Інформація про напрям підготовки: Галузь знань (код) 0101 Педагогічна освіта Напрям підготовки (код) 010102 Початкова освіта Спеціалізація Іноземна мова (англійська) icon

Інформація про напрям підготовки: Галузь знань (код) 0101 Педагогічна освіта Напрям підготовки (код) 010102 Початкова освіта Спеціалізація Іноземна мова (англійська)
НазваІнформація про напрям підготовки: Галузь знань (код) 0101 Педагогічна освіта Напрям підготовки (код) 010102 Початкова освіта Спеціалізація Іноземна мова (англійська)
Сторінка23/30
Дата17.10.2012
Розмір4.14 Mb.
ТипІнформація
1   ...   19   20   21   22   23   24   25   26   ...   30


^ 3.1.18. Методика викладання української мови
Луганський національний університет імені Тараса Шевченка

Робоча навчальна програма

дисципліни „Методика викладання української мови”

 1. Назва курсу.

^ „МЕТОДИКА ВИКЛАДАННЯ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ”


Форма(-и) навчання: денна.

Спеціальність (-ості): Початкова освіта.

 1. ^ Код курсу.

[ІПП].[Поч_Осв_Англ_09].[3_1_18]

 1. Тип курсу (обов’язковий або за вибором студента).

Обов’язковий

 1. Рік (роки) навчання.

3-й

 1. Семестр / семестри.

6

 1. Кількість кредитів ECTS.
 1. ^ Прізвище ім’я по-батькові, посада, вчене звання та науковий ступінь викладача (викладачів), які викладають дисципліну.

Правова Нінель Володимирівна – асистент кафедри філологічних дисциплін (1 корпус, ауд. 421)

 1. ^ Мета курсу (в термінах результату навчання й компетенції).

Мета курсу – опанування майбутніми учителями знань шкіль­них програм і підручників з рідної мови, розуміння закономірностей формування знань, умінь і навичок молодших школярів з мови з орієнтацією на нову мету шкільної мовної освіти, ово­лодіння студентами методикою формування в учнів системи почат­кових уявлень і понять з фонетики, лексики, словотвору, морфології, синтаксису, прийомами ознайомлення школярів з найважливішими нормами української літературної вимови та правопису і здійснення їхньої мовленнєвої культури.

 1. ^ Передумови (актуальні знання, необхідні для опанування курсу).

Курс сучасної української мови, курс педагогіки, курс методики викладання російської мови в початкових класах.

 1. ^ Зміст курсу.Змістовні модулі та їхня структура

 

загальна

лекції

семінари / (пр. зан.)

лаб.

самост.
Перший модуль
1.1.

Методика викладання мови як педагогічна наука.

4

22

1.2.

Методика навчання грамоти.

20

4

6
10

1.3.

Методика розвитку мовлення

20

4

6
10

1.4.

Методика класного і позакласного читання

12

2

4
6
загальна кількість годин

56

12

16
28

 1. Список рекомендованої навчальної літератури.

Основна навчальна література

1. Вашуленко М.С. Українська мова і мовлення в початковій школі: Метод. посіб. / Микола Самійлович Вашуленко. – К.: Освіта, 2006. – 268 c.

2. Державний стандарт загальної середньої освіти в Україні // Початкова школа. - 2006. - № 2. – с. 3-31.

3. Критерії оцінювання навчальних досягнень учнів початкової школи. Методичні рекомендації. – К., 2008. – 93 с.

4. Методика викладання української мови: Навчальний посібник / С.І. Дорошенко, М.С.Дорошенко, О.І.Мельничайко та ін.; За ред. С. І. Дорошенка. — К.: Вища шк., 1992. – 398 с.

5. Програма для середньої загальноосвітньої школи. Українська мова. Читання. - 1- 4 класи. – К., 2006. – 295 с.

6. Підручники для початкової школи з української мови й читання („Рідна мова”, читанки, букварі).

7. Савченко О.Я. Методика читання у початкових класах / Олександра Яківна Савченко – К.: Освіта, 2007. – 124 с.

Додаткова навчальна література

1. Вашуленко М.С. Навчання грамоти в 1 класі: Посіб. для вчителя / Микола Самійлович Вашуленко. — К.: Освіта, 2001. – 176 с.

2. Вашуленко М.С. Удосконалення змісту і методики навчання української мови в 1—4 класах. Науково-теоретичні засади та методичні рекомендації / Микола Самійлович Вашуленко. — К.: Рад. школа, 1991. — 110 с.

3. Вашуленко М. С. Орфоепія і орфографія в 1—3 класах. / Микола Самійлович Вашуленко. — К.: Рад. шк., 1982.- 104 с.

4. Капська А.Й. Як навчати учнів виразно читати / Алла Йосипівна Капська – К.: Рад. школа, 1978. – 124 с.

5. Каніщенко А. П., Корінна Т. М. Розвиток пізнавальної активності молодших школярів у роботі над іменником у 2—4 класах. — К.: НПУ ім. М. П. Драгоманова, 2000.

6. Коваль Г. П. Методика читання: Навчальний посібник. / Коваль Г. П., Іванова Л.І., Суржук Т.Б. – Тернопіль:Навчальна книга – Богдан, 2008. – 280 с.

7. Коваль Г. П. Урок читання в початкових класах. Спецкурс з методики викладання української мови. Навчально-методичний посібник для студентів педагогічного факультету / Ганна Петрівна Коваль. – Тернопіль: Підручники і посібники, 2003. – 156 с.

8. Коваль Г. П. Звукобуквений аналіз на уроках української мови у початкових класах. Спецкурс з методики викладання української мови. Навчально-методичний посібник для студентів педагогічного факультету / Ганна Петрівна Коваль. – Тернопіль: Підручники і посібники, 2003. – 80 с.

9. Мельничайко О.І. Рідна мова. Комунікативні вправи: Навчальний посібник /Олександра Іванівна Мельничайко. – Тернопіль:Навчальна книга – Богдан, 2004.- 92 с.

10. Мельничайко О.І. Українська мова. Вивчення елементів синтаксису в початкових класах:Методичний посібник /Олександра Іванівна Мельничайко. - Тернопіль:Навчальна книга – Богдан, 2006.- 72 с.

11. Наумчук М.М. Сучасний урок української мови в початковій школі. (Методика і технологія навчання) / Наумчук М.М. – Тернопіль: Астон, 2005.- 352 с.

12. Нечай Л.Д. Учнівські твори в початкових класах / Нечай Л.Д. – К.: Рад. шк., 1981.- 134 с.

13. Олійник Г.А. Виразне читання в початкових класах / Олійник Г.А. – К.: Рад. школа, 1979.- 156 с.

14. Олійник Г.А. Формування навичок виразного читання в 1 класі / Олійник Г.А. – Тернопіль: Астон, 2001. – 87 с.

15. Плющ М.Я. Робота над текстом у початкових класах / М.Я. Плющ, Н.Я. Грипас – К.:Рад. шк., 1986. – 168 с.

16. Пономарьова К.І. Розвиток зв’язного мовлення молодших школярів. Уроки розвитку мовлення в 1-4 класах / Катерина Іванівна Пономарьова – К.: КІМО, 2006. – 110 с.

17. Прищепа О.Ю. Навчання письма в 1 класі.:Посіб. для вчителя / Ольга Юхимівна Прищепа – К.: Освіта, 2004. – 123 с.

18. Савченко О.Я. Читання. Навчання і виховання учнів 3 класу . – К.: Початкова школа, 2004. – С. 146-205.

19. Савченко О.Я. Читання. Навчання і виховання учнів 4 класу . – К.: Початкова школа, 2005. – С. 156 – 215.

20. Тоцька Н.І. Збірник вправ і завдань з фонетики для початкових класів / Н.І.Тоцька, Л.Ю.Шевченко. – К.: Освіта, 1998. – 158 с.

21. Тоцька Н.І. Збірник орфоепічних вправ з української мови для 1-3 класів / Ніна Іванівна Тоцька. – К.: Рад. школа, 1980. – 112 с.

22. Цепова І.В. Розвиток навичок мовленнєвої діяльності молодших школярів:аудіювання, говоріння / І.В.Цепова, О.Я.Харченко. – Х.: Веста:Вид-во «Ранок», 2008. – 176 с.

23. Хорошковська О.Н. Методика навчання української мови у початкових класах шкіл з російською мовою викладання. – К.: Промінь, 2006.- 256 с.

 1. Методи викладання.

Діяльність студента:

 • слухання лекцій;

 • виступ з повідомленням на практичному занятті;

 • самостійне конспектування першоджерел та їх аналіз;

 • виготовлення дидактичних матеріалів до проведення уроків мови й читання;

 • розв’язання методичних завдань;

 • моделювання уроків мови й читання та їх аналіз.

Поточний контроль:

письмова модульна робота.

Форма семестрового контролю:

 1. Критерії оцінювання (у %).

Семестрова рейтингова оцінка розраховується, виходячи з критеріїв:

 • письмові модульна робота 24%

 • участь у практичних заняттях 56% (у тому числі 16% за виконання завдань до практичних занять)

 • самостійна робота 20%
Карта оцінювання СРСВиди самостійної роботи студента

Максимальний бал рейтингу за вид (%)

1.

Методика навчання грамоти (розробка уроків навчання грамоти, виготовлення різних видів унаочнення, дидактичних матеріалів).

5%

2.

Методика позакласного читання (конспектування, укладання списку літератури для позакласного читання по класах, тема виноситься на модульний контроль)

5%

3.

Методика розвитку мовлення (написання конспектів уроків розвитку усного і писемного зв’язного мовлення (перекази, твори).

10%
УСЬОГО:

20%
 1. ^ Мови викладання.

Українська
1   ...   19   20   21   22   23   24   25   26   ...   30

Схожі:

Інформація про напрям підготовки: Галузь знань (код) 0101 Педагогічна освіта Напрям підготовки (код) 010102 Початкова освіта Спеціалізація Іноземна мова (англійська) iconІнформація про напрям підготовки Галузь знань (код) 0101 Педагогічна освіта Напрям підготовки (код) 010102 Початкова освіта Спеціалізація
Лну), а також особливі успіхи в науково-дослідній діяльності (наявність публікацій, участь у науково-практичних конференціях, дослідних...
Інформація про напрям підготовки: Галузь знань (код) 0101 Педагогічна освіта Напрям підготовки (код) 010102 Початкова освіта Спеціалізація Іноземна мова (англійська) iconІнформація про напрям підготовки (інформація береться з навчального плану): Галузь знань (код) 0101 Педагогічна освіта Напрям підготовки (код) 010102 Початкова освіта
Для зарахування на місця держзамовлення важливою умовою також є високий рейтинг навчальної та науково-дослідної роботи в період навчанні...
Інформація про напрям підготовки: Галузь знань (код) 0101 Педагогічна освіта Напрям підготовки (код) 010102 Початкова освіта Спеціалізація Іноземна мова (англійська) iconІнформація про напрям підготовки: Галузь знань (код) 0101 Педагогічна освіта Напрям підготовки (код) 010101 Дошкільна освіта Спеціалізація
Для вступу на навчання за окр "бакалавр" необхідно представити сертифікати зно з біології або математики (за вибором абітурієнта),...
Інформація про напрям підготовки: Галузь знань (код) 0101 Педагогічна освіта Напрям підготовки (код) 010102 Початкова освіта Спеціалізація Іноземна мова (англійська) iconІнформація про напрям підготовки Галузь знань (код) 0101 Педагогічна освіта Напрям підготовки (код) 010101 Дошкільна освіта Спеціалізація
Лну), а також особливі успіхи в науково-дослідній діяльності (наявність публікацій, участь у науково-практичних конференціях, дослідних...
Інформація про напрям підготовки: Галузь знань (код) 0101 Педагогічна освіта Напрям підготовки (код) 010102 Початкова освіта Спеціалізація Іноземна мова (англійська) iconІнформація про напрям підготовки Галузь знань 0101 Педагогічна освіта Напрям підготовки 010104 Професійна освіта Спеціалізація
...
Інформація про напрям підготовки: Галузь знань (код) 0101 Педагогічна освіта Напрям підготовки (код) 010102 Початкова освіта Спеціалізація Іноземна мова (англійська) iconІнформація про напрям підготовки Галузь знань 0101 Педагогічна освіта Напрям підготовки 010104 Професійне навчання Спеціалізація
Профіль підготовки «Експлуатація та ремонт місцевого та автомобільного транспорту»
Інформація про напрям підготовки: Галузь знань (код) 0101 Педагогічна освіта Напрям підготовки (код) 010102 Початкова освіта Спеціалізація Іноземна мова (англійська) iconІнформація про напрям підготовки Галузь знань(код) 0101 Напрям підготовки (код) 010104 Спеціалізація
Загальний опис напряму підготовки (освітні та професійні цілі, ключові результати навчання та ін.)
Інформація про напрям підготовки: Галузь знань (код) 0101 Педагогічна освіта Напрям підготовки (код) 010102 Початкова освіта Спеціалізація Іноземна мова (англійська) iconІнформація про напрям підготовки Галузь знань(код) 0101 Напрям підготовки (код) 010104. Професійне навчання Спеціалізація
Окр «бакалавр» – необхідні сертифікати: математика, українська мова та література, сертифікат на вибір: фізика або хімія або історія...
Інформація про напрям підготовки: Галузь знань (код) 0101 Педагогічна освіта Напрям підготовки (код) 010102 Початкова освіта Спеціалізація Іноземна мова (англійська) iconІнформація про напрям підготовки: Галузь знань (код) 0201 „Культура" Напрям підготовки (код) 020207 „Туризм" Спеціалізація Освітній рівень
Для окр „бакалавр” абітурієнти проходять вступні випробування з наступних дисциплін: географія/іноземна мова (на вибір); історія...
Інформація про напрям підготовки: Галузь знань (код) 0101 Педагогічна освіта Напрям підготовки (код) 010102 Початкова освіта Спеціалізація Іноземна мова (англійська) iconІнформація про напрям підготовки: Галузь знань (код) 1401 „Сфера обслуговування" Напрям підготовки (код) 140101 „Готельно-ресторанна справа" Спеціалізація
Для окр „бакалавр” абітурієнти проходять вступні випробування з наступних дисциплін: географія/іноземна мова/хімія (на вибір); історія...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи