Інформація про напрям підготовки: Галузь знань (код) 0101 Педагогічна освіта Напрям підготовки (код) 010102 Початкова освіта Спеціалізація Іноземна мова (англійська) icon

Інформація про напрям підготовки: Галузь знань (код) 0101 Педагогічна освіта Напрям підготовки (код) 010102 Початкова освіта Спеціалізація Іноземна мова (англійська)
НазваІнформація про напрям підготовки: Галузь знань (код) 0101 Педагогічна освіта Напрям підготовки (код) 010102 Початкова освіта Спеціалізація Іноземна мова (англійська)
Сторінка11/30
Дата17.10.2012
Розмір4.14 Mb.
ТипІнформація
1   ...   7   8   9   10   11   12   13   14   ...   30^ 3.1.2. Вступ до мовознавства
Луганський національний університет імені Тараса Шевченка

Робоча навчальна програма

дисципліни „Вступ до мовознавства”

^ 1. Назва курсу.

„Вступ до мовознавства”


Форма(-и) навчання: денна.

Спеціальність (-ості): Початкова освіта.

 1. ^ Код курсу.

[ІПП].[Поч_Осв_Анг_09].[3_1_2]

 1. Тип курсу (обов’язковий або за вибором студента).

Обов’язковий

 1. Рік (роки) навчання.

1-й

 1. Семестр / семестри.

1

 1. Кількість кредитів ECTS.

2

 1. ^ Прізвище ім’я по-батькові, посада, вчене звання та науковий ступінь викладача (викладачів), які викладають дисципліну.

Ужченко Дмитро Вікторович – кандидат філологічних наук, доцент кафедри філологічних дисциплін (1 корпус, 1-421 ауд.)

 1. ^ Мета курсу (в термінах результату навчання й компетенції).

Мета курсу – ознайомлення студентів з основними питаннями курсу з урахуванням сучасного стану мовознавчої науки: загальні відомості про мову та мовознавство як науку, природу і сутність мови, її походження, закономірності розвитку й функціонування на різних історичних етапах, походження й розвиток письма, генеалогічну й типологічну класифікації мов, структурні рівні та одиниці мови.

 1. ^ Передумови (актуальні знання, необхідні для опанування курсу).

Курс української мови середньої школи

 1. ^ Зміст курсу.Змістовні модулі та їхня структура

 

загальна

лекції

семінари / (пр. зан.)

лаб.

самост.
Перший модуль
1.1.

^ ВСТУП. МОВА ТА ЇЇ ВИВЧЕННЯ.

1. Мовознавство як наука про мову.

2. Мова, її природа і функції.

3. Структурні елементи мовної системи. Розділи мовознавства.

4. Основні методи, прийоми та аспекти вивчення мови.

8

2

1
4

1.2.

^ ФОНЕТИКА І ФОНОЛОГІЯ

1. Фонетика як розділ мовознавства.

2. Звуки мови, їх творення і класифікація. Три аспекти вивчення звуків мови.

Фізико-акустичний аспект: а) сила звука; б) висота звука; в) довгота звука; г) тембр. Анатомо-фізіологічний аспект: а) структура мовного апарату; б) артикуляція. Лінгвістичний аспект: а) фонема, виникнення поняття про фонему; б) функції фонем; в) варіанти фонем. Класифікація звуків. Фонетична і фонематична транскрипції.

3. Звукові зміни в мовному потоці. Позиційні звукові зміни (редукція кількісна і якісна, протеза, приглушення дзвінких у кінці слова). Комбінаторні звукові зміни. Асиміляція. Види асиміляції: а) за якістю звуків (за дзвінкістю / глухістю, за твердістю / м’якістю, за місцем і способом творення); б) за напрямком (прогресивна і регресивна); в) за результатом (асиміляція часткова і повна); г) за місцем розташування звуків, які взаємодіють (контактна і дистанційна); ґ) сингармонізм як явище дистанційної асиміляції. Акомодація (консонантна і вокалічна, прогресивна і регресивна). Дисиміляція. Її види. Інші типи звукових змін (гаплологія, дієреза, епентеза, метатеза, субституція, гіперизми). Спонтанні зміни звуків. Явища конвергенції і дивергенції. Фонетичні закони.

4. Фонетичне членування мовного потоку. Фраза. Такт. Склад. Складові і нескладові звуки. Дифтонги. Трифтонги. Інтонація. Наголос. Його види.

15

2

3
10

1.3.

^ ОРФОЕПІЯ. ГРАФІКА. ОРФОГРАФІЯ

1. Орфоепія. Орфоепічні норми. Орфоепічні словники.

2. Графіка. Алфавіт. Співвідношення між буквами та звуками. Транслітерація. Письмо. Його значення, виникнення й розвиток.

3. Орфографія. Принципи орфографії.

6

1

1
4

1.4.

^ ЛЕКСИКОЛОГІЯ. ЕТИМОЛОГІЯ. ФРАЗЕОЛОГІЯ. ЛЕКСИКОГРАФІЯ

1. Лексикологія та її розділи.

2. Слово як основна одиниця мови. Слово і лексема. Лексичне значення слова. Його структура.

3. Лексико-семантичні категорії. Полісемія. Омонімія. Синонімія. Антонімія. Гіперо-гіпонімія і лексична конверсія.

4. Історичні зміни словникового складу мови. Причини історичних змін у лексиці. Архаїзми. Неологізми. Запозичення.

5. Етимологія. Народна етимологія. Етимологічний словник.

6. Фразеологія. Поняття фразеології. Класифікація фразеологізмів. Національна специфіка фразеологізмів.

7. Лексикографія. Поняття лексикографії. Типи словників.

12

1

1
10

1.5.

ГРАМАТИКА

1. Предмет і розділи граматики. Одиниці граматичної будови.

2. Граматична форма. Граматичне значення.

3. Граматична категорія.

4. Способи вираження граматичних значень.

8

2

2
4

1.6.

^ МОРФЕМІКА. СЛОВОТВІР

1. Морфеміка. Морфологічна будова слова. Поняття морфеми. Класифікація морфем. Основа слова. Основи похідні і непохідні. Твірна основа. Морфемний аналіз.

2. Словотвір. Поняття про словотвір. Способи словотворення. Зміни морфемного складу слова. Аглютинація і фузія. Словотвірний аналіз.

8

2

2
4

1.7

МОРФОЛОГІЯ


^ 1. Поняття частин мови і критерії їх виділення.

2. З історії питання про частини мови.

3. Частини мови в різних мовах.

4. Характеристика основних частин мови.

6

1

1
4

1.8

СИНТАКСИС


1.Словосполучення. Поняття валентності. Синтаксичні й фразеологічні сполучення. Відношення слів у словосполученні. Типи зв’язку слів у словосполученні: узгодження, керування, прилягання, координація, тяжіння, інкорпорація, замикання, ізафет.

2. Речення. Його ознаки і структура. Актуальне членування речення.

6

1

1
4

1.9

^ МОВИ СВІТУ. ЇХ КЛАСИФІКАЦІЯ

1. Загальна характеристика мов світу.

2. Порівняльне вивчення мов.

3. Генеалогічна класифікація мов.

4. Типологічна класифікація мов.

4


4
загальна кількість годин

72

12

12
48

 1. Список рекомендованої навчальної літератури.

Основна навчальна література

 1. Булаховський Л.А. Значення мовознавства. – К.: Рад. шк., 1962. – 39 с.

 2. Ганич Д.І., Олійник І.С. Словник лінгвістичних термінів. – К.: Вища школа, 1985. – 360 с.

 3. Дорошенко С.І., Дудик П.С. Вступ до мовознавства. – К.: Вища школа, 1974. – 295 с.

 4. Карпенко Ю.А. Вступ до мовознавства. – К.; О.: Вища школа, 1983. – 192 с.

 5. Кочерган М.П. Вступ до мовознавства: Підручник для студентів філологічних спеціальностей вищих закладів освіти. – К.: Видавничий центр “Академія”, 2001. – 368 с.

Додаткова навчальна література

 1. Ахманова О.С. Словарь лингвистических терминов.  М.: Сов. энцикл., 1966.  608 с.

 2. Іванишин В., Радевич-Винницький Я. Мова і нація. – Дрогобич: Відродження, 1994. – 218 с.

 3. Калабина С.И. Практикум по курсу “Введение в языкознание”. – М.: Высш. шк., 1977. – 103 с.

 4. Лингвистический энциклопедический словарь / Гл. ред. В.Н. Ярце­ва. – М.: Сов. энциклопедия, 1990. – 685 с.

 5. Розенталь Д.Э., Теленкова М.А. Словарь-справочник лингвистических терминов: Пособие для учителя. – 3-е изд., испр. и доп. – М.: Просвещение, 1985. – 399 с.

 6. Реформатский А.А. Введение в языковедение / Под ред. В.А. Виноградова. – М.: Аспект Пресс, 1999. –  536с.

 7. Штерн І.Б. Вибрані топіки та лексикон сучасної лінгвістики: Енцикл. словник.  К.: Артек, 1998.  336 с.

 1. Методи викладання.

Діяльність студента:

 • слухання лекцій;

 • виступ з повідомленням на практичному занятті;

 • виголошення доповіді на практичному занятті;

 • участь у дискусії на практичному занятті;

 • самостійне конспектування першоджерел та їх аналіз.

Поточний контроль:

одна письмова модульна робота.

Форма семестрового контролю:

іспит.

 1. ^ Критерії оцінювання (у %).

Семестрова рейтингова оцінка розраховується, виходячи з критеріїв:

 • письмова модульна робота 60% (у тому числі 15% на контроль самостійної роботи студента)

 • участь на практичних заняттях 30%

 • самостійна робота (реферат) 10%

Карта оцінювання СРСВиди самостійної роботи студента

Максимальний бал рейтингу за вид (%)

1.

^ МОВИ СВІТУ. ЇХ КЛАСИФІКАЦІЯ

1. Загальна характеристика мов світу.

2. Порівняльне вивчення мов.

3. Генеалогічна класифікація мов.

4. Типологічна класифікація мов.

5%

2.

Скласти словник лінгвістичних термінів до курсу

5%

3.

Конспектування першоджерел

5%

4.

Реферат на обрану тему

10%
УСЬОГО:

25%
 1. ^ Мови викладання.

Українська
1   ...   7   8   9   10   11   12   13   14   ...   30

Схожі:

Інформація про напрям підготовки: Галузь знань (код) 0101 Педагогічна освіта Напрям підготовки (код) 010102 Початкова освіта Спеціалізація Іноземна мова (англійська) iconІнформація про напрям підготовки Галузь знань (код) 0101 Педагогічна освіта Напрям підготовки (код) 010102 Початкова освіта Спеціалізація
Лну), а також особливі успіхи в науково-дослідній діяльності (наявність публікацій, участь у науково-практичних конференціях, дослідних...
Інформація про напрям підготовки: Галузь знань (код) 0101 Педагогічна освіта Напрям підготовки (код) 010102 Початкова освіта Спеціалізація Іноземна мова (англійська) iconІнформація про напрям підготовки (інформація береться з навчального плану): Галузь знань (код) 0101 Педагогічна освіта Напрям підготовки (код) 010102 Початкова освіта
Для зарахування на місця держзамовлення важливою умовою також є високий рейтинг навчальної та науково-дослідної роботи в період навчанні...
Інформація про напрям підготовки: Галузь знань (код) 0101 Педагогічна освіта Напрям підготовки (код) 010102 Початкова освіта Спеціалізація Іноземна мова (англійська) iconІнформація про напрям підготовки: Галузь знань (код) 0101 Педагогічна освіта Напрям підготовки (код) 010101 Дошкільна освіта Спеціалізація
Для вступу на навчання за окр "бакалавр" необхідно представити сертифікати зно з біології або математики (за вибором абітурієнта),...
Інформація про напрям підготовки: Галузь знань (код) 0101 Педагогічна освіта Напрям підготовки (код) 010102 Початкова освіта Спеціалізація Іноземна мова (англійська) iconІнформація про напрям підготовки Галузь знань (код) 0101 Педагогічна освіта Напрям підготовки (код) 010101 Дошкільна освіта Спеціалізація
Лну), а також особливі успіхи в науково-дослідній діяльності (наявність публікацій, участь у науково-практичних конференціях, дослідних...
Інформація про напрям підготовки: Галузь знань (код) 0101 Педагогічна освіта Напрям підготовки (код) 010102 Початкова освіта Спеціалізація Іноземна мова (англійська) iconІнформація про напрям підготовки Галузь знань 0101 Педагогічна освіта Напрям підготовки 010104 Професійна освіта Спеціалізація
...
Інформація про напрям підготовки: Галузь знань (код) 0101 Педагогічна освіта Напрям підготовки (код) 010102 Початкова освіта Спеціалізація Іноземна мова (англійська) iconІнформація про напрям підготовки Галузь знань 0101 Педагогічна освіта Напрям підготовки 010104 Професійне навчання Спеціалізація
Профіль підготовки «Експлуатація та ремонт місцевого та автомобільного транспорту»
Інформація про напрям підготовки: Галузь знань (код) 0101 Педагогічна освіта Напрям підготовки (код) 010102 Початкова освіта Спеціалізація Іноземна мова (англійська) iconІнформація про напрям підготовки Галузь знань(код) 0101 Напрям підготовки (код) 010104 Спеціалізація
Загальний опис напряму підготовки (освітні та професійні цілі, ключові результати навчання та ін.)
Інформація про напрям підготовки: Галузь знань (код) 0101 Педагогічна освіта Напрям підготовки (код) 010102 Початкова освіта Спеціалізація Іноземна мова (англійська) iconІнформація про напрям підготовки Галузь знань(код) 0101 Напрям підготовки (код) 010104. Професійне навчання Спеціалізація
Окр «бакалавр» – необхідні сертифікати: математика, українська мова та література, сертифікат на вибір: фізика або хімія або історія...
Інформація про напрям підготовки: Галузь знань (код) 0101 Педагогічна освіта Напрям підготовки (код) 010102 Початкова освіта Спеціалізація Іноземна мова (англійська) iconІнформація про напрям підготовки: Галузь знань (код) 0201 „Культура" Напрям підготовки (код) 020207 „Туризм" Спеціалізація Освітній рівень
Для окр „бакалавр” абітурієнти проходять вступні випробування з наступних дисциплін: географія/іноземна мова (на вибір); історія...
Інформація про напрям підготовки: Галузь знань (код) 0101 Педагогічна освіта Напрям підготовки (код) 010102 Початкова освіта Спеціалізація Іноземна мова (англійська) iconІнформація про напрям підготовки: Галузь знань (код) 1401 „Сфера обслуговування" Напрям підготовки (код) 140101 „Готельно-ресторанна справа" Спеціалізація
Для окр „бакалавр” абітурієнти проходять вступні випробування з наступних дисциплін: географія/іноземна мова/хімія (на вибір); історія...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи