Інформація про напрям підготовки: Галузь знань (код) 0101 Педагогічна освіта Напрям підготовки (код) 010102 Початкова освіта Спеціалізація Іноземна мова (англійська) icon

Інформація про напрям підготовки: Галузь знань (код) 0101 Педагогічна освіта Напрям підготовки (код) 010102 Початкова освіта Спеціалізація Іноземна мова (англійська)
НазваІнформація про напрям підготовки: Галузь знань (код) 0101 Педагогічна освіта Напрям підготовки (код) 010102 Початкова освіта Спеціалізація Іноземна мова (англійська)
Сторінка18/30
Дата17.10.2012
Розмір4.14 Mb.
ТипІнформація
1   ...   14   15   16   17   18   19   20   21   ...   30


^ 3.1.9. Методика трудового виховання з практикумом
Луганський національний університет імені Тараса Шевченка

Робоча навчальна програма

дисципліни „ Методика трудового виховання з практикумом ”

 1. Назва курсу.

^ „МЕТОДИКА ТРУДОВОГО ВИХОВАННЯ З ПРАКТИКУМОВ”


Форма(-и) навчання: денна.

Спеціальність (-ості): Початкова освіта. Англійська мова.

 1. ^ Код курсу.

[ІПП].[Поч_Осв_Англ_09].[3_1_9]

 1. Тип курсу (обов’язковий або за вибором студента).

Обов’язковий

 1. Рік (роки) навчання.

2-й

 1. Семестр / семестри.

3

 1. Кількість кредитів ECTS.

2,5

 1. ^ Прізвище ім’я по-батькові, посада, вчене звання та науковий ступінь викладача (викладачів), які викладають дисципліну.

Варяниця Людмила Олександрівна – кандидат педагогічних наук, доцент кафедри дошкільної та початкової освіти(1 корпус, ауд. 419, e-mail: Ludmila@mail.dsip.net)

 1. ^ Мета курсу (в термінах результату навчання й компетенції).

Мета курсу – засвоїти систему знань, оволодіти вміннями та навичками в галузі трудового навчання молодших школярів та опанувати методику трудового навчання в початковій школі. Познайомити студентів із сучасними програмами й навчальними посібниками з трудового навчання молодших школярів, структурою та вимогами до сучасного уроку трудового навчання. Підвести їх до розуміння, що трудове навчання та виховання здійснюється не тільки у навчально-виховному процесі, але і поза ним.

 1. ^ Передумови (актуальні знання, необхідні для опанування курсу).

Педагогіка початкової школи. Виховний процес у початковій школі. Дидактика початкової школи.

 1. ^ Зміст курсу.


^ Змістовні модулі та їхня структура

Загальна

лекції

Семінари (пр.. зан.)

лабораторні

Самост.

81

16

20

0

45
Модуль 1. Загальні питання методики трудового навчання
8

10
20

1.1

Дидактико-методичні засади викладання трудового навчання в початковій школі
2

21.2

Загальна характеристика методів та прийомів трудового навчання в початковій школі
2

21.3

Форми організації навчального процесу з трудового навчання в початковій школі
4

6


^ Модуль 2. Методика використання різних матеріалів та інструментів у практичних та творчих роботах на уроках трудового навчання в початковій школі
8

10
25

2.1

Папір та його властивості. Орігамі. Методика роботи з папером у початковій школі
4

42.2

Аплікація як вид декоративно-прикладного мистецтва. Методика роботи над аплікацією в початковій школі
4

42.3

Робота з тканиною та волокнистими матеріалами на уроках праці в початковій школі2


^ ЗАГАЛЬНА КІЛЬКІСТЬ ГОДИН

81

16

20
45 1. Список рекомендованої навчальної літератури.

Основна навчальна література

 1. Державний стандарт початкової загальної освіти: Проект. – К., 2000.

 2. Добышев А.М. Применение схем в трудовом обучении: учеб. Пособие. – Ростов-н/Д., 1978.

 3. Концепція художнього-естетичного виховання учнів загальноосвітніх навчальних закладах України// Шк. світ. – 2002. – № 9.

 4. Кузнецов В.П. Работа с бумагой и картоном на уроках труда в начальных классах. – М.: Просвещение, 1967. – 180 с.

 5. Кузнєцов В.П., Рожнев Я.И. Методика трудового обучения с практикумом в учебных мастерских.– М.: Просвещение, 1981.

 6. Максименко С.Д. Психология формирования трудовых умений школьников. – К.: Рад. шк., 1980.

 7. Мельникова Л.В, и др. Методика трудового обучения: учеб. пособие для пед. училищ. – М., 1985.

 8. Методика формирования трудовых умений и навыков у учащихся 5 – 7 классов: пособие для учителя / М.Б. Ханин, А.А. Кириллов, Н.Я. Стражевская; под ред. В.И. Качнева. – К.: Рад. шк., 1989. – 143 с.

 9. Пометун О.І. та ін.. Сучасний урок. Інтерактивні технології навчання: наук. метод. посіб.– К.: А.С.К., 2004. – 192 с.

 10. Трудовое обучение в начальных классах: пособие для учителей / сост. И.Г. Майорова, В.И. Романина, А.М. Гуксова; под ред. Е.А. Горшкова. – М.: Просвещение, 1978.

 11. Тхоржекский Д.А. Методика преподавания общетехнических дисциплин и трудового обучения: учеб. пособие для вузов.– 2-е изд., перераб. и доп. – К.: Вища шк., 1980.

 12. Хорунжий В.І. Практикум у навчальних майстернях х методикою трудового навчання. – Тернопіль: Астон, 2001.

 13. Чебышева В.В. Психология трудового обучения: Трудовые умения и навыки и условия трудового обучения. – М.: Просвещение, 1969. – 303 с.

Додаткова навчальна література

 1. Афонькин С.Ю. Афонькина Е.Ю. Волшебные шары – кусудамы. – СПб.: Кристалл, 2001.

 2. Афонькин С.Ю. Афонькина Е.Ю. Энциклопедия оригами для детей и взрослых. – СПб.: Кристалл, 2000.

 3. Горичева В.С. Нагибина М.И. Сказку сделаем из глины, снега теста, пластилина. – Ярославль: Акад. развития, 1998.

 4. Богданова О.С. Методика трудового обучения (1 – 4 кл.): пособие для учителей с приложением. – М.: Просвещение, 1964. – 205 с.

 5. Городкова Т.В., Нагибина М.И. Мягкие игрушки – мультяшки и зверюшки. – Ярославль; Академия, 2000

 6. Гусаков А.М. Аппликация. – М., 1977.

 7. Дьюи Кэтрин Научитесь лепить животных / пер. с англ. С. Ананин; худож. М. Дранко. – М.: Попурри, 2002. – 128 с.

 8. Нагибина М.И. Из простой бумаги мастерим как маги. – Ярославль; Акад., 2000.

 1. Методи викладання.

Діяльність студента:

 • слухання лекцій;

 • складання портфоліо;

 • участь у семінарах;

 • написання та захист рефератів;

 • самостійне конспектування першоджерел та їх аналіз;

 • участь у співбесіді за змістом нормативних документів;

 • розробка конспектів уроків;

 • виготовлення різних виробів

 • робота у творчих групах

Поточний контроль:

співбесіда;

перевірка портфоліо,

письмова модульна робота.

Форма семестрового контролю:

КМР та портфоліо.

 1. Критерії оцінювання (у %).

Семестрова рейтингова оцінка розраховується, виходячи з критеріїв:

 • письмова модульна робота – 40% ( 40 балів)

 • участь у лекціях і практичних заняттях – 20% ( 20 балів)

 • самостійна робота (комплект залікових завдань) – 40% ( 40 балів)


Карта оцінювання СРСВиди самостійної роботи студента

Максимальний бал рейтингу за вид (% )

1.

Колективна творча діяльність, як форма організації навчально-виховної роботи (реферативне повідомлення, розробка виховного заходу у структурі якого колективна творча діяльність; тема виноситься на модульну роботу)

15%

2.

Конструювання. Конструювання іграшок на основі геометричних тіл. Технічне моделювання на уроках трудового навчання. Роль та місце технічного моделювання.(конспектування, розробка кон-спекту року з теми – конструювання; виго-товлення наочності до уроку; виготовлення іграшки)

15%

3.

Методика ліплення у початкових класах. Пластилінова аплікація. ( конспектування, заповнення таблиці – зміст роботи з пластиліном у початковій школі; розробка конспекту уроку)

10%
Разом

40%
 1. ^ Мови викладання.

Українська
1   ...   14   15   16   17   18   19   20   21   ...   30

Схожі:

Інформація про напрям підготовки: Галузь знань (код) 0101 Педагогічна освіта Напрям підготовки (код) 010102 Початкова освіта Спеціалізація Іноземна мова (англійська) iconІнформація про напрям підготовки Галузь знань (код) 0101 Педагогічна освіта Напрям підготовки (код) 010102 Початкова освіта Спеціалізація
Лну), а також особливі успіхи в науково-дослідній діяльності (наявність публікацій, участь у науково-практичних конференціях, дослідних...
Інформація про напрям підготовки: Галузь знань (код) 0101 Педагогічна освіта Напрям підготовки (код) 010102 Початкова освіта Спеціалізація Іноземна мова (англійська) iconІнформація про напрям підготовки (інформація береться з навчального плану): Галузь знань (код) 0101 Педагогічна освіта Напрям підготовки (код) 010102 Початкова освіта
Для зарахування на місця держзамовлення важливою умовою також є високий рейтинг навчальної та науково-дослідної роботи в період навчанні...
Інформація про напрям підготовки: Галузь знань (код) 0101 Педагогічна освіта Напрям підготовки (код) 010102 Початкова освіта Спеціалізація Іноземна мова (англійська) iconІнформація про напрям підготовки: Галузь знань (код) 0101 Педагогічна освіта Напрям підготовки (код) 010101 Дошкільна освіта Спеціалізація
Для вступу на навчання за окр "бакалавр" необхідно представити сертифікати зно з біології або математики (за вибором абітурієнта),...
Інформація про напрям підготовки: Галузь знань (код) 0101 Педагогічна освіта Напрям підготовки (код) 010102 Початкова освіта Спеціалізація Іноземна мова (англійська) iconІнформація про напрям підготовки Галузь знань (код) 0101 Педагогічна освіта Напрям підготовки (код) 010101 Дошкільна освіта Спеціалізація
Лну), а також особливі успіхи в науково-дослідній діяльності (наявність публікацій, участь у науково-практичних конференціях, дослідних...
Інформація про напрям підготовки: Галузь знань (код) 0101 Педагогічна освіта Напрям підготовки (код) 010102 Початкова освіта Спеціалізація Іноземна мова (англійська) iconІнформація про напрям підготовки Галузь знань 0101 Педагогічна освіта Напрям підготовки 010104 Професійна освіта Спеціалізація
...
Інформація про напрям підготовки: Галузь знань (код) 0101 Педагогічна освіта Напрям підготовки (код) 010102 Початкова освіта Спеціалізація Іноземна мова (англійська) iconІнформація про напрям підготовки Галузь знань 0101 Педагогічна освіта Напрям підготовки 010104 Професійне навчання Спеціалізація
Профіль підготовки «Експлуатація та ремонт місцевого та автомобільного транспорту»
Інформація про напрям підготовки: Галузь знань (код) 0101 Педагогічна освіта Напрям підготовки (код) 010102 Початкова освіта Спеціалізація Іноземна мова (англійська) iconІнформація про напрям підготовки Галузь знань(код) 0101 Напрям підготовки (код) 010104 Спеціалізація
Загальний опис напряму підготовки (освітні та професійні цілі, ключові результати навчання та ін.)
Інформація про напрям підготовки: Галузь знань (код) 0101 Педагогічна освіта Напрям підготовки (код) 010102 Початкова освіта Спеціалізація Іноземна мова (англійська) iconІнформація про напрям підготовки Галузь знань(код) 0101 Напрям підготовки (код) 010104. Професійне навчання Спеціалізація
Окр «бакалавр» – необхідні сертифікати: математика, українська мова та література, сертифікат на вибір: фізика або хімія або історія...
Інформація про напрям підготовки: Галузь знань (код) 0101 Педагогічна освіта Напрям підготовки (код) 010102 Початкова освіта Спеціалізація Іноземна мова (англійська) iconІнформація про напрям підготовки: Галузь знань (код) 0201 „Культура" Напрям підготовки (код) 020207 „Туризм" Спеціалізація Освітній рівень
Для окр „бакалавр” абітурієнти проходять вступні випробування з наступних дисциплін: географія/іноземна мова (на вибір); історія...
Інформація про напрям підготовки: Галузь знань (код) 0101 Педагогічна освіта Напрям підготовки (код) 010102 Початкова освіта Спеціалізація Іноземна мова (англійська) iconІнформація про напрям підготовки: Галузь знань (код) 1401 „Сфера обслуговування" Напрям підготовки (код) 140101 „Готельно-ресторанна справа" Спеціалізація
Для окр „бакалавр” абітурієнти проходять вступні випробування з наступних дисциплін: географія/іноземна мова/хімія (на вибір); історія...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи