Інформація про напрям підготовки: Галузь знань (код) 0101 Педагогічна освіта Напрям підготовки (код) 010102 Початкова освіта Спеціалізація Іноземна мова (англійська) icon

Інформація про напрям підготовки: Галузь знань (код) 0101 Педагогічна освіта Напрям підготовки (код) 010102 Початкова освіта Спеціалізація Іноземна мова (англійська)
НазваІнформація про напрям підготовки: Галузь знань (код) 0101 Педагогічна освіта Напрям підготовки (код) 010102 Початкова освіта Спеціалізація Іноземна мова (англійська)
Сторінка15/30
Дата17.10.2012
Розмір4.14 Mb.
ТипІнформація
1   ...   11   12   13   14   15   16   17   18   ...   30


^ 3.1.6. Сучасна українська мова з практикумом
Луганський національний університет імені Тараса Шевченка

Робоча навчальна програма

дисципліни „Сучасна українська мова з практикумом”

    1. Назва курсу.

^ „СУЧАСНА УКРАЇНСЬКА МОВА З ПРАКТИКУМОМ”


Форма(-и) навчання: денна.

Спеціальність (-ості): Початкова освіта.

    1. ^ Код курсу.

[ІПП].[Поч_Осв_Англ_09].[3_1_6]

    1. Тип курсу (обов’язковий або за вибором студента).

Обов’язковий

    1. Рік (роки) навчання.

1-й

    1. Семестр / семестри.

1-2

    1. Кількість кредитів ECTS.

4,5

    1. ^ Прізвище ім’я по-батькові, посада, вчене звання та науковий ступінь викладача (викладачів), які викладають дисципліну.

Гринько Євгенія Володимирівна – асистент кафедри філологічних дисциплін (1 корпус, ауд. 1-421)

    1. ^ Мета курсу (в термінах результату навчання й компетенції).

Мета курсу – допомогти студентам удосконалити набуті знання з основних розділів шкільного курсу української мови, закріпити практичні навички володіння мовою, розширити знання в галузі орфографії та пунктуації, збагатити словниковий запас

    1. ^ Передумови (актуальні знання, необхідні для опанування курсу).

Курс української мови середньої школи

    1. ^ Зміст курсу.Змістовні модулі та їхня структура

 

загальна

лекції

семінари / (пр. зан.)

лаб.

самост.
Перший модуль
1.1.

Правопис голосних

1.Принципи українського правопису.

2.Правопис ненаголошених голосних е та и.

3.Чергування е з и.

4.Правопис і та и в основах українських слів.

5.Правопис о та а .

6.Правопис о та у.

7.Чергування е з о після шиплячих та й.

12
4
8

1.2.

Правопис приголосних

1.Чергування у-в.

2.Зміни приголосних при додаванні –ськ(ий), -ств(о).

3. Уподібнення приголосних за місцем творення.

4.Спрощення в групах приголосних.

5.Подовження та подвоєння приголосних.

12
4
8

1.3.
^

Вживання апострофа та м’якого знака


1.Тверді й м’які приголосні.

2.Вживання м’якого знака.

3.Вживання апострофа.

6
2
4

1.4.

Правопис слів іншомовного походження

1.Правопис голосних и, і, ї.

2.Правопис голосних е, є.

3.Правопис голосних и, е.

4.Подвоєння приголосних.

5.Правопис апострофа та м’якого знака.

8
2
6

1.5.

Правопис складних слів

1.Загальні правила правопису складних слів:

− складні слова зі сполучними о, е(є);

− складні слова без сполучного звука.

2.Складні іменники.

3.Складні прикметники

4.Складні числівники .

5.Складні прислівники.

6.Правопис складних прийменників, сполучників, часток.

7.Складні географічні назви.

8.Правопис абревіатур.

16
6
10

1.6.

Вживання великої літери

1.Велика літера в уособлених назвах.

2.Велика літера в адміністративно-територіальних, політичних назвах.

3.Велика літера в географічних та астрономічних назвах.

4.Велика літера в історичних назвах.

5.Велика літера у складноскорочених назвах.

12
2
10

1.7

Правопис префіксів та суфіксів

1.Правопис префіксів.

2.Правопис іменникових суфіксів.

3.Правопис прикметникових та дієприкметникових суфіксів.

4.Правопис дієслівних суфіксів.

5.Складоподіл та правила переносу слів.

10
2
8

1.8

Правопис власних назв

1.Правопис українських прізвищ.

2.Правила правопису в слов’янських прізвищах.

3. Відмінювання прізвищ, імен та псевдонімів.

4.Правопис географічних назв.

5.Правопис складних і складених географічних назв.

10
2
8
^ Другий модуль
2.1.

Частини мови

1.Іменник:

А. Поділ іменників на відміни та групи;

Б. Закінчення іменників;

В. Творення і правопис імен по-батькові.

2.Прикметник:

А. Відмінкові закінчення прикметників;

Б. Творення і правопис вищого ступеня порівняння прикметників;

В. Творення і правопис присвійних прикметників.

3.Займенник. Відмінювання та правопис.

16
6
10

2.2.

Частини мови

1.Дієслово та його форми:

А. Особливості правопису форм дієслова;

Б. Правопис дієслів різних способів;

В. Особливості творення часу дієслова, правопис закінчень;

Г. Поділ дієслів на дієвідміни.

2.Числівник:

А. Кількісні числівники та їх відмінювання;

Б. Порядкові числівники та їх відмінювання;

В. Дробові числівники та їх відмінювання.

14
4
10

2.3.

Частини мови

1.Правопис прислівників.

2.Правопис прийменників.

3.Правопис сполучників.

4.Правопис часток. Правопис частки не.

5.Правопи вигуків.

8
2
6

2.4.

Пунктуація. Просте речення.

1.Тире між підметом і присудком.

2. Тире на місці пропущеного члена.

3.Розділові знаки у реченнях з однорідними членами.

А. Однорідні члени речення;

Б. Однорідні й неоднорідні означення;

В. Узагальнюючі слова при однорідних членах речення

12
4
8

2.5.

Пунктуація. Просте речення.

1.Відокремлені узгоджені означення.

2. Відокремлені неузгоджені означення.

3. Відокремлені прикладки.

4. Відокремлені обставини.

5. Відокремлені додатки.

6. Відокремлені уточнювальні члени речення.

10
2
8

2.6

Пунктуація. Просте речення.

1.Вставні і вставлені конструкції.

2.Звертання.

3.Вигуки, стверджувальні та заперечні слова.

6
2
4

2.7

Пунктуація. Складне речення.

1.Розділові знаки у складносурядних реченнях.

2.Розділові знаки у складнопідрядних реченнях.

3.Розділові знаки у складних безсполучникових реченнях.

4.Складні синтаксичні конструкції.

5.Пряма мова, цитати.

10
4
6
загальна кількість годин

162
48
114

    1. ^ Список рекомендованої навчальної літератури.

Основна навчальна література

 1. Український правопис / НАН України, Ін-т мов-ва ім. О.О. Потебні; Ін-т укр. мови. – стереотип. вид. – К.: Наук. думка, 2003. – 240 с.

 2. Фурдуй М.І. Українська мова. Практикум з правопису / М.І. Фурдуй. – К. : Либідь, 2004. – 272 с.

 3. Ющук І.П. Українська мова : підр. для студ. філол. спец. вищ. навч. закл. / І.П. Ющук. – К. : Либідь, 2004. – 640 с.

Додаткова навчальна література

 1. Вихованець І.Р. Граматика української мови / І.Р. Вихованець, К.Г. Городенська, А.П. Грищенко. – К.: Рад.школа, 1982. – 208 с.

 2. Жовтобрюх В.Ф. Сучасний український орфографічний словник / Валентина Федорівна Жовтобрюх. – Харків: Веста: Ранок, 2005. – 800 с.

 3. Мацько Л.І. Культура української фахової мови : навч. посіб. / Л.І. Мацько, Л.В. Кравець. – К. : ВЦ «Академія», 2007. – 360 с.

 4. Сучасна українська літературна мова: Підручник/ О.Д. Пономарів, В.В. Різун, Л.Ю. Шевченко та ін.; За ред. О.Д. Пономарева. – 2-ге вид., перероб. – К.: Либідь, 2001. – 400 с.

 5. Українська мова: на допомогу абітурієнту / [укл.: Т.І.Должикова, О.М.Кравчук, Ж.В.Марфіна та ін.] ; за заг.ред. проф. В.Д.Ужченка. – Луганськ: Альма-матер, 2005. –235 с.

 6. Українська мова : енцикл. / В.М. Русанівський, О.О. Тараненко. – К. : Укр. енцикл., 2000. – 752 с.

 7. Український орфографічний словник / [за ред. Л.М.Полюги] . – К., 2002.

 8. Жайворонок В.В. Українська мова в професійній діяльності : навч. посіб. / В.В. Жайворонок, В.М. Бріцин, О.О. Тараненко. – К. : Вища шк., 2006. – 431 с.

    1. Методи викладання.

Діяльність студента:

 • слухання та узагальнення матеріалу;

 • виступ з повідомленням на практичному занятті;

 • самостійне конспектування першоджерел та їх аналіз;

 • написання конспектів, диктантів;

 • виконання тренувальних вправ.

Поточний контроль:

підсумкова атестація.

Форма семестрового контролю:

залік.

    1. Критерії оцінювання (у %).

Рейтингова оцінка розраховується за 2 семестри, виходячи з критеріїв:

 • письмові роботи (диктанти) 10%

 • робота на практичних заняттях 60%

 • самостійна робота 30%

Карта оцінювання СРСВиди самостійної роботи студента

Максимальний бал рейтингу за вид (%)

1.

Укладання словників, які б ілюстрували всі правила І та ІІ модуля

10%

2.

Виготовлення карток з завданнями та тестових завдань до кожного практичного заняття модуля

10%

3.

Наведення прикладів до всіх тем І та ІІ модуля із художньої літератури

5%

4.

Самостійне написання диктантів

5%
УСЬОГО:

30%
 1. ^ Мови викладання.

Українська
1   ...   11   12   13   14   15   16   17   18   ...   30

Схожі:

Інформація про напрям підготовки: Галузь знань (код) 0101 Педагогічна освіта Напрям підготовки (код) 010102 Початкова освіта Спеціалізація Іноземна мова (англійська) iconІнформація про напрям підготовки Галузь знань (код) 0101 Педагогічна освіта Напрям підготовки (код) 010102 Початкова освіта Спеціалізація
Лну), а також особливі успіхи в науково-дослідній діяльності (наявність публікацій, участь у науково-практичних конференціях, дослідних...
Інформація про напрям підготовки: Галузь знань (код) 0101 Педагогічна освіта Напрям підготовки (код) 010102 Початкова освіта Спеціалізація Іноземна мова (англійська) iconІнформація про напрям підготовки (інформація береться з навчального плану): Галузь знань (код) 0101 Педагогічна освіта Напрям підготовки (код) 010102 Початкова освіта
Для зарахування на місця держзамовлення важливою умовою також є високий рейтинг навчальної та науково-дослідної роботи в період навчанні...
Інформація про напрям підготовки: Галузь знань (код) 0101 Педагогічна освіта Напрям підготовки (код) 010102 Початкова освіта Спеціалізація Іноземна мова (англійська) iconІнформація про напрям підготовки: Галузь знань (код) 0101 Педагогічна освіта Напрям підготовки (код) 010101 Дошкільна освіта Спеціалізація
Для вступу на навчання за окр "бакалавр" необхідно представити сертифікати зно з біології або математики (за вибором абітурієнта),...
Інформація про напрям підготовки: Галузь знань (код) 0101 Педагогічна освіта Напрям підготовки (код) 010102 Початкова освіта Спеціалізація Іноземна мова (англійська) iconІнформація про напрям підготовки Галузь знань (код) 0101 Педагогічна освіта Напрям підготовки (код) 010101 Дошкільна освіта Спеціалізація
Лну), а також особливі успіхи в науково-дослідній діяльності (наявність публікацій, участь у науково-практичних конференціях, дослідних...
Інформація про напрям підготовки: Галузь знань (код) 0101 Педагогічна освіта Напрям підготовки (код) 010102 Початкова освіта Спеціалізація Іноземна мова (англійська) iconІнформація про напрям підготовки Галузь знань 0101 Педагогічна освіта Напрям підготовки 010104 Професійна освіта Спеціалізація
...
Інформація про напрям підготовки: Галузь знань (код) 0101 Педагогічна освіта Напрям підготовки (код) 010102 Початкова освіта Спеціалізація Іноземна мова (англійська) iconІнформація про напрям підготовки Галузь знань 0101 Педагогічна освіта Напрям підготовки 010104 Професійне навчання Спеціалізація
Профіль підготовки «Експлуатація та ремонт місцевого та автомобільного транспорту»
Інформація про напрям підготовки: Галузь знань (код) 0101 Педагогічна освіта Напрям підготовки (код) 010102 Початкова освіта Спеціалізація Іноземна мова (англійська) iconІнформація про напрям підготовки Галузь знань(код) 0101 Напрям підготовки (код) 010104 Спеціалізація
Загальний опис напряму підготовки (освітні та професійні цілі, ключові результати навчання та ін.)
Інформація про напрям підготовки: Галузь знань (код) 0101 Педагогічна освіта Напрям підготовки (код) 010102 Початкова освіта Спеціалізація Іноземна мова (англійська) iconІнформація про напрям підготовки Галузь знань(код) 0101 Напрям підготовки (код) 010104. Професійне навчання Спеціалізація
Окр «бакалавр» – необхідні сертифікати: математика, українська мова та література, сертифікат на вибір: фізика або хімія або історія...
Інформація про напрям підготовки: Галузь знань (код) 0101 Педагогічна освіта Напрям підготовки (код) 010102 Початкова освіта Спеціалізація Іноземна мова (англійська) iconІнформація про напрям підготовки: Галузь знань (код) 0201 „Культура" Напрям підготовки (код) 020207 „Туризм" Спеціалізація Освітній рівень
Для окр „бакалавр” абітурієнти проходять вступні випробування з наступних дисциплін: географія/іноземна мова (на вибір); історія...
Інформація про напрям підготовки: Галузь знань (код) 0101 Педагогічна освіта Напрям підготовки (код) 010102 Початкова освіта Спеціалізація Іноземна мова (англійська) iconІнформація про напрям підготовки: Галузь знань (код) 1401 „Сфера обслуговування" Напрям підготовки (код) 140101 „Готельно-ресторанна справа" Спеціалізація
Для окр „бакалавр” абітурієнти проходять вступні випробування з наступних дисциплін: географія/іноземна мова/хімія (на вибір); історія...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи