Інформація про напрям підготовки: Галузь знань (код) 0101 Педагогічна освіта Напрям підготовки (код) 010102 Початкова освіта Спеціалізація Іноземна мова (англійська) icon

Інформація про напрям підготовки: Галузь знань (код) 0101 Педагогічна освіта Напрям підготовки (код) 010102 Початкова освіта Спеціалізація Іноземна мова (англійська)
НазваІнформація про напрям підготовки: Галузь знань (код) 0101 Педагогічна освіта Напрям підготовки (код) 010102 Початкова освіта Спеціалізація Іноземна мова (англійська)
Сторінка14/30
Дата17.10.2012
Розмір4.14 Mb.
ТипІнформація
1   ...   10   11   12   13   14   15   16   17   ...   30^ 3.1.5. Педагогіка (Вступ до фаху, Педагогіка (інтегрований курс), Дидактика початкової школи)
Луганський національний університет імені Тараса Шевченка

Робоча навчальна програма

дисципліни „Вступ до фаху”

1. Назва курсу.

^ „ВСТУП ДО ФАХУ”

Форми навчання: денна.

Спеціальність: Початкова освіта та іноземна мова.

 1. Код курсу.

[ІПП].[Поч._Осв_Англ_09].[3_1_5]

 1. Тип курсу (обов’язковий або за вибором студента).

Обов’язковий

 1. Рік навчання.

1-й

 1. Семестр.

1

 1. Кількість кредитів ECTS.

1,5

 1. Прізвище ім’я по-батькові, посада, вчене звання та науковий ступінь викладача, який викладає дисципліну.

Черв’якова Наталія Іванівна – доцент кафедри дошкільної та початкової освіти, кандидат педагогічних наук (1 корпус, ауд. 1- 419 , e-mail: yfnfkmz1954@ukr.net)

 1. ^ Мета курсу (в термінах результату навчання й компетенції).

Мета курсу – ознайомлення студентів з виникненням та становленням педагогічної професії, ідеалом та вимогами до вчителя у сучасних соціокультурних умова; фор-мування знань про зміст, структуру та особливості професійно-педагогічної діяль-ності вчителя початкової школи; оволодіння основами професійної компетентності як підґрунтя готовності до розв’язання педагогічних задач, шляхи її формування; опа-нування способами самоосвітньої діяльності, розвитку педагогічної культури та про-фесійного потенціалу. Вивчення курсу як складової циклу професійно орієнтованих дисциплін має сприяти формуванню у студентів як майбутніх фахівців уявлень про гуманістичний характер професії вчителя початкових класів, його роль у суспільстві та особистісному розвитку дітей молодшого шкільного віку.

 1. ^ Передумови (актуальні знання, необхідні для опанування курсу).

Вітагенний досвід, здобутий у процесі навчання в школі, в умовах сімейного виховання.

 1. ^ Зміст курсу.


^ Змістовні модулі та їхня структура

 

загальна

лекції

семінари / (пр. зан.)

лаб.

Самост.
Перший модуль: Професія та особистість вчителя
1.1.

Вступ до курсу. Загальна харак-теристика професії вчителя, виникнення та перспективи її розвитку

4

22

1.2.

Особистість вчителя. Вимоги до вчителя початкових класів. Сучасна початкова школа як осередок професійно-педаго-гічної діяльності первоучителя

4

22

1.3.

Гуманістичний характер професійної діяльності вчителя початкових класів. Особистісні якості вчителя-гуманіста

4
2
2

1.4.

Підготовка вчителя початкових класів у ВНЗ. Вимоги Державного стандарту вищої педагогічної освіти до особис-тості та підготовки вчителя початкових класів.

6


6


1.5.

Педагоги минулого та сучасності про вчителя

4


4

1.6.

Майстри педагогічної праці. Образ вчителя в художній, педагогічній, публіцистичній літературі та мистецтві

6
2
4
^ Другий модуль: Професійно-педаго-гічна діяльність вчителя початкових класів
2.1.

Сутність, структура та особливості професійно-педагогічної діяльності вчителя початкових класів

6

2

2
2

2.2.

Професійна компетентність – основа ефективної діяльності вчителя по розв’язанню різноманітних педагогіч-них задач

6

2

2
2

2.3.

Педагогічна культура вчителя. Сутність та характеристика основних компо-нентів професійно-педагогічної культу-ри вчителя

2

2.3.

Професійна кар’єра. Професійні та особистісні якості вчителя – основа професійного становлення й зростання

4


2

2.4.

Діагностика професійно-особистісних якостей майбутнього вчителя початкових класів

4
2
2

2.5.

Психолого-педагогічний тренінг «Я і моя майбутня професія»

6
2
4
загальна кількість годин

54

8

12
34
 1. ^ Список рекомендованої навчальної літератури.

Основна навчальна література:

 1. Педагогика: Учеб. пособие для студ. высш. пед. учеб. заведений / В. А. Сластенин и др.; Под ред. В. А. Сластенина – М.: Издательский центр «Академия», 2004. – Раздел 1. «Введение в педагогическую деятельность». – С. 3 – 58. (електронний ресурс кафедри).

 2. Педагогика: Учеб. пособие для студ. высш. пед. учеб. заведений / В. А. Сластенин и др.; Под ред. В. А. Сластенина – М.: «Школа-Пресс», 1997. – Раздел 1. «Введение в педагогическую професию». – С. 3 – 71.

 3. Подласый И. П. Педагогика: Учеб. для студ. пед. вузов. – М: Гуманитарный издат центр ВЛАДОС, 1999. – Кн. 1. – Тема «Учитель современной школы». – С.229 – 291.

 4. Мезинов В. Н. Введение в педагогическую деятельность: Учебн. пособ. – Елец, 2005. – 112 с. – (електронний ресурс кафедри).

 5. Введение в педагогическую деятельность / А. С. Роботова, Т. В. Леонтьєва, И. Г. Шапошникова и др. – М.: Издательский центр «Академия», 2000. – 208 с. (електронний ресурс кафедри ).

 6. Фіцула М. М. Вступ до педагогічної професії. – Тернопіль: Богдан, 2003. – 136.

Додаткова навчальна література:

 1. Альбуханова-Славская К. А. Стратегия жизни. – М.: Мысль, 1991. – 229 с.

 2. Амонашвили Ш. А. Здравствуйте, дети! – М.: Просвещение, 1983. – 208 с.

 3. Амонашвили Ш. А. Как живете, дети? – М.: Просвещение, 1986. – 176 с.

 4. Амонашвили Ш. А. Школа жизни: Трактат о начальной ступени образования. –М., 1998. – 80 с.

 5. Бордовская Н. В., Реан А. А. Педагогика: Глава V. Профессионально-педагогическая деятельность. – СПб: Издательство “Питер”, 2000.

 6. Все начинается с учителя / Сост. хрестомат. сборника К. А. Иванов; под ред.
  З. И. Равкина. – М.: Просвещение, 1983.

 7. Історія українсьеої школи і педагогіки: Хрестоматія / За ред. В. Г. Кременя. – К., 2003.– 766 с.

 8. Елканов С. Б. Профессиональное самовоспитание учителя. – М.: Просвещение, 1986. – 143.

 9. Корчак Я. Как любить детей. – М.: Знание, 1991. – 191 с.

 10. Мазоха Д. С. На шляху до педагогічної професії ( Вступ до спеціальності). – К., 2005. – 168 с.

 11. Мищенко А. И. Введение в педагогическую профессию. – Новосибирск, 1991.

 12. Педагогический поиск / Сост. И. Н. Баженова. – М.: Педагогика, 1988. – 472 с.

 13. Сухомлинський В. О. Серце віддаю дітям.

14. Сухомлинський В. О. Сто порад вчителю.

15. Учитель крупным планом / Под ред. С. Г. Вершловского. – СПб, 1994.

 1. Форми, методи, технології викладання, організації й здійснення діяльності студентів та контролю їх досягнень.

Діяльність студента:

 • слухання та нотування основних положень лекційного матеріалу;

 • виконання завдань у робочому зошиті;

 • виступ з повідомленням на практичному занятті;

 • виголошення реферату на практичному занятті;

 • участь у дискусії на практичному занятті, модеративному семінарі;

 • аналіз психолого-педагогічних ситуацій та розв’язання професійних задач;

 • участь у занятті-тренінгу з використанням інноваційних технологій;

 • самостійне конспектування першоджерел та їх аналіз;

 • виконання завдань «Карти самостійної роботи;

 • підготовка портфоліо «Крок до професії»

Діяльність викладача:

 • читання лекцій;

 • мультимедійні презентації;

 • організація та проведення психолого-педагогічного тренінгу;

 • аналіз спеціально добранихтекстів текстів;

 • використання коач-технологій та інтерактивних методів навчання;

 • аналіз психолого-педагогічних ситуацій та розв’язання педагогічних задач.

^ Поточний контроль:

дві письмові мікромодульні роботи.

Підсумковий контроль:

контрольна модульна робота, презентація та захист портфоліо, перевірка виконання завдань «Карти самостійної роботи»;

^ Форма семестрового контролю:

залік.

 1. Критерії оцінювання (у % до максимальної кількості балів – 100)

Семестрова рейтингова оцінка розраховується, виходячи з критеріїв:

 • письмова контрольна модульна робота – 20 % (робота зараховується за умови, якщо студент набирає неменше 2/3 від максимальної кількості балів)

 • участь у практичних заняттях – 30 %

 • самостійна робота ( виконання завдань «Карти самостійної роботи») – 30 %

 • портфоліо – (виконання, презентація та захист) – 20 %

Карта оцінювання СРС, КМР, портфоліо (в балах)Складові оцінювання видів аудиторної та самостійної роботи студента

Максимальний бал рейтингу в балах

1.


Робота на практичному занятті:


 • виступ з доповіддю або з повідом-ленням;

 • участь у обговоренні питань, дискусії

 • перевірка повноти в правильності виконаних письмових завдань
30:


6

4


2

2.

Портфоліо:


 • професіограма вчителя початко-вих класів; освітньо-кваліфікацій-на характеристика вчителя почат-кових класів;

 • складання психологічного порт-рету дитини за твором живопису або художнього фото;

 • методика вивчення професійно-особісних якостей вчителя;

 • складання програми професійного самовиховання;

 • аналіз нормативно-законодавчих актів про освіту з метою визначення мети діяльності вчителя на сучасному етапі
20:


4


4


4


4


4

3.

Карта самостійної робити:


 • підготовка письмового повідом-лення на тему за вибором;
 • підготовка реферату на тему за вибором;
 • есе на педагогічну тему;
 • виконання практичного завдання;
 • аналіз психолого-педагогічної ситуації;
 • ров’язання педагогічної задачі.

30:


4


5


5


2


4


5


4.

Контрольна модульна робота:

 • правильні відповіді на теоретичні питання (тест, письмова відповідь);

 • аналіз психолого-педагогічної си-туації або розв’язання педаго-гічної задачі

20:


14


6
Разом

100
 1. ^ Мови викладання.

УкраїнськаЗагальні основи педагогіки^ Змістовні модулі та їхня структура

 

загальна

лекції

семінари / (пр. зан.)

лаб.

Самост.
^ ЗАГАЛЬНІ ОСНОВИ ПЕДАГОГІКИ


Модуль А. Теоретико-методологічні засади педагогіки
1.1.

Педагогіка в системі наукового знання про людину.
2

2
2

1.2.

Провідні ідеї сучасної особистісно орієнтованої педагогіки
2

2
2

1.3.

Педагогіка як наука і мистецтво.
24

1.4.

Основні етапи та методи науково-педагогічного дослідження.
2

2
2
^ Модуль Б.Розвиток та формування особистості.
2.1.

Особистість як провідна категорія психолого-педагогічної теорії. Розвиток та формування особистості.
2

2
2

2.2.

Вікові особливості розвитку,проблеми вікової періодизації розвитку особистості.Психолого-педагогічна характеристика вікових періодів.
2

2
2

2.3.

Вікові особливості молодшого школяра та їх урахування в організації навчально-виховного процесу в початковій школі.
2

2
4

2.4.

Індивідуальньні особливості розвитку. Індивідуалізація та диференціація навчально-віховного процесу в сучасній школі.
2

2
4
Модуль С. Педагогічна система та педагогічний процес у сучасній школі.
3.1.

Педагогічна система. Її структурні та функціональні компоненти.
2

23.2.

Цілісний педагогічний процес.
2

23.3.

Вчитель як суб’єкт педагогічного процесу.
2

2
2

3.4.

Педагогічні ідеї В.О.Сухомлинського та їх актуальність для сучасної школи (конференція)
24
загальна кількість годин

72

24

20
28

Поточний контроль:

дві письмові модульні роботи.

^ Форма семестрового контролю: атестація

Семестрова рейтингова оцінка розраховується, виходячи з критеріїв:

письмові модульні роботи – 40%;

участь у практичних заняттях (обговорення теоретичних питань, теоретичні повідомлення, ігрове моделювання) – 20%;

самостійна робота (виконання портфоліо) – 40%.

^ Карта оцінювання СРСВиди самостійної роботи студента

Максимальний бал рейтингу за вид (%)

11.

Складання структурно-логічних схем за темою занять

5%

22.

Підготовка реферативного повідомлення на тему: “Внесок Я.-А.Коменського в розвиток педагогічної теорії”

5%

33.

Підготовка реферативного повідомленняна тему: “Психологічні аспекти педагогічної антропології К.Д.Ушинського”

5%

44.

Педагогічний твір “Чому я вважаю, що педагогіка є не тільки наукою, а й мистецтвом”.

5%

55.


Розробка карти-характеристики готовності дитини до школи.

10%

6.

Опрацювання роботи В.О.Сухомлинського «Серце віддаю дітям»10%

10%
Разом

40%


Дидактика

^ Зміст курсу.^ Змістовні модулі та їхня структура

 

загальна

лекції

семінари / (пр. зан.)

КМР

Самост.
Змістовний модуль Дидактика

(2,0 кредити)
1.1.

Предмет і функції дидактики. Виникнення й розвиток теорії навчання.
2


1.2.

Основні дидактичні концепції та теорії навчання
2

21.3.

Навчання в цілісному педагогічному процесі. Методологічні основи навчання й логіка навчального процесу.
2

21.4.

Закономірності й принципи навчання
2

21.5.

Зміст процесу навчання в сучасній школі. Наукові вимоги до формування змісту освіти, теорії організації змісту освіти.
2

21.6.

Державний освітній стандарт, навчальні плани, програми, підручники як висвітлення змісту освіти
2

21.7.

Процес навчання як система. Мотивація навчальної діяльності. Навчання й розвиток.
4

21.8.

Форми організації навчання, їх класифікація, загальна характеристика.
2

21.9.

Урок – основна форма організації навчання. Розвиток організаційних форм. Нетрадиційні форми організації навчання.
2

21.10.

Методи навчання. Класифікація методів навчання, критерії вибору методів навчання..
2

21.11.

Контроль і оцінювання навчальних досягнень. Критерії оцінки
2

2


загальна кількість годин

72

24

20

4

24
Форма семестрового контролю: залік

^ Критерії оцінювання (у %).

Семестрова рейтингова оцінка розраховується, виходячи з критеріїв:

  письмові модульні роботи – 40% (у тому числі 15% на контроль самостійної роботи студента)

  участь у практичних заняттях (обговорення теоретичних питань, теоретичні повідомлення, ігрове моделювання) – 30%

самостійна робота (портфоліо) – 30%

^ Карта оцінювання СРСВиди самостійної роботи студента

Максимальний бал рейтингу за вид (%)
  Складання структурно-логічних схем за темою занять

5%
  Написання тезових конспектів

5%
  Підготовка реферату з актуальних проблем дидактики з публічним виступом

10%
  Складання таблиці «Розвиток дидактичних систем»

5%
  Складання картотеки «Педагогічний досвід учителів початкової школи»

5%
Разом

30%
^ Мови викладання

Українська


Теорія виховання


Історія педагогіки

Зміст курсу.^ Змістовні модулі та їхня структура

 

загальна

лекції

семінари / (пр. зан.)

КМР

Самост.
Змістовний модуль Історія педагогіки

(1,0 кредит)
1.1.

Школа та виховання в Стародавньому світі.
2


1.2.

Школа й педагогіка епохи Середньовіччя та Відродження. Розвиток гуманістичної педагогічної думки.
2

21.3.

Західноєвропейська педагогіка епохи нового часу та просвітництва. Педагогічна система Я.А.Коменського, Дж.Локка. Розвиток педагогічної думки в працяхьК.Гельвеція, Д.Дідро, Ж.Ж.Руссо
2

21.4.

Розвиток педагогічної думки кінця 18 – першої половини 19 століття (Й.Песталоцці, Й.Гербарт, А.Дістервег)
2

21.5.

Педагогічна думка та освіта України (період княжої доби, діяльність братських шкіл, просвітницька діяльність Кирило-Мефодіївського товариства).
2

21.6.

Видатні українські педагоги й просвітники 19 – початку 20 століття (К.Ушинський, Х.Алчевська, Б.Грінченко, Т.Лубенець. С.Русова, Г.Ващенко). Колективістська педагогіка А.Макаренка та гуманістичні педагогіка В.Сухомлинського.
2

2


загальна кількість годин

36

12

10

2

12
Форма семестрового контролю: залік

^ Критерії оцінювання (у %).

Семестрова рейтингова оцінка розраховується, виходячи з критеріїв:

  письмові модульні роботи – 20% (у тому числі 15% на контроль самостійної роботи студента)

  участь у практичних заняттях (обговорення теоретичних питань, теоретичні повідомлення, ведення педагогічних дискусій) – 50%

самостійна робота (портфоліо) – 30%

^ Карта оцінювання СРСВиди самостійної роботи студента

Максимальний бал рейтингу за вид (%)
  Складання структурно-логічних схем за темою практичних занять

5%
  Написання тезових конспектів

5%
  Підготовка реферату з актуальних проблем історії педагогіки з публічним виступом

10%
  Складання таблиці «Розвиток української педагогічної думки»

5%
  Складання картотеки педагогічних персоналій за хронологічним принципом

5%
Разом

30%
^ Мови викладання

Українська


Дидактика початкової школи

^ Зміст курсу.^ Змістовні модулі та їхня структура

 

загальна

лекції

семінари / (пр. зан.)

КМР

Самост.
Змістовний модуль Дидактика початкової освіти

(1,5 кредити)
1.1.

Основні дидактичні концепції та теорії початкового навчання
2

-1.2.

Процес навчання, його особливості в початковій школі. Логіка й психологія побудови процесу навчання в початкових класах.
2

21.3.

.Готовність дітей до навчання. Проблема дезадаптації першокласників.
2

-1.4.

Закономірності й принципи навчання в початковій школі.
2

21.5.

Зміст початкової освіти. Державний стандарт початкової освіти, навчальні плани, програми, підручники. Вимоги до підручників у початковій школі.
2

21.6.

Етапи навчального процесу. Мотивація навчальної діяльності. Навчання й розвиток.
2

21.7.

Форми організації навчання в початковій школі. Урок у початковій школі, його особливості. Нетрадиційні уроки.
4

21.8.

Методи навчання в початковій школі, особливості їх застосування. Роль дидактичних ігор, колективної і проектної діяльності на уроках у початковій ланці.
4

21.9.

Контроль і оцінювання навчальних досягнень. Критерії оцінки. Попередження неуспішності.
2

2


загальна кількість годин

54

22

14

2

18
Форма семестрового контролю: залік

^ Критерії оцінювання (у %).

Семестрова рейтингова оцінка розраховується, виходячи з критеріїв:

  письмові модульні роботи – 20% (у тому числі 15% на контроль самостійної роботи студента)

  участь у практичних заняттях (обговорення теоретичних питань, теоретичні повідомлення, ігрове моделювання) – 50%

самостійна робота (портфоліо) – 30%

^ Карта оцінювання СРСВиди самостійної роботи студента

Максимальний бал рейтингу за вид (%)
  Складання структурно-логічних схем за темою занять

5%
  моделювання уроків у початковій школі з використанням інтерактивних технологій

10%
  Підготовка реферату з актуальних проблем дидактики початкової школи з публічним виступом

10%
  Складання картотеки «Педагогічний досвід учителів початкової школи»

5%
Разом

30%
^ Мови викладання

Українська
1   ...   10   11   12   13   14   15   16   17   ...   30

Схожі:

Інформація про напрям підготовки: Галузь знань (код) 0101 Педагогічна освіта Напрям підготовки (код) 010102 Початкова освіта Спеціалізація Іноземна мова (англійська) iconІнформація про напрям підготовки Галузь знань (код) 0101 Педагогічна освіта Напрям підготовки (код) 010102 Початкова освіта Спеціалізація
Лну), а також особливі успіхи в науково-дослідній діяльності (наявність публікацій, участь у науково-практичних конференціях, дослідних...
Інформація про напрям підготовки: Галузь знань (код) 0101 Педагогічна освіта Напрям підготовки (код) 010102 Початкова освіта Спеціалізація Іноземна мова (англійська) iconІнформація про напрям підготовки (інформація береться з навчального плану): Галузь знань (код) 0101 Педагогічна освіта Напрям підготовки (код) 010102 Початкова освіта
Для зарахування на місця держзамовлення важливою умовою також є високий рейтинг навчальної та науково-дослідної роботи в період навчанні...
Інформація про напрям підготовки: Галузь знань (код) 0101 Педагогічна освіта Напрям підготовки (код) 010102 Початкова освіта Спеціалізація Іноземна мова (англійська) iconІнформація про напрям підготовки: Галузь знань (код) 0101 Педагогічна освіта Напрям підготовки (код) 010101 Дошкільна освіта Спеціалізація
Для вступу на навчання за окр "бакалавр" необхідно представити сертифікати зно з біології або математики (за вибором абітурієнта),...
Інформація про напрям підготовки: Галузь знань (код) 0101 Педагогічна освіта Напрям підготовки (код) 010102 Початкова освіта Спеціалізація Іноземна мова (англійська) iconІнформація про напрям підготовки Галузь знань (код) 0101 Педагогічна освіта Напрям підготовки (код) 010101 Дошкільна освіта Спеціалізація
Лну), а також особливі успіхи в науково-дослідній діяльності (наявність публікацій, участь у науково-практичних конференціях, дослідних...
Інформація про напрям підготовки: Галузь знань (код) 0101 Педагогічна освіта Напрям підготовки (код) 010102 Початкова освіта Спеціалізація Іноземна мова (англійська) iconІнформація про напрям підготовки Галузь знань 0101 Педагогічна освіта Напрям підготовки 010104 Професійна освіта Спеціалізація
...
Інформація про напрям підготовки: Галузь знань (код) 0101 Педагогічна освіта Напрям підготовки (код) 010102 Початкова освіта Спеціалізація Іноземна мова (англійська) iconІнформація про напрям підготовки Галузь знань 0101 Педагогічна освіта Напрям підготовки 010104 Професійне навчання Спеціалізація
Профіль підготовки «Експлуатація та ремонт місцевого та автомобільного транспорту»
Інформація про напрям підготовки: Галузь знань (код) 0101 Педагогічна освіта Напрям підготовки (код) 010102 Початкова освіта Спеціалізація Іноземна мова (англійська) iconІнформація про напрям підготовки Галузь знань(код) 0101 Напрям підготовки (код) 010104 Спеціалізація
Загальний опис напряму підготовки (освітні та професійні цілі, ключові результати навчання та ін.)
Інформація про напрям підготовки: Галузь знань (код) 0101 Педагогічна освіта Напрям підготовки (код) 010102 Початкова освіта Спеціалізація Іноземна мова (англійська) iconІнформація про напрям підготовки Галузь знань(код) 0101 Напрям підготовки (код) 010104. Професійне навчання Спеціалізація
Окр «бакалавр» – необхідні сертифікати: математика, українська мова та література, сертифікат на вибір: фізика або хімія або історія...
Інформація про напрям підготовки: Галузь знань (код) 0101 Педагогічна освіта Напрям підготовки (код) 010102 Початкова освіта Спеціалізація Іноземна мова (англійська) iconІнформація про напрям підготовки: Галузь знань (код) 0201 „Культура" Напрям підготовки (код) 020207 „Туризм" Спеціалізація Освітній рівень
Для окр „бакалавр” абітурієнти проходять вступні випробування з наступних дисциплін: географія/іноземна мова (на вибір); історія...
Інформація про напрям підготовки: Галузь знань (код) 0101 Педагогічна освіта Напрям підготовки (код) 010102 Початкова освіта Спеціалізація Іноземна мова (англійська) iconІнформація про напрям підготовки: Галузь знань (код) 1401 „Сфера обслуговування" Напрям підготовки (код) 140101 „Готельно-ресторанна справа" Спеціалізація
Для окр „бакалавр” абітурієнти проходять вступні випробування з наступних дисциплін: географія/іноземна мова/хімія (на вибір); історія...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи