Інформація про напрям підготовки: Галузь знань (код) 0101 Педагогічна освіта Напрям підготовки (код) 010102 Початкова освіта Спеціалізація Іноземна мова (англійська) icon

Інформація про напрям підготовки: Галузь знань (код) 0101 Педагогічна освіта Напрям підготовки (код) 010102 Початкова освіта Спеціалізація Іноземна мова (англійська)
НазваІнформація про напрям підготовки: Галузь знань (код) 0101 Педагогічна освіта Напрям підготовки (код) 010102 Початкова освіта Спеціалізація Іноземна мова (англійська)
Сторінка17/30
Дата17.10.2012
Розмір4.14 Mb.
ТипІнформація
1   ...   13   14   15   16   17   18   19   20   ...   30


^ 3.1.8. Основи валеології і методика її викладання
Луганський національний університет імені Тараса Шевченка

Робоча навчальна програма

дисципліни „Основи валеології та методика її викладання”

 1. Назва курсу.

^ „ОСНОВИ ВАЛЕОЛОГІЇ ТА МЕТОДИКА ЇЇ ВИКЛАДАННЯ”


Форма(-и) навчання: денна.

Спеціальність (-ості): Початкове навчання та англійська

 1. ^ Код курсу.

[ІПП].[Поч_Осв_Англ_09].[3_1_8]

 1. Тип курсу (обов’язковий або за вибором студента).

Обов’язковий

 1. Рік (роки) навчання.

1-й

 1. Семестр / семестри.

2

 1. Кількість кредитів ECTS.

2,5

 1. ^ Прізвище ім’я по-батькові, посада, вчене звання та науковий ступінь викладача (викладачів), які викладають дисципліну.

Федоренко Марина Вікторівна асистент кафедри дошкільної та початкової освіти (1 корпус, ауд. 417, e-mail: maryna.3108@mail.ru)

 1. ^ Мета курсу (в термінах результату навчання й компетенції).

Метою курсу є ознайомлення студентів з основами валеології; розширення уявлень про фізичне, психічне, соціальне та духовне здоров’я людини, навчити студентів методиці викладання валеології в початковій школі, сформувати уявлення про здоров’язбегігаючі технології та організацію навчального процесу в початковій школі в умовах здоров’язберігаючих технологій.

 1. ^ Передумови (актуальні знання, необхідні для опанування курсу).

Знання зі шкільного курсу біології, попереднє вивчення анатомії та фізіології дітей, також знання шкільного курсу основи здоров’я, які допоможуть систематизувати уявлення про фізичну, соціальну та психологічну гармонію людини, а також забезпечать освоєння студентами методики викладання валеології в початковій школі і принципів організації освітнього процесу в початковій школі на засадах здоров’язберігаючих технологій.

 1. Зміст курсу.^ Змістовні модулі та їхня структура

 

загальна

лекції

семінари / (пр. зан.)

лаб.

Самост.
Модуль А «Теоретичні основи валеології»

18

6

2
10

1.1.

Валеологія як галузь наукового знання
2


1.2.

Здоров’я як основна категорія валеології
2


1.3.

Сутність здорового способу життя
2


1.4.

Людина та її здоров’я з позиції системного підходу

2

1.5.

Оздоровлення, механізми управління здоров’ям

2

1.6.

Функції органів травлення. Принципи оздоровчого харчування.

2

1.7.

Дихання та механізм оздоровлення дихальною гімнастикою.

2

1.8.

Підходи до здоров’я у філософії українських народних традиціях2
2
^ Модуль Б. «Охорона та укріплення здоров’я молодших школярів»

36

6

10
20

2.1.

Характеристика аспектів здоров’я молодшого школяра.
2


2.2.

Психолого-технологічні підходи до організації підтримки й супроводу психічного здоров’я
22

2.3.

Здоров’язберігаючі технології у початковій школі
2


2.4.

Формування фізичного здоров’я особистості молодшого школяра

2

2.5.

Збереження психічного здоров’я молодшого школяра2
2

2.6

Соціальне здоров’я особистості молодшого школяра2
2

2.7

Духовне здоров’я дитини молодшого шкільного віку2
2

2.8

Здоровий спосіб життя молодшого школяра

2

2.9

Діагностика здоров’я молодшого школяра2
2

2.10

Сучасні технології оздоровлення.

Презентація сучасних технологій збереження здоров’я2
6
^ Модуль В. «Технологія валеологічної освіти в початковій школі »

36

6

8
22

3.1

Теоретичні основи формування здорового способу життя в початковій школі
2


3.2

Система валеологічної освіти молодших школярів
2


3.3

Особливості організації та проведення уроків з основ здоров’я
2


3.5

Форми, методи, основні етапи уроку „Основи здоров’я” в початковій школі23.6

Розробка плану-конспекту уроку "Основи здоров’я" в початковій школі.2
2

3.6

Презентація уроків „Основи здоров’я” в початкових класах.2
2

3.7

Використання активних методів навчання при викладанні курсу „Основи здоров’я” в початковій школі2
2

3.8

Методи взаємодії з сім’єю по збереженню здоров’я у дітей молодшого шкільного віку

4

3.9

Використання нетрадиційних методів оздоровлення в початковій школі

4

3.10

Методика організації практичної діяльності учнів на уроках з основ здоров’я.

2

3.11

Експериментування на уроках валеології у початковій школі

2

3.12

Використання методу інтелектуальних карт на уроках „Основи здоров’я” в початковій школі.

2

3.13

Збереження здоров’я молодших школярів у різних педагогічних системах (В.Сухомлинський, Ш.Амонашвілі, М.Монтессорі та ін..)

2
загальна кількість годин

90

18

20
52
 1. Список рекомендованої навчальної літератури.

Основна навчальна література

  1. Бєлєнька Г.В., Богніч О.Л., Машовець М.А. Здоров’я дитини – від родини. – К., 2006.

  2. Вайнер Э.Н. Валелогия. – М., 2002.

  3. Гончаренко М. С. Валеологія в схемах. – Харків, 2005.

  4. Горащук В.П. Валеологія. – К., 1998.

  5. Дыхан Л.Б., Кукушин В.С., Трушкин А.Г. Педагогическая валеология. – М., 2005.

Додаткова навчальна література

 1. Иванова А.И. Естественно-научные наблюдения и эксперименты в детском саду. Человек. – М., 2005.

 2. Калуська Л.В. Дивокрай. – Тернопіль, 2004.

 3. Кальченко Е.И. Гигиеническое обучение и воспитание школьников: Книга для учителя.-_М.: Просвещение, 1984.

 4. Ковалько В.И. Здоровьесберегающие технологии. – М.: 2004.

 5. Матюшонок М. Т. Анатомія та гігієна дітей молодшого шкільного віку. – К.: Вища школа, 1973.

 6. Мохнач Н. Валеология: Конспект лекций. – Ростов н/Д, 2004.

 7. Петрушин В.И., Петрушина Н.В. Валеология. – М., 2003.

 8. Творчо-розвивальні технології в екологічній освіті докільників / За заг. Ред. Р.О. Романчук. – Запоріжжя, 2005.

 9. Чепка О.В. Ігрові форми навчальної діяльності старших дошкільників та молодших школярів. – К., 2005.

 10. Богуш А.М., Лисенко Н.В. Українське народознавство в дошкільному закладі: Навч.посібник – 2-ге вид., переробл. І допов. – К.: Вища шк.., 2002. – 407с.

 11. . Зайцев Г.К. О валеологической компетенции школьников // Школа здоровья. - 1996. - N 4. - С.70-71.

 12. Кураев Г.А., Пожарская Е.Н. Этнические аспекты валеологии // Валеология. - 1999. - N 1. - С.60-67.

 13. Давидович В. Е., Чекалов А. Е. Здоровье как философская категория // Валеология. — 1997. №1. — С. 8—11.

 14. Родионов В.А. Тренинг безопасности // Здоровье детей, 2004, №№ 6–10.

 15. Родионов А.В., Родионов В.А. Физическое развитие и психическое здоровье. – М., 1997.

 16. Дядичкин В. П. Психофизиологические резервы повышения работоспособности. - Минск: Вышэйш. шк., 1990. - 119 с.: ил

 1. Методи викладання.

Діяльність студента:

 • слухання лекцій;

 • складання портфоліо;

 • складання термінологічного словника;

 • захист стендових доповідей;

 • захист представленого залікового завдання;

 • участь у методичному семінарі.

Поточний контроль:

співбесіда;

перевірка портфоліо,

письмова модульна робота.

^ Форма семестрового контролю:

екзамен.

 1. Критерії оцінювання (у %).

Семестрова рейтингова оцінка розраховується, виходячи з критеріїв:

 • Дві письмові модульні роботи – 30%

 • участь у лекціях і практичних заняттях – 40%

 • самостійна робота (комплект залікових завдань) – 30%

Карта оцінювання СРСВиди самостійної роботи студента

Максимальний бал рейтингу за вид (%)

1.

Основи валеологічної теорії. Сучасні методи оздоровлення. Підходи до здоров’я у слов’янських традиціях (співбесіда за змістом статей; тема виноситься на модульний контроль)

10%

2.

Здоров’язберігаючі технології в початковій школі. Методи діагностики здоров’я у молодших школярів. Опрацювання статей валеологічного змісту в системі початкової освіти (захист стендових доповідей; складання інтелектуальних карт; тема виноситься на модульний контроль)

10%

3.

Технологія валеологічної освіти в початковій школі. Інтерактивні методи навчання на уроках „Основи здоров’я”. Нетрадиційні методи оздоровлення молодших школярів (опрацювання нормативних документів, співбесіда, аналітичний огляд статей, підготовка повідомлень)

10%
Разом

30%
 1. ^ Мови викладання.

Українська
1   ...   13   14   15   16   17   18   19   20   ...   30

Схожі:

Інформація про напрям підготовки: Галузь знань (код) 0101 Педагогічна освіта Напрям підготовки (код) 010102 Початкова освіта Спеціалізація Іноземна мова (англійська) iconІнформація про напрям підготовки Галузь знань (код) 0101 Педагогічна освіта Напрям підготовки (код) 010102 Початкова освіта Спеціалізація
Лну), а також особливі успіхи в науково-дослідній діяльності (наявність публікацій, участь у науково-практичних конференціях, дослідних...
Інформація про напрям підготовки: Галузь знань (код) 0101 Педагогічна освіта Напрям підготовки (код) 010102 Початкова освіта Спеціалізація Іноземна мова (англійська) iconІнформація про напрям підготовки (інформація береться з навчального плану): Галузь знань (код) 0101 Педагогічна освіта Напрям підготовки (код) 010102 Початкова освіта
Для зарахування на місця держзамовлення важливою умовою також є високий рейтинг навчальної та науково-дослідної роботи в період навчанні...
Інформація про напрям підготовки: Галузь знань (код) 0101 Педагогічна освіта Напрям підготовки (код) 010102 Початкова освіта Спеціалізація Іноземна мова (англійська) iconІнформація про напрям підготовки: Галузь знань (код) 0101 Педагогічна освіта Напрям підготовки (код) 010101 Дошкільна освіта Спеціалізація
Для вступу на навчання за окр "бакалавр" необхідно представити сертифікати зно з біології або математики (за вибором абітурієнта),...
Інформація про напрям підготовки: Галузь знань (код) 0101 Педагогічна освіта Напрям підготовки (код) 010102 Початкова освіта Спеціалізація Іноземна мова (англійська) iconІнформація про напрям підготовки Галузь знань (код) 0101 Педагогічна освіта Напрям підготовки (код) 010101 Дошкільна освіта Спеціалізація
Лну), а також особливі успіхи в науково-дослідній діяльності (наявність публікацій, участь у науково-практичних конференціях, дослідних...
Інформація про напрям підготовки: Галузь знань (код) 0101 Педагогічна освіта Напрям підготовки (код) 010102 Початкова освіта Спеціалізація Іноземна мова (англійська) iconІнформація про напрям підготовки Галузь знань 0101 Педагогічна освіта Напрям підготовки 010104 Професійна освіта Спеціалізація
...
Інформація про напрям підготовки: Галузь знань (код) 0101 Педагогічна освіта Напрям підготовки (код) 010102 Початкова освіта Спеціалізація Іноземна мова (англійська) iconІнформація про напрям підготовки Галузь знань 0101 Педагогічна освіта Напрям підготовки 010104 Професійне навчання Спеціалізація
Профіль підготовки «Експлуатація та ремонт місцевого та автомобільного транспорту»
Інформація про напрям підготовки: Галузь знань (код) 0101 Педагогічна освіта Напрям підготовки (код) 010102 Початкова освіта Спеціалізація Іноземна мова (англійська) iconІнформація про напрям підготовки Галузь знань(код) 0101 Напрям підготовки (код) 010104 Спеціалізація
Загальний опис напряму підготовки (освітні та професійні цілі, ключові результати навчання та ін.)
Інформація про напрям підготовки: Галузь знань (код) 0101 Педагогічна освіта Напрям підготовки (код) 010102 Початкова освіта Спеціалізація Іноземна мова (англійська) iconІнформація про напрям підготовки Галузь знань(код) 0101 Напрям підготовки (код) 010104. Професійне навчання Спеціалізація
Окр «бакалавр» – необхідні сертифікати: математика, українська мова та література, сертифікат на вибір: фізика або хімія або історія...
Інформація про напрям підготовки: Галузь знань (код) 0101 Педагогічна освіта Напрям підготовки (код) 010102 Початкова освіта Спеціалізація Іноземна мова (англійська) iconІнформація про напрям підготовки: Галузь знань (код) 0201 „Культура" Напрям підготовки (код) 020207 „Туризм" Спеціалізація Освітній рівень
Для окр „бакалавр” абітурієнти проходять вступні випробування з наступних дисциплін: географія/іноземна мова (на вибір); історія...
Інформація про напрям підготовки: Галузь знань (код) 0101 Педагогічна освіта Напрям підготовки (код) 010102 Початкова освіта Спеціалізація Іноземна мова (англійська) iconІнформація про напрям підготовки: Галузь знань (код) 1401 „Сфера обслуговування" Напрям підготовки (код) 140101 „Готельно-ресторанна справа" Спеціалізація
Для окр „бакалавр” абітурієнти проходять вступні випробування з наступних дисциплін: географія/іноземна мова/хімія (на вибір); історія...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи