Інформація про напрям підготовки: Галузь знань (код) 0101 Педагогічна освіта Напрям підготовки (код) 010102 Початкова освіта Спеціалізація Іноземна мова (англійська) icon

Інформація про напрям підготовки: Галузь знань (код) 0101 Педагогічна освіта Напрям підготовки (код) 010102 Початкова освіта Спеціалізація Іноземна мова (англійська)
НазваІнформація про напрям підготовки: Галузь знань (код) 0101 Педагогічна освіта Напрям підготовки (код) 010102 Початкова освіта Спеціалізація Іноземна мова (англійська)
Сторінка8/30
Дата17.10.2012
Розмір4.14 Mb.
ТипІнформація
1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   ...   30

^ 2.1.2. Анатомія і фізіологія, патологія дітей з основами генетики
Луганський національний університет імені Тараса Шевченка

Робоча навчальна програма

дисципліни «Анатомія, фізіологія та патологія дітей з основами генетики»

   1. Назва курсу.

^ „АНАТОМІЯ, ФІЗІОЛОГІЯ ТА ПАТОЛОГІЯ ДІТЕЙ З ОСНОВАМИ ГЕНЕТИКИ”


Форма(-и) навчання: денна.

Спеціальність (-ості): «Початкова освіта».

   1. ^ Код курсу.

[ІПП].[Поч_Осв_Англ_09].[2_1_2]

   1. Тип курсу (обов’язковий або за вибором студента).

Обов’язковий

   1. Рік (роки) навчання.

1-й

   1. Семестр / семестри.

1, 2

   1. Кількість кредитів ECTS.

1,5; 1,5

  1. ^ Прізвище ім’я по-батькові, посада, вчене звання та науковий ступінь викладача (викладачів), які викладають дисципліну.

Боярчук Олена Дмитрівна – доцент кафедри антомії, фізіології людини та тварин, кандидат біологічних наук (1 корпус, ауд. 1-227 , e-mail: swedduk@gmail.com)

  1. ^ Мета курсу (в термінах результату навчання й компетенції).

Курс "Анатомія, фізіологія та патологія дітей з основами генетики" розглядає вікові особливості розвитку та закономірності становлення фізіологічних функцій. Знання цих закономірностей є важливим фундаментом для більш поглибленого вивчення курсів психології та педагогіки. Тільки у тому разі коли вихователь знає вікові фізіологічні особливості організму дитини, він може найкращим чином розвивати їх розумові та фізичні здібності. Для того, щоб зрозуміти зміни, які відбуваються в організмі дитини при різних захворюваннях та патології, необхідні знання особливостей функціонування організму дитини в умовах фізіологічної норми. Відомо, що здоров‘я починає формуватись з дитинства. Тому педагоги повинні бути знайомі з основами анатомії та фізіології, щоб правильно організувати режим життя дитини та підлітка.

В ході вивчення курсу студенти повинні оволодіти основними принципами і закономірностями індивідуального розвитку людини, віковими особливостями морфології, функціонування органів і фізіологічних систем в умовах повсякденної життєдіяльності та при розумових і фізичних навантаженнях.

 1. ^ Передумови (актуальні знання, необхідні для опанування курсу).

Курс біології людини та загальної біології середньої школи

 1. ^ Зміст курсу.Змістовні модулі та їхня структура

 

загальна

лекції

семінари / (пр. зан.)

лаб.

самост.
Перший модуль

54

14

12
28

1.1.

Вступ. Загально біологічні закономірності індивідуального розвитку людини

15

4

4
7

1.2.

Вікові особливості опорно-рухового апарату, його порушення.

11

2

2
7

1.3.

Вікові особливості ЦНС та ВНД у дітей та підлітків, патології.

13

4

2
7

1.4.

Матеріальні основи спадковості

15

4

4
7
Другий модуль

54

12

12
30

2.1.

Залози внутрішньої секреції, вікові особливості.

8

26

2.2.

Вікові особливості системи дихання. Патології.

10

2

2
6

2.3.

Вікові особливості крові та кровообігу. Аномалії розвитку ССС.

16

4

6
6

2.4.

Травлення і харчування, вікові особливості.

10

2

2
6

2.5.

Обмін речовин та енергією, та їх порушення

10

2

2
6
загальна кількість годин

108

26

24
58

 1. Список рекомендованої навчальної літератури.

Основна навчальна література

 1. Хрипкова А.Г. Возрастная физиология и школьная гигиена. - М.: Просвещение, 1990.- 318с.

Додаткова навчальна література

 1. Базарный В.Д. Зрение у детей: проблемы развития. - Новосибирск: Наука. Сиб.отд-е, 1991.- 138с.

 2. Батуев А.С. Высшая нервная деятельность: уч-к для вузов. - М.: Высш.шк., 1991.- 256 с.

 3. Гуминский А.А. Руководство к лабораторным занятиям по общей и возрастной физиологии.-М.: Просвещение, 1990.- 240 с.

 4. Ермолов Ю.А. Возрастная физиология: уч-к для пед. ин-тов.- М.: Высш.шк., 1985.-384с.

 5. Зубович В.К. Гормональные влияния на организм новорожденного. - Минск: Беларусь, 1989.- 158с.

 6. Корниенко И.А. Возрастные изменения энергетического обмена и терморегуляции. - М.: Наука, 1979.-160с.

 7. Кассиль В.Г. Пищевое поведение в онтогенезе. - Л.: наука. - 1990.- 220с.

 8. Липовецкий Б.М. Возраст и функции сердечно-сосудистой системы человека.- Л: Наука, 1988.- 91 с.

 9. Максимова Е.В. Онтогенез коры больших полушарий. - М.: Наука, 1990.- 183 с.

 10. Новые исследования в психологии и возрастной физиологии. - М.: Педагогика, 1991.- 135с.

 11. Хмилевский Ю.В., Поберезкина Н.Б. Витамины и возраст человека. - К.: Наукова думка, 1990с.

 12. Хризман Т.П. Эмоции, речь и активность мозга ребенка. - М.: Педагогика, 1991.- 232с.

 1. Методи викладання.

Діяльність студента:

 • слухання лекцій;

 • виступ з повідомленням на семінарі;

 • виголошення доповіді на семінарі;

 • участь у дискусії на семінарі;

Поточний контроль:

дві письмові модульні роботи.

Форма семестрового контролю:

іспит.

 1. ^ Критерії оцінювання (у %).

Семестрова рейтингова оцінка розраховується, виходячи з критеріїв:

 • письмові модульні роботи 50% (у тому числі 15% на контроль самостійної роботи студента)

 • участь у семінарах 45%

 • самостійна робота (реферат) 5%

Карта оцінювання СРСВиди самостійної роботи студента (за вибором)

Максимальний бал рейтингу за вид (%)

1.

Акселерація

5%

2.

Спадковий апарат клітини

5%

3.

Розвиток плоду

5%

4.

Загальний план будови головного мозку

5%

5.

Порушення ВНД у підлітковому віці

5%

6.

Порушення кольорового зору

5%

7.

Роль спадковості в патології людини

5%

8.

Вікові зміни аналізаторів

5%

9.

Патології крові у дітей.

5%

10.

Сучасні уявлення про імунітет.

5%

11.

Особливості кровообігу плоду.

5%

12.

Патології розвитку серця.

5%

13.

Вікові особливості виділення. Енурез.

5%

14.

Вітаміни та розвиток дитини.

5%

15.

Водний та мінеральний обмін.

5%

16.

Патології травної системи у дітей.

5%
УСЬОГО:

25%

 1. Мови викладання.

Українська


^ 2.1.3. Основи ботаніки і зоології
Луганський національний університет імені Тараса Шевченка

Робоча навчальна програма

дисципліни “Основи ботаніки та зоології”

1

Назва курсу.

“Основи ботаніки та зоології”

Форма навчання: денна

Спеціальності: “Початкова освіта та англійська мова”

2

Код курсу

[ІІІП].[Поч_Осв_Англ_09].[2_1_3]

3

Тип курсу

Обов’язковий

4

Рік навчання

1-й

5

Семестр

2

6

Кількість кредитів ECTS

2

7

Прізвище, ім'я по батькові, посада, вчене звання та науковий ступень викладача, який викладає дисципліну

Ісаєва Раїса Яківна — доцент кафедри біології, кандидат сільськогосподарських наук, почесний професор

8

Мета курсу

Дати студентам уявлення про будову і функції рослинного організму, взаємовідносини рослин між собою і з оточуючим середовищем, значення рослин у природі та житті людини, різноманітність рослин, їх класифікацію, охорону рослинного світу та раціональне використання природних ресурсів.

9

Передумови

Курс біології середньої школи

10

Зміст курсу^ Змістовні модулі та їх структура

Загаль-на


Лекції


Лабораторні


Сам. Робота
Перший модуль

1.1

^ Клітина та її будова

18

2

2

14

1.2

Тканини

22

2

4

14

1.3

Органи рослин

20

4

6

10

1.4

Нижчі рослини

16

2

4

10

1.5

Вищі рослини

18

4

4

18
^ ЗАГАЛЬНА КІЛЬКІСТЬ ГОДИН

92

14

20

58

11

Список рекомендованої навчальної літератури.

Основна навчальна література

 1. Мороз И.В., Гришко-Богменко Б.К. Ботаніка с основами экологии. – К.: Вища школа, 1994, – 240 с.

 2. Исаева Р.Я., Вовк С.В., Євтушенко Г.А., Курдюкові О.Н. Основі ботаніки. – Знание, 1998.

 3. Ботаніка: Анатомия и морфология растений // Под ред.. Н.И. Конопли. – Луганськ, 1998

Додаткова навчальна література

 1. Грин Н., Стаут Ч., Тейлор Д. – М.: Мир, 1990. – Т. 1, 2, 3.

 2. Практический курс систематики растений. – Узд. 3, испр. и переработ. – М.: Просвещение, 1989.

 3. Войтюк Ю.О., Кучерява Л.Ф., Баданина В.А., Брайон А.В. Морфологія рослин з основами анатомії та цитоембріології. – К.: Фітосоціоцентр, 1998

12

Методи викладання

Діяльність студента:

- слухання лекцій;

- виступ з повідомленням на лабораторних заняттях;

- виголошення доповіді на семінарі;

- участь у дискусії на семінарі;

- самостійне конспектування першоджерел та їх аналіз;

- написання письмових кейсів;

^ Поточний контроль:

модульний контроль у письмовому вигляді

Форма підсумкового контролю:

Іспит

13

Критерії оцінювання (у %)

Моульна робота – 60 б., самостійна робота – 40 б.

Семестрова рейтингова оцінка розраховується, виходячи з критеріїв:

- письмові модульні роботи - 60% (у тому числі 15% на контроль

самостійної роботи студента)

- участь у семінарах - 30 %

- самостійна робота (реферат) - 10%

^ Карта оцінювання СРС

Відмінно – 90 – 100 б., добре – 83 – 89 б.;Види самостійної роботи

Максимальний бал рейтингу за вид (%)

1

^ Відповіді на тестові завдання, наведені у практикумі

10 б

2

Написання реферату

10 б

3

^ Відповіді на запитання, наведені у навчальному посібнику

10 б

4

Выдповыды на лабораторних заняттях

10 б
УСЬОГО:

40 б

14

Мови викладання

Українська
2.1.4. Математика
Луганський національний університет імені Тараса Шевченка

Робоча навчальна програма

дисципліни „Математика”

  1. ^ Назва курсу.

„МАТЕМАТИКА”

Форма(-и) навчання: денна.

Спеціальність (-ості): 6.010102 Початкова освіта.

  1. Код курсу.

[ІПП].[Поч_Осв_Англ_09].[2_1_4.]

  1. Тип курсу (обов’язковий або за вибором студента).

Обов’язковий

 1. Рік (роки) навчання.

1-й

 1. Семестр / семестри.

2

 1. Кількість кредитів ECTS.

2

 1. ^ Прізвище ім’я по-батькові, посада, вчене звання та науковий ступінь викладача (викладачів), які викладають дисципліну.

Іванова Ольга Віталіївна – асистент кафедри загальної математики (2 корпус, ауд. 369 , e-mail: busssy@list.ru)

 1. ^ Мета курсу (в термінах результату навчання й компетенції).

Мета курсу – Головним завданням навчання математики студентів спеціальністі “Початкова освіта”, на ряду з поглиблинням й розширенням знаннь вчителя про ті поняття, на яких базується математика в початковій школі, є розвиток творчого мислення майбутніх вчителів. Це забезпечується в першу чергу уміннями аналізувати і синтезувати, порівнювати, абстрагуватися, узагальнювати, встановлювати і використовувати аналогії, класифікувати і систематизувати, тобто володіти системою узагальнених прийомів розумової діяльності.

Система узагальнених прийомів розумової діяльності - цілісна органічна сукупність дій, що відображають процесуальну і змістовну сторони навчальної діяльності, спрямованих на активне самостійне і творче розв’язання проблемних навчальних задач.

 1. ^ Передумови (актуальні знання, необхідні для опанування курсу).

Курс математики середньої школи

 1. ^ Зміст курсу.Змістовні модулі та їхня структура

 

загальна

лекції

семінари / (пр. зан.)

лаб.

самост.
Перший модуль
1.1.

Множини й відношення між ними

6

2

2
2

1.2.

Операції над множинами

8

2

2
4

1.3.

Відповідність і відношення

8

4

2
2

1.4.

Елементи комбінаторики

14

4

4
6
Другий модуль
2.1.

Поняття

4


4

2.2.

Елементи математичної логіки

14

4

4
6

2.3.

Теореми

12

2

4
6

2.4.

Алгоритми

6


6
загальна кількість годин

72

18

18
36

 1. Список рекомендованої навчальної літератури.

Основна навчальна література

1. Кухар В.М., Білий Б.М. Теоретичні основи початкового курсу математики. – К.: Вища шк. Головне вид-во, 1980. – 360 с.

2. Кухар В.М., Тадіян С.І., Тадіян В.П. Математика. Множини. Логіка. Цілі числа: Практикум. – К.: Вища шк., 1989. – 333 с.

3. Лаврова Н.Н., Стойлова Л.П. Задачник-практикум по математике. – М.: Просвещение, 1985. – 184 с.

4. Боровик В.Н., Вивальнюк Л.М., Мурач М.М., Соколенко О.І. Математика. – К.: Вища шк., 1995. – 392 с.

Додаткова навчальна література

1. Стойлова Л.П., Пышкало А.М. Основы начального курса математики. М.: Просвещение, 1988. – 320 с.

2. Столяр А.А., Лельчук М.П. Математика: Для студентов 1 курса фак. подготовки учителей начальных кл. пед. вузов. – Минск: Вышэйш. шк., 1975. – 272 с.

3. Стойлова Л.П., Виленкин Н.Я. Лаврова Н.Н. Математика. Для студентов-заочников 1-2 курсов фак. подгот. учителей нач. классов пед. ин-тов. М.: Просвещение, 1990. – 175 с.

 1. Методи викладання.

Діяльність студента:

 • слухання лекцій;

 • робота на практичних заняттях;

 • самостійне конспектування першоджерел та їх аналіз;

 • розв’язання індиівдуальних контрольних робіт.

Поточний контроль:

письмова модульна роботи, індивідуальна контрольна робота

^ Форма семестрового контролю:

іспит.

 1. Критерії оцінювання (у %).

Семестрова рейтингова оцінка розраховується, виходячи з критеріїв:

 • модульна робота 30%

 • індивідуальна письмова робота 30%

 • участь у практичних заняттях 30%

 • самостійна робота 10%

Карта оцінювання СРСВиди самостійної роботи студента

Максимальний бал рейтингу за вид (%)

1.

Поняття

(конспектування, тема виноситься на модульний контроль)

5%

2.

Алгоритми

(конспектування, тема виноситься на модульний контроль)

5%
УСЬОГО:

10%
 1. Мови викладання.

Українська2.1.5. Екологія
Луганський національний університет імені Тараса Шевченка

Робоча навчальна програма

дисципліни „Екологія”

  1. ^ Назва курсу.

„ЕКОЛОГІЯ”

Форма(-и) навчання: денна.

Спеціальність (-ості): усі спеціальності університету.

  1. ^ Код курсу.

[ІПП].[Поч_Осв_Англ_09].[2_1_5]

  1. Тип курсу (обов’язковий або за вибором студента).

За вибором студента

  1. Рік (роки) навчання.

IV-й

  1. Семестр / семестри.

VIII

  1. Кількість кредитів ECTS.

1,5

  1. ^ Прізвище ім’я по-батькові, посада, вчене звання та науковий ступінь викладача (викладачів), які викладають дисципліну.

Губська Ольга Петрівна – старший викладач кафедри СПГ та екології (2 корпус, ауд. 2-166)

  1. ^ Мета курсу (в термінах результату навчання й компетенції).

Мета курсу – вивчення загальних закономірностей розвитку природних та соціоприродних систем, розгляд екологічних аспектів глобальних проблем сучасності та основних шляхів вирішення проблеми гармонізації взаємовідносин між суспільством та природою; формування системи знань про особливості впливу антропогенних факторів на природне середовище та основні методи управління процесами природокористування й охорони довкілля, формування біосферних та ноосферних уявлень про стан і перспективи природноресурсного потенціалу планети, розгляд політичних, соціальних, світоглядних, міжнародних та природно-наукових аспектів екологічних проблем, а також екологічних мотивів в державній культурній спадщині; формування екоцентричного типу екологічного світогляду у студентів і на підставі цього сприяти підвищенню рівня їх екологічної культури.

  1. ^ Передумови (актуальні знання, необхідні для опанування курсу).

Курси біології та географії середньої школи

  1. ^ Зміст курсу.Змістовні модулі та їхня структура

 

загальна

лекції

семінари / (пр. зан.)

лаб.

самост.
Перший модуль
1.1.

Екологія як наука, її місце та роль в системі сучасних наук

8

44

1.2.

Історичний хід розвитку взаємовідносин між суспільством та природою

8

26

1.3.

Причини загострення глобальної екологічної ситуації в середині ΧΧ століття. Стратегія сталого розвитку суспільства.

8

26
^ Другий модуль
2.1.

Основні закономірності розвитку й динаміки біосфери. Вчення В.І.Вернадського про біосферу та ноосферу.

4

22

2.2.

Геологічні та ґрунтознавчі аспекти взаємодії суспільства та природи

4


4

2.3.

Метеорологічні аспекти взаємодії суспільства та природи

8

44

2.4.

Гідрологічні аспекти взаємодії суспільства та природи

6

24

2.5.

Біологічні аспекти взаємодії суспільства та природи

4

22

2.6.

Екологічні основи раціонального природокористування. Економічне стимулювання раціонального природокористування.

4


4
загальна кількість годин

54

1836

  1. ^ Список рекомендованої навчальної літератури.

Основна навчальна література

 1. Бачинский Г.А. Социоэкология: теоретические и прикладные аспекты. – К.: Наукова думка, 1991.

 2. Білявський Г.О. та ін. Основи загальної екології: Підручник. – К., 2003.

 3. Білявський Г.О., Фурдуй Р.С. Практикум із загальної екології: Навч. Посібник. – К.: Либідь, 1997.

 4. Коробкин В.И., Передельский Л.В. Экология. – Ростов н/Д: изд-во Феникс, 2000.

Додаткова навчальна література

 1. Буркинский Б.В., Ковалева Н.Г. Экономические проблемы природопользования. – К.: Наукова думка, 1995.

 2. Вронский В.А. Прикладная экология: Учебн.пособие. – Ростов н/Д: Феникс, 1996.

 3. Киселев В.Н. Основы экологии: Учебн. пособие. – Минск: Універсітэцкае, 1998.

 4. Корсак К.В., Плахотнік О.В. Основи екології: Навч.посібник – К.:МАУП, 2002.

 5. Крисаченко В.С. Екологічна культура: теорія і практика: Навч. Посібник. – К.: Заповіт, 1996.

 6. Кучерявий В.П. Екологія. – Львів: Світ, 2001.

 7. Лосев А.В., Провадкин Г.Г. Социальная экология: Учеб. Пособие для вузов. – М.: Гуманит.изд. центр ВЛАДОС, 1998.

 8. Мусієнко М.М., Серебряков В.В., Брайон О.В. Екологія. Охорона природи: Словник-довідник. – К.: Т-во „Знання”, КОО,2002.

 9. Некос В.Е. Экология: Учеб. пособие / Ч.1. Основы общей и глобальной традиционной экологии. – Харьков: Торнадо, 1999.

 10. Одум Ю. Основы экологии. – М.: Мир, 1986.

 11. Природопользование : Учебник. Под ред проф.Э.А.Арустамова. – М.: Издат. Дом “Дашков и К”, 1999.

 12. Радкевич В.А. Экология: Краткий курс. – Мн.: Выш.шк., 1983.

 13. Салтовський О.І. Основи соціальної екології: Курс лекцій. – К.: МАУП, 1997.

 14. Ситаров В.А., Пустовойтов В.В. Социальная екологія – М.:Издательский центр „Академия”, 2000.

 15. Сытник К.М. и др. Биосфера. Экология. Охрана природы. – К., Наукова думка, 1987.

 16. Топчиев А.Г. Геоэкология: географические основы природопользования. – Одесса: Астропринт, 1996.

 17. Царенко О.М., Нєсвєтов О.О., Кадацький М.О. Основи екології та економіка природокористування. Курс лекцій. Практикум : Навч.посібник – Суми: ВТД „Університетська книга”, 2004.

  1. Методи викладання.

Діяльність студента:

 • слухання лекцій;

 • самостійне конспектування першоджерел та їх аналіз;

 • написання творчих робіт.

Поточний контроль:

дві письмові модульні роботи.

Форма семестрового контролю:

залік.

  1. Критерії оцінювання (у %).

Семестрова рейтингова оцінка розраховується, виходячи з критеріїв:

 • письмові модульні роботи 90% (у тому числі 20% на контроль самостійної роботи студента)

 • самостійна робота (творча робота) 10%

Карта оцінювання СРСВиди самостійної роботи студента

Максимальний бал рейтингу за вид (%)

1.

Еволюція уявлень про взаємодію суспільства та природи (конспектування, тема виноситься на модульний контроль)

5%

2.

Вчення В.І.Вернадського про біосферу та ноосферу (конспектування, тема виноситься на модульний контроль)

5%

3.

Екологічні основи раціонального природокористування (конспектування, тема виноситься на модульний контроль

5%

4.

Геологічні та ґрунтознавчі аспекти взаємодії суспільства та природи (тема виноситься на модульний контроль)

5%

4.

Творча робота на обрану тему

10%
УСЬОГО:

30%

  1. Мови викладання.

Українська, російська


^ 2.1.6. Нові інформаційні технології

 1. Загальна інформація

„Нові інформаційні технології”

^ Форма(-и) навчання: денна.

Спеціальність (-ості): усі спеціальності університету.

  1. ^ Код курсу.

[ІПП].[Поч_Осв_Англ_09].[2_1_6]

  1. Тип курсу (обов’язковий або за вибором студента).

За вибором навчального закладу

  1. Семестр / семестри.

1

  1. ^ Прізвище ім’я по-батькові, посада, вчене звання та науковий ступінь викладача (викладачів), які викладають дисципліну.

Дяченко Світлана Володимирівна – асистент кафедри інформаційних технологій та систем, кандидат педагогічних наук (2 корпус, ауд. 159, e-mail: dsv-selen@mail.ru).

 1. ^ Передумови викладання курсу зв'язок з іншими дисциплінами (актуальні знання, необхідні для опанування курсу).
1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   ...   30

Схожі:

Інформація про напрям підготовки: Галузь знань (код) 0101 Педагогічна освіта Напрям підготовки (код) 010102 Початкова освіта Спеціалізація Іноземна мова (англійська) iconІнформація про напрям підготовки Галузь знань (код) 0101 Педагогічна освіта Напрям підготовки (код) 010102 Початкова освіта Спеціалізація
Лну), а також особливі успіхи в науково-дослідній діяльності (наявність публікацій, участь у науково-практичних конференціях, дослідних...
Інформація про напрям підготовки: Галузь знань (код) 0101 Педагогічна освіта Напрям підготовки (код) 010102 Початкова освіта Спеціалізація Іноземна мова (англійська) iconІнформація про напрям підготовки (інформація береться з навчального плану): Галузь знань (код) 0101 Педагогічна освіта Напрям підготовки (код) 010102 Початкова освіта
Для зарахування на місця держзамовлення важливою умовою також є високий рейтинг навчальної та науково-дослідної роботи в період навчанні...
Інформація про напрям підготовки: Галузь знань (код) 0101 Педагогічна освіта Напрям підготовки (код) 010102 Початкова освіта Спеціалізація Іноземна мова (англійська) iconІнформація про напрям підготовки: Галузь знань (код) 0101 Педагогічна освіта Напрям підготовки (код) 010101 Дошкільна освіта Спеціалізація
Для вступу на навчання за окр "бакалавр" необхідно представити сертифікати зно з біології або математики (за вибором абітурієнта),...
Інформація про напрям підготовки: Галузь знань (код) 0101 Педагогічна освіта Напрям підготовки (код) 010102 Початкова освіта Спеціалізація Іноземна мова (англійська) iconІнформація про напрям підготовки Галузь знань (код) 0101 Педагогічна освіта Напрям підготовки (код) 010101 Дошкільна освіта Спеціалізація
Лну), а також особливі успіхи в науково-дослідній діяльності (наявність публікацій, участь у науково-практичних конференціях, дослідних...
Інформація про напрям підготовки: Галузь знань (код) 0101 Педагогічна освіта Напрям підготовки (код) 010102 Початкова освіта Спеціалізація Іноземна мова (англійська) iconІнформація про напрям підготовки Галузь знань 0101 Педагогічна освіта Напрям підготовки 010104 Професійна освіта Спеціалізація
...
Інформація про напрям підготовки: Галузь знань (код) 0101 Педагогічна освіта Напрям підготовки (код) 010102 Початкова освіта Спеціалізація Іноземна мова (англійська) iconІнформація про напрям підготовки Галузь знань 0101 Педагогічна освіта Напрям підготовки 010104 Професійне навчання Спеціалізація
Профіль підготовки «Експлуатація та ремонт місцевого та автомобільного транспорту»
Інформація про напрям підготовки: Галузь знань (код) 0101 Педагогічна освіта Напрям підготовки (код) 010102 Початкова освіта Спеціалізація Іноземна мова (англійська) iconІнформація про напрям підготовки Галузь знань(код) 0101 Напрям підготовки (код) 010104 Спеціалізація
Загальний опис напряму підготовки (освітні та професійні цілі, ключові результати навчання та ін.)
Інформація про напрям підготовки: Галузь знань (код) 0101 Педагогічна освіта Напрям підготовки (код) 010102 Початкова освіта Спеціалізація Іноземна мова (англійська) iconІнформація про напрям підготовки Галузь знань(код) 0101 Напрям підготовки (код) 010104. Професійне навчання Спеціалізація
Окр «бакалавр» – необхідні сертифікати: математика, українська мова та література, сертифікат на вибір: фізика або хімія або історія...
Інформація про напрям підготовки: Галузь знань (код) 0101 Педагогічна освіта Напрям підготовки (код) 010102 Початкова освіта Спеціалізація Іноземна мова (англійська) iconІнформація про напрям підготовки: Галузь знань (код) 0201 „Культура" Напрям підготовки (код) 020207 „Туризм" Спеціалізація Освітній рівень
Для окр „бакалавр” абітурієнти проходять вступні випробування з наступних дисциплін: географія/іноземна мова (на вибір); історія...
Інформація про напрям підготовки: Галузь знань (код) 0101 Педагогічна освіта Напрям підготовки (код) 010102 Початкова освіта Спеціалізація Іноземна мова (англійська) iconІнформація про напрям підготовки: Галузь знань (код) 1401 „Сфера обслуговування" Напрям підготовки (код) 140101 „Готельно-ресторанна справа" Спеціалізація
Для окр „бакалавр” абітурієнти проходять вступні випробування з наступних дисциплін: географія/іноземна мова/хімія (на вибір); історія...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи