«затверджую» Ректор С. В. Савченко 2012 р. Програма icon

«затверджую» Ректор С. В. Савченко 2012 р. Програма
Скачати 56.51 Kb.
Назва«затверджую» Ректор С. В. Савченко 2012 р. Програма
Дата30.09.2012
Розмір56.51 Kb.
ТипДокументи


«ЗАТВЕРДЖУЮ»

Ректор ___________ С.В. Савченко

«_____» _______________ 2012 р.


ПРОГРАМА

фахового вступного випробування

спеціальність 7.04010601 „Екологія та охорона навколишнього середовища*”

освітньо-кваліфікаційний рівень „спеціаліст ”


ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ

1.Становлення екології як самостійної науки. Основні етапи розвитку екології.

2.Місце екології в системі сучасних наук. Структура екології, цілі та завдання.

3.Основні стадії розвитку взаємодії суспільства та природи, їх характеристика.

4.Характеристика сучасної стадії взаємодії суспільства та природи

5.Причини загострення глобальної екологічної ситуації в середині ХХ століття.

6.Природокористування та основні його принципи. Поняття про раціональне природокористування.

7.Еколого-економічні проблеми використання природних ресурсів.

8.Метеорологічні аспекти взаємодії суспільства та природи.

9. Проблема забруднення атмосферного повітря та сучасні шляхи її розв’язання.

10. Проблема руйнування озонового шару стратосфери та сучасні шляхи її вирішення.

11. “Парниковий ефект” та шляхи зниження його негативного впливу на біосферу.

12. Антропогенний вплив на гідросферу. Принципи раціонального використання водних ресурсів.

13. Проблема забруднення Світового океану та головні шляхи її вирішення.

14. Антропогенний вплив на біосферу як глобальну екосистему.

15. Проблема збіднення генофонду планети та його наслідки для розвитку біосфери.

16. Раціональне використання, відновлення та охорона біологічних ресурсів.

17. Охорона рідкісних видів тварин і рослин. “Червона книга”.

18. Поняття про охорону природи як цілеспрямовану діяльність суспільства. Основні аспекти охорони природи.

19. Заповідання як основна форма охорони природи. Типи заповідних територій.

20. Антропогенний вплив на ґрунти. Раціональне використання та охорона ґрунтів.

21. Поняття про екологічні фактори, їх класифікації. Екологічна валентність організмів. Загальні особливості дії екологічних факторів.

22. Екологічні групи рослин по відношенню до вологості ґрунту та повітря.

23. Адаптації до інтенсивності світла у тварин та рослин. Світло як сигнальний фактор у житті тварин.

24. Температурний фактор та його вплив на біоту. Пойкілотермні та гомойотермні організми, їх пристосування до регуляції температури тіла.

25. Пристосування тварин до дефіциту вологи, ефективність таких пристосувань у пойкілотермних та гомойотермних тварин.

26. Наземно-повітряне середовище, пристосування організмів до життя в ньому.

27. Вода – як середовище для існування живих істот та пристосування їх до водяного середовища.

28. Грунт як середовище існування організмів та адаптації організмів до життя в ґрунті.

29. Поняття про популяції. Екологічна структура та генетичні особливості популяцій.

30. Динаміка чисельності популяцій. Типи виживання та життєві стратегії.

31. Екологічні піраміди, їх види.

32. Біологічна продуктивність екологічних систем.

33. Популяція як саморегулююча система.

34. Відносини типу хижак – жертва, конкуренція; їх моделювання.

35. Біотичні відносини: мутуалізм, коменсалізм, квартиранство, протокооперація, паразитизм.

36. Екологічні ніші, їх типи та формування.

37. Поняття про біоценоз як біологічну систему. Біорізноманіття як фактор стабільності біоценозу.

38. Просторова, просторово-часова та трофічна структура біоценозу.

39. Поняття про екосистему як функціональну одиницю біосфери.

40. Поняття про лімітуючи екологічні фактори. Закон мінімума Ю. Лібіха та закон толерантності В.Шелфорда.

41. Види іонізуючого випромінювання.

42. Моніторинг стану флори і рослинності заповідних об’єктів.

43. Екологічні наслідки катастрофи на ЧАЕС.

44. Моніторинг стану фауни окремих територій.

45. Види випромінювання, поняття про радіонукліди, шляхи їх потрапляння у організм людини.

46. Біомоніторинг якості природних вод та ступеню їх забруднення.

47. Дія іонізуючого випромінювання на організм людини.

48. Альгомоніторинг ґрунтів та природних вод.

49. Збереження та захоронення радіоактивних відходів.

50. Фітоіндикація ґрунтів за вмістом гумусу, нітратів, рН, вологості ґрунтів та їх механічного складу.

51. Контроль за вмістом радіонуклідів у продуктах харчування. Дезактивація продуктів харчування.

52. Фізико-хімічний моніторинг якості природних вод та атмосферного повітря.

53. Природні джерела радіації.

54. Ліхеноіндикація забруднення повітря та її методи.

55. Штучні джерела радіації.

56. Моніторинг промислових стічних вод, розрахунки їх параметрів перед скидом в природні водойми.

57. Сучасні методи рекультивації порушених земель.

58. Моніторинг шкідливих речовин в продукції сільського господарства.

59. Моніторинг шумів, вібрації, дії ультрафіолетового, інфрачервоного опромінювання, електричних полів.

60. Міжнародне співробітництво у сфері екології. Участь України в міжнародному екологічному співробітництві.


Рекомендована література:

1. Андрейцев В.І. Екологічне право і проблеми екологічної безпеки // Радянське право. – 1980. – №4. – С.32-36.

2. Андрейцев В.И. Экологическое право: проблемы совершенствования // Вісник Київського університету, юридичні науки. – 1990, вип.31. – С.23-29.

3. “Круглый стол» Концепция экологического права // Вестник Московского университета. Серия 11. Право. – 1987. – 1987. – №5. – С.33-57.

4. Петров В.В. Экологическое право и реальность // Вестник Московского университета. Серия 11. Право. – №3. – С.3-12.

5. Андрейцев В.І. Екологічна безпека громадян: проблеми правового регулювання // Регіональні проблеми охорони навколишнього природного середовища. – К., 2005.

6. Николас А. Робинсон. Правовое регулирование природопользования и охраны окружающей среды в США. – М.: Прогресс, 2000. – С. 101-146.

7. Андрейцев В.І. Екологія і закон: еколого-правова відповідальність. – К., 2001. – 48.

8. Гавриш С.Б. Уголовно-правовая охрана природной среды Украины. Проблемы теории и развития законодательства. – Харьков, 1994. – 530 с.

9. Эффективность юридической ответственности в охране окружающей среды. – М.: Наука, 2005. – 224 с.

10. Клименко М. О., Прищепа А. М., Вознюк Н. М. Моніторинг довкілля / Підручник, К., Академія, 2006. – 362 с.

11. Александров В. М., Емельянов В. И. Отравляющие вещества.

12. Александров В.Н., Емельянов В.И. Отравляющие вещества- М. Воениздат, 1990-272с.

13. Алексеев С. В., Груздева Н. В., Муравьев А. Г., Гущина Э. В. Арановская Г.И., Козинцев Ю.Н., Вяликов Ю.С. Справочник по физико-химическим методам исследования объектов окружающей среды М.: Судостроение, 1979.

14. Ашихмина Т.Я., Сюткин В.М. Комплексный экологический мониторинг региона Киров: Изд-во. ВГПУ, 1997-228с.

15. Байнхауэр Х. , Шмакке Э. Мир в 2000 году: свод международных прогнозов. - М.: Прогресс,1993.-420 с.

16. Биоиндикация загрязнений наземных экосистем /Под. Ред. Р.Шуберта.- М.Мир, 1998-310с.

17. Биоиндикация загрязнений наземных экосистем (под ред. Шуберта)

18. Боков П. А., Лущик А.В. Основы экологической безопасности.

19. Гиляров А.М. Популяционная экология М. Изд-во. МГУ. 1990г.

20. Григорьев А. Д. Экологические уроки прошлого и современности.

21. Гудериан. Р. Загрязнение воздушной среды М. «Мир» 1979г.

22. Догнева А. В., Казаков Л. К., Калуцков В.Н. Ландшафтная индикация загрязнений природной среды. М.; Экология, 1992.-254 с.

23. Злотников Э.Г. Эстрин Э.Р. Химико-экологический анализ различных природных сред. Киров: Изд-во ВГПУ, 1996-111с.

24. Катастрофы в истории Земли. М.; Мир,1986.- 497 с.

25. Киров.: Изд-во ВГПУ,1997.-220 с.

26. Колли. Г. Анализ популяций позвоночных животных. М.: «Мир», 1979. -.

27. Муравьев А.Г.- Оценка экологического состояния природно-антропогенного комплекса СПБ: Крисмас, 1997.

28. Никаноров А. М., Хоружая Н. И. Экология. М.: Изд-во ПРИОР, 1999.- 348 с.

29. Новиков В. Н. Экология, урбанизация, жизнь. М.; «Высшая школа»,2003.-420 с.

30. Одум Ю. Экология Т-1-2. М. «Мир».1986г.

31. Практикум по экологии М.: АО МДС, 1996.-192 с.

32. Розанов Б.Г. Основы учения об окружающей среде М.: Изд-во. МГУ, 1984г.

33. Стадницкий Г.В., Радионова А.И. Экология. Учебное пособие для вузов. Санкт-Петербург: Химия,1995.-354 с.

34. Савенко В.С. Радиоэкология. Учебное пособие.- Мн.: «Дизайн», -1997.-208с.

35. Максимов М.Т., Оджагов Г.О. Радиоактивные загрязнение и их измерение. Учебное пособие.- М.: Энергоатомиздат, 1989.–304 с.

36. Радіаційна безпека в Україні. Бюлетень національної комісії з радіаційного захисту населення України при Верховній Раді України. №1. 1994. –К., 44с.


Голова атестаційної комісії В.Д. Дяченко


Схожі:

«затверджую» Ректор С. В. Савченко 2012 р. Програма icon«затверджую» Ректор С. В. Савченко 2012 р. Програма

«затверджую» Ректор С. В. Савченко 2012 р. Програма icon«затверджую» Ректор С. В. Савченко 2012 р. Програма

«затверджую» Ректор С. В. Савченко 2012 р. Програма icon«затверджую» Ректор С. В. Савченко 2012 р. Програма

«затверджую» Ректор С. В. Савченко 2012 р. Програма icon«затверджую» Ректор С. В. Савченко 2012 р. Програма

«затверджую» Ректор С. В. Савченко 2012 р. Програма icon«затверджую» Ректор С. В. Савченко 2012 р. Програма
Принцип конфіденційності та особистої відповідальності в психологічному консультуванні
«затверджую» Ректор С. В. Савченко 2012 р. Програма icon«затверджую» Ректор С. В. Савченко 2012 р. Програма
Принцип конфіденційності та особистої відповідальності в психологічному консультуванні
«затверджую» Ректор С. В. Савченко 2012 р. Програма icon«затверджую» Ректор С. В. Савченко 2012 р. Програма
Оценка экономической эффективности на основе показателей макроэкономического развития
«затверджую» Ректор С. В. Савченко 2012 р. Програма iconЗатверджую» Ректор С. В. Савченко 2012 р. Програма
Обґрунтуйте ієрархію духовного, психічного І фізичного аспектів здоров’я людини
«затверджую» Ректор С. В. Савченко 2012 р. Програма icon«затверджую» Ректор С. В. Савченко 2012 р. Програма
Конституційні гарантії забезпечення соціальних прав І свобод людини І громадянина
«затверджую» Ректор С. В. Савченко 2012 р. Програма icon«затверджую» Ректор С. В. Савченко 2012 р. Програма
Професійна освіта (технологія виробництва та переробка продуктів сільського господарства)”
«затверджую» Ректор С. В. Савченко 2012 р. Програма icon«затверджую» Ректор С. В. Савченко 2012 р. Програма
Асортимент І технологія кулінарної продукції з круп, бобових І макаронних виробів
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи