Інформація про напрям підготовки: Галузь знань (код) 0101 Педагогічна освіта Напрям підготовки (код) 010102 Початкова освіта Спеціалізація Іноземна мова (англійська) icon

Інформація про напрям підготовки: Галузь знань (код) 0101 Педагогічна освіта Напрям підготовки (код) 010102 Початкова освіта Спеціалізація Іноземна мова (англійська)
НазваІнформація про напрям підготовки: Галузь знань (код) 0101 Педагогічна освіта Напрям підготовки (код) 010102 Початкова освіта Спеціалізація Іноземна мова (англійська)
Сторінка22/30
Дата17.10.2012
Розмір4.14 Mb.
ТипІнформація
1   ...   18   19   20   21   22   23   24   25   ...   30^ 3.1.17. Методика викладання російської мови і каліграфія
Луганський національний університет імені Тараса Шевченка

Робоча навчальна програма

дисципліни „Методика викладання російської мови і каліграфія”

 1. ^ Назва курсу.

„ Методика викладання російської мови і каліграфія”


Форма(-и) навчання: денна.

Спеціальність (-ості): Початкова освіта.

 1. ^ Код курсу.

[ІПП].[Поч_Осв_Англ_09].[3_1_17]

 1. Тип курсу (обов’язковий або за вибором студента).

Обов’язковий

 1. Рік (роки) навчання.

3-й

 1. Семестр / семестри.

5-6

 1. Кількість кредитів ECTS.

3

 1. ^ Прізвище ім’я по-батькові, посада, вчене звання та науковий ступінь викладача (викладачів), які викладають дисципліну.

Рудь Світлана Михайлівна – асистент кафедри філологічних дисциплін, магістр російської мови та літератури (1 корпус, ауд. 1–421.)

 1. ^ Мета курсу (в термінах результату навчання й компетенції).

Мета курсу – ознайомлення студентів з основними теоретичними (лінгвістичними, лінгводидактичними, педагогічними, психологічними) положеннями, на яких базується сучасна методика навчання російській мові в початкових классах. Формування практичних умінь і навичок, необхідних для вмілого застосування системи методів і прийомів оволодіння учнями мовними поняттями, різними видами мовленнєвої діяльності. Опанування майбутнім вчителем шкільних программ і підручників, розуміння закономірностей формування знань, умінь з мови і читання, оволодіння методикой формування у молодших школярів системою мовних понять, прийомами ознайомлення з основними нормами літературної мови для використання їх в мовленнєвій діяльності. В процессе вивчення курсу студент повинен навчитися коструювати різні типи уроків, використовуючи при цьому як традиційні, так і новітні технології навчання.

 1. ^ Передумови (актуальні знання, необхідні для опанування курсу).

Курс сучасної російської мови, педагогіки, психології

 1. ^ Зміст курсу.Змістовні модулі та їхня структура

 

загальна

лекції

семінари / (пр. зан.)

лаб.

самост.
Перший модуль (V семестр )

54

12

16
26

1.1.

Методика русского языка как наука. Особенности языкового образования младших школьников.

2

2


1.2.

Методика обучения грамоте. Основные периоды и этапы обучения чтению.

10

2

4
4

1.3.

Обучение письму первоклассников.

10

2

4
4

1.4.

Формирование навыков речевой деятельности младших школьников.

6

2

2
2

1.5.

Методика развития связной речи учащихся начальной школы.

6

2

2
2

1.6.

Особенности уроков чтения в начальной школе Работа по формированию навыка чтения. Этапы работы над художественным произведением на уроке чтения.


20

2

4
14
^ Другий модуль (VI семестр)


54

10

18
26

2.1.

Методика изучения основ фонетики и графики в начальных классах.

8

2

2
4

2.2.

Методика изучения морфемного состава слова.

8

2

2
4

2.3.

Методика изучения частей речи на уроках русского языка.

18

2

6
8

2.4.

Особенности работы над элементами синтаксиса и пунктуации.

10

2

4
4

2.5.

Обучение орфографии младших школьников. Специфика формирования орфографической зоркости. Работа над орфографическими правилами. Виды орфографических упражнений. Предупреждение и исправление орфографических ошибок.

12

2

4
6
загальна кількість годин

108

22

34
52

 1. Список рекомендованої навчальної літератури.

Основна навчальна література

Коваль А.П. Методика преподавания русского языка в школах с украинским языком обучения. – К., 1989.

Львов М.Р. Словарь-справочник по методике русского языка. – М., 1988, 1997.

Львов М.Р., Рамзаева Т.Г., Светловская Н.Н. Методика обучения русскому языку в начальных классах. – М., 1987.

Львов М.Р., Горецкий В.Г., Сосновская О.В. Методика преподавания русского языка в начальных классах. – М., 2002.

Додаткова навчальна література

1. Бугрименко Т., Цукерман Г.А. Чтение без принуждения. – М., 1987.

2. Вашуленко Н.С. Обучение грамоте в 1 классе. – К., 1987, 2003.

3. Гудзик И.Ф. Книга по чтению. Учеб. для 3 кл.: Ч. I,II. – К., 2003.

4. Гудзик И.Ф. Книга по чтению. Учеб. для 4 кл.: Ч. I,II. – К., 2004.

Горбушина Л.А. Обучение выразительному чтению младших школьников. – М., 1981.

Горецкий В.Г., Тикунова В.А. Тематические и итоговые контрольные работы по чтению в начальных классах. – М., 1996.

Кирей І.Ф., Трунова В.А. Методика викладання каліграфії в початковій школі. – К., 1994.

8. Коваль А.П. Наглядность на уроках русского языка в начальных классах. – К., 1986.

Коваль А.П. Специфика обучения русскому языку младших школьников. – К., 1990.

Лапшина И.И., Попова Т.Д. Книга по чтению. Учеб. для 2 кл. - : Ч. I,II. – К., 2002.

Львов М.Р. Правописание в начальных классах. – М., 1991.

Львов М.Р. Методика развития речи младших школьников. – М., 1985.

Методика грамматики и орфографии в начальных классах /Под ред. Н.С.Рождественского. – М., 1979.

Методика обучения чтению / Сост. Т.П. Сальникова. – М., 2001.

Неусыпова Н.Ф. Развитие речи младших школьников в условиях сельской малокомплектной школы. – М., 1990.

Оморокова М.И. Совершенствование навыка чтения. – М., 1999.

Прищепа Е.С., Колесниченко В.И. Букварь. – К., 2007.

Программы средней общеобразовательной школы. 1-4 кл. для школ с русским языком обучения. – К., 2006.

Программы средней общеобразовательной школы. 1-4 кл. для школ с украинским языком обучения. – К., 2006.

Русский язык в начальных классах: Теория и практика обучения /Под ред. М.С.Соловейчик. – М., 1998.

21. Светловская Н.Н. Методика внеклассного чтения. – М., 1991.

22. Сильнова Э.С. и др. Русский язык. Учеб. для 2 кл.: Ч.I, II.- К., 2002.

23. Сильнова Э.С. и др. Русский язык. Учеб. для 3 кл.: Ч.I, II.- К., 2003.

24. Сильнова Э.С. и др. Русский язык. Учеб. для 4 кл.: Ч.I, II.- К., 2004.

25.Синицын В.А. Путь к слову. – М., 1996.

26. Фомичева Р.А. Работа над словосочетанием и предложением в начальных классах. – М., 1981.

27. Цепова И.В. Готовимся к урокам обучения грамоте (письмо).1 класс. – Х.:Веста: ИЗД-во «Ранок», 2008. – 160 с.

^ 12. Методи викладання.

Діяльність студента:

 • слухання лекцій;

 • виступ з повідомленням на практичних заняттях;

 • складання конспектів уроків;

- розробка різних видів наочності для уроків;

 • самостійне конспектування першоджерел та їх аналіз;

 • аналіз матеріалів шкільних підручників.

Поточний контроль:

дві письмові модульні роботи.

Форма семестрового контролю:

іспит (VI семестр)

^ 13. Критерії оцінювання (у %).

Семестрова рейтингова оцінка розраховується, виходячи з критеріїв:

 • письмові модульні роботи 50% (у тому числі 15% на контроль самостійної роботи студента)

 • участь у практичних заняттях 20%

 • самостійна робота (виконання тестових завдань) 15%

Карта оцінювання СРС (V семестр)Види самостійної роботи студента

Максимальний бал рейтингу за вид (%)

1.

Методы обучения грамоте в их историческом развитии (конспектирование, тема входит в тестовые задания)


5%

2.

Грамматико-орфографическая пропедевтика в период обучения грамоте (конспектирование, тема входит в тестовые задания)

5%

3.

Работа по обогащению словаря учащихся и совершенствованию грамматического строя их речи (конспектирование, тема входит в тестовые задания)

5%

4.

Уроки внеклассного чтения в начальной школе (конспектирование, тема входит в тестовые задания)

5%

5.

Особенности проведения обобщающих уроков чтения и русского языка (конспектирование, тема входит в тестовые задания)

5%

6.

Обучение выразительному чтению младших школьников (конспектирование, тема входит в тестовые задания)

5%
УСЬОГО:

30%
^ Карта оцінювання СРС (VI семестр)


Види самостійної роботи студента

Максимальний бал рейтингу за вид (%)

1.

Особенности работы на уроках русского языка и чтения в малокомплектных школах (конспектирование, тестовые задания)

3%

2.

Проведение орфоэпической работы в начальных классах. Виды орфоэпических упражнений (конспектирование, тестовые задания)

5%

3.

Виды речевых и грамматических ошибок.

Работа по их предупреждению (конспектирование, тестовые задания)

5%

4.

Нормы оценки знаний, умений, навыков младших школьников по русскому языку и чтению (краткие выписки)

2%

5.

Грамматический разбор, его виды, методика проведения (конспектирование, тестовые задания)

2%%

6.

Внеклассная работа по русскому языку в начальной школе (разработка внеклассного занятия)

8%%

УСЬОГО: 30%

^ 14. Мови викладання.

Російська
1   ...   18   19   20   21   22   23   24   25   ...   30

Схожі:

Інформація про напрям підготовки: Галузь знань (код) 0101 Педагогічна освіта Напрям підготовки (код) 010102 Початкова освіта Спеціалізація Іноземна мова (англійська) iconІнформація про напрям підготовки Галузь знань (код) 0101 Педагогічна освіта Напрям підготовки (код) 010102 Початкова освіта Спеціалізація
Лну), а також особливі успіхи в науково-дослідній діяльності (наявність публікацій, участь у науково-практичних конференціях, дослідних...
Інформація про напрям підготовки: Галузь знань (код) 0101 Педагогічна освіта Напрям підготовки (код) 010102 Початкова освіта Спеціалізація Іноземна мова (англійська) iconІнформація про напрям підготовки (інформація береться з навчального плану): Галузь знань (код) 0101 Педагогічна освіта Напрям підготовки (код) 010102 Початкова освіта
Для зарахування на місця держзамовлення важливою умовою також є високий рейтинг навчальної та науково-дослідної роботи в період навчанні...
Інформація про напрям підготовки: Галузь знань (код) 0101 Педагогічна освіта Напрям підготовки (код) 010102 Початкова освіта Спеціалізація Іноземна мова (англійська) iconІнформація про напрям підготовки: Галузь знань (код) 0101 Педагогічна освіта Напрям підготовки (код) 010101 Дошкільна освіта Спеціалізація
Для вступу на навчання за окр "бакалавр" необхідно представити сертифікати зно з біології або математики (за вибором абітурієнта),...
Інформація про напрям підготовки: Галузь знань (код) 0101 Педагогічна освіта Напрям підготовки (код) 010102 Початкова освіта Спеціалізація Іноземна мова (англійська) iconІнформація про напрям підготовки Галузь знань (код) 0101 Педагогічна освіта Напрям підготовки (код) 010101 Дошкільна освіта Спеціалізація
Лну), а також особливі успіхи в науково-дослідній діяльності (наявність публікацій, участь у науково-практичних конференціях, дослідних...
Інформація про напрям підготовки: Галузь знань (код) 0101 Педагогічна освіта Напрям підготовки (код) 010102 Початкова освіта Спеціалізація Іноземна мова (англійська) iconІнформація про напрям підготовки Галузь знань 0101 Педагогічна освіта Напрям підготовки 010104 Професійна освіта Спеціалізація
...
Інформація про напрям підготовки: Галузь знань (код) 0101 Педагогічна освіта Напрям підготовки (код) 010102 Початкова освіта Спеціалізація Іноземна мова (англійська) iconІнформація про напрям підготовки Галузь знань 0101 Педагогічна освіта Напрям підготовки 010104 Професійне навчання Спеціалізація
Профіль підготовки «Експлуатація та ремонт місцевого та автомобільного транспорту»
Інформація про напрям підготовки: Галузь знань (код) 0101 Педагогічна освіта Напрям підготовки (код) 010102 Початкова освіта Спеціалізація Іноземна мова (англійська) iconІнформація про напрям підготовки Галузь знань(код) 0101 Напрям підготовки (код) 010104 Спеціалізація
Загальний опис напряму підготовки (освітні та професійні цілі, ключові результати навчання та ін.)
Інформація про напрям підготовки: Галузь знань (код) 0101 Педагогічна освіта Напрям підготовки (код) 010102 Початкова освіта Спеціалізація Іноземна мова (англійська) iconІнформація про напрям підготовки Галузь знань(код) 0101 Напрям підготовки (код) 010104. Професійне навчання Спеціалізація
Окр «бакалавр» – необхідні сертифікати: математика, українська мова та література, сертифікат на вибір: фізика або хімія або історія...
Інформація про напрям підготовки: Галузь знань (код) 0101 Педагогічна освіта Напрям підготовки (код) 010102 Початкова освіта Спеціалізація Іноземна мова (англійська) iconІнформація про напрям підготовки: Галузь знань (код) 0201 „Культура" Напрям підготовки (код) 020207 „Туризм" Спеціалізація Освітній рівень
Для окр „бакалавр” абітурієнти проходять вступні випробування з наступних дисциплін: географія/іноземна мова (на вибір); історія...
Інформація про напрям підготовки: Галузь знань (код) 0101 Педагогічна освіта Напрям підготовки (код) 010102 Початкова освіта Спеціалізація Іноземна мова (англійська) iconІнформація про напрям підготовки: Галузь знань (код) 1401 „Сфера обслуговування" Напрям підготовки (код) 140101 „Готельно-ресторанна справа" Спеціалізація
Для окр „бакалавр” абітурієнти проходять вступні випробування з наступних дисциплін: географія/іноземна мова/хімія (на вибір); історія...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи