Інформація про напрям підготовки: Галузь знань (код) 0101 Педагогічна освіта Напрям підготовки (код) 010102 Початкова освіта Спеціалізація Іноземна мова (англійська) icon

Інформація про напрям підготовки: Галузь знань (код) 0101 Педагогічна освіта Напрям підготовки (код) 010102 Початкова освіта Спеціалізація Іноземна мова (англійська)
НазваІнформація про напрям підготовки: Галузь знань (код) 0101 Педагогічна освіта Напрям підготовки (код) 010102 Початкова освіта Спеціалізація Іноземна мова (англійська)
Сторінка30/30
Дата17.10.2012
Розмір4.14 Mb.
ТипІнформація
1   ...   22   23   24   25   26   27   28   29   30


^ 3.2.10. Методика застосування комп'ютерної техніки в початковій школі

Луганський національний університет імені Тараса Шевченка

Робоча навчальна програма з дисципліни „Методика застосування комп’ютерної техніки в початковій школі”

 1. ^ Назва курсу.

„Методика застосування комп’ютерної техніки в початковій школі”


Форма(-и) навчання: денна.

Спеціальність (-ості): початкове навчання та англійська мова.

 1. ^ Код курсу.

[ІПП].[Поч_Осв_Англ_09].[3_2_10]

 1. Тип курсу (обов’язковий або за вибором студента).

Обов’язковий

 1. Рік (роки) навчання.

4-й

 1. Семестр / семестри.

7

 1. Кількість кредитів ECTS.

1,5

 1. ^ Прізвище ім’я по-батькові, посада, вчене звання та науковий ступінь викладача (викладачів), які викладають дисципліну.

Дяченко Світлана Володимирівна – асистент кафедри інформаційних технологій та систем, кандидат педагогічних наук (2 корпус, ауд. 159, e-mail: dsv-selen@mail.ru)

 1. ^ Мета курсу (в термінах результату навчання й компетенції).

Мета курсу – ознайомлення студентів з медико-біологічними й психолого-педагогічними основами використання інформаційно-комунікаційних технологій у початковій школі; вивчення основних можливостей персонального комп’ютера як засобу розвитку інтелектуальних і творчих здібностей учнів; засвоєння специфіки організації та проведення занять з використанням засобів ІКТ.

Вивчення дисципліни має сприяти формуванню інформаційної культури як невід’ємної складової загальної культури особистості.

 1. ^ Передумови (актуальні знання, необхідні для опанування курсу).

Курс інформатики загальноосвітньої школи

 1. Зміст курсу.^ Змістовні модулі та їхня структура

загальна

лекції

лаб.

Самост.

1.

Коцептуальні питання використання засобів інформаційно-комунікаційних технологій у початковій школі

6

2
4

2.

Класифікація програмно-педагогічних засобів навчання для учнів початкових класів, санітарно-гігієнічні та ергономічні вимоги до них

20

2

6

12

3.

Використання персонального комп’ютера в організації діловодства початкової школи. Програмне забезпечення діловодства

4
2

2

4.

Excel. Обробка статистичної інформації. Діагностика досягнень учнів

5
2

3

5.

Моделювання занять у початковій школі із використанням ІКТ навчання

6
4

2

6.

Розробка дидактичних і психолого-педагогічних матеріалів учителя за допомогою персонального комп’ютера

7
4

3

7.

Створення електронної бібліотеки вчителя

4
4
8.

Створення електронних тестів для учнів початкових класів

2
2загальна кількість годин

54

4

24

26
 1. ^ Список рекомендованої навчальної літератури.

Основна навчальна література

 1. Бєлкіна Е. В. Комп’ютерна азбука. Основи комп’ютерної грамотності та ознайомлення з навколишнім світом для 1 класу загальноосвітньої школи / Е. В. Бєлкіна, О. Т. Козленко. – К., 2002. – 72 с. – (Експериментальний інтегрований підручник).

 2. Глинський Я. М. Практикум з інформатики : навч. посіб. / Я. М. Глинський. –4-е вид. – Л., 2001. – 224 с.

 3. Дяченко С. В. Методика використання персонального комп’ютера в дошкільних закладах : метод. рек. до лаб. практикуму з дисципліни "Методика застосування комп’ютерної техніки в допоміжних закладах" для студ. вищ. навч. закл. спец. 7.010101 "Дошкільне виховання" / Світлана Володимирівна Дяченко ; Держ. закл. "Луган. нац. ун-т імені Тараса Шевченка". – Луганськ : Вид-во ДЗ "ЛНУ імені Тараса Шевченка", 2008. – 68 с.

 4. Информационные технологии на уроках в начальной школе / [сост. О. В. Рыбьякова] – Волгоград, 2008. – 223 c. : ил.

 5. Корнієнко М. М. Інформатика : довідник учня та абітурієнта // М. М. Корнієнко, І. Д. Іванова. – Х., 2008. – 160 с.

Додаткова навчальна література

 1. Горячев А. В. Информатика в играх и задачах. Нетрадиционный курс информатики без компьютеров / А. В. Горячев, М. А. Лукашенко // Нач. шк. – 1995. – № 8. – С. 56–59.

 2. Максимов Д. В. Word 2000. Только то, что нужно / Д. В. Максимов, А. К. Гринев. – М., 2000. – 346 с. : ил.

 3. Моторин В. Об использовании компьютера в педагогическом процессе / В. Моторин // Дошк. воспитание. – 2000. – № 11. – С. 53–57.

 4. Основы информатики в определениях, таблицах и схемах : справочно-учеб. пособие / [под ред. канд. физ.-мат. наук С. А. Ракова]. – Харьков : Ранок, 2000. –

 5. Пери Грег. Освой самостоятельно Microsoft Office 2000 за 24 часа : пер. с англ. : учеб. пособие / Грег Пери. – М., 2000. – 368 с. : ил.

 6. Пионтковская Н. А. Компьютер для малышей / Н. А. Пионтковская // Информатика в нач. шк. – 2005. – № 4. – С. 84–94.

 7. Федько В. В. Глобальна мережа Інтернет / В. В. Федько, В. І. Плоткін. – Х. : Ранок, 2003. – 96 с.

 1. Методи викладання.

Діяльність студента:

 • слухання лекцій;

 • попередня підготовка до лабораторних робіт;

 • виконання й захист лабораторних робіт у комп’ютерних аудиторіях;

 • виконання самостійної роботи;

 • розробка програмно-педагогічних засобів навчання для молодших школярів.

Поточний контроль:

Захист лабораторних робіт.

Форма семестрового контролю:

Залік.

 1. Критерії оцінювання (у %).

Семестрова рейтингова оцінка розраховується, виходячи з критеріїв:

 • виконання лабораторних робіт – 75%

 • самостійна робота – 25%


^ Карта оцінювання СРСВиди самостійної роботи студента

Максимальний бал рейтингу
за вид (%)

1.

OCR-система Fine Reader. Обробка та редагування сканованих зображень (відповідні електронні файли на пристрої зовнішньої пам’яті)

5%

2.

Загальні принципи й основні етапи планування уроків у початковій школі із використанням ППЗ. Розробка власних ППЗ, комплекту роздавального матеріалу (відповідні електронні файли презентацій, схем, карток, рисунків на пристрої зовнішньої пам’яті)

5%

3.

Web-ресурси (web-документи, графічні файли, аудіо- та відео ролики, комп’ютерні анімації та flash-ігри) для молодших школярів та їх місце у дидактиці початкової школи (відповідні електронні файли flash-ігор на пристрої зовнішньої пам’яті)

5%

4.

Реферат на обрану тему

10%
Разом

25%
 1. Мови викладання.

Українська, російська
1   ...   22   23   24   25   26   27   28   29   30

Схожі:

Інформація про напрям підготовки: Галузь знань (код) 0101 Педагогічна освіта Напрям підготовки (код) 010102 Початкова освіта Спеціалізація Іноземна мова (англійська) iconІнформація про напрям підготовки Галузь знань (код) 0101 Педагогічна освіта Напрям підготовки (код) 010102 Початкова освіта Спеціалізація
Лну), а також особливі успіхи в науково-дослідній діяльності (наявність публікацій, участь у науково-практичних конференціях, дослідних...
Інформація про напрям підготовки: Галузь знань (код) 0101 Педагогічна освіта Напрям підготовки (код) 010102 Початкова освіта Спеціалізація Іноземна мова (англійська) iconІнформація про напрям підготовки (інформація береться з навчального плану): Галузь знань (код) 0101 Педагогічна освіта Напрям підготовки (код) 010102 Початкова освіта
Для зарахування на місця держзамовлення важливою умовою також є високий рейтинг навчальної та науково-дослідної роботи в період навчанні...
Інформація про напрям підготовки: Галузь знань (код) 0101 Педагогічна освіта Напрям підготовки (код) 010102 Початкова освіта Спеціалізація Іноземна мова (англійська) iconІнформація про напрям підготовки: Галузь знань (код) 0101 Педагогічна освіта Напрям підготовки (код) 010101 Дошкільна освіта Спеціалізація
Для вступу на навчання за окр "бакалавр" необхідно представити сертифікати зно з біології або математики (за вибором абітурієнта),...
Інформація про напрям підготовки: Галузь знань (код) 0101 Педагогічна освіта Напрям підготовки (код) 010102 Початкова освіта Спеціалізація Іноземна мова (англійська) iconІнформація про напрям підготовки Галузь знань (код) 0101 Педагогічна освіта Напрям підготовки (код) 010101 Дошкільна освіта Спеціалізація
Лну), а також особливі успіхи в науково-дослідній діяльності (наявність публікацій, участь у науково-практичних конференціях, дослідних...
Інформація про напрям підготовки: Галузь знань (код) 0101 Педагогічна освіта Напрям підготовки (код) 010102 Початкова освіта Спеціалізація Іноземна мова (англійська) iconІнформація про напрям підготовки Галузь знань 0101 Педагогічна освіта Напрям підготовки 010104 Професійна освіта Спеціалізація
...
Інформація про напрям підготовки: Галузь знань (код) 0101 Педагогічна освіта Напрям підготовки (код) 010102 Початкова освіта Спеціалізація Іноземна мова (англійська) iconІнформація про напрям підготовки Галузь знань 0101 Педагогічна освіта Напрям підготовки 010104 Професійне навчання Спеціалізація
Профіль підготовки «Експлуатація та ремонт місцевого та автомобільного транспорту»
Інформація про напрям підготовки: Галузь знань (код) 0101 Педагогічна освіта Напрям підготовки (код) 010102 Початкова освіта Спеціалізація Іноземна мова (англійська) iconІнформація про напрям підготовки Галузь знань(код) 0101 Напрям підготовки (код) 010104 Спеціалізація
Загальний опис напряму підготовки (освітні та професійні цілі, ключові результати навчання та ін.)
Інформація про напрям підготовки: Галузь знань (код) 0101 Педагогічна освіта Напрям підготовки (код) 010102 Початкова освіта Спеціалізація Іноземна мова (англійська) iconІнформація про напрям підготовки Галузь знань(код) 0101 Напрям підготовки (код) 010104. Професійне навчання Спеціалізація
Окр «бакалавр» – необхідні сертифікати: математика, українська мова та література, сертифікат на вибір: фізика або хімія або історія...
Інформація про напрям підготовки: Галузь знань (код) 0101 Педагогічна освіта Напрям підготовки (код) 010102 Початкова освіта Спеціалізація Іноземна мова (англійська) iconІнформація про напрям підготовки: Галузь знань (код) 0201 „Культура" Напрям підготовки (код) 020207 „Туризм" Спеціалізація Освітній рівень
Для окр „бакалавр” абітурієнти проходять вступні випробування з наступних дисциплін: географія/іноземна мова (на вибір); історія...
Інформація про напрям підготовки: Галузь знань (код) 0101 Педагогічна освіта Напрям підготовки (код) 010102 Початкова освіта Спеціалізація Іноземна мова (англійська) iconІнформація про напрям підготовки: Галузь знань (код) 1401 „Сфера обслуговування" Напрям підготовки (код) 140101 „Готельно-ресторанна справа" Спеціалізація
Для окр „бакалавр” абітурієнти проходять вступні випробування з наступних дисциплін: географія/іноземна мова/хімія (на вибір); історія...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи