Інформація про напрям підготовки: Галузь знань (код) 0101 Педагогічна освіта Напрям підготовки (код) 010102 Початкова освіта Спеціалізація Іноземна мова (англійська) icon

Інформація про напрям підготовки: Галузь знань (код) 0101 Педагогічна освіта Напрям підготовки (код) 010102 Початкова освіта Спеціалізація Іноземна мова (англійська)
НазваІнформація про напрям підготовки: Галузь знань (код) 0101 Педагогічна освіта Напрям підготовки (код) 010102 Початкова освіта Спеціалізація Іноземна мова (англійська)
Сторінка19/30
Дата17.10.2012
Розмір4.14 Mb.
ТипІнформація
1   ...   15   16   17   18   19   20   21   22   ...   30


^ 3.1.10. Методика викладання освітньої галузі "Основи здоров'я та фізична культура"
Луганський національний університет імені Тараса Шевченка

Робоча навчальна програма

дисципліни «Методика викладання освітньої галузі «Основи здоров’я і фізична культура»

 1. ^ Назва курсу.

«Методика викладання освітньої галузі «Основи здоров’я і фізична культура»


Форма навчання: денна.

Спеціальність : початкова осввіта та англійська мова

 1. ^ Код курсу.

[ІПП].[Поч_Осв_Англ_09].[3_1_10]

 1. Тип курсу (обов’язковий або за вибором студента).

Обов’язковий

 1. Рік (роки) навчання.

3-ій

 1. Семестр / семестри.

2

 1. Кількість кредитів ECTS.

1,5

 1. ^ Прізвище ім’я по-батькові, посада, вчене звання та науковий ступінь викладача (викладачів), які викладають дисципліну.

Новохатський Юрій Олексійович – асистент кафедри дошкільної та початкової освіти, аудиторія 1-419, e-mail: novohat65@mail.ru

 1. ^ Мета курсу (в термінах результату навчання й компетенції).

Мета курсу – формування у студентів системи фундаментальних знань, що визначає

професійну діяльність вчителя в галузі фізичного виховання учнів початкових класів, ознайомлення з закономірностями побудови педагогічного процесу та засобами практичного вирішення завдань фізичного розвитку школярів в різноманітних організаційних формах.

 1. ^ Передумови (актуальні знання, необхідні для опанування курсу).

Базовий обсяг знань з валеології, анатомії та фізіології дитини, загальної педагогіки.

 1. ^ Зміст курсу.Змістовні модулі та їхня структура

 

Загальна

лекції

семінари / (пр. зан.)

лаб.

самост.

1.

Теоретичні засади фізичного виховання учнів початкових класів. Мета та основні завданя фізичного виховання.

6

24

2.

Засоби фізичного виховання.

Фізичні вправи як основний засіб

фізичного виховання. Критерії добору фізичних вправ в початковій школі.

6

24

3.

Принципи побудови прцесу фізичного виховання.

2


2

4.

Методики вдосконалення фізичних якостей:

 • сили;

 • прудкості;

 • витривалості;

 • гнучкості;

 • спритності.

14
4
10

5.

Механізми формування рухових дій.

^ Структура процесу навчання рухових дій – методики, етапи, особливості.

6

2

2
2

6.

Форми фізичного виховання. Урок як

основна форма фізичного виховання

школярів. Типи уроків фізкультури в по-

чатковій школі, структура уроку, загальні вимоги та аналіз уроку.


4

22

7.

Щільність уроку як умова досягнення необхідного навантаження. Визначення

загальної та моторної щільності уроку.

4
2
2

8.

Особливості організації та проведення

уроків з основ здоров’я в початковій школі

2

2


9.

Система валеологічної освіти молодших школярів.

2


2

10

Здоров’язберігаючі технології у початковій школі.

6
2
4

11

Розробка плану-конспекту уроку «Основи здоров’я» в початковій школі.

2


2


загальна кількість годин

54

10

10
34

 1. Список рекомендованої навчальної літератури.Основна навчальна література


^ 1. Вільчковський Е. С., Козленко М. П., Цвек С. Ф. Система фізичного виховання молодших школярів. – К.: ІЗМН, 1998. – 232 с.

2. Козленко М. П., Вільчковський Е. С., Цвек С. Ф. Теорія і методика фізичного виховання у початкових класах. – К.: Вища школа, 1984. – 229 с.

^ 3. Матвеев Л. П. Теория и методика физической культуры. – М.: ФиС, 1991. – 543 с.

4. Программа для загальноосвітніх навчальних закладів для 1 – 11 класів « Основи здоров’я і фізична культура». – К.: Початкова школа, 2001.

^ 5. Теория и методики физического воспитания / Под ред. Ашмарина Б. А. – М., 1990.

6. Шиян Б.М. Теорія і методика фізичного виховання школярів . Частина 1. – Тернопіль: Навчальна книга – Богдан, 2006. – 272 с.

^ 7. Шиян Б.М. Теорія і методика фізичного виховання школярів . Частина 2. – Тернопіль: Навчальна книга – Богдан, 2006. – 248 с.


Додаткова навчальна література

 1. Ареф’єв В. Г., Столітенко В. В. Фізичне виховання в школі. – К.: ІЗМН. – 152 с.

 2. Андрощук Н. В., Леськів А. Д., Мехоношин С.О. Рухливі ігри та естафети у фізичному вихованні школярів. – Тернопіль: Підручники і посібники, 1998. – 112 с.

 3. Балбенко С. Ю. Предметний тиждень. Основи здоров’я та фізичної культури: Методичний посібник для вчителів. – Х.: « Скорпіон», 2004. – 96 с.

 4. Васьков Ю. В., Пашков І. М. Уроки фізкультури в загальноосвітній школі. 1 – 4 класи. – Х.: Торсінг плюс, 2005. – 192 с.

 5. Козуб О. В., Могорита А. І. Фізкультхвилинки та ігри в 1 – 4 класах. – Тернопіль: Навчальна книга – Богдан, 2005. – 64 с.

 6. Критерії оцінювання навчальних досягнень учнів початкової школи. – К.: Шкільний світ, 2009. – 95 с.

 7. Лесгафт П. Ф. Избранные педагогические сочинения / Сост. И. Н. Решетень. – М.: Педагогика, 1988. – 400 с.

 8. Основи здоров’я і фізична культура. 1 клас / Авт.-упор.: В. В. Буринська, Л. А. Князевич, Л. В. Пшенична. – Тернопіль: Мандрівець, 2006. – 144 с.

 9. Спортивні та рухливі ігри в початковій школі / Упоряд. Т. С. Бондар. – Х.: Веста: Вид-во «Ранок», 2008. - 192 с. – ( бібліотека вчителя фізичної культури).
 1. Методи викладання.

Діяльність студента:

 • слухання лекцій;

 • виступ з повідомленням на семінарі;

 • виголошення доповіді на семінарі;

 • участь у дискусії на семінарі;

 • самостійне конспектування першоджерел та їх аналіз;

 • складання портфоліо;

 • аналіз літературних джерел;

 • підготовка реферату.

Поточний контроль:

- письмова модульна робота;

- перевірка портфоліо.

Форма семестрового контролю:

залік.

 1. ^ Критерії оцінювання (у %).

Семестрова рейтингова оцінка розраховується, виходячи з критеріїв:

 • письмова модульна робота 30% (у тому числі 10% на контроль самостійної роботи студента)

 • участь у семінарах 40%

 • портфоліо 30%
Карта оцінювання СРСВиди самостійної роботи студента

Максимальний бал рейтингу за вид (%)

1.

Складання планів-конспектів уроків «Основи здоров’я» та фізичної культури.

10%

2.

Оформлення портфоліо: бібліографічний каталог літературних джерел, глосарій курсу, методичні матеріали, конспекти уроків, сценарії спортивних свят, розваг, консультації для батьків тощо.

30%


УСЬОГО:

40%
 1. ^ Мови викладання.

Українська
1   ...   15   16   17   18   19   20   21   22   ...   30

Схожі:

Інформація про напрям підготовки: Галузь знань (код) 0101 Педагогічна освіта Напрям підготовки (код) 010102 Початкова освіта Спеціалізація Іноземна мова (англійська) iconІнформація про напрям підготовки Галузь знань (код) 0101 Педагогічна освіта Напрям підготовки (код) 010102 Початкова освіта Спеціалізація
Лну), а також особливі успіхи в науково-дослідній діяльності (наявність публікацій, участь у науково-практичних конференціях, дослідних...
Інформація про напрям підготовки: Галузь знань (код) 0101 Педагогічна освіта Напрям підготовки (код) 010102 Початкова освіта Спеціалізація Іноземна мова (англійська) iconІнформація про напрям підготовки (інформація береться з навчального плану): Галузь знань (код) 0101 Педагогічна освіта Напрям підготовки (код) 010102 Початкова освіта
Для зарахування на місця держзамовлення важливою умовою також є високий рейтинг навчальної та науково-дослідної роботи в період навчанні...
Інформація про напрям підготовки: Галузь знань (код) 0101 Педагогічна освіта Напрям підготовки (код) 010102 Початкова освіта Спеціалізація Іноземна мова (англійська) iconІнформація про напрям підготовки: Галузь знань (код) 0101 Педагогічна освіта Напрям підготовки (код) 010101 Дошкільна освіта Спеціалізація
Для вступу на навчання за окр "бакалавр" необхідно представити сертифікати зно з біології або математики (за вибором абітурієнта),...
Інформація про напрям підготовки: Галузь знань (код) 0101 Педагогічна освіта Напрям підготовки (код) 010102 Початкова освіта Спеціалізація Іноземна мова (англійська) iconІнформація про напрям підготовки Галузь знань (код) 0101 Педагогічна освіта Напрям підготовки (код) 010101 Дошкільна освіта Спеціалізація
Лну), а також особливі успіхи в науково-дослідній діяльності (наявність публікацій, участь у науково-практичних конференціях, дослідних...
Інформація про напрям підготовки: Галузь знань (код) 0101 Педагогічна освіта Напрям підготовки (код) 010102 Початкова освіта Спеціалізація Іноземна мова (англійська) iconІнформація про напрям підготовки Галузь знань 0101 Педагогічна освіта Напрям підготовки 010104 Професійна освіта Спеціалізація
...
Інформація про напрям підготовки: Галузь знань (код) 0101 Педагогічна освіта Напрям підготовки (код) 010102 Початкова освіта Спеціалізація Іноземна мова (англійська) iconІнформація про напрям підготовки Галузь знань 0101 Педагогічна освіта Напрям підготовки 010104 Професійне навчання Спеціалізація
Профіль підготовки «Експлуатація та ремонт місцевого та автомобільного транспорту»
Інформація про напрям підготовки: Галузь знань (код) 0101 Педагогічна освіта Напрям підготовки (код) 010102 Початкова освіта Спеціалізація Іноземна мова (англійська) iconІнформація про напрям підготовки Галузь знань(код) 0101 Напрям підготовки (код) 010104 Спеціалізація
Загальний опис напряму підготовки (освітні та професійні цілі, ключові результати навчання та ін.)
Інформація про напрям підготовки: Галузь знань (код) 0101 Педагогічна освіта Напрям підготовки (код) 010102 Початкова освіта Спеціалізація Іноземна мова (англійська) iconІнформація про напрям підготовки Галузь знань(код) 0101 Напрям підготовки (код) 010104. Професійне навчання Спеціалізація
Окр «бакалавр» – необхідні сертифікати: математика, українська мова та література, сертифікат на вибір: фізика або хімія або історія...
Інформація про напрям підготовки: Галузь знань (код) 0101 Педагогічна освіта Напрям підготовки (код) 010102 Початкова освіта Спеціалізація Іноземна мова (англійська) iconІнформація про напрям підготовки: Галузь знань (код) 0201 „Культура" Напрям підготовки (код) 020207 „Туризм" Спеціалізація Освітній рівень
Для окр „бакалавр” абітурієнти проходять вступні випробування з наступних дисциплін: географія/іноземна мова (на вибір); історія...
Інформація про напрям підготовки: Галузь знань (код) 0101 Педагогічна освіта Напрям підготовки (код) 010102 Початкова освіта Спеціалізація Іноземна мова (англійська) iconІнформація про напрям підготовки: Галузь знань (код) 1401 „Сфера обслуговування" Напрям підготовки (код) 140101 „Готельно-ресторанна справа" Спеціалізація
Для окр „бакалавр” абітурієнти проходять вступні випробування з наступних дисциплін: географія/іноземна мова/хімія (на вибір); історія...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи