Інформація про напрям підготовки: Галузь знань (код) 0101 Педагогічна освіта Напрям підготовки (код) 010102 Початкова освіта Спеціалізація Іноземна мова (англійська) icon

Інформація про напрям підготовки: Галузь знань (код) 0101 Педагогічна освіта Напрям підготовки (код) 010102 Початкова освіта Спеціалізація Іноземна мова (англійська)
НазваІнформація про напрям підготовки: Галузь знань (код) 0101 Педагогічна освіта Напрям підготовки (код) 010102 Початкова освіта Спеціалізація Іноземна мова (англійська)
Сторінка25/30
Дата17.10.2012
Розмір4.14 Mb.
ТипІнформація
1   ...   22   23   24   25   26   27   28   29   30
 1. ^ Список рекомендованої навчальної літератури.

Основна навчальна література

 1. Богданович М. В., Козак М. В., Король Я. А. Методика викладання математики в початкових класах: Навчальний посібник для студентів педагогічних навчальних закладів. — Тернопіль: Навчальна книга – Богдан, 2006. — 336 с.

 2. Богданович М.В. Методика розв’язування задач у початковій школі. – К.: Вища школа, 1990. – 183 с.

 3. Богданович М. В., Будна Н.О., Лишенко Г.П. Урок математики в початковій школі. Навчальний посібник. - Тернопіль. Навчальна книга - Богдан. 2004. - 208с.

 4. Король Я. А. Практикум з методики викладання математики в початкових класах: Навчальний посібник для педагогічних університетів та інститутів. – Тернопіль: Мандрівець, 1998, - 134 с.

 5. Король Я. А. Формування практичних умінь і навичок на уроках математики в початковій школі.- Тернопіль: Навчальна книга – Богдан, 1999. — 136 с.

Додаткова навчальна література

 1. Дичківська І.М. Інноваційні педагогічні технології: Навч. посібник. - К.: Академвидав, 2004. - 352 с.

 2. Истомина Н.Б. Методика обучения математике в начальных классах: Учеб. пособие для студ. сред. и высш. пед. Заведений. – М.: Издательский центр “Академия”, 2000.- 288 с.

 3. Король Я. А. Математика в початкових класах. Культура усного і писемного мовлення. — Тернопіль: Навчальна книга – Богдан, 2000. — 160с.

 4. Корчевська О. П. Робота над завданнями підвищеної складності з математики в початкових класах. — Тернопіль: Підручники і посібники, 2001. — 112 с.

 5. Логачевська С.П. Диференціація у звичайному класі: Посібн. для вчителів, методистів, студ. / За ред. О.Я. Савченко. - К., 1998. - 288 с.

 6. Фурман А.В. Проблемні ситуації в навчанні: Книга для вчителя.- К., 1991- 191с.

 7. Эрдниев П.М., Эрдниев Б.П. Теория и методика обучения математике в начальной школе. М.: Педагогика, 1988

 1. Методи викладання.

Діяльність студента:

 • слухання лекцій;

 • виступ з повідомленням на практичному занятті;

 • написання рефератів;

 • моделювання систем завдань, фрагментів уроків;

 • написання конспектів уроків;

 • написання письмових звітів за індивідуальними завданнями;

 • складання портфоліо за результатами самостійної й індивідуальної роботи.

Поточний контроль:

три письмові модульні роботи.

^ Форма семестрового контролю:

залік – 6 семестр, іспит – 7 семестр.

 1. Критерії оцінювання (у %).

Семестрова рейтингова оцінка розраховується, виходячи з критеріїв:

6 семестр

 • письмова модульна робота – 30 %;

 • реферативні завдання – 9%;

 • самостійні та індивідуальні завдання – 17%;

 • виконання тестових завдань – 18%;

 • доповіді з теоретичних питань – 13%;

 • активна діяльність на практичних заняттях – 13%.7 семестр

 • письмова модульна робота – 25% · 2 = 50 %;

 • реферативні завдання – 9%;

 • самостійні та індивідуальні завдання – 17%;

 • виконання тестових завдань – 10%;

 • доповіді з теоретичних питань – 8%;

 • активна діяльність на практичних заняттях – 6%.

Карта оцінювання СРСВиди самостійної роботи студента

Максимальний бал рейтингу за вид (%)
6 семестр
1.

Сучасні вимоги до початкової математичної освіти. Методи та форми організації навчання математики в початковій школі.

(реферативні та індивідуальні завдання, тема виноситься на модульний контроль)


6 %

2.

Методика вивчення нумерації чисел у початковому курсі математики

(реферативні та індивідуальні завдання, тема виноситься на модульний контроль)

3 %

3.

Методика вивчення арифметичних дій додавання та віднімання і формування відповідних обчислювальних умінь (реферативні та індивідуальні завдання, тема виноситься на модульний контроль)

3 %

4.

Методика вивчення арифметичних дій множення та ділення і формування відповідних обчислювальних умінь

1,5 %
^ Разом за 6 семестр


13,5%
7 семестрМетодика опрацювання простих задач у початкових класах (реферативні та індивідуальні завдання, тема виноситься на модульний контроль)


3%
Методика опрацювання складених задач у початкових класах (реферативні та індивідуальні завдання, тема виноситься на модульний контроль)


7,5%
Етапи та методика формування у молодших школярів уявлень про основні величини (реферативні та індивідуальні завдання, тема виноситься на модульний контроль)


6%
Методика формування у молодших школярів уявлень про основні алгебраїчні поняття


3 %
Методика вивчення основних площинних і об’ємних геометричних фігур та їх властивостей. Геометричні величини (реферативні та індивідуальні завдання, тема виноситься на модульний контроль)


4 %
Методика вивчення понять, пов’язаних із дробом


3 %
^ Разом за 7 семестр


27,5%
Разом за 6 і 7 семестри


41%
 1. Мови викладання.

Українська


3.1.20. Основи культури і техніки мовлення з практикумом з виразного читання
Луганський національний університет імені Тараса Шевченка

Робоча навчальна програма

дисципліни „Основи культури і техніки мовлення з практикумом з виразного читання”

 1. ^ Назва курсу.

„Основи культури і техніки мовлення з практикумом з виразного читання”


Форма(-и) навчання: денна.

Спеціальність (-ості): «Початкове навчання та англійська мова».

 1. ^ Код курсу.

[ІПП].[Поч_Осв_Англ_09].[3_1_20]

 1. Тип курсу (обов’язковий або за вибором студента).

Обов’язковий

 1. Рік (роки) навчання.

1-й

 1. Семестр / семестри.

8

 1. Кількість кредитів ECTS.

1

 1. ^ Прізвище ім’я по-батькові, посада, вчене звання та науковий ступінь викладача (викладачів), які викладають дисципліну.

Кизилова Віталіна Володимирівна – кандидат філологічних наук, доцент, завідувач кафедри філологічних дисциплін (1 корпус, ауд. 1-421)

 1. ^ Мета курсу (в термінах результату навчання й компетенції).

Мета курсу – удосконалити мовленнєву підготовку майбутніх педагогів, навчити студентів вільно користуватися різноманітними мовленнєвими засобами в будь-яких комунікативно-ситуативних умовах, ознайомити з культурою педагогічного спілкування, сформувати навички правильного, чистого, виразного мовлення.

 1. ^ Передумови (актуальні знання, необхідні для опанування курсу).

Курс української мови середньої школи

 1. ^ Зміст курсу.Змістовні модулі та їхня структура

 

загальна

лекції

семінари / (пр. зан.)

лаб.

самост.
Перший модуль
1.1.

Мовлення як один з найголовніших засобів навчання. Культура педагогічного спілкування:

 • Мова в житті людини. Культура мовлення як особлива дисципліна, її предмет і завдання. Зв'язок культури мовлення з іншими науками.

 • Мова й мовлення. Основні функції мови. Поняття про мовленнєву діяльність.

 • усна та писемна форми мовлення, їх особливості.

Культура мовленнєвої поведінки вчителя

3

12

1.2.

Основні комунікативні ознаки культури мовлення:

 • Правильність мовлення. Поняття про літературну норму.

 • Точність мовлення.

 • Логічність мовлення вчителя. Типові помилки та шляхи їх запобігання.

 • Чистота та доречність мовлення.

Багатство та виразність мовлення. Відповідність образних засобів мовленнєвої ситуації темі та матеріалу уроку

3

12

1.3.

Засоби логіко-емоційної виразності читання

 • Мовні такти, їх значення для процесу читання, мовлення.

 • Паузи, їх види.

 • Логічні наголоси. Емоційна функція наголошених слів.

Мелодика мовлення. Темп мовлення. Позамовні (рухові) засоби виразності (поза, жести, міміка)

3
1
2

1.4.

Основні комунікативні ознаки мовлення учителя. Поняття правильного та гарного мовлення. Правильність, точність, логічність, чистота, багатство, доречність мовлення. Причини порушення комунікативних ознак та шляхи їх запобігання

3

12

1.5.

Основні типи норм літературної мови. Мовленнєві помилки та недоліки.

Норми вимови.

Норми наголошування.

Норми словотворення.

Морфологічні норми.

Синтаксичні норми.

Лексичні норми.

Стилістичні норми.

Функціонування та еволюція норм

3
1
2

1.6.

Техніка мовлення як необхідна передумова словесної дії

 • Дихання як основа розвитку техніки мовлення. Складові процесу дихання. Типи дихання. Вправи на вироблення вмінь керувати роботою дихального апарату; на скорочення вдиху і подовження видиху; на кероване дихання в процесі мовлення.

 • Голос. Утворення голосу. Природні якості і постановка голосу. Гігієна голосу. Вправи на розвиток голосу.

 • Дикція. Вправи на дикцію.

Орфоепія. Основні орфоепічні норми СУМ

4

1

1
2
Усні та писемні форми мовлення, їх особливості. Висловлення (мовленнєві твори, жанри), які використовуються в професійній діяльності вчителя. Поняття про текст, про ознаки тексту. Його особливості та структуру

3
1
2
Усні висловлення.

Бесіда, її відмінність від лекції.

Обговорення, диспут, дискусія.

Ораторське мовлення, його особливості

3
1
2
Методологічні й педагогічні основи ораторської майстерності. Принципи, що лежать в основі теорії навчання й виховання. Зв'язок теорії публічного виступу з теорією й практикою навчання й виховання

2
1
1
Письмові висловлення. Переказ. Конспект, його різновиди. Особливості написання твору. Реферат, його особливості. Доповідь

3
1
2
Культура розмовного мовлення:

 1. Поняття розмовного мовлення, його особливості.

 2. Прагматика і стилістика розмовного мовлення. Умови успішного спілкування.

 3. Жанри мовленнєвого спілкування.

 4. Етика мовленнєвого спілкування та етикетні формули мовлення

2
1
1
Культура спілкування:

 1. Стилі спілкування.

 2. Поняття про стиль мовлення.

Елементи художності та літературні прийоми в нашому мовленні

2
1
1
Підготовка виступу перед аудиторією:

 1. Методика та етапи підготовки промови.

 2. Структура ораторського твору.

 3. Типи промов.

 4. Запис промов

2
1
1
Елементи внутрішньої техніки словесної дії

Бачення, уявлення, увага, ставлення, оцінка як відправні точки у творчій діяльності читця. Цільове спрямування розвитку, бачення і ставлення, їх специфіка. Загальна характеристика підтексту. Мотиви визначення підтексту. Спілкування як засіб контакту з аудиторією. Спрямування спілкування на особистість слухача.

3

12
Засоби логіко емоційної виразності читання

 1. Мовні такти, їх значення для процесу читання, мовлення. Членування тексту на мовні такти.

 2. Паузи. Типи пауз.

 3. Логічні наголоси. Емоційна функція наголошених слів.

 4. Мелодика мовлення.

 5. Складення партитури тексту.

2
1
1
Особливості виконання творів різних жанрів

 1. Байка як жанр. Особливості виконання.

 2. Вимоги до прочитання моралі.

 3. Виразне читання казки.

 4. Специфіка виконання поетичних творів.

 5. Пейзажна, громадянська, філософська, інтимна лірика.

 6. Читання прозових, драматичних творів

2

11
Підготовка виступу перед аудиторією

 1. Типи промов.

 2. Запис промови.

 3. Складання й виголошення промов на запропоновану тему

2
1
1
Етика і психологія мовленнєвої поведінки

 1. Мовний етикет.

 2. Роль контактної зони в комунікації.

Соціальні ролі та рольова поведінка людини

2
1
1
Міжособистісне та громадське спілкування людей

 1. Комунікація у навчанні.

 2. Комунікація і політика.

 3. Комунікація у сфері права.

 4. Спілкування в побуті

2
1
1
Мета і характер мовленнєвої комунікації

 1. Логіко-емоційні, етичні та психологічні основи комунікації.

 2. Логічні докази та емоційний вплив.

2
1
1
загальна кількість годин

54

6

16
30

 1. Список рекомендованої навчальної літератури.

Основна навчальна література

 1. Бабич Н. Д. Основи культури мовлення : навч. посібник / Н. Д. Бабич. – Львів : Світ, 1990. – 232 с.

 2. Кизилова В.В. Основи культури і техніки мовлення : навч. посіб / В.В. Кизилова . – Луганськ: СПД Рєзніков, 2008. – 120 с.

 3. Климова К. Я. Основи культури і техніки мовлення : навч. посіб / К. Я. Климова . – К. : Ліра, 2007. – 240 с.

 4. Культура русской речи : учебник [для вузов] / под ред. Л. К. Граудиной, Е. Н. Ширяева. – М. : НОРМА , 2000. – 560 с.

Додаткова навчальна література

 1. Абрамович С. Д. Мовленнєва комунікація : підруч. [для студ. вищ. навч. закл. ] / С. Абрамович, М. Чікарькова. – К . : Центр навчальної літератури, 2004. – 472 с.

 2. Антоненко-Давидович Б. Як ми говоримо / Б. Антоненко-Давидович. – К. : Видавничий дім КМ Аcademia, 1994. – 254 с.

 3. Бабич Н. Д. Лінгво-психологічні основи навчання і вивчення мови / Н. Д. Бабич. – Чернівці : Слово, 2000. – 251 с.

 4. Битянова М. Особенности человеческой комуникации / М. Битянова // Школьный психолог. – 1999. - № 30. – С. 18–23.

 5. Волкова Н. П. Професійно-педагогічна комунікація: навч. посіб. / Н. П. Волкова . – К. : ВЦ «Академія», 2006. – 256 с.

 6. Гойхман О. Я. Речевая коммуникация: учебник [для высш. уч. завед. ] – 2-е изд., перераб. и доп. / О. Я. Гойхман, Т. М. Надеина. – М. : ИНФРА, 2008. – 272 с.

 7. Головин Б. Н. Как говорить правильно: заметки о культуре речи / Б. Н. Головин. – М. : Высш. шк., 1988. – 159 с.

 8. Головин Б. Н. Основы культуры речи: учеб. пособие [для высш. уч. завед.] / Б. Н. Головин . – М. : Высш. школа, 1980. – 335 с.

 9. Гольдин В. Е. Речь и этикет : книга для внекл. чтения учащихся / В. Е. Гольдин . – М. : Просвещение, 1983. – 109 с.

 10. Дика Н. Поняття культури мовлення учнів / Н. Дика //Дивослово. – 2002. – №2. – С. 50–51.

 11. Ильяш М. И. Основы культуры речи : учеб. пособие [для филол. спец. ун-тов] – Киев : Одесса : Вища шк., 1984. – 187 с.

 12. Культура української мови (довідник) / за ред. В. М. Русанівського. – К. : Либідь, 1990. – 314 с.

 13. Ладыженская Т. А. Устная речь как средство и предмет обучения : учеб. пособ. [для студентов] / Т. А. Ладыженская. – М. : Флинта, Наука. – 1998. – 136 с.

 14. Мусатов С. Педагогічна комунікація: психологічні витоки та особливості / С. Мусатов // Освіта і управління. – 1999. – Т. 3. – № 3. – С. 25–31.

 15. Новий тлумачний словник української мови : у 3т. [уклад. Яременко В. В., Сліпушко О. М.]. – К. : Аконіт, 2003. – 926 с.

 16. Ожегов С. И. Работы по культуре речи / Ожегов С. И. // Лексикология. Лексикография. Культура речи. –М., 1974. – С. 218–308.

 17. Олійник В. Поетичні джерела красномовства / В. Олійник // Трибуна. – 1991. – № 3. – С. 13–17.

 18. Олійник Г. А. Виразне читання. Основи теорії: навч. посіб. / Г. А. Олійник. – К.: Вища шк., 1995. – 207 с.

 19. Олійник О. Світ українського слова : навч. посіб. / О. Олійник. – К. : Хрещатик, 1994. – 416 с.

 20. Пилинський М. М. Мовна норма і стиль / М. М. Пилинський. – К. : Либідь, 1976. – 235 с.

 21. Пономарів О. Культура слова: мовностилістичні поради : навч. посіб. / О. Пономарів. – К. : Либідь, 1999. – 240 с.

 22. Русанівський В. М. Життя слова / В. М. Русанівський, С. Я. Єрмоленко. – К. : Вища шк., 1978. – 191 с.

 23. Сагач Г. Золотослів : навч. посіб. [для середніх і вищих навчальних закладів]. – К. : Радуга, 1993. – 378 с.

 24. Сердюк О. П. Основи управління комунікативним процесом: підручник / О. П. Сердюк. – К. : ІЗМН, 1998. – 234 с.

 25. Стельмахович М. Г. Мовний етикет / М. Г. Стельмахович // Культура слова. – К., 1981. – Вип. 20. – С.18–24.

 26. Томан І. Мистецтво говорити / І. Томан : [пер. з чеської В. І. Романця]. – К. : Політвидав України, 1989. – 293 с.

 27. Чак Є. Складні випадки вживання слів [довідник] / Є. Чак. – К. : Рад. шк., 1984. – 156 с.

 1. Методи викладання.

Діяльність студента:

 • слухання лекцій;

 • виступ з повідомленням на практичному занятті;

 • виголошення доповіді на практичному занятті;

 • участь у дискусії на практичному занятті;

 • самостійне конспектування першоджерел та їх аналіз;

 • виконання творчо-пошукових завдань.

Поточний контроль:

письмова модульна робота.

Форма семестрового контролю:

залік.

 1. ^ Критерії оцінювання (у %).

Семестрова рейтингова оцінка розраховується, виходячи з критеріїв:

 • письмові модульні роботи 60% (у тому числі 15% на контроль самостійної роботи студента)

 • участь у практичних заняттях 30%

 • самостійна робота 10%

Карта оцінювання СРСВиди самостійної роботи студента

Максимальний бал рейтингу за вид (%)

1.

Мета і характер мовленнєвої комунікації

 1. Логіко-емоційні, етичні та психологічні основи комунікації.

 2. Логічні докази та емоційний вплив.

5%

2.

Усні та писемні форми мовлення, їх особливості. Висловлення (мовленнєві твори, жанри), які використовуються в професійній діяльності вчителя. Поняття про текст, про ознаки тексту. Його особливості та структуру

5%

3.

Усні висловлення.

Бесіда, її відмінність від лекції.

Обговорення, диспут, дискусія.

Ораторське мовлення, його особливості

5%

4.

Розв’язання проблемно-ситуативних завдань

5%

5.

Написання рефератів, творів. Виконання творчо-пошукового завдання

5%
УСЬОГО:

25%
 1. Мови викладання.

Українська^ 3.1.21. Основи корекційної педагогіки
Луганський національний університет імені Тараса Шевченка

Робоча навчальна програма

дисципліни „ Основи корекційної педагогіки ”

 1. Назва курсу.

^ „ОСНОВИ КОРЕКЦІЙНОЇ ПЕДАГОГІКИ”


Форма(-и) навчання: денна.

Спеціальність (-ості): .Початкова освіта, Дошкільна освіта

 1. ^ Код курсу.

[ІПП].[Поч_Осв_Англ_09].[3_1_21]

 1. Тип курсу (обов’язковий або за вибором студента).

Обов’язковий

 1. Рік (роки) навчання.

3-й

 1. Семестр / семестри.

5-й

 1. Кількість кредитів ECTS.

1,5

 1. ^ Прізвище ім’я по-батькові, посада, вчене звання та науковий ступінь викладача (викладачів), які викладають дисципліну.

Коваленко Вікторія Євгенівна – асистент кафедри дефектології та психологічної корекції (1 корпус, ауд. 1-429)

 1. ^ Мета курсу (в термінах результату навчання й компетенції).

Мета курсу – ознайомити студентів з видами порушень психофізичного розвитку та причинами їх виникнення, дати характеристику розвитку таких дітей; розкрити особливості їх корекційного навчання і виховання як в умовах спеціальних установ, так і в загальноосвітніх школах. Навчити студентів організовувати індивідуальне навчання учнів з порушеннями у розвитку, розкрити загальні закономірності інтегрованого та інклюзивного навчання.

 1. ^ Передумови (актуальні знання, необхідні для опанування курсу).

Курс загальної психології та педагогіки.

 1. ^ Зміст курсу.Змістовні модулі та їхня структура

 

загальна

лекції

семінари / (пр. зан.)

лаб.

самост.
Перший модуль
1.1.

Загальні закономірності аномального розвитку.

6

2

2
2

1.2

Внесок Л.С.Виготського у розвиток вітчизняної дефектології

6


6

1.3

Корекційне навчання та виховання дітей з порушеннями зору та слуху.

4

2

21.4.

Корекційне навчання та виховання дітей з вадами опорно-рухового апарату.

10

2

2
6

1.5.

Розумова відсталість як педагогічна проблема.

6

2

2
2

1.6.

Психолого-педагогічна характеристика дітей із ЗПР.

4

2

21.7.

Корекційне навчання дітей з порушеннями мовлення.

4

22

1.8

Сутність девіантної поведінки, її основні форми.

8

2

2
4

1,9

Система освіти дітей з вадами психофізичного розвитку

6


6
загальна кількість годин

54

14

12
28

 1. Список рекомендованої навчальної літератури.

Основна навчальна література

 1. Абрамович-Лехтман Р.Я. Психологическая помощь детям с церебральными параличами // Лечебная помощь детям с церебральными параличами: Труды НИИ им. Г. И. Турнера. - Л., 1962.

 1. Бородулина С.Ю. Коррекционная педагогика – Ростов н/Д: Феникс, 2004.

 2. Братусь Б.С. Аномалии личности – М., 1988.

 3. Литвак А.Г. Тифлопсихология. – М..1985.

 1. Липа В.А. Основы коррекционной педагогики. Учебное пособие. – Донецк: Либидь, 2002. – 327 с.

 1. Логопедия / Под ред. Л.С. Волковой - М., 1989.Петрова В.Г. - Развитие речи учащихся вспомогательной школы. - М., 1977.

 2. Методика диагностики отклонений в умственном развитии младших школьников и старших дошкольников/ Н.Стадненко, Т. Иляшенко, Л.Борщевская, А.Обуховская. – К., 1998.

 3. Селиверстов В.И. - Речевые игры с детьми. - М., 1994.

 4. Синьов В.М., Коберник Г.М. Основи дефектології – К.: Вища школа., 1994.

 5. Сорокин В.М., Кокоренко В.Л. Практикум по специальной психологии – СПб.: Речь, 2003.

 6. Спеціальна педагогіка: Понятійно-термінологічний словник / За редакцією В.І.Бондаря. – Луганськ: Альма-матер, 2003.

 7. Хрестоматия по логопедии/ Под ред. Л.С.Волковой и В.И. Селеверстова. В 2-х т. - М., 1997.

Додаткова навчальна література

 1. Архипова Е.Ф. Коррекционная работа с детьми с церебральным параличом. - М.: Просвещение, 1989. - 77 с.

 2. Акимушкин В.Н., Моргулис И.С. трудовая реабилитация инвалидов по зрению – К., 1983.

 1. Бадалян Л.О. и др. Детские церебральные параличи. - Киев, 1988.

 1. Безруких М.М. Проблемные дети.-М.:УРАО,2000.

 2. Береснев В.А. Трудное детство нервной системы.- К., СМП «Аверс»,2001. – 268с.

 3. Вернер Д. Что такое детский церебральный паралич. - М., 2003.

 4. Виноградова А.Д. Практикум по психологии умственно отсталого ребёнка. - М.: Просвещение, 1985.- 143с.

 5. Воспитание детей дошкольного возраста/ Психология отклоняющегося поведения в дошкольном возрасте/ Под. ред. Л.Н. Проколиенко .- К.: Радянська школа, 1991. – 365с. (83-129).

 6. Забрамная С.Д. Отбор умственно отсталых детей в специальные учреждения. – М.: Просвещение, 1988. – 94с.

 7. Кириченко Е.С. Психические нарушения у детей, страдающих церебральными параличами. - М., 1965.

 8. Маршак В.В. Все виды отклонений в человеческой психике/ В.В. Маршак. – Ростов н/Д.:Феникс, 2006.

 9. Роберт Конечный, Милан Боухал Психология в медицине – Авиценум, медицинское издательство Прага ЧССР, 1983

 10. Садовникова И.Н. - Нарушения письменной речи и их преодоболение у младших школьников - М., 1997.

 11. Сорокин В.М., Кокоренко В.Л. Практикум по специальной психологии. – СПб.: Речь, 2003.

 1. Методи викладання.

Діяльність студента:

 • слухання лекцій;

 • виступ з повідомленням на семінарі;

 • виголошення доповіді на семінарі;

 • участь у дискусії на семінарі;

 • самостійне конспектування першоджерел та їх аналіз;

 • написання письмових кейсів.

Поточний контроль:

Одна письмова модульна робота.

Форма семестрового контролю:

залік

 1. ^ Критерії оцінювання (у %).

Семестрова рейтингова оцінка розраховується, виходячи з критеріїв:

 • письмова модульна робота 50% (у тому числі 25% на контроль самостійної роботи студента)

 • участь у семінарах 20 %

 • самостійна робота (реферат; підготовка проекту; портфоліо) 30 %
Карта оцінювання СРСВиди самостійної роботи студента

Максимальний бал рейтингу за вид (%)

1.

Класифікації порушень психофізичного розвитку за М.А.Власовою, М.С. Певзнер; В.В. Лебединським; В.А. Лапшиним, Б.П. Пузановим. (конспектування, тема виноситься на контрольну модульну роботу)

5%

2.

Погляди Л.С. Виготського щодо організації навчально-виховного процесу з учнями з психофізичними вадами у розвитку (конспектування, тема виноситься на контрольну модульну роботу)

15%

3.

Порушення рухової сфери у дітей (конспектування, тема виноситься на контрольну модульну роботу )

5%

4

Підготовка портфоліо (фотоматеріали та опис клінічних випадків) «Порушення рухової сфери дитини»

15%

5.

Підготовка творчого проекту «Впровадження інклюзивної освіти в Україні»

15%
УСЬОГО:

55%
 1. Мови викладання.

Українська^ 3.1.22. Основи педагогічної майстерності
Луганський національний університет імені Тараса Шевченка

Робоча навчальна програма

дисципліни „Основи педагогічної майстерності”

Назва курсу.

^ „ОСНОВИ ПЕДАГОГІЧНОЇ МАЙСТЕРНОСТІ”


Форма(-и) навчання: денна

Спеціальність (-ості): «початкова освіта та англійська мова», «дефектологія та практична психологія», «початкова освіта»;

заочна: «початкова освіта», «дошкільна освіта»

^ Код курсу.

[ІПП].[Поч_Осв_Англ_09].[3_1_22]

Тип курсу (обов’язковий або за вибором студента).

Обов’язковий

^ Рік (роки) навчання.

3-й – 5-й

Семестр / семестри.

5  7; 9

^ Кількість кредитів ECTS.

2,5

Прізвище ім’я по-батькові, посада, вчене звання та науковий ступінь викладача (викладачів), які викладають дисципліну.

Сущенко Ольга Григорівна – доцент кафедри дошкільної і початкової освіти, кандидат педагогічних наук (1 корпус, ауд. 1-419 ,

e-mail: sushenko@rambler.ru)

^ Мета курсу (в термінах результату навчання й компетенції).

Мета курсу –ознайомлення студентів з ключовими поняттями курсу – педагогічна компетентність, педагогічна діяльність, педагогічна задача, педагогічна майстерність, педагогічна техніка; формування в них уявлення про структуру й зміст педагогічної майстерності, взаємозв’язок професійно-значущих особистісних якостей, теоретичної і практичної готовності педагога, їх вплив на ефективність професійної діяльності; формування професійної свідомості й ціннісних смислів педагогічної діяльності; формування суб’єктної позиції.

Освоєння курсу педагогічної майстерності як складової циклу професійно-практичної підготовки має сприяти формуванню професійної компетентності майбутнього педагога.

^ Передумови (актуальні знання, необхідні для опанування курсу).

Курси «Вступ до фаху», «Педагогіка»

^ Зміст курсу.^ Змістовні модулі та їхня структура

 

загальна

лекції

семінари / (пр. зан.)

лаб.

Самост.
Перший модуль
1.1.

Професійна діяльність і особистість педагога
2

21.2.

Професійна компетентність педагога. Взаємозв’язок професійної компетентності й педагогічної майстерності
2

21.3.

Педагогічна задача як одиниця аналізу педагогічної діяльності.
2

21.4.

Педагогічна майстерність у контексті професійної діяльності
2

2


^ Другий модуль
2.1.

Педагогічна техніка вчителя
2

22.2.

Мовлення вчителя як умова й складова педагогічної майстерності
2

22.3.

Педагогічна увага. Розвиток педагогічної уваги
2

22.4.

Майстерність педагогічного спілкування
2

2


загальна кількість годин

81

16

16
41
Список рекомендованої навчальної літератури.

Основна навчальна література

 1. Болсун С. Модель ідеального вчителя // Рідна школа. 1999. № 2. С.53-55.

 2. Бабич Н. Основи культури мовлення. – Львів, 1992. – 232с.

 3. Гин А. Приемы педагогической техники. – Луганск, 2003.

 4. Головин Б. Основы культуры речи. – М., 1988.

 5. Занина М., Меньшикова Л. Основы педагогического мастерства. – М., 2003.

 6. Кан-Калик В. Учителю о педагогическом общении. – М., 1987.

 7. Кучерявець В. Основи педагогічної майстерності: Практикум. – Ніжин, 2002.

 8. Основы педагогического мастерства /Под ред И.Зязюна. – М., 1989.

 9. Педагогічна майстерність /За ред І.Зязюна. – К., 1997.

 10. Педагогічна майстерність /За ред. І.Зязюна. – К., 2008.

 11. Рогов Е. Учитель как объект психологического исследования. – М., 1998. – 496с.

Методи викладання.

Діяльність студента:

 • слухання лекцій;

 • виступ з повідомленням на практичному занятті;

 • виконання практичних вправ;

 • участь у тренінгах з педмайстерності;

 • участь у колективній творчій діяльності.

 • участь у дискусіях;

 • співпраця в модеративних семінарах;

 • аналітичне реферування.

Поточний контроль:

дві письмові модульні роботи.

Форма семестрового контролю: залік

^ Критерії оцінювання (у %).

Семестрова рейтингова оцінка розраховується, виходячи з критеріїв:

 1. письмові модульні роботи – 60% (у тому числі 15% на контроль самостійної роботи студента)

 2. участь у практичних заняттях (обговорення теоретичних питань, теоретичні повідомлення, ігрове моделювання) – 30%

 3. самостійна робота (портфоліо) – 10%

^ Карта оцінювання СРСВиди самостійної роботи студента

Максимальний бал рейтингу за вид (%)

11.

Складання бібліографічної картотеки з педмайстерності

5%

22.

Розробка програми особистісного професійного зростання (на підставі самодіагностики)

5%

33.

Аналітичне реферування статті з актуальної проблеми курсу

5%

44.

Моделювання фрагменту педагогічної діяльності

10%
Разом

25%
^ Мови викладання.

Українська
1   ...   22   23   24   25   26   27   28   29   30

Схожі:

Інформація про напрям підготовки: Галузь знань (код) 0101 Педагогічна освіта Напрям підготовки (код) 010102 Початкова освіта Спеціалізація Іноземна мова (англійська) iconІнформація про напрям підготовки Галузь знань (код) 0101 Педагогічна освіта Напрям підготовки (код) 010102 Початкова освіта Спеціалізація
Лну), а також особливі успіхи в науково-дослідній діяльності (наявність публікацій, участь у науково-практичних конференціях, дослідних...
Інформація про напрям підготовки: Галузь знань (код) 0101 Педагогічна освіта Напрям підготовки (код) 010102 Початкова освіта Спеціалізація Іноземна мова (англійська) iconІнформація про напрям підготовки (інформація береться з навчального плану): Галузь знань (код) 0101 Педагогічна освіта Напрям підготовки (код) 010102 Початкова освіта
Для зарахування на місця держзамовлення важливою умовою також є високий рейтинг навчальної та науково-дослідної роботи в період навчанні...
Інформація про напрям підготовки: Галузь знань (код) 0101 Педагогічна освіта Напрям підготовки (код) 010102 Початкова освіта Спеціалізація Іноземна мова (англійська) iconІнформація про напрям підготовки: Галузь знань (код) 0101 Педагогічна освіта Напрям підготовки (код) 010101 Дошкільна освіта Спеціалізація
Для вступу на навчання за окр "бакалавр" необхідно представити сертифікати зно з біології або математики (за вибором абітурієнта),...
Інформація про напрям підготовки: Галузь знань (код) 0101 Педагогічна освіта Напрям підготовки (код) 010102 Початкова освіта Спеціалізація Іноземна мова (англійська) iconІнформація про напрям підготовки Галузь знань (код) 0101 Педагогічна освіта Напрям підготовки (код) 010101 Дошкільна освіта Спеціалізація
Лну), а також особливі успіхи в науково-дослідній діяльності (наявність публікацій, участь у науково-практичних конференціях, дослідних...
Інформація про напрям підготовки: Галузь знань (код) 0101 Педагогічна освіта Напрям підготовки (код) 010102 Початкова освіта Спеціалізація Іноземна мова (англійська) iconІнформація про напрям підготовки Галузь знань 0101 Педагогічна освіта Напрям підготовки 010104 Професійна освіта Спеціалізація
...
Інформація про напрям підготовки: Галузь знань (код) 0101 Педагогічна освіта Напрям підготовки (код) 010102 Початкова освіта Спеціалізація Іноземна мова (англійська) iconІнформація про напрям підготовки Галузь знань 0101 Педагогічна освіта Напрям підготовки 010104 Професійне навчання Спеціалізація
Профіль підготовки «Експлуатація та ремонт місцевого та автомобільного транспорту»
Інформація про напрям підготовки: Галузь знань (код) 0101 Педагогічна освіта Напрям підготовки (код) 010102 Початкова освіта Спеціалізація Іноземна мова (англійська) iconІнформація про напрям підготовки Галузь знань(код) 0101 Напрям підготовки (код) 010104 Спеціалізація
Загальний опис напряму підготовки (освітні та професійні цілі, ключові результати навчання та ін.)
Інформація про напрям підготовки: Галузь знань (код) 0101 Педагогічна освіта Напрям підготовки (код) 010102 Початкова освіта Спеціалізація Іноземна мова (англійська) iconІнформація про напрям підготовки Галузь знань(код) 0101 Напрям підготовки (код) 010104. Професійне навчання Спеціалізація
Окр «бакалавр» – необхідні сертифікати: математика, українська мова та література, сертифікат на вибір: фізика або хімія або історія...
Інформація про напрям підготовки: Галузь знань (код) 0101 Педагогічна освіта Напрям підготовки (код) 010102 Початкова освіта Спеціалізація Іноземна мова (англійська) iconІнформація про напрям підготовки: Галузь знань (код) 0201 „Культура" Напрям підготовки (код) 020207 „Туризм" Спеціалізація Освітній рівень
Для окр „бакалавр” абітурієнти проходять вступні випробування з наступних дисциплін: географія/іноземна мова (на вибір); історія...
Інформація про напрям підготовки: Галузь знань (код) 0101 Педагогічна освіта Напрям підготовки (код) 010102 Початкова освіта Спеціалізація Іноземна мова (англійська) iconІнформація про напрям підготовки: Галузь знань (код) 1401 „Сфера обслуговування" Напрям підготовки (код) 140101 „Готельно-ресторанна справа" Спеціалізація
Для окр „бакалавр” абітурієнти проходять вступні випробування з наступних дисциплін: географія/іноземна мова/хімія (на вибір); історія...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи