Інформація про напрям підготовки: Галузь знань (код) 0101 Педагогічна освіта Напрям підготовки (код) 010102 Початкова освіта Спеціалізація Іноземна мова (англійська) icon

Інформація про напрям підготовки: Галузь знань (код) 0101 Педагогічна освіта Напрям підготовки (код) 010102 Початкова освіта Спеціалізація Іноземна мова (англійська)
НазваІнформація про напрям підготовки: Галузь знань (код) 0101 Педагогічна освіта Напрям підготовки (код) 010102 Початкова освіта Спеціалізація Іноземна мова (англійська)
Сторінка20/30
Дата17.10.2012
Розмір4.14 Mb.
ТипІнформація
1   ...   16   17   18   19   20   21   22   23   ...   303.1.12. Основи науково-педагогічних досліджень
^ Луганський національний університет імені Тараса Шевченка

Робоча навчальна програма

дисципліни “Основи науково-педагогічних досліджень”

1

Назва курсу.

“Основи науково-педагогічних досліджень”

Форма навчання: денна

Спеціальності: “Початкова освіта та англійська мова”, “Дошкільна освіта та дефектологія”

2

Код курсу

[ІПП].[Поч_Осв_Англ_09].[3_1_12]

3

Тип курсу

Обов’язковий

4

Рік навчання

2-й

5

Семестр

3

6

Кількість кредитів ECTS

3

7

Прізвище, ім'я по батькові, посада, вчене звання та науковий ступень викладача, який викладає дисципліну

Божко Віра Геннадіївна — доцент кафедри загальної математики, кандидат педагогічних наук (1 корпус, ауд. 419)

8

Мета курсу

Надання студентам необхідного обсягу знань у галузі наукових досліджень, підготовка їх до самостійного виконання наукової роботи, ознайомлення з формами звітів, методикою підготовки повідомлень, доповідей, наукових статей, курсових та дипломних робіт. Формування теоретичного та практичного підґрунтя для ефективного, кваліфікованого проведення наукових досліджень, як у процесі навчання у вузі, так і на практиці.

9

Передумови

Курси з основ філософії, економічної теорії, математики, інформатики

10

Зміст курсуЗмістовні модулі та їх структура

Загальна

108

Лекції

28

Семінари

20


Сам. Робота

60
МОДУЛЬ А. Основи методології науково-дослідної діяльності
Теми лекцій

1.1

^ Загальні відомості про науку

6

2

2

6

1.2

Методологія наукового пізнання

4

2
2

1.3-1.4

Система методів наукового пізнання. Теоретичні та емпіричні методи

8

4

4

8

1.5

^ Принципи наукового дослідження

4

2
2
Модульна контрольна робота 1
МОДУЛЬ В. Організація та проведення наукового дослідження
Теми лекцій

2.1

Види та рівні науково-педагогічних досліджень

4

2
2

2.2-2.3

Інформаційне забезпечення наукового дослідження

6

4

4

10

2.4-2.5

Логічна структура дослідження

6

4

2

6

2.6

Послідовність проведення наукового дослідження

4

2

4

10

2.7-2.8

Особливості планування та проведення педагогічного експерименту

6

4

2

6

2.9

^ Оформлення результатів дослідження

6

2

4

12
Модульна контрольна робота №211

Список рекомендованої навчальної літератури.

Основна навчальна література

 1. Введение в научное исследование по педагогике / Под ред. В.И. Журавлева. – М., 1988.

 2. Загвязинский В.И. Методология и методы психолого-педагогического исследования: Уч. пособие. - М., 2001.

 3. Коломієць В.О. Як виконувати курсову роботу. – К., 2003.

 4. Програма написання курсових робіт для студентів педагогічних спеціальностей / Артемова Л.В. - К., 2004.

 5. Рудницька, О.П., Болгарський А.Г., Свистельнікова Т.Ю. Основи педагогічних досліджень. – К., 1998.

 6. Сидоренко В.К., Дмитренко П.В. Основи наукових досліджень: Навчальний посібник. – К., 2000.

 7. Скаткин М.Н. Методология и методика педагогических исследований. – М., 1986.

 8. Цехмістрова Г.С. Основи наукових досліджень. – К.: Видавничий Дім “Слово”, 2004. – 240 с.


Додаткова навчальна література

 1. Безрукова В.С. Как написать реферат, курсовую и дипломную работу. - Спб., 2008.

 2. Загвязинский В.И. Методология и методика дидактического исследования. Л., 1988.

 3. Крушельницька О.В. Методологія і організація наукових досліджень: Навчальний посібник. – К., 2003.

 4. Методология и методы педагогического исследования / Под ред. Л. Скалковой. - М.,1989.

 5. Основи наукових досліджень. Опорний конспект лекцій. - К., 2002.
12

Методи викладання

Діяльність студента:

- слухання лекцій;

- виступ з повідомленням на семінарі;

- виголошення доповіді на семінарі;

- участь у дискусії на семінарі;

- самостійне конспектування першоджерел та їх аналіз;

- складання тестів;

- робота в групах, парах;

^ Поточний контроль:

дві письмові модульні роботи

Форма підсумкового контролю:

Залік (на основі семестрової оцінки)

13

Карта оцінювання (у %)

Семестрова рейтингова оцінка розраховується, виходячи:

- письмові модульні роботи - 30%

- к.с.р - 35 %

- участь у семінарах - 35%

^ Карта оцінювання СРСВиди самостійної роботи

Максимальний бал рейтингу за вид

1

Історичні етапи розвитку науки (складання таблиці)

2,5 б

2

^ Організація науково-дослідної роботи в Україні.

Пріоритетні напрямки розвитку науки в Україні

(написання реферату)

5 б

3

^ Методологія наукового пізнання. Система методів наукового пізнання. Теоретичні та емпіричні методи (створення поняттєвих схем, складання тестів)

10 б

4

^ Розробка діагностичних методик для педагогічного експерименту

5 б

5

Інформаційне забезпечення наукового дослідження (каталог літератури з обраної теми)

2,5б

6

^ Апробація методики науково-педагогічного дослідження

5 б

7

Аналіз та презентація результатів дослідження (підготовка доповідей на тему за власним вибором

5 б

14

Мови викладання

Українська


^ 3.1.13. Основи дефектології та логопедії
Луганський національний університет імені Тараса Шевченка

Робоча навчальна програма

дисципліни «Основи дефектології та логопедії»

 1. Назва курсу.

^ „ОСНОВИ ДЕФЕКТОЛОГІЇ ТА ЛОГОПЕДІЇ”


Форма(-и) навчання: денна.

Спеціальність (-ості): Початкове навчання та англійська мова;

Початкова освіта (Старобільськ)

 1. ^ Код курсу.

[ІПП]: [Поч_Осв_Англ_09].[3_1_13]

 1. Тип курсу (обов’язковий або за вибором студента).

Обов’язковий

 1. Рік (роки) навчання.

2-й

 1. Семестр / семестри.

4-й

 1. Кількість кредитів ECTS.

2

 1. ^ Прізвище ім’я по-батькові, посада, вчене звання та науковий ступінь викладача (викладачів), які викладають дисципліну.

Коваленко Вікторія Євгенівна – асистент кафедри дефектології та психологічної корекції (1 корпус, ауд. 1-429)

 1. ^ Мета курсу (в термінах результату навчання й компетенції).

Мета курсу – розкрити проблему, що пояснює причину відхилень у розвитку дітей, порушень у поведінці, неуспішності в школі; ознайомити студентів з видами порушень психофізичного розвитку та причинами їх виникнення, дати характеристику розвитку таких дітей; розкрити особливості їх корекційного навчання і виховання як в умовах спеціальних установ, так і в загальноосвітніх школах. Навчити студентів організовувати індивідуальне навчання учнів з порушеннями у розвитку, розкрити загальні закономірності інтегрованого та інклюзивного навчання.

 1. ^ Передумови (актуальні знання, необхідні для опанування курсу).

Курс загальної психології та педагогіки.

 1. ^ Зміст курсу.Змістовні модулі та їхня структура

 

загальна

лекції

семінари / (пр. зан.)

лаб.

самост.
Перший модуль
1.1.

Загальні закономірності аномального розвитку. Галузі дефектології.

12

4

2
6

1.2

Системи навчання і виховання дітей з вадами психофізичного розвитку в Україні.

10

2

2
6

1.3.

Корекційне навчання та виховання дітей з порушеннями зору та слуху.

10

2

4
4

1.4

Корекційне навчання та виховання дітей з вадами опорно-рухового апарату.

8

2

2
4
^ Другий модуль
2.1.

Розумова відсталість як педагогічна проблема.

14

2

2
10

2.2

Організація індивідуального навчання дітей з розумовою відсталістю.

8

2

2
4

2.3.

Психолого-педагогічна характеристика дітей із ЗПР.

8

2

2
4

2.4.

Корекційне навчання дітей з порушеннями мовлення.

6

2

2
2

2.5

Сутність девіантної поведінки, її основні форми.

6

2

2
2
загальна кількість годин

82

20

20
42

 1. Список рекомендованої навчальної літератури.

Основна навчальна література

 1. Абрамович-Лехтман Р.Я. Психологическая помощь детям с церебральными параличами // Лечебная помощь детям с церебральными параличами: Труды НИИ им. Г. И. Турнера. - Л., 1962.

 2. Бородулина С.Ю. Коррекционная педагогика – Ростов н/Д: Феникс, 2004.

 3. Братусь Б.С. Аномалии личности – М., 1988.

 4. Литвак А.Г. Тифлопсихология. – М..1985.

 5. Липа В.А. Основы коррекционной педагогики. Учебное пособие. – Донецк: Лебидь, 2002. – 327 с.

 6. Логопедия / Под ред. Л.С. Волковой - М., 1989.Петрова В.Г. - Развитие речи учащихся вспомогательной школы. - М., 1977.

 7. Методика диагностики отклонений в умственном развитии младших школьников и старших дошкольников/ Н.Стадненко, Т. Иляшенко, Л.Борщевская, А.Обуховская. – К., 1998.

 8. Селиверстов В.И. - Речевые игры с детьми. - М., 1994.

 9. Синьов В.М., Коберник Г.М. Основи дефектології – К.: Вища школа., 1994.

 10. Сорокин В.М., Кокоренко В.Л. Практикум по специальной психологии – СПб.: Речь, 2003.

 11. Спеціальна педагогіка: Понятійно-термінологічний словник / За редакцією В.І.Бондаря. – Луганськ: Альма-матер, 2003.

 12. Хрестоматия по логопедии/ Под ред. Л.С.Волковой и В.И. Селеверстова. В 2-х т. - М., 1997.

Додаткова навчальна література

 1. Архипова Е.Ф. Коррекционная работа с детьми с церебральным параличом. - М.: Просвещение, 1989. - 77 с.

 2. Акимушкин В.Н., Моргулис И.С. трудовая реабилитация инвалидов по зрению – К., 1983.

 3. Бадалян Л.О. и др. Детские церебральные параличи. - Киев, 1988.

 4. Безруких М.М. Проблемные дети.-М.:УРАО,2000.

 5. Береснев В.А. Трудное детство нервной системы.- К., СМП «Аверс»,2001. – 268с.

 6. Вернер Д. Что такое детский церебральный паралич. - М., 2003.

 7. Виноградова А.Д. Практикум по психологии умственно отсталого ребёнка. - М.: Просвещение, 1985.- 143с.

 8. Воспитание детей дошкольного возраста/ Психология отклоняющегося поведения в дошкольном возрасте/ Под. ред. Л.Н. Проколиенко .- К.: Радянська школа, 1991. – 365с. (83-129).

 9. Забрамная С.Д. Отбор умственно отсталых детей в специальные учреждения. – М.: Просвещение, 1988. – 94с.

 10. Кириченко Е.С. Психические нарушения у детей, страдающих церебральными параличами. - М., 1965.

 11. Маршак В.В. Все виды отклонений в человеческой психике/ В.В. Маршак. – Ростов н/Д.:Феникс, 2006.

 12. Роберт Конечный, Милан Боухал Психология в медицине – Авиценум, медицинское издательство Прага ЧССР, 1983

 13. Садовникова И.Н. - Нарушения письменной речи и их преодоболение у младших школьников - М., 1997.

 14. Сорокин В.М., Кокоренко В.Л. Практикум по специальной психологии. – СПб.: Речь, 2003

 1. Методи викладання.

Діяльність студента:

 • слухання лекцій;

 • виступ з повідомленням на семінарі;

 • виголошення доповіді на семінарі;

 • участь у дискусії на семінарі;

 • самостійне конспектування першоджерел та їх аналіз;

 • написання письмових кейсів.

Поточний контроль:

Дві письмові модульні роботи.

Форма семестрового контролю:

залік

 1. Критерії оцінювання (у %).

Семестрова рейтингова оцінка розраховується, виходячи з критеріїв:

 • письмові модульні роботи 40% (у тому числі 20% на контроль самостійної роботи студента)

 • участь у семінарах 30%

 • самостійна робота (реферат; написання письмових кейсів, творчі розробки) 30%

Карта оцінювання СРСВиди самостійної роботи студента

Максимальний бал рейтингу за вид (%)

1.

Класифікації порушень психофізичного розвитку за М.А.Власовою, М.С. Певзнер; В.В. Лебединським; В.А. Лапшиним, Б.П. Пузановим. (конспектування, тема виноситься на модульний контроль)

5%

2.

Реферат на тему: «Внесок Л.С. Виготського у розвиток вітчизняної дефектології»

10%

3

Діяльність ПМПК у системі освіти (конспектування, тема виноситься на модульний контроль)

5 %

4.

Установи для дітей з порушеннями у психофізичному розвитку (конспектування, тема виноситься на модульний контроль)

5 %

5.

Основні проблеми олігофренопедагогіки, які досліджувалися у науковій школі Г.М.Дульнєва (підготовка стислої письмової характеристики; розкриття їх значення для теорії корекційної роботи з розумово відсталими дітьми – тема виноситься на модульний контроль)5 %

6.

Порівняльна характеристика концепції корекційної роботи в допоміжній школі, запропоновані німецькими дефектологами Б.Брезе та В.Баудишем (написання письмових кейсів).


10 %

7.

Теоретичні засади концепції М.П.Матвеевої, щодо побудови корекційної роботи у 2 етапи: 1) "пристосування до дефекту"; 2) "власне корекція" ( розробка прикладу реалізації такого підходу у роботі з розумово відсталими учнями).
10%
УСЬОГО:

50 %
 1. Мови викладання.

Українська


^ 3.1.14. Образотворче мистецтво з методикою викладання
Луганський національний університет імені Тараса Шевченка

Робоча навчальна програма

дисципліни „ОБРАЗОТВОРЧЕ МИСТЕЦТВО З МЕТОДИКОЮ ВИКЛАДАННЯ ”

 1. Назва курсу.

^ „ОБРАЗОТВОРЧЕ МИСТЕЦТВО З МЕТОДИКОЮ ВИКЛАДАННЯ”


Форма(-и) навчання: денна, заочна

Спеціальність (-ості): початкова освіта


 1. ^ Код курсу.

[ІПП].[Поч_Осв_Англ_09].[3_1_14]

 1. Тип курсу (обов’язковий або за вибором студента).

Обов’язковий

 1. Рік (роки) навчання.

2-й

 1. Семестр / семестри.

2

 1. Кількість кредитів ECTS.

3

 1. ^ Прізвище ім’я по-батькові, посада, вчене звання та науковий ступінь викладача (викладачів), які викладають дисципліну.

Саприкіна Олена Володимирівна – доцент кафедри дошкільної та початкової освіти, кандидат педагогічних наук (1 корпус, ауд. 419 , e-mail: saprykina_elena@ukr.net)

^ Варяниця Людмила Олександрівна – доцент кафедри дошкільної та початкової освіти, кандидат педагогічних наук (1 корпус, ауд. 419, e-mail: luda.varaniza@gmail.com

 1. ^ Мета курсу (в термінах результату навчання й компетенції).

Мета курсу – засвоїти систему теоретичних знань, оволодіти вміннями та навичками в галузі реалістичного мистецтва та опанувати методику викладання образотворчого мистецтва в початковій школі

 1. ^ Передумови (актуальні знання, необхідні для опанування курсу).

Дидактика початкової школи

 1. ^ Зміст курсу.


^ Змістовні модулі та їхня структура

 загальна

лекції

лабор.

зан.

Самост.108

8

46

54
Перший модуль

1.1.

Мистецтво. Образотворче мистецтво України. Малюнок, його види, виразні засоби.

8

2
6

1.2.

Поняття про живопис, його види. Композиція. Український живопис.

8

2
6

1.3.

Лінійна та повітряна перспектива. Пейзаж.

4
2

2

1.4.

Натюрморт. Поняття про світлотінь

6
4

2

1.5.

Кольорова графіка. Малюнок овочів та фруктів.

4
2

2

1.6.

Малюнок птахів та тварин.

4
2

2

1.7.

Малюнок людини. Пропорції. Статична та рухома постать.

4
2

2

1.8.

Техніка роботи фарбами (аква­рель, гуаш). Живопис окремих предметів

4
2

2

1.9.

Нетрадиційні техніки малювання.

4
2

2

2.0

Декоративна графіка

6
2

4

2.1

Український декоративний розпис

8
4

4
^ Другий модуль

2.2

Становлення методики образотворчого мистецтва

44

2.3

Методика як предмет вивчення. Урок образотворчого мистецтва у початковій школі

4

2
4

2.4

Методи навчання малюванню

2

22.5

Підручник з образотворчого мистецтва

4
2

2

2.6

Методика ознайомлення з виражальними засобами графіки

4
2

2

2.7

Методика роботи над сюжетною композицією

6
2

4

2.8

Методика роботи з декоративного малювання

6
4

4

2.9

Методика проведення бесід з мистецтва

4
2

2

3.0

Конспект уроку образотворчого мистецтва

8
4

4

3.1

Інтегрований урок в початковій школі

6
2

4
 1. Список рекомендованої навчальної літератури.

Основна навчальна література

 1. Кириченко М.А., Кириченко І. М. Основи образотворчої грамоти: Навч. Посіб. – К.: Вища шк., 2002.

 2. Масол Л.М. Методика навчання мистецтва у початковій школі :посібник для вчителів / Л.М. Масол, Е.В. Бєлкіна, О.В. Калініченко, І. В. Руденко. – Х.: Веста. 2006. – 256 с.

 3. Ростовцев Н.Н. Методика преподавания изобразительного искусства в школе. Учебное пособие для студентов художественно-графических факультетов педагогических институтов. – М., 1980.

Додаткова навчальна література

 1. Горичева В.С., Нагибина М.И. Сказку сделаем из глины, снега, теста, пластилина. – Ярославль, 1998.

 2. Миропольська Н., Ничкало С., Рагозіна В., Хлєбнікова Л. Уроки художньо-естетичного циклу в школі: навчання і виховання: навчальний посібник. – Тернопіль: навчальна книга – Богдан, 2006. – 240

 3. Трач С.К. Уроки образотворчого мистецтва. 4(3) клас: посібник для вчителя. - Тернопіль: Навчальна книга – Богдан, 2001.

 4. Періодичні видання „Образотворче мистецтво в школі”, „Початкова школа”

 1. Методи викладання.

Діяльність студента:

 • слухання лекцій;

 • робота на практичних заняттях;

 • виконання малюнків;

 • написання рефератів; написання письмових робіт;

 • виконання проектів.

Поточний контроль:

Одна письмова модульна робота.

Форма семестрового контролю:

залік

 1. Критерії оцінювання (у %).

Семестрова рейтингова оцінка розраховується, виходячи з критеріїв:

 • письмова модульна робота – 25%

 • присутність на лекційних та лабораторних заняттях (наявність конспектів) – 5%

 • активна робота на заняттях – 20 %

 • самостійна робота (портфоліо) – 50 %


Карта оцінювання СРСВиди самостійної роботи студента

Максимальний бал рейтингу за вид

1.

Образотворче мистецтво

 1. Творчість художника (за програмою початкової школи) – реферат з презентацією

 2. Історія однієї картини – повідомлення10


5

2.

Український живопис. Історія розвитку та су­часність.

1. Представити історію розвитку живопису України у персоналіях.+ назви відомих картин10

3.

Становлення методики образотворчого мистецтва

1. Хронологічна таблиця5

4.

Аналіз педагогічного досвіду

1. Анотації статей за темами: „Урок образотворчого мистецтва”, „Інтегрований урок” (5 статей)5

5.

^ Виготовлення наочності

1. Розробити та виготовити наочність для уроку образотворчого мистецтва у початковій школі (ескіз тематичних куточків таблиці, схеми поетапного малювання тощо)15


7.

Підвищений рівень – Творчий проект у контексті тем для самостійної роботи (1-3) (варіант виконання за вибором: електронний (презентація, міні фільм), книга, стаття тощо)


50
Разом

50%
 1. Мови викладання.

Українська


^ 3.1.15. Методика викладання освітньої галузі "Людина і світ"
Луганський національний університет імені Тараса Шевченка

Робоча навчальна програма

дисципліни „Методика викладання освітньої галузі «Людина і світ»”

 1. ^ Назва курсу.

„ МЕТОДИКА ВИКЛАДАННЯ ОСВІТНЬОЇ ГАЛУЗІ «ЛЮДИНА І СВІТ ”


Форма(-и) навчання: денна.

Спеціальність (-ості): Початкова освіта.

 1. ^ Код курсу.

[ІПП].[Поч_Осв_Англ_09].[3_1_15]

 1. Тип курсу (обов’язковий або за вибором студента).

Обов’язковий

 1. Рік (роки) навчання.

2-й, 3-й

 1. Семестр / семестри.

4-й, 5-й

 1. Кількість кредитів ECTS.

2,5

 1. ^ Прізвище ім’я по-батькові, посада, вчене звання та науковий ступінь викладача (викладачів), які викладають дисципліну.

Соннова Марина Віталіївна – доцент кафедри Дошкільної та початкової освіти, кандидат педагогічних наук (1-й корпус, ауд. 1-419)

 1. ^ Мета курсу (в термінах результату навчання й компетенції).

Мета курсу – ознайомлення студентів зі змістом, структурою та основними положеннями освітньої галузі «Людина і світ»; формування національної самосвідомості на основі вивчення природи рідного краю,знайомства з історичними і культурними традиціями українського народу; формування основ природоохоронної діяльності та екологічної культури; усвідомлення студентами місця і ролі особистості у природному і соціальному середовищі України.

Вивчення освітньої галузі «Людина і світ» має сприяти формуванню громадянської культури майбутнього вчителя.


 1. ^ Передумови (актуальні знання, необхідні для опанування курсу).

Курси природознавчих і біологічних дисциплін середньої школи; курс загальної педагогіки.

 1. ^ Зміст курсу.


^ Змістовні модулі та їхня структура

 

загальна

лекції

семінари / (пр. зан.)

лаб.

Самост.
Перший модуль
1.1.

Вступ до курсу методики викладання освітньої галузі «Людина і світ»

4

21

1.2.

Історія розвитку методики викладання природознавства

4


4

1.3.

Принципи добору і розподілу навчального матеріалу до освітньої галузі «Людина і світ»

4

24

1.4.

Зміст і структура освітньої галузі «Людина і світ»

4

1.5

Навчально-виховні задачі освітньої галузі «Людина і світ»

12

4

4
4

^ Другий модуль
2.1.

Методи викладання освітньої галузі «Людина і світ»

16

4

6

4

6

2.2.

Форми організації навчальної діяльності молодших школярів при вивченні освітньої галузі «Людина і світ»

14

6

6

2

8

2.3.

Організація навчальної діяльності молодших школярів у куточку живої природи

4

2.4.

Організація навчальної діяльності молодших школярів на географічному майданчику

4

2.5

Методика навчання молодших школярів роботі з додатковою природознавчою літературою

2
загальна кількість годин

81

18

16

6

41
 1. ^ Список рекомендованої навчальної літератури.

Основна навчальна література

 1. Бровкин Е.Т. и др. Ознакомление с окружающим миром. Учебное пособие для студентов среднего и высшего педагогических учебных заведений. – М.: Академия, 2000. – 234с.

 2. Клепилина З.А. Природа и люди:Книга для учителя начальных классов. – Смоленск: Ассоциация 21 век, 1999.- 275с.

 3. Козина Е., Степанян Е. Методика преподавания естествознания. – М.: Академия, - 2004. – 496с.

 4. Яришева Н.Ф. Методика ознайомлення дітей з природою. – К., 1993

Документи

1. Державна національна програма «Освіта» /Україна ХХІстоліття/. – К., 1993

2. Закон України «Про освіту» //Відомості Верховної Ради України. – 1996. - № 21. – с.24

Додаткова навчальна література

1. Аксеев Б.Д. Гиганты и карлики растительного мира. М.:Агропромиздат, 1987

2. Богініч О., Беленька Г. Природа і рух. – К.,2003.

3. Бойчук Ю.Д. Солошенко Е.М. Екологія і охорона навколишнього середовища. – Суми,2000

4. Красачева Т.Б. Нетрадиционные уроки естествознания // Начальная школа. – 2002. - №5 – С 57.

5. Ковальногих Л.М. Преподавание естествознания в системе развивающего обучения. // Начальная школа. – 1995. - №2

6. Коренева І. Розвиток спостережливості школярів у процесі вивчення природознавчого матеріалу // Початкова школа. – 2002. - №5. – С.41-42

7. Кэрролл Л. Логическая игра. – М.: Педагогический поиск, 1991. – 196 с.

 1. Методи викладання.

Діяльність студента:

 • слухання лекцій;

 • підготовка до практичних занять;

 • аналіз літературних джерел

 • виступ з повідомленням на семінарі;

 • демонстрація фрагментів уроків та їх обговорення і аналіз;

 • складання конспектів уроків та екскурсій в природу;

 • самостійний добір дидактичного матеріалу для портфоліо з методики викладання освітньої галузі «Людина і світ»

Поточний контроль:

дві письмові модульні роботи.

Форма семестрового контролю:

іспит.

 1. ^ Критерії оцінювання (у %).

Семестрова рейтингова оцінка розраховується, виходячи з критеріїв:

 • письмові модульні роботи – 60% (у тому числі 15% на контроль самостійної роботи студента)

 • участь у практичних та лабораторних заняттях – 30%

 • самостійна робота (реферат) – 10%

Карта оцінювання СРСВиди самостійної роботи студента

Максимальний бал рейтингу за вид (%)

1.

Педагогічні шляхи реалізації задач соціальної адаптації молодших школярів на основі змісту освітньої галузі «Людина і світ»


5%

2.

Використання виховного потенціалу змісту народних свят і традицій при вивченні освітньої галузі «Людина і світ»

5%

3.

Методика організації і проведення сезонних спостережень в природі

5%

4.

Реферат на обрану темуСкладання портфоліо, у складі якого, зокрема, конспект уроку, конспект екскурсії, народні прикмети, прислів’я, свята.

10%
Разом

25%
 1. ^ Мови викладання.

Українська
1   ...   16   17   18   19   20   21   22   23   ...   30

Схожі:

Інформація про напрям підготовки: Галузь знань (код) 0101 Педагогічна освіта Напрям підготовки (код) 010102 Початкова освіта Спеціалізація Іноземна мова (англійська) iconІнформація про напрям підготовки Галузь знань (код) 0101 Педагогічна освіта Напрям підготовки (код) 010102 Початкова освіта Спеціалізація
Лну), а також особливі успіхи в науково-дослідній діяльності (наявність публікацій, участь у науково-практичних конференціях, дослідних...
Інформація про напрям підготовки: Галузь знань (код) 0101 Педагогічна освіта Напрям підготовки (код) 010102 Початкова освіта Спеціалізація Іноземна мова (англійська) iconІнформація про напрям підготовки (інформація береться з навчального плану): Галузь знань (код) 0101 Педагогічна освіта Напрям підготовки (код) 010102 Початкова освіта
Для зарахування на місця держзамовлення важливою умовою також є високий рейтинг навчальної та науково-дослідної роботи в період навчанні...
Інформація про напрям підготовки: Галузь знань (код) 0101 Педагогічна освіта Напрям підготовки (код) 010102 Початкова освіта Спеціалізація Іноземна мова (англійська) iconІнформація про напрям підготовки: Галузь знань (код) 0101 Педагогічна освіта Напрям підготовки (код) 010101 Дошкільна освіта Спеціалізація
Для вступу на навчання за окр "бакалавр" необхідно представити сертифікати зно з біології або математики (за вибором абітурієнта),...
Інформація про напрям підготовки: Галузь знань (код) 0101 Педагогічна освіта Напрям підготовки (код) 010102 Початкова освіта Спеціалізація Іноземна мова (англійська) iconІнформація про напрям підготовки Галузь знань (код) 0101 Педагогічна освіта Напрям підготовки (код) 010101 Дошкільна освіта Спеціалізація
Лну), а також особливі успіхи в науково-дослідній діяльності (наявність публікацій, участь у науково-практичних конференціях, дослідних...
Інформація про напрям підготовки: Галузь знань (код) 0101 Педагогічна освіта Напрям підготовки (код) 010102 Початкова освіта Спеціалізація Іноземна мова (англійська) iconІнформація про напрям підготовки Галузь знань 0101 Педагогічна освіта Напрям підготовки 010104 Професійна освіта Спеціалізація
...
Інформація про напрям підготовки: Галузь знань (код) 0101 Педагогічна освіта Напрям підготовки (код) 010102 Початкова освіта Спеціалізація Іноземна мова (англійська) iconІнформація про напрям підготовки Галузь знань 0101 Педагогічна освіта Напрям підготовки 010104 Професійне навчання Спеціалізація
Профіль підготовки «Експлуатація та ремонт місцевого та автомобільного транспорту»
Інформація про напрям підготовки: Галузь знань (код) 0101 Педагогічна освіта Напрям підготовки (код) 010102 Початкова освіта Спеціалізація Іноземна мова (англійська) iconІнформація про напрям підготовки Галузь знань(код) 0101 Напрям підготовки (код) 010104 Спеціалізація
Загальний опис напряму підготовки (освітні та професійні цілі, ключові результати навчання та ін.)
Інформація про напрям підготовки: Галузь знань (код) 0101 Педагогічна освіта Напрям підготовки (код) 010102 Початкова освіта Спеціалізація Іноземна мова (англійська) iconІнформація про напрям підготовки Галузь знань(код) 0101 Напрям підготовки (код) 010104. Професійне навчання Спеціалізація
Окр «бакалавр» – необхідні сертифікати: математика, українська мова та література, сертифікат на вибір: фізика або хімія або історія...
Інформація про напрям підготовки: Галузь знань (код) 0101 Педагогічна освіта Напрям підготовки (код) 010102 Початкова освіта Спеціалізація Іноземна мова (англійська) iconІнформація про напрям підготовки: Галузь знань (код) 0201 „Культура" Напрям підготовки (код) 020207 „Туризм" Спеціалізація Освітній рівень
Для окр „бакалавр” абітурієнти проходять вступні випробування з наступних дисциплін: географія/іноземна мова (на вибір); історія...
Інформація про напрям підготовки: Галузь знань (код) 0101 Педагогічна освіта Напрям підготовки (код) 010102 Початкова освіта Спеціалізація Іноземна мова (англійська) iconІнформація про напрям підготовки: Галузь знань (код) 1401 „Сфера обслуговування" Напрям підготовки (код) 140101 „Готельно-ресторанна справа" Спеціалізація
Для окр „бакалавр” абітурієнти проходять вступні випробування з наступних дисциплін: географія/іноземна мова/хімія (на вибір); історія...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи