша – 8 балів.

 5. Аналіз законспектованої літератури – 7 балів.


Порядок поточного і підсумкового оцінювання знань з дисципліни.

^ Національна шкала

Відсоток

Шкала ЕСТS

відмінно

90 – 100%

А – відмінно – відмінне виконання роботи з незначною кількістю помилок

добре

83 – 89%

В – дуже добре – вище середнього рівня з кількома помилками

добре

75 – 82%

С – добре – загалом правильна робота з кількома грубими помилками

задовільно

63 – 74%

D задовільно – посередньо, зі значною кількістю недоліків

задовільно

50 – 62%

Е достатньо – виконання задовольняє мінімальні критерії оцінки

незадовільно

21 – 49%

незадовільно – для одержання кредиту потрібне деяке доопрацювання

незадовільно

0 – 20%

F незадовільно – необхідне повторне вивчення дисципліни.


Карта оцінювання СРСВиди самостійної роботи студента

Максимальний бал рейтингу за вид

1

Самостійне конспектування літератури

5 б

2

Самостійна розробка конспекту уроку

5 б

3

Розробка проекту

15 б

4

Розробка міні-підручника з літератури

10 б

5

Підготовка доповіді, реферату

10 бСхожі:

Міністерство освіти І науки україни iconПоложення про нагородження нагрудним знаком "А. С. Макаренко" Міністерства освіти І науки України
Міністерству освіти І науки України Міністерство освіти І науки Автономної Республіки Крим, управління освіти І науки обласних, Київської...
Міністерство освіти І науки україни iconПоложення про нагородження нагрудним знаком "Василь Сухомлинський" Міністерства освіти І науки України
Міністерству освіти І науки України Міністерство освіти І науки Автономної Республіки Крим, управління освіти І науки обласних, Київської...
Міністерство освіти І науки україни iconПоложення про нагородження нагрудним знаком "Софія Русова" Міністерства освіти І науки України
Міністерству освіти І науки України Міністерство освіти І науки Автономної Республіки Крим, управління освіти І науки обласних, Київської...
Міністерство освіти І науки україни iconРішення про нагородження Нагрудним знаком ухвалюється Колегією Міністерства освіти І науки України, затверджується наказом Міністра І публікується в газеті "Освіта України"
Міністерству освіти І науки України Міністерство освіти І науки Автономної Республіки Крим, управління освіти І науки обласних, Київської...
Міністерство освіти І науки україни iconРішення про нагородження Нагрудним знаком ухвалюється Колегією Міністерства освіти І науки України, затверджується наказом Міністра І публікується в газеті "Освіта України"
Міністерству освіти І науки України Міністерство освіти І науки Автономної Республіки Крим, управління освіти І науки обласних, Київської...
Міністерство освіти І науки україни iconРішення про нагородження Нагрудним знаком ухвалюється Колегією Міністерства освіти І науки України, затверджується наказом Міністра І публікується в газеті "Освіта України"
Міністерству освіти І науки України Міністерство освіти І науки Автономної Республіки Крим, управління освіти І науки обласних, Київської...
Міністерство освіти І науки україни iconМіністерство освіти І науки україни 01135, м. Київ, проспект Перемоги
Міністерства освіти і науки України від 17. 04. 2009 року №341 «Про затвердження Плану дій щодо вдосконалення викладання дисципліни...
Міністерство освіти І науки україни iconПоложення про нагородження нагрудним знаком "Петро Могила" Міністерства освіти І науки України
Міністерство освіти І науки Автономної Республіки Крим, управління освіти І науки обласних, Київської І севастопольської міських...
Міністерство освіти І науки україни iconМіністерство освіти І науки україни пр. Перемоги
Міністерство освіти і науки Автономної Республіки Крим, управління (департаменти) освіти і науки обласних, Київської і Севастопольської...
Міністерство освіти І науки україни iconМіністерство освіти І науки україни пр. Перемоги
Міністерство освіти і науки, молоді та спорту Автономної Республіки Крим, управління (департаменти) освіти і науки обласних, Київської...
Міністерство освіти І науки україни iconМіністерство освіти І науки україни пр. Перемоги
Міністерство освіти і науки, молоді та спорту Автономної Республіки Крим, управління (департаменти) освіти і науки обласних, Київської...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи