Інформація про напрям підготовки: Галузь знань (код) 0101 Педагогічна освіта Напрям підготовки (код) 010102 Початкова освіта Спеціалізація Іноземна мова (англійська) icon

Інформація про напрям підготовки: Галузь знань (код) 0101 Педагогічна освіта Напрям підготовки (код) 010102 Початкова освіта Спеціалізація Іноземна мова (англійська)
НазваІнформація про напрям підготовки: Галузь знань (код) 0101 Педагогічна освіта Напрям підготовки (код) 010102 Початкова освіта Спеціалізація Іноземна мова (англійська)
Сторінка10/30
Дата17.10.2012
Розмір4.14 Mb.
ТипІнформація
1   ...   6   7   8   9   10   11   12   13   ...   30
Периферійні пристрої.
 • Створення системного диску.
 • Створення саморозпаковуючих та розподілених архівів.
 • Файлові менеджери. Програма Total Commander.
 • Вставка й зв’язування об’єктів. Технологія OLE.
 • Інсталяція та деінсталяція програм.
 • Індивідуальні завдання (Word, Excel) у формі друкованого матеріалу, які знаходяться у 159 кімнаті та видаються слухачам.

  1. Перелік рекомендованої літератури.

  1. Основна література:

  1. Глинський Я.М. Інформатика: Навч. посібник для учнів 8-11 кл. середн. шк.: У 2-х кн. – Кн. 2. Інформаційні технології. – Львів: “Деол”, 2001.

  2. Руденко В.Д., Макарчук О.М., Патланжоглу М.О. Практичний курс інформатики / За ред. Мадзігона В.М. – К.: Фенікс, 2000.

  3. Симонович С.С. Windows 98: учебный курс – СПб: Питер Ком, 1999.

  4. Левин А. Самоучитель работы на компьютере. 6-е изд. испр. и дополн. – М.: изд-во “Нолидж”, 2001.

  5. Меняйленко А.С. Практикум по основам информатики и вычислительной техники. Ч. 1. Учебное пособие. – Луганск, 1999.

  6. Інформатика: Навч. посібн. для 10 – 11 кл. середн. загальноосвітн. шкіл / І.Т. Зарецька, Б.Г. Колодязний, А.М. Гуржий, О.Ю. Соколов. – Х.:Факт, 2001.

  7. Информатика: Базовый курс/ Под ред. С.В. Симоновича: Учеб. пособие для вузов. – СПб: «Питер», 2001г.

  ^ 2. Додаткова література:

  1. Бугомирский. Энциклопедия Windows 98. Рус.версия. . - М., СПб.: BHV - Санкт - Петербург 1977. – 940 с.

  2. Кет. Использование MS Windows 98 . - СПб., К., Издательский дом «Вильямс», 1998 - 452с.

  3. Фултон. Windows 98 . - М., СПб., К., Издательский дом «Вильямс», 1998 - 642 с.

  4. Симпсон. Библия пользователя Windows 98 . - Пер. с англ. СПб.: BHV - Санкт - Петербург 1977. – 316с.

  1. Критерії оцінювання .

  Поточний контроль:

  Захист лабораторних робіт.

  ^ Форма семестрового контролю:

  Залік.

  Загальні критерії

  A – ВІДМІННО – відмінне виконання лише з незначною кількістю помилок;

  B – ДУЖЕ ДОБРЕ – вище середнього рівня з кількома помилками;

  C – ДОБРЕ – взагалі правильна робота з певною кількістю помилок;

  D – ЗАДОВІЛЬНО – непогано, але із значною кількістю недоліків;

  E – ДОСТАТНЬО – виконання задовольняє мінімальному критерію;

  FX – НЕЗАДОВІЛЬНО – потрібно попрацювати перед тим, як перескласти;

  F – НЕЗАДОВІЛЬНО – необхідна серйозна подальша робота, обов’язковий повторний курс.

  Загальна кількість балів – 100

  Кількість балів та відповідність оцінок

  A – “5” –– 90 – 100

  B – “4” –– 83 – 89

  C – “4” –– 72 – 82

  D – “3” –– 63 – 74

  E – “3” –– 50 – 62

  FX – “2” –– 21 – 49

  F – “2” –– 00 – 20

  Семестрова рейтингова оцінка розраховується, виходячи з критеріїв:

  Критерії заліку:

  • виконання лабораторних робіт – 90%;

  • самостійна робота (виконання індивідуального завдання) – 10%.

  ^ Карта оцінювання СРС  Види самостійної роботи студента

  Максимальний бал рейтингу за вид (%)

  1.

  Виконання завдань на комп’ютері

  6%

  2.

  Підготовка повідомлень з теоретичних питань

  4%
  Разом

  10%

  Контроль самостійної роботи виконується в час розподілений для контролю самостійної роботи в формі співбесіди або захисту індивідуальних завдань.


  ^ 2.2.1. Практичний курс англійської мови
  Луганський національний університет імені Тараса Шевченка

  Робоча навчальна програма

  дисципліни «^ Практичний курс англійської мови»

   1. Назва курсу.

  ^ „ПРАКТИЧНИЙ КУРС АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ ”


  Форма навчання: денна.

  Спеціальність: 6.010102 Початкова освіта. Спеціалізація: іноземна мова (англійська)

   1. Код курсу.

  [ІПП].[Поч_Осв_Англ_09].[2_2_1]

   1. Тип курсу (обов’язковий або за вибором студента).

  Обов’язковий

   1. Рік (роки) навчання.

  1-й

  1. Семестр / семестри.

  1, 2

  1. Кількість кредитів ECTS.

  2,0 2,0

  1. ^ Прізвище ім’я по-батькові, посада, вчене звання та науковий ступінь викладача (викладачів), які викладають дисципліну.

  Догадайло Наталія Іванівна– викладач кафедри англійської філології, (ауд.207, e-mail: ndohadailo@gmail.com)

  1. Мета курсу (в термінах результату навчання й компетенції).

  • Розвиток навичок практичного використання граматичних та лексичних структур в усному та писемному мовленні;

  • Розвиток техніки різних видів читання та вміння розуміти на слух англійських текстів різної функціональної спрямованості, що містять як засвоєну раніше лексику та граматику, так і деякий відсоток незнайомих студентам лексичних одиниць та граматичних явищ;

  • Розвиток умінь та навичок мовлення й письма з урахуванням його функціональної спрямованості;

  • Розвиток навичок спонтанного монологічного та діалогічного мовлення.

  1. Передумови (актуальні знання, необхідні для опанування курсу).

  Курс англійської мови середньої загальноосвітньої школи

  ^ 10. Зміст курсу.  ^ Змістовні модулі та їхня структура

  заг.

  лекц

  практ.

  сам.  І семестр

  72
  44

  28  ^ Перший модуль
  1.1.

  Daily routines. Telling the time.

  2
  2  1.2.

  School subjects

  2
  2  1.3.

  Present Simple. Adverbs of frequency.

  2
  2  1.4.

  Past Simple. Used to

  2
  2  1.5.

  Lifestyle

  4
  4  1.6.

  People’s daily routines. School timetable

  2
  2  1.7.

  Agreeing – disagreeing (neither | nor)

  2
  2  1.8.

  Composition “A letter to a pen-friend”

  6
  2

  4  ^ Другий модуль
  2.1.

  Feelings and reactions

  2
  2  2.2.

  Stories

  4
  4  2.3.

  Past Simple – Past Continuous

  2
  2  2.4.

  Adjectives. Adverbs. Joining sentences

  2
  2  2.5.

  Witness’ report

  4
  4  2.6.

  Telling a story

  4
  4

  4
  2.7.

  Pronunciation skills

  2
  2  2.8.

  Project “Beginning | ending a story”

  10
  2

  8
  2.9.

  Module Work. Individual Reading

  16
  4

  12  ІІ семестр

  72
  46

  26
  ^ Третій модуль

  3.1.

  Jobs. Job qualities

  4
  4
  3.2.

  Plans. Holidays

  4
  4
  3.3.

  Will | be going to. Present Continuous (future meaning)

  2
  2
  3.4.

  Conditionals. Type 1. If | when

  4
  4
  3.5.

  People. Plans | ambitions

  4
  4
  3.6.

  Making appointments

  2
  2
  3.7.

  Composition “A letter about summer plans”

  4  4
  Четвертий модуль

  2.1.

  Experiences. Feelings

  4
  4
  2.2.

  Stories

  4
  4
  2.3.

  Past Perfect Simple

  2
  2
  2.4.

  Past Perfect – Past Continuous

  4
  4
  2.5.

  Sequence of events

  4
  4
  2.6.

  Apologising

  2
  2
  2.7.

  Project “An unlucky experience in my life”

  12
  2

  10

  2.8.

  Module Work

  2
  2
  2.9.

  Individual Reading

  10
  2

  12
  ^ ЗАГАЛЬНА КІЛЬКІСТЬ ГОДИН

  144
  90

  54

  11. Список рекомендованої навчальної літератури.

  Основна навчальна література

  1. Янсон В. С. Практичний курс англійської мови / В. С. Янсон, Т. В.Свистун. – Кн. 1. – К.: Віща школа, 2000. – 300 с.

  2. Evans V. Enterprise-2. Elementary : coursebook / Virginia Evans, Jenny Dooley. – Newbury : Express Publishing, 2002. – 170 p.

  3. Evans V. Enterprise-2. Elementary : workbook / Virginia Evans, Jenny Dooley. – Newbury : Express Publishing, 2002. – 83 p.

  Додаткова навчальна література

  1. Моя родина – Украина : сб. текстов для аудиторной и самостоятельной работы : [под ред О. А. Габриэльян]. – Луганск, 1995. – 60 с.

  2. Манси Е. Практикум по грамматике английского языка : [для школьников, студентов, аспирантов] / Елизавета Манси. – К. :А. С. К., 2000. – 352 с.

  3. Murphy R. English Grammar in Use / Raymond Murphy. – Cambridge: Cambridge University Press, 1994. – 350 p.

  4. McGarthy M. English Vocabulary in Use (elementary) / McGarthy M., O’Dell F. – Cambridge: Cambridge University Press, 2001. – 323 p.

  5. Vince M. Elementary Language Practice / Michael Vince, Paul Emerson. – Oxford : Macmillan Publishers Limited. – 296 p.

  ^ 12. Методи викладання.

  Діяльність студента:

  – участь у дискусії на практичному занятті;

  – робота з текстами й аудіо матеріалами на практичному занятті;

  – самостійна підготовка творів за проблематикою модулів;

  – самостійна підготовка проектів за проблематикою модулів;

  – індивідуальне читання творів художньої літератури;

  – написання письмових робіт

  ^ Поточний контроль:

  дві письмові модульні роботи (1-семестр), дві письмові модульні роботи (2-й семестр)

  Форма семестрового контролю:

  залік (1-й та 2-й семестри)

  ^ 13. Критерії оцінювання (у%).

  Семестрова рейтингова оцінка розраховується, виходячи з критеріїв:

  – письмова модульна робота 65% (у тому числі 15% на контроль самостійної роботи студента);

  – участь у практичних заняттях 25%;

  – самостійна робота (індивідуальне читання) – 10%

  ^ Карта оцінювання СРС (1-й семестр).  Види самостійної роботи студента

  Максимальний бал рейтингу за вид (%)

  1.

  Composition “A letter to a pen-friend”

  5%

  2.

  Project “Beginning | ending a story”

  10%

  3.

  Individual Reading

  10%
  УСЬОГО:

  25%

  Карта оцінювання СРС (2-й семестр).  Види самостійної роботи студента

  Максимальний бал рейтингу за вид (%)

  1.

  Composition “A letter about summer plans”

  5%

  2.

  Project “An unlucky experience in my life”

  10%

  3.

  Individual Reading

  10%
  УСЬОГО:

  25%

  ^ 14. Мова викладання:

  англійська
  3.1.1 Безпека життєдіяльності (безпека життєдіяльності, основи охорони праці)
  Луганський національний університет імені Тараса Шевченка

  Робоча навчальна програма

  дисципліни „^ БЖД з основами ЦО та ОП

   1. Назва курсу.

  ^ БЖД з основами ЦО та ОП


  Форма(-и) навчання: денна.

  Спеціальність (-ості): усі спеціальності університету.

   1. ^ Код курсу.

  [ІПП].[Поч_Осв_Англ_09].[3_1_1]

   1. Тип курсу (обов’язковий або за вибором студента).

  Обов’язковий

   1. Рік (роки) навчання.

  1-й

   1. Семестр / семестри.

  1

   1. Кількість кредитів ECTS.

  2

   1. ^ Прізвище ім’я по-батькові, посада, вчене звання та науковий ступінь викладача (викладачів), які викладають дисципліну.

  Лисенко Сергій Григорович – асистент кафедри фізичної реабілітації та валеології (3 корпус, ауд. 3-26)

  1. ^ Мета курсу (в термінах результату навчання й компетенції).

  Мета курсу – теоретична і практична підготовка студентів з метою організації захисту працюючих у народному господарстві; вивчення шляхів і способів підвищення організації і проведення рятувальних та інших невідкладних робіт при ліквідації аварій, катастроф, наслідків стихійних лих і в осередках ураження, пов'язаних з дією зброї масового ураження.

  Актуальність викладання дисциплін "Цивільна оборона" та "Безпека життєдіяльності" регламентується Положенням про функціональну підсистему "Освіта і наука України" від 17 січня 2002 р. № 27 у вищих навчальних закладах (ВНЗ) України та необхідністю виконання концепції ООН "Про сталий людський розвиток", а також відповідно Законів України: "Про правові засади цивільного захисту" 1859-ІУ, від 24 червня 2004,"Про цивільну оборону України" від 3 лютого 1993 р. № 2974-ХІІ (із змінами і доповненнями); "Про захист населення і територій в надзвичайних ситуаціях техногенного та природного характеру" від 8 червня 2000 р. № 1809-ІИ; Положення "Про єдину державну систему запобігання і реагування на надзвичайні ситуації техногенного та природного характеру" затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 3 серпня 1998 р № 1198, наказом Міністра Освіти України, Начальника штабу Цивільної оборони України "Про викладання дисциплін Безпека життєдіяльності та Цивільна оборона" №182/200від 20 червня 1995р, наказом Міністерства Освіти України "Про вдосконалення навчання з охорони праці та безпеки життєдіяльності у вищих закладах освіти України" №420 від 02 грудня 1998 р.

  1. ^ Передумови (актуальні знання, необхідні для опанування курсу).

  Курси БЖД, ЦО, Трудове навчання, Хімія, Фізика, Біологія середньої школи

  1. ^ Зміст курсу.


  ^ Змістовні модулі та їхня структура

   

  загальна

  лекції

  семінари / (пр. зан.)

  лаб.

  Самост.  ^ Перший модуль  1.1.

  Основні поняття і визначення БЖД

  Тема1. Середовище проживання людини: навколишнє, виробниче, побутове. Взаємодія людини з середовищем проживання.

  Тема2. Класифікація та квантифікація небезпек. Поняття ризик. Визначення та класифікація надзвичайних ситуацій.

  2

  2

  1.2.

  Надання першої медичної допомоги потерпілим.

  Тема1. Електротравма. Перша медична допомога при електротравмі. Синдром довготривалого стискання. Медико-біологічний аспект. Перша медична допомога. Опіки. Класифікація опіків. Визначення ступеня і площини опіку. Перша медична допомога. Протишокова терапія. Правила транспортування. Обмороження та переохолодження. Визначення ступеня обмороження. Перша медична допомога при обмороженнях та переохолодженнях.

  2

  2

  1.3.

  Кровотечі.

  Тема1.Класифікації кровотеч. Перша медична допомога, методи зупинки кровотечі, фармакологічна терапія.

  2

  2

  1.4.

  Механічні ушкодження.

  Тема1.Класифікація механічних ушкоджень. Забите, розтягнення. Перша медична допомога. Вивихи, переломи. Класифікація. Перша медична допомога. Травми голови. Перша медична допомога.

  2

  2

  1.5.

  Державні заходи щодо захисту життя людини.

  Тема1.Цивільна оборона у сучасних умовах. Роль і місце цивільної оборони у державній системі безпеки захисту населення відповідно до Закону про цивільну оборону України. Організаційна структура і сили Цивільної оборони України.

  2

  2

  1.6.

  Оцінка обстановки у надзвичайних ситуаціях.

  Тема1.Основні поняття і визначення щодо радіаційної, хімічної, інженерної, пожежної обстановки. Методика оцінки радіаційної і хімічної обстановки при аваріях і катастрофах на радіаційно і хімічно небезпечних об’єктах. Оцінка інженерної і пожежної обстановки.

  2

  2

  1.7

  Ліквідація наслідків впливу на людину радіоактивних, хімічних та біологічних речовин.

  Тема1.Основи організації і проведення заходів щодо надання допомоги потерпілим та життєзабезпечення населення у надзвичайних ситуаціях. Послідовність проведення заходів щодо надання допомоги потерпілим та життєзабезпечення населення в осередках ураження при застосуванні зброї масового ураження. Дії викладачів і учнів у надзвичайних ситуаціях.

  4

  2
  ^ Теми практичних занять:

  Тема1.Накладення пов’язок. Перев’язочний матеріал. Види пов’язок та техніка їх виконання.

  Тема2.Класифікація шин. Загальні правила підготовки шин до використання. Методи накладення шин.

  2
  2

  Тема3.Термінальні стани. Реанімація при зупинці дихання. Здійснення штучного дихання. Інкубація. Трахеотомія. Реанімація при зупинці кровообігу. Техніка виконання непрямого масажу серця. Інтенсивна терапія.

  4
  4

  Тема 4. Класифікації кровотеч. Перша медична допомога, методи зупинки кровотечі, фармакологічна терапія.

  4
  4

  ^ Самостійна робота студентів:

  Т.1. Класифікація та квантифікація небезпек. Поняття ризик.Визначення та класифікація надзвичайних ситуацій

  2


  2  Т.2. Надзвичайні ситуації метеорологічного, тектонічного, топологічного характерів.

  2


  2
  Т.3. Надзвичайні ситуації біологічного характеру. Поняття про епідемію, епізоотію, епіфітотію. Епідеміологічна та медико-біологічна характеристика найбільш небезпечних та поширених на Україні інфекційних захворювань. Характеристика можливих стихійних лих, на території України, в Луганської області. Характеристика осередків ураження.

  2


  2
  Т.4. Гідродинамічні аварії. Аварії на пожежно небезпечних об’єктах. Надзвичайні ситуації на об’єктах комунального господарства. Транспортні надзвичайні ситуації. Надзвичайні ситуації з викидом хімічних речовин. Класифікація СДОР. Граничнодопустимі концентрації небезпечних хімічних речовин(НХР).

  2


  2
  Т.5.Надзвичайні ситуації на радіаційно небезпечних об’єктах та при застосуванні ядерної зброї. Фізична природа радіацій. Одиниці вимірювання радіації. Форми та ступені променевої хвороби. Ліміти доз опромінювання.

  2


  2
  Т.6.Ядерна зброя. Вражаючі чинники. Осередок ядерного вибуху.

  2


  2
  Т.7.Поняття про хімічну зброю. СДОР воєнного призначення. Осередок хімічного ураження. Поняття про біологічну зброю. Особливості застосування біологічної зброї. Осередок біологічного зараження.

  2


  2
  Т.8.Поняття про тероризм. Історично-соціальної, правової та матеріально-економічні аспекти проблеми. Методи запобігання тероризму.

  2


  2  Т.9.Перша медична допомога при дії токсичних речовин на організм людини (отруєння грибами, хімічними речовинами), укуси отруйних тварин. Основні засоби захисту від токсичних речовин. Інфекційні захворювання при поранені. Правець, сказ. Медико-біологічний та санітарно-гігієнічний аспект. Принципи надання першої медичної допомоги потерпілим.

  2


  2  Т.10.Електротравма. Перша медична допомога при електротравмі. Синдром довготривалого стискання. Медико-біологічний аспект. Перша медична допомога. Опіки. Класифікація опіків. Визначення ступеня і площини опіку. Перша медична допомога. Протишокова терапія. Правила транспортування. Обмороження та переохолодження. Визначення ступеня обмороження. Перша медична допомога при обмороженнях та переохолодженнях.

  2


  2
  Т.11.Класифікації кровотеч. Перша медична допомога, методи зупинки кровотечі, фармакологічна терапія.

  2


  2
  Т.12.Класифікація механічних ушкоджень. Забите, розтягнення. Перша медична допомога. Вивихи, переломи. Класифікація. Перша медична допомога. Травми голови. Перша медична допомога.

  2


  2
  Т.13.Цивільна оборона у сучасних умовах. Роль і місце цивільної оборони у державній системі безпеки захисту населення відповідно до Закону про цивільну оборону України. Організаційна структура і сили Цивільної оборони України.

  1


  1
  Т.14.Основні поняття і визначення щодо радіаційної, хімічної, інженерної, пожежної обстановки. Методика оцінки радіаційної і хімічної обстановки при аваріях і катастрофах на радіаційно і хімічно небезпечних об’єктах. Оцінка інженерної і пожежної обстановки.

  1


  1
  Т.15.Основні принципи і засоби захисту населення в надзвичайних ситуаціях. Колективні засоби захисту людини. Захисні споруди цивільної оборони і вимоги, які пред’являються до них.

  1


  1
  Т.16.Основи організації і проведення заходів щодо надання допомоги потерпілим та життєзабезпечення населення у надзвичайних ситуаціях. Послідовність проведення заходів щодо надання допомоги потерпілим та життєзабезпечення населення в осередках ураження при застосуванні зброї масового ураження. Дії викладачів і учнів у надзвичайних ситуаціях

  1


  1
  загальна кількість годин

  56

  14

  10
  28  1. ^ Список рекомендованої навчальної літератури.

  Основна навчальна література

  1. Основи безпеки життєдіяльності. Василенко Л.Б. Матеріали для уроків (5-11 класи) Харків, 2001.

  2. Булай П.И. первая помощь при травмах, несчастных случаях и некоторых заболеваниях - Минск:1989.

  3. Желибо Є.П. Безпека життєдіяльності (підручник)-К,:1998.

  4. Лапін В.М. Безпека життєдіяльності людини-Львів:2000.

  5. Надзвичайні ситуації та безпека людини: курс лекцій по БЖД та ЦО/ Чукав Л.К., К: 1998.

  6. Основи БЖД в надзвичайних ситуаціях -К.:1998.

  7. Скобко Ю.С. Безпека життєдіяльності. – Київ, 2006

  Додаткова навчальна література

  1. Основы безопасности жизнедеятельности. Справочник школьника. Москва, 1997.

  2. Популярная медицинская энциклопедия (Гл. ред. А. Н. Бокулев, Ф. Н. Петров) - М., 1961.

  1. Тонково-Япельская Р. В. Основи медицинских знаний: Учебное пособие для педучилищ М.: 1986.

  2. Хижняк М.І., Нагорна А.М. Здоров'я людини та екологія.-К.: 1995.

  3. Гарнецкий С.П. Алкоголь, табак, наркотики и здоровье подростков - К.: 1988.

  4. Антонов В.П. Уроки Чернобыля: радиация, жизнь, здоровье. - К.:1989.

  7. Как выжить в условиях повышенной радиации /Н.П. Маевская А.К.: 1991.

  Великорецкий А.Н. первая помощь до прихода врача. - М.:1972.

  8. Медицинская помощь при утоплении и профессиональные заболевания водолазов /Й.А. Сапов/ - Л.:1980.

  9.Небулин И.А. Пособие для практических занятий по оказанию первой медицинской помощи -К.: 1964.

  10.Первая доврачебная помощь /В.М. Величенко. - М.:1990.

  11.Юнас Ян атлас первой мед. Помощи-1976

  12.Кардашенко Б.Я. Знать, чтобы не оступиться(Беседы врача-венеролога)-М.:1983.

  13.Контактные инфекции, передающиеся половым путем./И.И. Мавров/-К.:1989.

  14.Школа выживания Ростов-на-Дону: 1996.

  15.Методические рекомендации по БЖД. - Лутанск, ЛДПУ: 1999-2000.

  16. О.Н.Спицин, С.В.Сатура, С.В.Капранов. Неотложная помощь пострадавшим. - Луганськ,2002.

  1. Методи викладання.

  Діяльність студента:

  • слухання лекцій;

  • виступ з повідомленням на семінарі;

  • виголошення доповіді на семінарі;

  • участь у дискусії на семінарі;

  • самостійне конспектування першоджерел та їх аналіз;

  • написання письмових кейсів.

  Поточний контроль:

  письмова модульна робота.

  Форма семестрового контролю:

  залік.

  1. Критерії оцінювання (у %).

  Семестрова рейтингова оцінка розраховується, виходячи з критеріїв:

  • письмові модульні роботи 60%

  (з них на к.с.р.) (16%)

  • участь у семінарах, дискусіях, практичних роботах 30%

  • письмові кейси 10%

  Карта оцінювання СРС  Види самостійної роботи студента

  Максимальний бал рейтингу за вид (%)

  1.

  Т.1. Класифікація та квантифікація небезпек. Поняття ризик.Визначення та класифікація надзвичайних ситуацій (конспектування)

  1%

  2.

  Т.2. Надзвичайні ситуації метеорологічного, тектонічного, топологічного характерів. (конспектування)

  1%

  3.

  Т.3. Надзвичайні ситуації біологічного характеру. Поняття про епідемію, епізоотію, епіфітотію. Епідеміологічна та медико-біологічна характеристика найбільш небезпечних та поширених на Україні інфекційних захворювань. Характеристика можливих стихійних лих, на території України, в Луганської області. Характеристика осередків ураження. (конспектування)

  1%

  4

  Т.4. Гідродинамічні аварії. Аварії на пожежно небезпечних об’єктах. Надзвичайні ситуації на об’єктах комунального господарства. Транспортні надзвичайні ситуації. Надзвичайні ситуації з викидом хімічних речовин. Класифікація СДОР. Граничнодопустимі концентрації небезпечних хімічних речовин(НХР).

  1%

  5

  Т.5.Надзвичайні ситуації на радіаційно небезпечних об’єктах та при застосуванні ядерної зброї. Фізична природа радіацій. Одиниці вимірювання радіації. Форми та ступені променевої хвороби. Ліміти доз опромінювання.

  1%

  6

  Т.6.Ядерна зброя. Вражаючі чинники. Осередок ядерного вибуху.

  1%

  7

  Т.7.Поняття про хімічну зброю. СДОР воєнного призначення. Осередок хімічного ураження. Поняття про біологічну зброю. Особливості застосування біологічної зброї. Осередок біологічного зараження.

  1%

  8

  Т.8.Поняття про тероризм. Історично-соціальної, правової та матеріально-економічні аспекти проблеми. Методи запобігання тероризму.

  1%

  9

  Т.9.Перша медична допомога при дії токсичних речовин на організм людини (отруєння грибами, хімічними речовинами), укуси отруйних тварин. Основні засоби захисту від токсичних речовин. Інфекційні захворювання при поранені. Правець, сказ. Медико-біологічний та санітарно-гігієнічний аспект. Принципи надання першої медичної допомоги потерпілим.

  1%

  10

  Т.10.Електротравма. Перша медична допомога при електротравмі. Синдром довготривалого стискання. Медико-біологічний аспект. Перша медична допомога. Опіки. Класифікація опіків. Визначення ступеня і площини опіку. Перша медична допомога. Протишокова терапія. Правила транспортування. Обмороження та переохолодження. Визначення ступеня обмороження. Перша медична допомога при обмороженнях та переохолодженнях.

  1%

  11

  Т.11.Класифікації кровотеч. Перша медична допомога, методи зупинки кровотечі, фармакологічна терапія.

  1%

  12

  Т.12.Класифікація механічних ушкоджень. Забите, розтягнення. Перша медична допомога. Вивихи, переломи. Класифікація. Перша медична допомога. Травми голови. Перша медична допомога.

  1%

  13

  Т.13.Цивільна оборона у сучасних умовах. Роль і місце цивільної оборони у державній системі безпеки захисту населення відповідно до Закону про цивільну оборону України. Організаційна структура і сили Цивільної оборони України.

  1%

  14

  Т.14.Основні поняття і визначення щодо радіаційної, хімічної, інженерної, пожежної обстановки. Методика оцінки радіаційної і хімічної обстановки при аваріях і катастрофах на радіаційно і хімічно небезпечних об’єктах. Оцінка інженерної і пожежної обстановки.

  1%

  15

  Т.15.Основні принципи і засоби захисту населення в надзвичайних ситуаціях. Колективні засоби захисту людини. Захисні споруди цивільної оборони і вимоги, які пред’являються до них.

  1%

  16

  Т.16.Основи організації і проведення заходів щодо надання допомоги потерпілим та життєзабезпечення населення у надзвичайних ситуаціях. Послідовність проведення заходів щодо надання допомоги потерпілим та життєзабезпечення населення в осередках ураження при застосуванні зброї масового ураження. Дії викладачів і учнів у надзвичайних ситуаціях

  1%
  1. ^ Мови викладання.

  Українська
 • 1   ...   6   7   8   9   10   11   12   13   ...   30

  Схожі:

  Інформація про напрям підготовки: Галузь знань (код) 0101 Педагогічна освіта Напрям підготовки (код) 010102 Початкова освіта Спеціалізація Іноземна мова (англійська) iconІнформація про напрям підготовки Галузь знань (код) 0101 Педагогічна освіта Напрям підготовки (код) 010102 Початкова освіта Спеціалізація
  Лну), а також особливі успіхи в науково-дослідній діяльності (наявність публікацій, участь у науково-практичних конференціях, дослідних...
  Інформація про напрям підготовки: Галузь знань (код) 0101 Педагогічна освіта Напрям підготовки (код) 010102 Початкова освіта Спеціалізація Іноземна мова (англійська) iconІнформація про напрям підготовки (інформація береться з навчального плану): Галузь знань (код) 0101 Педагогічна освіта Напрям підготовки (код) 010102 Початкова освіта
  Для зарахування на місця держзамовлення важливою умовою також є високий рейтинг навчальної та науково-дослідної роботи в період навчанні...
  Інформація про напрям підготовки: Галузь знань (код) 0101 Педагогічна освіта Напрям підготовки (код) 010102 Початкова освіта Спеціалізація Іноземна мова (англійська) iconІнформація про напрям підготовки: Галузь знань (код) 0101 Педагогічна освіта Напрям підготовки (код) 010101 Дошкільна освіта Спеціалізація
  Для вступу на навчання за окр "бакалавр" необхідно представити сертифікати зно з біології або математики (за вибором абітурієнта),...
  Інформація про напрям підготовки: Галузь знань (код) 0101 Педагогічна освіта Напрям підготовки (код) 010102 Початкова освіта Спеціалізація Іноземна мова (англійська) iconІнформація про напрям підготовки Галузь знань (код) 0101 Педагогічна освіта Напрям підготовки (код) 010101 Дошкільна освіта Спеціалізація
  Лну), а також особливі успіхи в науково-дослідній діяльності (наявність публікацій, участь у науково-практичних конференціях, дослідних...
  Інформація про напрям підготовки: Галузь знань (код) 0101 Педагогічна освіта Напрям підготовки (код) 010102 Початкова освіта Спеціалізація Іноземна мова (англійська) iconІнформація про напрям підготовки Галузь знань 0101 Педагогічна освіта Напрям підготовки 010104 Професійна освіта Спеціалізація
  ...
  Інформація про напрям підготовки: Галузь знань (код) 0101 Педагогічна освіта Напрям підготовки (код) 010102 Початкова освіта Спеціалізація Іноземна мова (англійська) iconІнформація про напрям підготовки Галузь знань 0101 Педагогічна освіта Напрям підготовки 010104 Професійне навчання Спеціалізація
  Профіль підготовки «Експлуатація та ремонт місцевого та автомобільного транспорту»
  Інформація про напрям підготовки: Галузь знань (код) 0101 Педагогічна освіта Напрям підготовки (код) 010102 Початкова освіта Спеціалізація Іноземна мова (англійська) iconІнформація про напрям підготовки Галузь знань(код) 0101 Напрям підготовки (код) 010104 Спеціалізація
  Загальний опис напряму підготовки (освітні та професійні цілі, ключові результати навчання та ін.)
  Інформація про напрям підготовки: Галузь знань (код) 0101 Педагогічна освіта Напрям підготовки (код) 010102 Початкова освіта Спеціалізація Іноземна мова (англійська) iconІнформація про напрям підготовки Галузь знань(код) 0101 Напрям підготовки (код) 010104. Професійне навчання Спеціалізація
  Окр «бакалавр» – необхідні сертифікати: математика, українська мова та література, сертифікат на вибір: фізика або хімія або історія...
  Інформація про напрям підготовки: Галузь знань (код) 0101 Педагогічна освіта Напрям підготовки (код) 010102 Початкова освіта Спеціалізація Іноземна мова (англійська) iconІнформація про напрям підготовки: Галузь знань (код) 0201 „Культура" Напрям підготовки (код) 020207 „Туризм" Спеціалізація Освітній рівень
  Для окр „бакалавр” абітурієнти проходять вступні випробування з наступних дисциплін: географія/іноземна мова (на вибір); історія...
  Інформація про напрям підготовки: Галузь знань (код) 0101 Педагогічна освіта Напрям підготовки (код) 010102 Початкова освіта Спеціалізація Іноземна мова (англійська) iconІнформація про напрям підготовки: Галузь знань (код) 1401 „Сфера обслуговування" Напрям підготовки (код) 140101 „Готельно-ресторанна справа" Спеціалізація
  Для окр „бакалавр” абітурієнти проходять вступні випробування з наступних дисциплін: географія/іноземна мова/хімія (на вибір); історія...
  Додайте кнопку на своєму сайті:
  Документи


  База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
  При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
  звернутися до адміністрації
  Документи