Інформація про напрям підготовки: Галузь знань (код) 0101 Педагогічна освіта Напрям підготовки (код) 010102 Початкова освіта Спеціалізація Іноземна мова (англійська) icon

Інформація про напрям підготовки: Галузь знань (код) 0101 Педагогічна освіта Напрям підготовки (код) 010102 Початкова освіта Спеціалізація Іноземна мова (англійська)
НазваІнформація про напрям підготовки: Галузь знань (код) 0101 Педагогічна освіта Напрям підготовки (код) 010102 Початкова освіта Спеціалізація Іноземна мова (англійська)
Сторінка27/30
Дата17.10.2012
Розмір4.14 Mb.
ТипІнформація
1   ...   22   23   24   25   26   27   28   29   30
 1. ^ Список рекомендованої навчальної літератури.

Основна навчальна література

 1. Мармаза О.І. Менеджмент в освіті: дорожня карта керівника. – Х.: Основа, 2007. – 448 с.

 2. Хриков Є.М. Управління навчальним закладом: навч. посіб. – К., 2006.

 3. Шамова Т. И., Давыденко, Шибанова Г.Н. Управление образовательными системами: учеб. пособие для студентов высш. учеб. заведений / Под ред. Т. И. Шамовой. – М., 2002.

Додаткова література:

  1. Бондарчук О. І. Зміст психологічної компетентності менеджера освіти шкільного рівня. – Рівне, 1995.

  2. Бондарь В. И. Управленская деятельность директора школы: дидактический аспект. – К.: Рад. шк., 1987.

  3. Даниленко Л. Інноваційний освітній менеджмент: Навч. посіб. – К., 2006.

  4. Колодяжная Т.П. Управление современным дошкольным образовательным учреждением. – Ростов-н/Д, 2002.

  5. Коломінський Н. П. Психологія менеджменту в освіті. – К., МАУП, 2000.

  6. Мармаза О.І. Стратегічний менеджмент: траєкторія успіху. – Х., 2006.

  7. Менеджмент в управлении школой / Под ред. т. И. Шамовой. – М., 1992.

  8. Мескон М., Альберт М., Хедоури Ф. Основы менеджмента. – М., 1992.

  9. Настольная книга завуча начальной школы /Богачкина Н.А. и др. – М., 2007.

  10. Основи менеджменту в дошкільному навчальному закладі / Вісник науково-дослідницької лабораторії ”Дошкільна освіта: істрорія, перспективи розвитку у ХХІ столітті” та Регіонального центру інноваційних технологій дошкільної освіти. – Випуск 1 / ред. Кол. Поліщук О.В., Рогальська Н.В. – К., 2006.

  11. Підготовка керівника навчального закладу до управлінської діяльності в ринкових умовах: Навч. посібник / Чміль А. І. та ін. / За ред. А.І. Чміля. – К., 2006

  12. Хриков Є.М. Теоретические основы внутришкольного управления. – Луганск, 1999.

 1. Методи викладання.

Діяльність студента:

 • слухання лекцій;

 • участь у дискусії на семінарі;

 • самостійне конспектування першоджерел та їх аналіз;

 • участь у ділових іграх;

 • моделювання;

 • проектування.

Поточний контроль:

дві письмові модульні роботи.

Форма семестрового контролю:

іспит.

 1. Критерії оцінювання (у %).

Семестрова рейтингова оцінка розраховується, виходячи з критеріїв:

 • письмові модульні роботи – 40% (у тому числі 15% на контроль самостійної роботи студента)

 • участь у практичних заняттях– 30%

 • самостійна робота – 30%

Карта оцінювання СРСВиди самостійної роботи студента

Максимальний бал рейтингу за вид (%)

1.

Конспектування першоджерел

5%

2.

Вивчення нормативно-правової бази

5%

3.

Складання перспективних планів роботи

5%

4.

Моделювання управлінських процесів

10%

4.

Розробка творчих проектів

20%
Разом

45%
 1. Мови викладання.

Українська3.2.1. Пропедевтика (Університетська освіта. Робота в мережі Інтернет. Робота з пошуковими бібліотечними системами).
Луганський національний університет імені Тараса Шевченка

Робоча навчальна програма

дисципліни „^ Пропедевтика. Університетська освіта.

 1. Назва курсу.

„Пропедевтика. Університетська освіта”


^ Форма(-и) навчання: денна.

Спеціальність (-ості): усі спеціальності університету.

 1. Код курсу.

[ІПП].[Поч_Осв_Англ_09].[3_2_1]

 1. Тип курсу (обов’язковий або за вибором студента).

Обов’язковий

 1. Рік (роки) навчання.

1-й

 1. Семестр / семестри.

1

 1. Кількість кредитів ECTS.

1

 1. ^ Прізвище ім’я по-батькові, посада, вчене звання та науковий ступінь викладача (викладачів), які викладають дисципліну.

Ігнатович Ольга Геннадіївна – доцент кафедри педагогіки, кандидат педагогічних наук (2-й корпус, ауд. 368)

^ Малькова Марина Олександрівна - доцент кафедри педагогіки, кандидат педагогічних наук (2-й корпус, ауд. 368)

Харченко Людмила Павлівна - доцент кафедри педагогіки, кандидат педагогічних наук (2-й корпус, ауд. 368)

^ Шкурін Олександр Іванович - доцент кафедри педагогіки, кандидат педагогічних наук (2-й корпус, ауд. 368)

Берестенко Олена Григорівна - асистент кафедри педагогіки, кандидат педагогічних наук (2-й корпус, ауд. 368)

^ Сєваст`янова Олена Анатоліївна – старший викладач кафедри педагогіки, кандидат педагогічних наук (2-й корпус, ауд. 368)

Павленко Ірина Григорівна - доцент кафедри педагогіки, кандидат педагогічних наук (2-й корпус, ауд. 368)

^ Жевакіна Наталія Валентинівна – старший викладач кафедри педагогіки, кандидат педагогічних наук (3-й корпус, ауд. 4-14)

 1. ^ Мета курсу (в термінах результату навчання й компетенції).

Мета курсу – ознайомитися з науковими проблемами, новітніми досягненнями науки і процесом формування культури розумової праці; сформувати уміння інтегрувати і синтезувати інформацію; активізувати пізнавальні процеси (відчуття, сприйняття, уявлення, увага, пам'ять, уява, мислення, мова, міркування); розвинути творчі здібності, що припускають не просто засвоєння інформації, а прояв інтелектуальної ініціативи і створення чогось нового; навчитися самоудосконаленню, самоорганізації і самоврядуванню в процесі учбової діяльності; освоїти ряд прийомів роботи з довідковою, науковою, популярною, історичною і художньою літературою; оволодіти методикою роботи на лекції, семінарських заняттях, при підготовці до іспитів, при написанні наукових робіт.

Вивчаючи даний курс, студенти повинні отримати наступні знання і сформувати уміння: сутність наукової організації праці студента; значення самовиховання і самоосвіти; шляхи раціоналізації режиму дня; загальні правила розумової діяльності; розумові операції, умови успішного запам'ятовування і тренування уваги; правила користування каталогом і довідковою літературою; суть конспектування, тезувати; складати програму самовиховання і самоосвіти; вибирати оптимальний режим дня; засвоювати знання; рефлексувати; застосовувати раціональні прийоми запам'ятовування; здійснювати пошук рекомендованої літератури.

 1. ^ Передумови (актуальні знання, необхідні для опанування курсу).

Загальнонавчальні знання, вміння та навички, набуті в середній школі.

 1. ^ Зміст курсу.


^ Змістовні модулі та їхня структура

 

загальна

лекції

семінари / (пр. зан.)

лаб.

Самост.

1.1.

Соціальна і психолого - педагогічна сутність навчальної праці студента

2

2


1.2.

Організація навчального процесу у вузі

2

2


1.3.

Лекція як вид навчальної діяльності

2

2


1.4.

Організація самостійної роботи

2

2


1.5.

Організація навчального процесу у вузі.

Оцінювання і контроль в навчальній діяльності.

2

2


1.6.

Соціально-наочна адаптація  студентів-першокурсників:

перше уявлення про майбутню професію

2
21.7.

Умови ефективного сприйняття нового учбового матеріалу

2
21.8.

Як ефективно слухати і записувати лекцію

2
21.9.


Оформлення наукового апарату курсових робіт

2
21.10.

Структура і зміст роботи вузу

2


2

1.11.

Адаптація студентів  до нових міжособових відносин

2


2

1.12.

Психологічні основи учбової діяльності

2


2

1.13.

Основні компоненти розумового розвитку

2


2

1.14.

Планування і організація читання

2


2

1.15.

Основні принципи раціонального читання

2


2

1.16.

Роль самовиховання в професійному становленні

2


2

1.17.

Професійна етика і професійний такт

2


2
загальна кількість годин

34

10

8
16
 1. ^ Список рекомендованої навчальної літератури.

Основна навчальна література

 1. Беспалько В.П., Татур Ю.Г. Системно-методическое обеспечение учебно-воспитательного процесса подготовки специалиста / В.П.Беспалько, Ю.Г.Татур. – М., 1989.

 2. Вокуть Б.В. Вузовское обучение. Проблемы активизации / Б.В. Вокуть. – М., 1989.

 3. Воронцов Г.А. Письменные работы в вузе: Учебное пособие для студентов / Г.А. Воронцов. – Ростов – н/Д: "МарТ", 2002.

 4. Геллер И.С. Вновь об актуальной проблеме: Обучение студентов основам ББЗ и динамическому чтению / И.С. Геллер, Г.В. Паршукова // Библиография. – 1994. – № 4. – С. 23 – 29.

 5. Гецов Г. Работа с книгой: рациональные приёмы / Г. Гецов. – Мн., 1989. – с. 20-121

 6. Дьяченко М.И., Кандыбович Л.А. Психология высшей школы / М.И. Дьяченко, Л.А. Кандыбович. – Мн.: Тесей, 2003. – 351 с.

 7. Зубра А.С. Культура умственного труда студента: пособие для студентов высших учебных заведений / А.С. Зубра. – Минск: Дикта, 2006. – 228 с.

 8. Икасин М.А. Учебная деятельность студента / М. А. Икасин. – М., 1981.

 9. Коджаспирова Г.М., Коджаспиров А.Ю. Педагогический словарь: Для студ. высш. и сред. пед. учеб. заведений / Г.М. Коджаспирова, А.Ю. Коджаспиров . – М.: Издательский центр “Академия”, 2003. – 176 с.

 10. Косырев В.Н. Культура учебного труда студента: Учеб. пособие/ В.Н. Косырев .– Тамбов: ТГУ, 1997.

 11. Кузьмин Е.В. Методические рекомендации по оформлению учебно-методических комплексов, специальностей и дисциплин / Е.В. Кузьмин, В.В. Милюков. – Симферополь: ТНУ, 2003. – 76 с.

 12. Педагогическая психология / Под ред. Н.В. Клюевой. – М.: ВЛАДОС-ПРЕСС, 2003. – 400 с.

 13. Попков В.А., Коржуев А.В. Теория и практика высшего профессионального образования / В.А. Попков, А.В. Коржуев. – М.: Академический проект, 2004.

 14. Психология развития. Словарь / Под. ред. А.Л. Венгера. – М.: ПЕР СЭ, 2006. – 176 с.

 15. Рубакин Н.А. Как заниматься самообразованием / Н. А. Рубакин. – М., 1962.

 16. Семенюк Э.П. Информационный подход к познанию действительности / Э.П. Семенюк. – Киев: Наукова думка, 1988. – 240 с.

 17. Современный словарь по педагогике / Сост. Рапацевич Е.С. – Мн.: «Современное слово», 2001. – 928 с.

 18. Столяренко Л.Д. Педагогическая психология / Л.Д. Столяренко. – Ростов н/Дону: Феникс, 2006. – 542 с.

 19. Федотов В.В. Рациональная организация умственного труда / В. В. Федотов. – М., 1987.

 20. Федотов В.В. Техника и организация умственного труда / В. В. Федотов. – Мн., 1983.

 21. Формирование учебной деятельности студентов / Под ред. В.Я. Ляудис. М.: Изд-во МГУ, 1989. – 240 с.

 22. Фролов Ю.П. Гигиена умственного труда / Ю.П.Фролов. – М., 1967.

 23. Цехмістрова Г.С. Основи наукових досліджень: Навч. посіб / Г.С. Цехмістрова. – К.: Слово, 2003. – 240 с.

 24. Додаткова навчальна література

 1. Абульханова-Славская К. А. Деятельность и психология личности : монография / К. А. Абульханова-Славская. – М. : Просвещение, 1980. – 336 с.

 2. Азаров Ю.П. Радость учить и учиться / Ю.П. Азаров. – М., 1989.

 3. Бадмаева Н.Ц. Влияние мотивационного фактора на развитие умственных способностей: Монография / Н.Ц. Бадмаева. – Улан – Удэ, 2004.

 4. Белошицкий А.В., Бережная И.Ф. Становление субъектности студентов в образовательном процессе вуза / А.В. Белошицкий, И.Ф. Бережная. // Педагогика. – 2006. – № 5. – С. 60 – 66.

 5. Вобленко Ю. Система формування інформаційної культури юнацтва в бібліотеці на основі програмно-цільової методики / Ю. Вобленко // Вісник Книжкової палати. – 1999. – № 3. – С. 4– 6.

 6. Воронина Т.П. Образование в эпоху новых информационных технологий / Т.П. Воронина, В.П. Кашицин, О.П. Молчанова. – М., 1996. – 206 с.

 7. Гоноболин Ф.И. Внимание и его воспитание / Ф.И.Гоноболин. – М., 1972.

 8. Лезер Ф. Рациональное чтение / Ф. Лезер. – М., 1980.

 9. Лезер Ф. Тренировка памяти / Ф. Лезер. – М., 1979.

 10. Лотман Ю. М. Культура как коллективный интеллект / Ю.М. Лотман. – М.: 1977.

 11. Ляудис В.Я. Память в процессе развития / В.Я.Ляудис. – М., 1976

 12. Методические указания к оформлению научного аппарата курсовых и дипломных работ для студентов всех специальностей / Таврический национальный университет. Научная библиотека; Сост. М.В. Дорошко, М.М. Калмыкова. – 2-е изд., перераб. и доп. – Симферополь, 1999. – 90 с.

 13. Попков В.А. Критическое мышление в контексте задач высшего профессионального образования / В.А. Попков. – М.: МГУ , 2001. – 168 с.

 14. Попов Г.Х. Техника личной работы / Г.Х. Попов. – М., 1979.

 15. Ушков В.Г. Учусь читать, размышлять, выступать / В. Г. Ушков. – М., 1980.
 1. Методи викладання.

Діяльність студента:

 • слухання лекцій;

 • виступ з повідомленням на семінарі;

 • виголошення доповіді на семінарі;

 • участь у дискусії на семінарі;

 • самостійне конспектування першоджерел та їх аналіз;

 • написання письмових кейсів.
 1. Критерії оцінювання (у %).
 1. Мови викладання.

Українська 1. ^ Загальна інформація

Програму складено відповідно до місця та значення дисципліни за структурно-логічною схемою, передбаченою освітньо-професійними програмами спеціальностей 6.010100 – "Педагогіка і методика середньої освіти. Образотворче мистецтво", 6.010101 – "Дошкільна освіта", 6.010102 – "Початкова освіта", 6.010104 – "Професійна освіта. Перукарське мистецтво та косметика", 6.010105 – "Корекційна освіта", 6.020100 – "Культурологія", 6.020200 – "Музична педагогіка та виховання", 6.020202 – "Хореографія", 6.020203 – "Кіно-, телемистецтво", 6.020204 – "Музичне мистецтво", 6.020205 – "Образотворче мистецтво", 6.020208 – "Декоративно-прикладне мистецтво", 6.020303 – "Філологія. Українська мова та література", 6.030102 – "Психологія", 6.030103 – "Практична психологія", 6.030301 – "Журналістика", 6.030302 – "Реклама і зв’язки з громадськістю", 6.030303 – "Видавнича справа та редагування".

Згідно з навчальними планами дисципліна "Пропедевтика. Робота в мережі Інтернет" вивчається протягом 1 семестру із загальним номером 1.


Завідувач кафедри ІТС_____________
1   ...   22   23   24   25   26   27   28   29   30

Схожі:

Інформація про напрям підготовки: Галузь знань (код) 0101 Педагогічна освіта Напрям підготовки (код) 010102 Початкова освіта Спеціалізація Іноземна мова (англійська) iconІнформація про напрям підготовки Галузь знань (код) 0101 Педагогічна освіта Напрям підготовки (код) 010102 Початкова освіта Спеціалізація
Лну), а також особливі успіхи в науково-дослідній діяльності (наявність публікацій, участь у науково-практичних конференціях, дослідних...
Інформація про напрям підготовки: Галузь знань (код) 0101 Педагогічна освіта Напрям підготовки (код) 010102 Початкова освіта Спеціалізація Іноземна мова (англійська) iconІнформація про напрям підготовки (інформація береться з навчального плану): Галузь знань (код) 0101 Педагогічна освіта Напрям підготовки (код) 010102 Початкова освіта
Для зарахування на місця держзамовлення важливою умовою також є високий рейтинг навчальної та науково-дослідної роботи в період навчанні...
Інформація про напрям підготовки: Галузь знань (код) 0101 Педагогічна освіта Напрям підготовки (код) 010102 Початкова освіта Спеціалізація Іноземна мова (англійська) iconІнформація про напрям підготовки: Галузь знань (код) 0101 Педагогічна освіта Напрям підготовки (код) 010101 Дошкільна освіта Спеціалізація
Для вступу на навчання за окр "бакалавр" необхідно представити сертифікати зно з біології або математики (за вибором абітурієнта),...
Інформація про напрям підготовки: Галузь знань (код) 0101 Педагогічна освіта Напрям підготовки (код) 010102 Початкова освіта Спеціалізація Іноземна мова (англійська) iconІнформація про напрям підготовки Галузь знань (код) 0101 Педагогічна освіта Напрям підготовки (код) 010101 Дошкільна освіта Спеціалізація
Лну), а також особливі успіхи в науково-дослідній діяльності (наявність публікацій, участь у науково-практичних конференціях, дослідних...
Інформація про напрям підготовки: Галузь знань (код) 0101 Педагогічна освіта Напрям підготовки (код) 010102 Початкова освіта Спеціалізація Іноземна мова (англійська) iconІнформація про напрям підготовки Галузь знань 0101 Педагогічна освіта Напрям підготовки 010104 Професійна освіта Спеціалізація
...
Інформація про напрям підготовки: Галузь знань (код) 0101 Педагогічна освіта Напрям підготовки (код) 010102 Початкова освіта Спеціалізація Іноземна мова (англійська) iconІнформація про напрям підготовки Галузь знань 0101 Педагогічна освіта Напрям підготовки 010104 Професійне навчання Спеціалізація
Профіль підготовки «Експлуатація та ремонт місцевого та автомобільного транспорту»
Інформація про напрям підготовки: Галузь знань (код) 0101 Педагогічна освіта Напрям підготовки (код) 010102 Початкова освіта Спеціалізація Іноземна мова (англійська) iconІнформація про напрям підготовки Галузь знань(код) 0101 Напрям підготовки (код) 010104 Спеціалізація
Загальний опис напряму підготовки (освітні та професійні цілі, ключові результати навчання та ін.)
Інформація про напрям підготовки: Галузь знань (код) 0101 Педагогічна освіта Напрям підготовки (код) 010102 Початкова освіта Спеціалізація Іноземна мова (англійська) iconІнформація про напрям підготовки Галузь знань(код) 0101 Напрям підготовки (код) 010104. Професійне навчання Спеціалізація
Окр «бакалавр» – необхідні сертифікати: математика, українська мова та література, сертифікат на вибір: фізика або хімія або історія...
Інформація про напрям підготовки: Галузь знань (код) 0101 Педагогічна освіта Напрям підготовки (код) 010102 Початкова освіта Спеціалізація Іноземна мова (англійська) iconІнформація про напрям підготовки: Галузь знань (код) 0201 „Культура" Напрям підготовки (код) 020207 „Туризм" Спеціалізація Освітній рівень
Для окр „бакалавр” абітурієнти проходять вступні випробування з наступних дисциплін: географія/іноземна мова (на вибір); історія...
Інформація про напрям підготовки: Галузь знань (код) 0101 Педагогічна освіта Напрям підготовки (код) 010102 Початкова освіта Спеціалізація Іноземна мова (англійська) iconІнформація про напрям підготовки: Галузь знань (код) 1401 „Сфера обслуговування" Напрям підготовки (код) 140101 „Готельно-ресторанна справа" Спеціалізація
Для окр „бакалавр” абітурієнти проходять вступні випробування з наступних дисциплін: географія/іноземна мова/хімія (на вибір); історія...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи