Інформація про напрям підготовки: Галузь знань (код) 0101 Педагогічна освіта Напрям підготовки (код) 010102 Початкова освіта Спеціалізація Іноземна мова (англійська) icon

Інформація про напрям підготовки: Галузь знань (код) 0101 Педагогічна освіта Напрям підготовки (код) 010102 Початкова освіта Спеціалізація Іноземна мова (англійська)
НазваІнформація про напрям підготовки: Галузь знань (код) 0101 Педагогічна освіта Напрям підготовки (код) 010102 Початкова освіта Спеціалізація Іноземна мова (англійська)
Сторінка13/30
Дата17.10.2012
Розмір4.14 Mb.
ТипІнформація
1   ...   9   10   11   12   13   14   15   16   ...   303.1.4. Психологія
Луганський національний університет імені Тараса Шевченка

Робоча навчальна програма

дисципліни „Психологія”

^ 1. Назва курсу

„ Психологія ”

Форма(-и) навчання: денна

Спеціальність: початкова освіта

 1. Код курсу

[ІПП].[Поч_ Осв_ Англ_09].[3_1_4]

 1. Тип курсу (нормативний або вибірковий)

Нормативний

 1. Рік (роки) навчання

І-й

 1. Семестр / семестри

І – ІІ

 1. Кількість кредитів ECTS

7,5

 1. ^ Прізвище ім’я по-батькові, посада, вчене звання та науковий ступінь викладача (викладачів), які викладають дисципліну

Тіхонова Марина Іванівна – доцент кафедри психології, кандидат психологічних наук.

Кафедра психології, аудиторія № 2-21

 1. ^ Мета курсу (в термінах результату навчання й компетенції)

Мета курсу є озброєння студентів здобутками сучасної психологічної науки, які сприятиме їх професійному становленню, а також самоактуалізації та самореалізації майбутнього педагога.

Ознайомлення студентів з етапами становлення психології як окремої науки, особливостями використання дослідницьких методів психології; формування в них уявлення про психічні процеси, стани і властивості людини, індивідуально-психологічні якості та властивості особистості.

Сформувати у студентів уміння осмислено використовувати термінологічний апарат загальної психології; застосовувати у практичній психолого-педагогічній діяльності основні методи дослідження психології; уміти визначати характеристики та особливості прояву різних психічних процесів, станів і властивостей людини залежно від ситуації; розрізняти індивідуально-психологічні якості та властивості, а також характеристики людської особистості у цілому, з метою найефективнішої взаємодії в різних видах діяльності.

 1. ^ Передумови (актуальні знання, необхідні для опанування курсу)

Курс етики та психології сімейного життя середньої школи

 1. ^ Зміст курсу

Перший семестр^ Змістовні модулі та їхня структура

 

загальна

Лекції

семінари / (пр. зан.)

лаб.

Самост.
Перший модуль

62

14

8
40

1.1.

Психологія як наука. Предмет психології.
2

2
4

1.2.

Завдання та структура психологічної науки.
2

2
4

1.3.

Школи, напрями, концепції у психології.
26

1.4.

Методи психології
2

2
6

1.5.

Історія психологічної думки в Україні.
24

1.6.

Розвиток психіки та свідомості.
4

2
6
^ Другий модуль

94

18

16
60

2.1.

Відчуття.
2

2
2

2.2.

Сприймання.
2

2
4

2.3.

Пам’ять.
2

2
10

2.4.

Мислення.
2

2
12

2.5.

Уява.
2

2
8

2.6.

Емоції та почуття.
4

2
12

2.7.

Воля.
2

2
8

2.8.

Увага.
2

2
4

^ Другий семестрЗмістовні модулі та їхня структура

 

загальна

Лекції

семінари / (пр. зан.)

лаб.

Самост.
Третій модуль

60

14

6
40

3.1.

Активність і діяльність.
4

2
8

3.2.

Особистість. Теорії особистості.
4

2
8

3.3.

Психологія спілкування.
28

3.4.

Мова та мовлення.
28

3.5.

Психологія міжособистісного спілкування.
2

2
8
^ Четвертий модуль

54

8

6
40

4.1.

Темперамент.
2

2
8

4.2.

Характер.
2

2
10

4.3.

Здібності.
2

2
10

4.4.

Обдарованість. Талант.
212
загальна кількість годин

270

54

36
180

 1. Список рекомендованої навчальної літератури

Основна навчальна література

 1. Скрипченко 0., Долинська Л., Огороднійчук З. та ін. Загальна психологія: Курс лекцій. - К, 2005.

 2. Немов Р. С. Психология. Общие основы психологии. - Кн. 1. -М.: Просвещение. Владос, 1994. - 576 с.

 3. Основи психології: Підручник /За заг. ред. О. В. Киричука, В. А Роменця. - 4-е ВИД., стереотип. - К: Либідь, 1999. - 632 с.

 4. Психологический словарь /Под ред. В. П. Зинченко, Б. Г. Мицерекова. - М., 1996. 558 С.

Додаткова навчальна література

 1. Абульханова-Славская К А. Деятельность и психология личности. - М.: Наука, 1980. - ЗЗ4 с.

 2. Анатомія центральної нервової системи (спинний і головний мозок). Навч.-метод. посіб. з анатомії людини. - К 1999. - 120 с.

 3. Андреева О. А. Техника тренировки памяти. - Екатеринбург, 1992.

 4. Асмолов А. Г Психология личности. Принципы общепсихологического анализа: Учебник. - М.: МГУ, 1990.

 5. Богданова Т. Г, Корнилова Т. В. Диагностика познавательной сферы ребёнка. - К, 1997.

 6. Веккер Л. М. Психические процессы. - В З-х т. - Л., 1974-1981.

 7. Выготский Л. С. История развития высших психических функций // Собр. сочин.: В 6 т. - М.: Педагогика, 198З. - Т. З. - З28 с.

 8. Выготский Л. С. Проблемы развития психики. Собрание сочинений. - М.: Педагогика, 198З. - Том З.

 9. Выготский Л. С. Психология. М.: Изд-во ЭКСМО-Пресс, 2000. - 108 с. (Серия «Мир психологии»).

 10. Гамезо М. В., Домашенко И. А. Атлас по психологии: Учеб. пособие. - М., 1986.

 11. Гениями не рождаються. Общество и способности человека. - М., 1989.

 12. Данилов Н. Н., Крылова А. Л. Физиология высшей нервной деятельности. - Ростов на Дону: Феникс ,2001. - 480 с.

 13. Дружинин В. Н. Психология общих способностей. - СПб.: Изд-во «Питер-Ком», 1999. - З68 с.

 14. Долинська Л. В, Гоголь О. В., Зінченко Л. М. Педагогічне мовлення. - К, 1996.

 15. Ждан А. И. История психологии: от античности до наших дней. - М., 1990. - З67с.

 16. Життєві кризи особистості/ Навч.-метод. посіб.: у 2-х частинах. - К,1998.

 17. В. Петровского. - 3-е изд., перераб. и доп. - М.: Просвещение,1986.

 18. Практикум із загальної психології: для подвійних спеціальностей /Уклад. Л. В. Долинська, С. О. Ставицька, В. В. Волошина.: К, 2003. - 140 С.

 19. Болтівець С. І., Бастун Н. А, Васьківська С. В. та ін. Практична психологія. Методи вивчення особистості. - Вип. І. - Суми: «Мрія», 1992.
 1. Методи викладання

Діяльність студента:

 • виступ з повідомленням на семінарі;

 • виголошення доповіді на семінарі;

 • участь у дискусії на семінарі;

 • самостійне конспектування першоджерел та їх аналіз;

 • написання письмових кейсів.

Поточний контроль:

чотири письмові модульні роботи.

Форма семестрового контролю:

І семестр – залік; І І семестр - іспит.

 1. Критерії оцінювання (у %).

Семестрова рейтингова оцінка розраховується, виходячи з критеріїв:

 • письмові модульні роботи 60% (модульна робота-15б.)

 • участь у семінарах 30% (30б.)

 • самостійна робота 10% (10б.)

Карта оцінювання СРСВиди самостійної роботи студента

Максимальний бал рейтингу за вид (%)

1.

Складання опорної схеми-конспекту “Методи психології”

Складання схеми-конспекту “Когнітивні процеси “


2,5% (2б.)

2.

Написання реферату

2,5% (3б.)

3.

Конспектування першоджерел2,5% (2б.)

4.

Складання розгорнутої рецензії на психологічний труд (книгу)

2,5% (3б.)
ВСЬОГО:

10%

 1. ^ Мови викладання

Російська
1   ...   9   10   11   12   13   14   15   16   ...   30

Схожі:

Інформація про напрям підготовки: Галузь знань (код) 0101 Педагогічна освіта Напрям підготовки (код) 010102 Початкова освіта Спеціалізація Іноземна мова (англійська) iconІнформація про напрям підготовки Галузь знань (код) 0101 Педагогічна освіта Напрям підготовки (код) 010102 Початкова освіта Спеціалізація
Лну), а також особливі успіхи в науково-дослідній діяльності (наявність публікацій, участь у науково-практичних конференціях, дослідних...
Інформація про напрям підготовки: Галузь знань (код) 0101 Педагогічна освіта Напрям підготовки (код) 010102 Початкова освіта Спеціалізація Іноземна мова (англійська) iconІнформація про напрям підготовки (інформація береться з навчального плану): Галузь знань (код) 0101 Педагогічна освіта Напрям підготовки (код) 010102 Початкова освіта
Для зарахування на місця держзамовлення важливою умовою також є високий рейтинг навчальної та науково-дослідної роботи в період навчанні...
Інформація про напрям підготовки: Галузь знань (код) 0101 Педагогічна освіта Напрям підготовки (код) 010102 Початкова освіта Спеціалізація Іноземна мова (англійська) iconІнформація про напрям підготовки: Галузь знань (код) 0101 Педагогічна освіта Напрям підготовки (код) 010101 Дошкільна освіта Спеціалізація
Для вступу на навчання за окр "бакалавр" необхідно представити сертифікати зно з біології або математики (за вибором абітурієнта),...
Інформація про напрям підготовки: Галузь знань (код) 0101 Педагогічна освіта Напрям підготовки (код) 010102 Початкова освіта Спеціалізація Іноземна мова (англійська) iconІнформація про напрям підготовки Галузь знань (код) 0101 Педагогічна освіта Напрям підготовки (код) 010101 Дошкільна освіта Спеціалізація
Лну), а також особливі успіхи в науково-дослідній діяльності (наявність публікацій, участь у науково-практичних конференціях, дослідних...
Інформація про напрям підготовки: Галузь знань (код) 0101 Педагогічна освіта Напрям підготовки (код) 010102 Початкова освіта Спеціалізація Іноземна мова (англійська) iconІнформація про напрям підготовки Галузь знань 0101 Педагогічна освіта Напрям підготовки 010104 Професійна освіта Спеціалізація
...
Інформація про напрям підготовки: Галузь знань (код) 0101 Педагогічна освіта Напрям підготовки (код) 010102 Початкова освіта Спеціалізація Іноземна мова (англійська) iconІнформація про напрям підготовки Галузь знань 0101 Педагогічна освіта Напрям підготовки 010104 Професійне навчання Спеціалізація
Профіль підготовки «Експлуатація та ремонт місцевого та автомобільного транспорту»
Інформація про напрям підготовки: Галузь знань (код) 0101 Педагогічна освіта Напрям підготовки (код) 010102 Початкова освіта Спеціалізація Іноземна мова (англійська) iconІнформація про напрям підготовки Галузь знань(код) 0101 Напрям підготовки (код) 010104 Спеціалізація
Загальний опис напряму підготовки (освітні та професійні цілі, ключові результати навчання та ін.)
Інформація про напрям підготовки: Галузь знань (код) 0101 Педагогічна освіта Напрям підготовки (код) 010102 Початкова освіта Спеціалізація Іноземна мова (англійська) iconІнформація про напрям підготовки Галузь знань(код) 0101 Напрям підготовки (код) 010104. Професійне навчання Спеціалізація
Окр «бакалавр» – необхідні сертифікати: математика, українська мова та література, сертифікат на вибір: фізика або хімія або історія...
Інформація про напрям підготовки: Галузь знань (код) 0101 Педагогічна освіта Напрям підготовки (код) 010102 Початкова освіта Спеціалізація Іноземна мова (англійська) iconІнформація про напрям підготовки: Галузь знань (код) 0201 „Культура" Напрям підготовки (код) 020207 „Туризм" Спеціалізація Освітній рівень
Для окр „бакалавр” абітурієнти проходять вступні випробування з наступних дисциплін: географія/іноземна мова (на вибір); історія...
Інформація про напрям підготовки: Галузь знань (код) 0101 Педагогічна освіта Напрям підготовки (код) 010102 Початкова освіта Спеціалізація Іноземна мова (англійська) iconІнформація про напрям підготовки: Галузь знань (код) 1401 „Сфера обслуговування" Напрям підготовки (код) 140101 „Готельно-ресторанна справа" Спеціалізація
Для окр „бакалавр” абітурієнти проходять вступні випробування з наступних дисциплін: географія/іноземна мова/хімія (на вибір); історія...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи