Інформація про напрям підготовки: Галузь знань (код) 0101 Педагогічна освіта Напрям підготовки (код) 010102 Початкова освіта Спеціалізація Іноземна мова (англійська) icon

Інформація про напрям підготовки: Галузь знань (код) 0101 Педагогічна освіта Напрям підготовки (код) 010102 Початкова освіта Спеціалізація Іноземна мова (англійська)
НазваІнформація про напрям підготовки: Галузь знань (код) 0101 Педагогічна освіта Напрям підготовки (код) 010102 Початкова освіта Спеціалізація Іноземна мова (англійська)
Сторінка21/30
Дата17.10.2012
Розмір4.14 Mb.
ТипІнформація
1   ...   17   18   19   20   21   22   23   24   ...   30^ 3.1.16. Основи психодіагностики
Луганський національний університет імені Тараса Шевченка

Робоча навчальна програма

дисципліни „Психодіагностика”

 1. ^ Назва курсу.

„Психодіагностика”


Форма(-и) навчання: денна.

Спеціальність (-ості): початкова освіта.

 1. ^ Код курсу.

[ІПП].[Поч_Осв_Англ_09].[3_1_16]

 1. Тип курсу (обов’язковий або за вибором студента).

Обов’язковий

 1. Рік (роки) навчання.

2-й і 3-й

 1. Семестр / семестри.

4-5

 1. Кількість кредитів ECTS.

3

 1. ^ Прізвище ім’я по-батькові, посада, вчене звання та науковий ступінь викладача (викладачів), які викладають дисципліну.

Чернобровкін Володимир Миколайович – професор кафедри психології, доктор психологічних наук (3 корпус, ауд. 3-221 , e-mail: brovkinua)

 1. ^ Мета курсу (в термінах результату навчання й компетенції).

Мета курсу – ознайомлення студентів з методології психологічної діагностики, формуванні в них практичних вмінь та навичок володіння психодіагностичними методиками та постановки на їх підставі психологічного діагнозу. Він вивчається після засвоєння базових курсів загальної, вікової, педагогічної та соціальної психології. Курс складається з лекційних та практичних занять. Лекції спрямовані на ознайомлення студентів з теоретичними аспектами психодіагностики. Практичні заняття – з одного боку, на перевірку теоретичних знань студентів, а з іншого, - на формування в них певних практичних вмінь та навичок користування психодіагностичними методиками та перевірки їх психометричних властивостей. 1. ^ Передумови (актуальні знання, необхідні для опанування курсу).

Загальна психологія, вікова психологія

 1. ^ Зміст курсу.Змістовні модулі та їхня структура

 

Загальна

Лекції

семінари / (пр. зан.)

лаб.

самост.^

Перший модуль


28

6

12
10

1.1

Предмет психодіагностики

8

2

4
2

1.2

Історія психодіагностики

5

1

2
2

1.3

Норми тесту та інтерпретація результатів

5

1

2
2

1.4

Надійність тесту

5

1

2
2

1.5

Валідність тесту

5

1

2
2^

Другий модуль


80

14

22
44

2.1
^

Психодіагностика інтелекту


14

2

4
8

2.2
^

Психодіагностика здібностей


12

2

4
6

2.3

Проективні методи психодіагностики

12

2

4
6

2.4

Діагностика темпераменту та характеру

12

2

4
6

2.5

Психодіагностика мотивації та самосвідомості особистості

10

2

2
6

2.6

Психодіагностика міжособистісних стосунків

9

1

2
6

2.7

Психодіагностика психічних станів

9

1

2
6
загальна кількість годин

108

20

34
54

 1. Список рекомендованої навчальної літератури.Основна навчальна література

 1. 1. Бурлачук Л.Ф. Словарь-справочник по психодиагностике. – СПб: Питер, 2007.

 2. 2. Бурлачук Л.Ф. Психодиагностика. СПб: Питер, 2003.

 3. 3. Бодалев А.А., Столин В.В. Общая психодиагностика. – СПб: Питер, 2003.

 4. 4. Райгородский Д. Я. Практическая психодиагностика. Методики и тесты. Уч. пособие. – Самара, 1998.

 5. 5. Романова Е.С. Психодиагностика. СПб: Питер, 2006.Додаткова навчальна література

 1. 1. Айзенк Г. Проверьте свои способности. – М., 1972.

 2. 2. Айзенк Г. Дж. Коеффициент интеллекта. – К., 1994.

 3. 3. Аванесов В.С. Тесты в психологическом исследовании. – М., 1982.

 4. 4. Альманах психологических тестов. – М., 1995.

 5. 5. Анастази А. Психологическое тестирование: В 2-х томах. – М., 1982.

 6. 6. Белый Б.И. Тест Роршаха. Практика и теория. – СПб., 1992.

 7. 7. Березин Ф.Б., Мирошников М.П., Рожанец М.В. Методика многостороннего исследования личности. – М., 1976.

 8. 8. Беспалько И.Г., Гильяшева И.Н. Проективные методы / Методы психологической диагностики и коррекции в клинике. – Л., 1983.

 9. 9. Блейхер В.М., Бурлачук Л.Ф. Психологическая диагностика интеллекта и личности. – К., 1978.

 10. 10. Блейхер В.М., Крук И.В. Патопсихологическая диагностика. – К., 1986.

 11. 11. Бурно М.Е. О характерах людей. – М., 1996.

 12. 12. Волков И.П. Методы социометрических измерений в социально-психологических исследованиях. – Л., 1972.

 13. 13. Гуревич К.М. Психологическая диагностика. – М., 1981.

 14. 14. Гайда В.К., Захаров В.А. Психологическое тестирование. – М., 1982.

 15. 15. Дружинин В.Н. Структура и логика психологического исследования. – М., 1993.

 16. 16. Кабанов М.М., Личко А.Е., Смирнов В.М. Методы психологической диагностики и коррекции в клинике. – Л., 1983.

 17. 17. Клайн П. Справочное руководство по конструированию тестов. – К., 1994.

 18. 18. Кэмпбелл Д. Модели эксперимента в социальной психологии и прикладных исследованиях. – М., 1980.

 19. 19. Личко А.Е., Иванов М.Я. Патохарактерологический диагностический опросник для подростков и опыт его практического применения. – Л., 1976.

 20. 20. Лучшие психологические тесты. – Петрозаводск, 1992.

 21. 21. Люшер М. Цвет вашего характера. – М., 1997.

 22. 22. Марищук В.Л., Блудов Ю.М., Плахтиенко В.А., Серова Л.К. Методы психодиагностики в спорте. – М., 1990.

 23. 23. Методы исследования межличностного восприятия. Спецпрактикум по социальной психологии. – М., 1984.

 24. 24. Методы психологической диагностики. – М., 1993.

 25. 25. Методики социально-психологической диагностики личности и группы. – М., 1990.

 26. 26. Мельников В.М., Ямпольский Л.Т. Введение в экпериментальную психологию личности. – М., 1985.

 27. 27. Немов Р.С. Психология. Т.3. – М., 1993.

 28. 28. Норакидзе В.Г. Методы исследования характера личности. – Тбилиси, 1975.

 29. 29. Полищук И.А., Видренко А.Е. Атлас для экспериментального исследования отклонений в психической деятельности человека. – К., 1980.

 30. 30. Практикум по психодиагностике. Дифференциальная психометрика./ Под ред. Столина В.В., Шмелева А.Г. – М., 1984.

 31. 31. Практикум по психодиагностике. Психодиагностика мотивации и саморегуляции. – М., 1989.

 32. 32. Практикум по психодиагностике. Конкретные психодиагностические методики. – М., 1989.

 33. 33. Психология личности. Тесты, опросники, методики. – М., 1995.

 34. 34. Райгородский Д. Я. Практическая психодиагностика. Методики и тесты. Уч. пособие. – Самара, 1998.

 35. 35. Семья глазами психолога: Сборник методик. – М., 1995.

 36. 36. Собчик Л.Н. Психодиагностика: методы и методология. – М., 1990.

 37. 37. Соколова Е.Т. Проективные методы исследования личности. – М., 1980.

 38. 38. Энциклопедия психологических тестов: Личность, мотивация. Потребность. – М., 1997.
 1. Методи викладання.

Діяльність студента:

 • слухання лекцій;

 • виступ з повідомленням на семінарі;

 • виголошення доповіді на семінарі;

 • участь у дискусії на семінарі;

 • самостійне проведення психодіагностичних досліджень;

 • написання рефератів.

Поточний контроль:

дві письмові модульні роботи.

Форма семестрового контролю:

іспит.

 1. Критерії оцінювання (у %).

Семестрова рейтингова оцінка розраховується, виходячи з критеріїв:

 • письмові модульні роботи 60% (у тому числі 15% на контроль самостійної роботи студента)

 • участь у семінарах 30%

 • самостійна робота (реферат) 10%
Карта оцінювання СРСВиди самостійної роботи студента

Максимальний бал рейтингу за вид (%)

1.

Техніка роботи з проективними методами («Моя сім’я», «Неіснуюча тварина», «Автопортрет»)

5%

2.

Техніка роботи з методиками діагностики шкільної зрілості (тест Керна–Йірасека, орієнтовний тест шкільної зрілості – вербального мислення, «Графічний диктант»).

5%

3.

Техніка роботи з методиками діагностики інтелекту (тест Векслера (дитячий варіант), прогресивні матриці Равена (дитячий варіант).

5%

4.

Реферат на обрану тему

10%
УСЬОГО:

25%
 1. ^ Мови викладання.

Українська
1   ...   17   18   19   20   21   22   23   24   ...   30

Схожі:

Інформація про напрям підготовки: Галузь знань (код) 0101 Педагогічна освіта Напрям підготовки (код) 010102 Початкова освіта Спеціалізація Іноземна мова (англійська) iconІнформація про напрям підготовки Галузь знань (код) 0101 Педагогічна освіта Напрям підготовки (код) 010102 Початкова освіта Спеціалізація
Лну), а також особливі успіхи в науково-дослідній діяльності (наявність публікацій, участь у науково-практичних конференціях, дослідних...
Інформація про напрям підготовки: Галузь знань (код) 0101 Педагогічна освіта Напрям підготовки (код) 010102 Початкова освіта Спеціалізація Іноземна мова (англійська) iconІнформація про напрям підготовки (інформація береться з навчального плану): Галузь знань (код) 0101 Педагогічна освіта Напрям підготовки (код) 010102 Початкова освіта
Для зарахування на місця держзамовлення важливою умовою також є високий рейтинг навчальної та науково-дослідної роботи в період навчанні...
Інформація про напрям підготовки: Галузь знань (код) 0101 Педагогічна освіта Напрям підготовки (код) 010102 Початкова освіта Спеціалізація Іноземна мова (англійська) iconІнформація про напрям підготовки: Галузь знань (код) 0101 Педагогічна освіта Напрям підготовки (код) 010101 Дошкільна освіта Спеціалізація
Для вступу на навчання за окр "бакалавр" необхідно представити сертифікати зно з біології або математики (за вибором абітурієнта),...
Інформація про напрям підготовки: Галузь знань (код) 0101 Педагогічна освіта Напрям підготовки (код) 010102 Початкова освіта Спеціалізація Іноземна мова (англійська) iconІнформація про напрям підготовки Галузь знань (код) 0101 Педагогічна освіта Напрям підготовки (код) 010101 Дошкільна освіта Спеціалізація
Лну), а також особливі успіхи в науково-дослідній діяльності (наявність публікацій, участь у науково-практичних конференціях, дослідних...
Інформація про напрям підготовки: Галузь знань (код) 0101 Педагогічна освіта Напрям підготовки (код) 010102 Початкова освіта Спеціалізація Іноземна мова (англійська) iconІнформація про напрям підготовки Галузь знань 0101 Педагогічна освіта Напрям підготовки 010104 Професійна освіта Спеціалізація
...
Інформація про напрям підготовки: Галузь знань (код) 0101 Педагогічна освіта Напрям підготовки (код) 010102 Початкова освіта Спеціалізація Іноземна мова (англійська) iconІнформація про напрям підготовки Галузь знань 0101 Педагогічна освіта Напрям підготовки 010104 Професійне навчання Спеціалізація
Профіль підготовки «Експлуатація та ремонт місцевого та автомобільного транспорту»
Інформація про напрям підготовки: Галузь знань (код) 0101 Педагогічна освіта Напрям підготовки (код) 010102 Початкова освіта Спеціалізація Іноземна мова (англійська) iconІнформація про напрям підготовки Галузь знань(код) 0101 Напрям підготовки (код) 010104 Спеціалізація
Загальний опис напряму підготовки (освітні та професійні цілі, ключові результати навчання та ін.)
Інформація про напрям підготовки: Галузь знань (код) 0101 Педагогічна освіта Напрям підготовки (код) 010102 Початкова освіта Спеціалізація Іноземна мова (англійська) iconІнформація про напрям підготовки Галузь знань(код) 0101 Напрям підготовки (код) 010104. Професійне навчання Спеціалізація
Окр «бакалавр» – необхідні сертифікати: математика, українська мова та література, сертифікат на вибір: фізика або хімія або історія...
Інформація про напрям підготовки: Галузь знань (код) 0101 Педагогічна освіта Напрям підготовки (код) 010102 Початкова освіта Спеціалізація Іноземна мова (англійська) iconІнформація про напрям підготовки: Галузь знань (код) 0201 „Культура" Напрям підготовки (код) 020207 „Туризм" Спеціалізація Освітній рівень
Для окр „бакалавр” абітурієнти проходять вступні випробування з наступних дисциплін: географія/іноземна мова (на вибір); історія...
Інформація про напрям підготовки: Галузь знань (код) 0101 Педагогічна освіта Напрям підготовки (код) 010102 Початкова освіта Спеціалізація Іноземна мова (англійська) iconІнформація про напрям підготовки: Галузь знань (код) 1401 „Сфера обслуговування" Напрям підготовки (код) 140101 „Готельно-ресторанна справа" Спеціалізація
Для окр „бакалавр” абітурієнти проходять вступні випробування з наступних дисциплін: географія/іноземна мова/хімія (на вибір); історія...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи